Đề thi thử đại học môn Hóa khối A 2009 - THPT Vũng Tàu (Mã đề thi 428)

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
93
lượt xem
32
download

Đề thi thử đại học môn Hóa khối A 2009 - THPT Vũng Tàu (Mã đề thi 428)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hóa khối a 2009 - thpt vũng tàu (mã đề thi 428)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Hóa khối A 2009 - THPT Vũng Tàu (Mã đề thi 428)

  1. TRƯ NG PTTH VŨNG TÀU Đ THI TH Đ I H C KH I A 2009 Môn thi : Hóa hoc Th i gian: 90 phút (15/03/2009) Mã đ 428 H , tên thí sinh S báo danh I. Ph n chung cho t t c thí sinh (40 câu, t 1-40) 1. Este hóa m t axit đơn ch c no, m ch h A v i ancol no, đơn ch c m ch h B(MA=MB) thu đư c este E. Trong E có kh i lư ng cacbon b ng (MA=MB)/2. V y A là A. C3H7COOH B. CH3COOH C. C2H5COOH D. HCOOH 2. Cho các dung d ch: (X1): HCl; (X2): KNO3; (X3): HCl- KNO3; (X4): Fe2(SO4)3 . Dung d ch nào có th hòa tan đư c Cu A. X1, X4 B. X1, X2, X3, X4 C. X2, X3 D. X3,X4 - 2- + 2+ 3. Xem sơ đ ph n ng: MnO4 + SO3 + H Mn + X + H2O. X là A. S B. SO2 C. H2S D. SO42- 4. Tính ch t nào sau đây không ph i là c a protit? A. Có th b đông t khi đun nóng B. Có ph n ng màu v i axit nitric và Cu(OH)2 C. Tác d ng v i h tinh b t cho màu xanh lam D. Có ph n ng thu phân. 5. Cho h n h p X g m a mol Al, 0,15 mol Mg ph n ng h t (v a đ ) v i h n h p Y g m b(mol) Cl2 và 0,3 (mol) O2 thu đư c 32,3 gam ch t r n. V y (Mg=24, Al=27, O=16,Cl=35,5) A. a = 0,3 B. b=0,3 C. a = 0,2 D. b = 0,1 6. Đ t cháy hidrocacbon m ch h X ( th khí trong đi u ki n thư ng) thu đư c nCO2 = 2nH2O. M t khác 0,1 mol X tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 (dư) thu đư c 15,9(g) k t t a màu vàng. Công th c c u t o c a X là (H=1, C=12, Ag=108) A. CH≡C-C≡CH B. CH≡CH C. CH≡C-CH=CH2 D. CH3-CH2-C≡CH 7. Cho 1,2 gam andehi đơn ch c X ph n ng v i AgNO3/NH3 (l y dư), thu đư c 8,64 gam Ag, hi u su t là 50%. X là A. C2H5CHO B. C2H3CHO C. HCHO D. CH3CHO 8. Cho c u hình electron trong nguyên t X,Y,Z,T như sau X: 1s22s22p63s1 Y. 1s22s22p63s2 Z. 1s22s22p3 T. 1s22s22p4 C p nguyên t nào không th t o thành h p ch t có t l 1:1. A. Y và Z B X và T C. Y và T D. T và Z 9. Xét sơ đ sau: 1 (mol)Andehit A, m ch h + a(mol) H2 (v a đ ) 1 (mol) ancol no B  b (mol) + Nadu → H2. Cho a = 4b, Công th c c a A không th là: A. (CHO)2 B. C2H3CHO C. CH2=C(CH3)-CHO D. CH≡C-CH(CHO)2 2+ - + - 10. M t m u nư c ch a a (mol) Ca , b (mol) HCO3 , 0,07 (mol) Na , 0,08 mol Cl . Đun m u nư c đ n khi k t thúc ph n ng. V y k t lu n nào đúng? A. Dung d ch sau ph n ng đã h t c ng B. Dung d ch sau ph n ng không còn c ng C. Không có khí thoát ra. D. Không th y xu t hi n k t t a. 11. Các ion sau: 9F-, 11Na+, 12Mg2+, 13Al3+ có A. Bán kính b ng nhau B. S electron b ng nhau. C. S kh i b ng nhau. D. S proton b ng nhau. 12. Ph n ng nào sau đây t o ra s n ph m không đúng H 2 SO4 dd A. (CH3)2-CH-CH(OH)-CH3  (CH3)2-C=CH-CH3 + H2O >170 0 C → Fe B. C6H5CH3 + Br2  p-Br-C6H4CH3 + HBr to → xt C. . C6H5NO2 + HNO3  m-C6H5(NO2)2 + H2O to → + H D. CH3-CH=CH2 + H2O  CH3-CH2CH2 OH to → 13. Đ phân bi t 2 kim lo i Al và Zn có th dùng thu c th là A. Dung d ch NaOH và dung d ch HCl B. Dung d ch NH3 và dung d ch NaOH C. Dung d ch NaOH và khí CO2 D. Dung d ch HCl và dung d ch NH3.
