Đề thi pháp luật áp dụng trong hoạt động định giá và thẩm định giá tài sản

Chia sẻ: Lee Tinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
140
lượt xem
36
download

Đề thi pháp luật áp dụng trong hoạt động định giá và thẩm định giá tài sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề thi pháp luật áp dụng trong hoạt động định giá và thẩm định giá tài sản của Bộ tài chính , hội đồng thi thẩm định viên về giá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi pháp luật áp dụng trong hoạt động định giá và thẩm định giá tài sản

  1. HE THI MON: PHAP MAT AP DUNG BO TAI CHINH 'FitONG HOST HONG DINH GIA VA 1101 HONG THI THAM DINH GIA TAI SAN THAM DINH VIEN VE CIA Thai gian lam &a: 120 phist (Kheng ke Mai gian phat di) DE s0 flu 1 (3 di6m) Theo anh (chi), phat bitu sau ddy dung hay sai? Tai sao? chtic, ca 1. Trong Mat dOng dinh gia Mt dOng san, cac t6 chterc, ca nhan co quyen thud 16 nhan dinh gia khac thuc hien viec dinh gia bat dOng san trong pham vi hop (long dinh gia bat dOng san vei khach hang va khOng phai to chin trach nhiem tru6c khach hang ve kit qua Main dinh gia. )(ay dung nha 6 phuc vu tai dinh cu then cac du in dm Nita 2. T6 chirc sir dung dat nu& thi dupe Nita nu& giao dat khOng thu Yen sir dung dal. 3. Tai san cua doanh nghiep nha nu& cho thue, chuyen nhuong, bin, gOp von, c6 phan hod, giai the va Sc hinh thtic chuydn d6i khdc thi khOng nhat thilt phai thrim dinh gid. 4. C6 &pug cita cOng ty cd phlin chiu trach nhiem ve moi khoan no va cac nghia vu tai san khac cUa Ong ty. 5. Cong ty hop danh khOng duct phat hanh chting khoan. 6. Doanh nghiep thdm dinh gia phai mua hao hiem trach nhiem nghe nghiep cho hodt Ong tharn dinh giti hoac trich lap guy" du phong rid ro nghe nghiep. 7. Hop (long thdm dinh gia c6 the duct thuc hien dudd hinh thirc bang van ban, Ed not hay hanh vi cu the. 8. Hop (tong se chain dirt thuc hien khi ca 'than giao kdt hop d6ng chdt, phap nhan hoac chi, the kink chain dirt hoat dOng ma hop (long phai do chinh ca nhan, phap nhan hoac chit the do thuc hien. 9. Tranh chap hop clang phai duoc giai guy& bang phuong thirc Toit An. 10. Chimg thu sham dinh gig ce gut tri ddi v61 tai san thAm dinh gia vao moi thiri diem. 11. San phAtn la giang vat nuOi, giting cay trring khOng thuc dien chiu thud gia tri gia tang. t6 chtic quan ly duOi 12. Doanh nghiep thdm dinh gia phai ducic thanh lap, hoat dog, hinh thirc cOng ty cd phan. Ulu 2 (3 di‘m) - Ndu Ira thanh met thdm dinh vien ye gia, anh (chi) biet dirge gl ve quyen va nghia vu cita thim dinh vien?
  2. DE THI MON: PHAP MAT AP DUNG BO TAI CHINH TRONG HOAT DONG DINH GIA VA Hol BONG THI THAM DINH cHA TAI SAN THAM DINH VIEN VE CIA Thai gian iam bell: 120 phat (KhOng ki thoi gian phai di) DESO O1 Cau 1 (3 di6m) sao? sau day citing hay sai? Theo anh (chi), ph& 1. Trong hoat dOng dinh gia Mt dOng san, cac t6 chile, ca nhan co quyen thue 16 chin:, ea nhan dinh gia kit& thgc hien viec dinh gia Mt dOng san trong pham vi hop deng dinh gia bat dOng san veti khach hang va kitting phai to chiu trach nhiem try& khach hang ve It& qua them dinh gia. xay dung nha & phuc vu tai dinh cu theo cac du an cat' Nita 2. T6 chile sit dung dat nu& thi ducyc Nha nuerc giao dat khOng thu tidn sir dung &Xt. 3. Tai san cite doanh nghiep nha nark cho thue, chuyen nhuong, ban, gap van, c6 phan hoe, giai the va cac hinh thdc chuyen del khac thi khOng nhet thiet phai them dinh giti. san 4. C6 dOng cite cOng ty c6 phlin chiu trach nhiem ve moi khoan no va cac nghia vu tai kliac cue cOng ty. 5. COng ty hop danh khOng duqc phai hanh chung khoin. 6. Doanh nghiep them dinh gia phai mua bao hiem 'rich nhiem nghe nghiep elm heat dO,ng them dinh gia hoec trich lop quy du phOng tin ro nghe nghiep. 7. Hop (long them dinh gia c6 the duqc thuc hien dudi hinh thk bang van ban, liri not hay hanh vi cu the. 8. Hop (Ring se chain din fluty hien khi ca nhan giao ket htyp &Ong chet, phi') nhan hoc cha the khtic cham dirt hoat Ong ma hqp &Mg phai do chinh ca nhan, phap nhan hoec chi the do thuc hien. 9. Tranh chap hop clang phai (flux giai guy& bang phuong thdc Tolt an. 10. Chang thu them dint[ gia co gia tri &Si vOi tai san them dinh gia vao moi thin diem. 11. San phatn la giOng vet mai, giOng cay treng khOng thuOc dien chiu thue gia tri gia tang. 12. Doanh nghiep them dinh gia pith duqc thanh lap, boat dOng, to chin: quan ly duOi hinh thin cOng ty ce; phan. CAW 2 (3 diem) - Neu tr & thanh met them dinh vien ve gia, anh (chi) biet dirk gi ve guy& va nghia vu . cat% them dinh vien?
  3. BO Tai Chinh HOi dOng thi than' dinh vien ve gia De thi mon: Nguyen ly can ban ve thin' dinh gia (Thai gian lam bai 120', kheing ke thed gian ph& de) De so 3 Caul Anh(Chi) hay neu nhang nOi dung cc ban elm gia tri thi twang lam co set cho thArn dinh gia. (2 diem) Caul Hi'e'n nay trong thAm dinh gia thuoing ap dung flitting nguyen tic nao? NOi dung dm timg nguyen tic va viec van dung nhang nguyen tic do trong thAm dinh gia tri doanh nghiep? (4 diem) am 3 Trinh bay not dung phucmg phap so sanh thi trtremg trong thAm dinh gia. Cho vi du minh hoa. (4 diem) Can ba coi thi khong giai thich gi them Het

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản