intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề thi thử Đại học môn Lý khối A - Bộ GD & ĐT (Đề 02)

Chia sẻ: PHẠM MINH TUẤN | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

385
lượt xem
183
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học môn vật lý - Đề thi thử Đại học môn Lý mã 02 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử Đại học môn Lý khối A - Bộ GD & ĐT (Đề 02)

  1. ð THI TH ð IH CS 2 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI TH ð I H C MÔN V T LÝ KH I A Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (40 câu, t câu 1 ñ n câu 40): Câu 1: M t CLLX g m qu c u nh và LX có ñ c ng k = 80N/m. Con l c th c hi n 100 dao ñ ng h t 31,4s. Ch n g c th i gian là lúc qu c u có li ñ 2cm và ñang chuy n ñ ng theo chi u dương c a tr c t a ñ v i v n t c có ñ l n 40 3cm / s thì phương trình dao ñ ng c a qu c u là A. x = 4cos(20t-π/3)cm B. x = 6cos(20t+π/6)cm C. x = 4cos(20t+π/6)cm D. x = 6cos(20t-π/3)cm Câu 2: M t dây AB dài 1,8m căng th ng n m ngang, ñ u B c ñ nh, ñ u A g n vào m t b n rung t n s 100Hz. Khi b n rung ho t ñ ng, ngư i ta th y trên dây có sóng d ng g m 6 bó sóng, v i A xem như m t nút. Tính bư c sóng và v n t c truy n sóng trên dây AB. A. λ = 0,3m; v = 60m/s B. λ = 0,6m; v = 60m/s C. λ = 0,3m; v = 30m/s D. λ = 0,6m; v = 120m/s Câu 3: Ch n câu phát bi u không ñúng A. H t nhân có năng lư ng liên k t riêng càng l n thì càng b n v ng B. Khi l c h t nhân liên k t các nuclon ñ t o thành h t nhân thì luôn có s h t kh i C. Ch nh ng h t nhân n ng m i có tính phóng x D. Trong m t h t nhân có s nơtron không nh hơn s protôn thì h t nhân ñó có c hai lo i h t này Câu 4: Cho m ch dao ñ ng g m m t cu n c m m c n i ti p v i m t t ñi n C1 thì m ch thu ñư c sóng ñi n t có bư c sóng λ1, thay t trên b ng t C2 thì m ch thu ñư c sóng ñi n t có λ2. N u m c ñ ng th i hai t n i ti p v i nhau r i m c vào cu n c m thì m ch thu ñư c sóng có bư c sóng λ xác ñ nh b ng công th c 1 (λ1 + λ 2 ) A. λ−2 = λ−2 + λ−2 C. λ = λ 1λ 2 D. λ = B. λ = λ2 + λ22 1 2 1 2 Câu 5: M t máy phát ñi n xoay chi u 1 pha có 4 c p c c rôto quay v i t c ñ 900vòng/phút, máy phát ñi n th hai có 6 c p c c. H i máy phát ñi n th hai ph i có t c ñ là bao nhiêu thì hai dòng ñi n do các máy phát ra hòa vào cùng m t m ng ñi n A. 600vòng/phút B. 750vòng/phút C. 1200vòng/phút D. 300vòng/phút Câu 6: Ngư i ta c n truy n m t công su t ñi n m t pha 10000kW dư i m t hi u ñi n th hi u d ng 50kV ñi xa. M ch ñi n có h s công su t cosϕ = 0,8. Mu n cho t l năng lư ng m t trên ñư ng dây không quá 10% thì ñi n tr c a ñư ng dây ph i có giá tr A. R < 20Ω B. R < 25Ω C. R < 4Ω D. R < 16Ω Câu 7: Trong phòng thí nghi m có m t lư ng ch t phóng x , ban ñ u trong 1 phút ngư i ta ñ m ñư c có 360 nguyên t c a ch t b phân rã, sau ñó 2 gi trong 1 phút có 90 phân t b phân rã. Chu kì bán rã c a ch t phóng x ñó là A. 30 phút B. 60 phút C. 90 phút D. 45 phút Câu 8: Phương trình dao ñ ng ñi u hòa có d ng x = Asinωt. G c th i gian ñ ư c ch n là: A. lúc v t ñi qua v trí cân b ng theo chi u dương. B. lúc v t ñi qua v trí cân b ng theo chi u âm C. lúc v t