  2. 14.Cho h n h p g m Na2CO3, K2CO3 vào 50ml dung d ch H2SO4 1M. ph n ng hoàn toàn th y thoát ra 0,672 l khí CO2 (đktc). V y dung d ch sau ph n ng A. Có môi trư ng axit B. Có môi trư ng trung tính C. Có môi trư ng bazơ D. Thi u d ki n đ k t lu n. 15. Tr n l n dung d ch ch a a mol Al2(SO4)3 v i dung d ch ch a 0,22 mol N OH. K t thúc ph n ng th y có 1,56 gam k t t a. Giá tr c a a (mol)là A. 0,025 B. 0,03 C. 0,02 D. 0,01 16. Cho các dung d ch mu i NaCl, FeSO4, KHCO3, NH4Cl, K2S, Al2(SO4)3, Ba(NO3). Ch n câu đúng A. Có 3 dung d ch làm quỳ tím hóa xanh B. Có 3 dung d ch làm quỳ tím hóa đ C. Có 4 dung d ch không đ i màu quỳ tím D.Có 4 dung d ch làm quỳ tím hóa đ 17. Ch n phát bi u sai A. Phênol có tính axit nhưng y u hơn axit cacbonic B. Phenol cho ph n ng c ng d dàng v i brôm t o k t t a tr ng 2,4,6-tribromphenol. C.Do nhân bezen hút đi n t khi n –OH c a phenol có tính axit D. Dung d ch phenol không làm đ i màu quỳ tím vì tính axit c a phenol r t y u. 18. Cho các polime sau (−CH 2 − CH 2 − O −) n (− NH − CH 2 − CO −)n (− NH − CH 2 − CO − NH − CH (CH 3 ) − CO −) n Các monome trùng ngưng t o ra các polime trên là A. Etylenglicol, glixin, axit amino axetic và alanin. B. Ancol etylic, axit aminoaxetic, glixin và axit α-aminopropionic C. Ancol etylic, axit amino axetic, glixin và alanin. D. Etylenglicol,alanin,axit aminoaxetic và glixin. 19. Cho dãy các ch t Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, Al, ZnSO4, Zn(OH)2, CrO3, Cr2O3 S các ch t trong dãy lư ng tính là A. 5 B. 3. C.4 D.6 20.. Cho b t Fe vào ch a dung d ch HNO3 loãng, sau khi ph n ng hoàn toàn thu đư c dung d ch X v a có kh năng hoà tan b t Cu v a có kh năng t o k t t a v i dung d ch AgNO3. V y dung d ch X ch a A. Fe(NO3)2 và HNO3 dư B. Fe(NO3)2 , Fe(NO3)3 và HNO3 dư C. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 D. Fe(NO3)3 và HNO3 dư 21.Ph n ng nào sau đây không t o ra 2 mu i. A. Ca(HCO3)2 + NaOH(dư) B. CO2 + NaOH dư C. NO2 + NaOH (dư) D. Fe3O4 + HCl dư 22. A ch ch a m t lo i nhóm ch c, có CTPT C4H6O2 và phù h p v i dãy bi n hóa sau. + H2 − H 2O trunghop A  B  C  Caosubuna . S CTCT có th có c a A là Ni ,t 0 → xt ,t 0 → → A. 4 B. 3. C.1 D.2 23. M t dung d ch ch a a mol Na[Al(OH)4] tác d ng v i dung d ch chưa b mol HCl. Đi u ki n đ thu đư c k t t a sau ph n ng là A. 4a≤ b B. b4a D.b=4a 24. Có 4 l hoá hóa ch t đ ng 4 dung d ch riêng bi t (1) NH3, (2) FeSO4, (3) BaCl2,(4) HNO3. Nh ng c p ch t ph n ng đư c v i nhau là A. 1-2, 1-3, 2-3 B. 1-4, 2-3, 2-4 C. 1-2, 1-4, 2-3, 2-4 D. 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4 25. Có 5 m u b t r n: Ag, Cu, Mg, Fe2O3 và FeO. Ch dùng dung d ch Hcl thì nh n bi t đư c A. Ba m u B. Hai m u C. M t m u D. B n m u. 26. Cho m t thanh Al vào dung d ch ch a 0,03 mol HCl và 0,03 mol RCl2. Ph n ng hoàn toàn th y kh i lư ng thanh Al tăng 0,96 gam. V y R là A. Ni(59) B. Mn(55) C. Zn(65) D. Cu(64) 27. Khi trùng ngưng 7,5 gam axit aminoaxetic v i hi u su t 80%, ngoài axit aminoaxetic dư ngư i ta còn thu đư c m (g) polime và 1,44 (g) H2O. Giá tr c a m là A. 5,25 B. 4,56 C. 4,25 D. 5,56 28. Cho ch t h u cơ X ch a C.H, O và ch ch a m t lo i nhóm ch c. N u đ t cháy m t lư ng X thu đư c s mol H2O g p đôi s mol CO2 . M t khác khi cho X tác d ng v i Na dư thì s mol H2 b ng ½ s mol X ph n ng. Công th c c a X là
  3. A. C4H9OH B. C2H5OH C. CH3OH D. C2H4 (OH)2 29. Nung nóng m t h n h p g m 0,1 mol propin và 0,2 mol H2 (Ni, t0) m t th i gian thì thu đư c h n h p Z. Đ t cháy hoàn toàn Z thu đư c lư ng H2O (gam) là A. 3,6 B. 7,2 C. 5,4 D. 4,5 30. Cho 17,7 gam m t alkylamin(X) tác d ng v i dung d ch FeCl3 dư thu đư c 10,7 gam k t t a. Công th c phân t c a X là A.C3H9N B.C4H11N C. .C2H7N D. .CH5N 31. M t h n h p g m Na, Al có t l s mol là 1:2. Cho h n h p này vào H2O dư. Sau khi k t thúc ph n ng thu đư c 8,96l H2 (đktc) và ch t r n Y. Kh i lư ng ch t r n Y là A. 10,8 B. 7,2 C. 5,4 D. 16,2 32.H n h p X g m 2 ancol no đơn ch c Y và Z, trong đó có 1 ancol b c 1 và 1 ancol b c 2. Đun h n h p X v i H2SO4 đ c 140oC thu đư c h n h p ete T. Bi t r ng trong T có 1 ete là đ ng phân c a m t ancol trong X. X và Z là A. metanol và propan-2-ol B. Etanol, butan-2-ol C. metanol, etanol D. propan-2-ol, etanol 33. Cho h n h p Cu và Fe vào dung d ch HNO3 loãng, n u đ n khi ph n ng hoàn toàn thu đư c dung d ch X và ch t r n Y. Ch t r n Y tác d ng v i dung d ch HCl th y có khí thoát ra. Cho NaOH vào dung d ch X thu đư c k t t a Z. K t t a Z g m A. Fe(OH)2 B. Fe(OH)3 C. Fe(OH)2 và Cu(OH)2 D. Không xác đ nh đư c 34. M t este m ch h có công th c C5H8O2, E + NaOH X+Y, bi t r ng Y làm m t màu dung d ch nư c brom. V y A . Y là ancol, X là mu i c a axit ankannoic B. Y là mu i, X là andehit C. Y là mu i, X là ancol chưa no D. Y là ancol, X là mu i c a axit chưa no 35. Cho khí CO2, dung d ch KHSO4 vào hai ng nghi m ch a dung d ch natriphenolat. Cho dung d ch NaOH, dung d ch HCl vào hai ông nghi m ch a dung d ch phenylamoni clorua. Hi n trư ng b v n đ c s x y ra A. 2 ng nghi m B. 3 ng nghi m C. 1 ng nghi m D. C 4 ng nghi m 36. Cho cân b ng hóa h c sau: N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k) ∆H
  4. C. Tinh b t có ph n ng màu v i iot D. Tinh b t và xenlulozơ là hai đ ng phân c a nhau. 42. Cho sơ đ ph n ng chuy n hóa đư c th c hi n như sau: Benzen A B C Axit picric. B là ch t nào trong s các ch t sau: A. phenylclorua B. o- Crezol C. Natri phenolat D. Phenol 43. Th tích dung d ch h n h p KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M c n thi t đ trung hoà h t 250 ml dung d ch h n h p H2SO4 0,2M và HNO3 0,1M là A. 321,5 ml B. 250 ml C. 150ml D. 125 ml 44. Andehit axetic ph n ng v i t t c ch t nào trong dãy sau? A. H2, dung d ch AgNO3/NH3, nư c brom, HCN B. H2, dung d ch AgNO3/NH3, NaOH C. KMnO4, HCN, H2, dung d ch AgNO3/NH3, C2H5OH D. dung d ch AgNO3/NH3, nư c brom, H2SO4 45. Có các ch t h u cơ: Lòng tr ng tr ng,anilin và glucozơ. Hóa ch t dùng đ làm thu c th phân bi t các ch t trên là A. Dung d ch AgNO3/NH3 B. Dung d ch NaOH C. Cu(OH)2 D. Dung d ch brom + Cl2 du + dd NaOH + AgNO3 /NH 3 + HCl 46. CHo dãy bi n