có li ñ x = +A D. lúc v t có li ñ x = - A Câu 9: Cho m ch ñi n xoay chi u RLC n i ti p, L = 0,637H, C = 39,8µF, ñ t vào hai ñ u m ch hi u ñi n th có bi u th c u = 150 2 sin100πt (V) m ch tiêu th công su t P = 90 W. ði n tr R trong m ch có giá tr là A. 180 B. 50 C. 250 D. 90 Câu 10: Trong các phương trình sau, phương trình nào không bi u th cho dao ñ ng ñi u hòa? A. x = 3tsin (100πt + π/6) B. x = 3sin5πt + 3cos5πt C. x = 5cosπt + 1 D. x = 2sin2(2πt + π /6) Câu 11: M t toa xe trư t không ma sát trên m t ñư ng d c xu ng dư i, góc nghiêng c a d c so v i m t ph ng 0 n m ngang là α = 30 . Treo lên tr n toa xe m t con l c ñơn g m dây treo chi u dài l = 1(m) n i v i m t qu c u http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 1/5 - Mã ñ thi 132
  2. ð THI TH ð IH CS 2 nh . Trong th i gian xe trư t xu ng, kích thích cho con l c dao ñ ng ñi u hoà v i biên ñ góc nh . B qua ma sát, 2 l y g = 10m/s . Chu kì dao ñ ng c a con l c là A. 2,135s B. 2,315s C. 1,987s D. 2,809s Câu 12: M t lăng kính có góc chi t quang A = 600 chi t su t n= 3 ñ i v i ánh sáng màu vàng c a Natri. Chi u vào m t bên c a lăng kính m t chùm tia sáng tr ng m nh song song và ñư c ñi u ch nh sao cho góc l ch v i ánh sáng vàng c c ti u. Góc t i c a chùm tia sáng tr ng là A. 600 B. 300 C. 750 D. 250 Câu 13: Khe sáng c a ng chu n tr c c a máy quang ph ñư c ñ t t i A. quang tâm c a th u kính h i t B. tiêu ñi m nh c a th u kính h i t C. t i m t ñi m trên tr c chính c a th u kính h i t D. tiêu ñi m v t c a th u kính h i t Câu 14: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng Iâng dùng ánh sáng có bư c sóng λ t 0,4µm ñ n 0,7µm. Kho ng cách gi a hai khe Iâng là a = 2mm, kho ng cách t hai khe ñ n màn quan sát là D = 1,2m t i ñi m M cách vân sáng trung tâm m t kho ng xM = 1,95 mm có m y b c x cho vân sáng A. có 8 b c x B. có 4 b c x C. có 3 b c x D. có 1 b c x Câu 15: B c x t ngo i là b c x ñi n t A. Có bư c sóng nh hơn bư c sóng c a tia x B. Có t n s th p hơn so v i b c x h ng ngo i C. Có t n s l n hơn so v i ánh sáng nhìn th y D. Có bư c sóng l n hơn bư c sóng c a b c x tím Câu 16: Cho m t sóng ñi n t có t n s f = 3MHz. Sóng ñi n t này thu c d i A. Sóng c c ng n B. Sóng dài C. Sóng ng n D. Sóng trung Câu 17: Cho m ch n i ti p RC, Dùng vôn k nhi t có ñi n tr r t l n ño ñư c UR = 30 V, UC = 40V, thì hi u ñi n th hai ñ u ño n m ch l ch pha so v i hi u ñi n th hai ñ u t ñi n m t lư ng là A. 1,56 B. 1,08 C. 0,93 D. 0,64 Câu 18: Quang ph c a m t bóng ñèn dây tóc khi nóng sáng thì s A. Sáng d n khi nhi t ñ tăng d n nhưng v n có ñ b y màu B. Các màu xu t hi n d n t màu ñ ñ n tím, không sáng hơn C. V a sáng d n lên, v a xu t hi n d n các màu ñ n m t nhi t ñ nào ñó m i ñ 7 màu D. Hoàn toàn không thay ñ i Câu 19: M ch dao ñ ng lý tư ng: C = 50µF, L = 5mH. Hi u ñi n th c c ñ i hai b n c c t là 6(v) thì dòng ñi n c c ñ i ch y trong m ch là A. 0,60A B. 0,77A C. 0,06A D. 0,12A Câu 20: M t sóng âm truy n t không khí vào nư c, sóng âm ñó hai môi trư ng có A. Cùng v n t c truy n B. Cùng t n s C. Cùng biên ñ D. Cùng bư c sóng Câu 21: Cat t c a m t t bào quang ñi n