hóa C2H2  X  Y  Z  T . V y T là → → → → A. Axit fomic B. Axit axetic C. axit oxalic D. Axit acrylic 47. Cr(OH)3 không ph n ng v i A. Dung d ch NH3 B. Dung d ch H2SO4 loãng C. Dung d ch Brom trong NaOH D. Dung d ch Ba(OH)2 48. Ngâm m t là Fe dư vào dung d ch h n h p ch a: CuSO4, CuSO4, Fe2(SO4)3, MgSO4, khi ph n ng k t thúc thì s mu i trong dung d ch là A. 3 B. 1 C.4 D.2 49. Thêm t t dung d ch KOH đ n dư vào dung d ch K2Cr2O7 đư c dung d ch X, sau đó thêm ti p dung d ch H2SO4 đ n dư vào dung d ch X thì màu c a dung d ch s chuy n t A. Không màu sang vàng r i vàng da cam B. Vàng sang da cam r i sang vàng da cam C. Da cam d n thành không màu r i sang màu vàng D. Da cam sang vàng r i t vàng sang da cam 50. Cho các ch t sau: phenol, axit axetic, glixerol, etanol, anilin, phenylamoni clorua. S các ch t tác d ng đư c v i NaOH là A. 4 B. 5 C.3 D.2 B. Theo chương trình nâng cao (10 câu, t câu 51-60) 51. Kh i lư ng K2Cr2O7 (gam) c n dùng đ oxy hóa h t 0,6 mol FeSO4 trong môi trư ng H2SO4 loãng dư là A. 29,4 B. 29,6 C. 59,2 D. 24,9 Zn / Zn = −0, 76V ; Ni / Ni 2+ = −0, 23V ; 2+ 52. Cho th đi n c c kh chu n c a m t s c p ôxy hóa như sau: . Cu / Cu 2+ = 0,34V ; Ag / Ag + = 0,80V ; Pin có s c đi n đ ng nh nh t là A Pin Zn-Ag B. Pin Zn-Ni C. Pin Ni-Cu D. Pin Cu-Ag 53. A là h p ch t h u cơ ch ch a C, H, O. A có th cho ph n ng tráng gương và ph n ng v i NaOH. Đ t cháy h t a mol A thu đư c t ng c ng 3a mol CO2 và H2O. A là A. HCOOCH3 B. OHC-CH2COOH C. OHC-COOH D. HCOOH 54. Có bao nhiêu tripeptit đư c sinh ra t a aminoaxit: alanin và glixin? A. 8 B. 5 C.7 D6 55. Phát bi u nào sau đây là sai A. Phân t sacarozơ không ch a nhóm OH hemiaxetal nên không có kh năng chuy n thàn d ng m ch h B. Lipit là trieste c a glixerol v i các monocacboxylic có s ch n nguyên t các bon (12-24, không nhánh) C. Xenlulozơ là polisacarit không phân nhánh do các m t xích β -glucozơ n i v i nhau b ng liên k t β -1,4 – glucozit D. Phương pháp thư ng dùng đ đi u ch este c a ancol là đun h i lưu ancol v i axit h u cơ có H2SO4 đ c làm xúc tác. 56. M t ph n ng đơn gi n x y ra trong bình kín: 2NO(k) + O2(k) 2NO2(k). Khi th tích bình ph n ng gi m đi ba l n thì t c đ ph n ng tăng lên
  5. A. 16 l n B. 27 l n C. 64 l n D. 81 l n 57. Công th c phân t c a m t rư u A là CnHmOx. Đ cho A là rư u no m ch h thì m ph i có giá tr A. m = 2n B. m = 2n-1 C. m = 2n-2 D. m = 2n+2 58. Đi n phân 200 ml dung d ch ch a CuSO4 v i đi n c c trơ, cư ng đ dòng đi n b ng 1 A trong th i gian 386 giây. Hãy tính pH c a dung d ch 250C? (Cho bi t sau ph n ng mu i v n còn và th tích dung d ch không đ i) A. pH = 1,0 B. pH = 2,3 C. pH = 2,0 D. pH = 1,7 59. Có 4 dung d ch không màu đ ng trong 4 l m t nhãn: MgCl2, KCl, AlCl3, FeCl2. Có thê dùng kim lo i nào dư i đây đ phân bi t 4 dung d ch trên. (Khong dùng thêm thu c th khác) A. Ag B. Fe C. Al D. K 60. Có th t n t i dung d ch ch a đ ng th i các ion nào dư i đây: A. CrO42-, NO3-, Na+, Ba2+ B. Cr3+, Cr2O72-, OH-, K+ 2- - D. CrO2 , OH-, Na+, Ba2+ - + 2- C. Cr2O7 , I ,OH , K
Đồng bộ tài khoản