làm b ng vônfram. Bi t công thoát c a electron ñ i v i vônfram là 7,2.10-19J và bư c sóng c a ánh sáng kích thích là 0,180µm. ð tri t tiêu hoàn toàn dòng quang ñi n, ph i ñ t vào hai ñ u anôt và catôt m t hi u ñi n th hãm có giá tr tuy t ñ i là A. Uh = 3,50V B. Uh = 2,40V C. Uh = 4,50V D. Uh = 6,62V Câu 22: Cho m ch ñi n RLC ghép n i ti p g m ñi n tr R, cu n dây có ñi n tr thu n 30Ω, ñ t c m 0,159H và t ñi n có ñi n dung 45,5µF, Hi u ñi n th hai ñ u m ch có d ng u = U0sin100πt(V). ð công su t tiêu th trên ñi n tr R ñ t giá tr c c ñ i thì ñi n tr R có giá tr là A. 30(Ω) B. 50(Ω) C. 36 (Ω) D. 75(Ω) Câu 23: 24 Na là ch t phóng x β− , ban ñ u có kh i lư ng 0,24g. Sau 105 gi ñ phóng x gi m 128 l n. K t 11 th i ñi m ban ñ u thì sau 45 gi lư ng ch t phóng x trên còn l i là A. 0,03g B. 0,21g C. 0,06g D. 0,09g Câu 24: Khi ñi vào m t ngõ h p, ta nghe ti ng bư c chân v ng l i ñó là do hi n tư ng A. Khúc x sóng B. Ph n x sóng C. Nhi u x sóng D. giao thoa sóng Câu 25: Phát bi u nào sau ñây là sai v i n i dung hai gi thuy t c a Bo? A. Nguyên t có năng lư ng xác ñ nh khi nguyên t ñó tr ng thái d ng. B. Trong các tr ng thái d ng, nguyên t không b c x hay h p th năng lư ng. http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 2/5 - Mã ñ thi 132
  3. ð THI TH ð IH CS 2 C. Khi chuy n t tr ng thái d ng có năng lư ng th p sang tr ng thái d ng có năng lư ng cao nguyên t s phát ra phôtôn. D. các tr ng thái d ng khác nhau năng lư ng c a các nguyên t có giá tr khác nhau. Câu 26: M t máy bi n th có hi u su t 80%. Cu n sơ c p có 150vòng, cu n th c p có 300vòng. Hai ñ u cu n th c p n i v i m t cu n dây có ñi n tr ho t ñ ng 100Ω, ñ t c m 318mH. H s công su t m ch sơ c p b ng 1. Hai ñ u cu n sơ c p ñư c ñ t hi u ñi n th xoay chi u có U1 = 100V, t n s 50Hz. Tính cư ng ñ hi u d ng m ch sơ c p. A. 1,8A B. 2,0A C. 1,5A D. 2,5A Câu 27: M t cu n dây thu n c m có ñ t c m L = 2/π(H), m c n i ti p v i m t t C = 31,8(µF). Hi u ñi n th hai ñ u cu n c m là uL = 100sin(100πt + π/6) V. Bi u th c c a hi u ñi n th hai ñ u m ch là A. u = 50sin(100πt + π/6) V B. u = 100sin(100πt - π/3) V C. u = 200sin(100πt + π/3) V D. u = 50 2 sin(100πt – π/6) V Câu 28: Trong ph n ng phân h ch c a U235 năng lư ng t a ra trung bình là 200MeV. Năng lư ng t a ra khi 1kg U235 phân h ch hoàn toàn là A. 12,85.106 kWh B. 22,77.106 kWh C. 36.106 kWh D. 24.106 kWh Câu 29: Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v ñ ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n? A. ð ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n không ph thu c vào cư ng ñ chùm sáng kích thích. B. ð ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n không ph thu c vào b n ch t c a kim lo i làm cat t. C. ð ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n ph thu c vào b n ch t kim lo i dùng làm catôt. D. ð ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n ph thu c vào bư c sóng c a ánh sáng kích thích. Câu 30: Bư c sóng dài nh t trong dãy Laiman; Banme; Pasen l n lư t là 0,122 m; 0,656 m; 1,875 m. Bư c sóng dài th hai c a dãy Laiman và Banme là A. 0,103 m và 0,486 B. 0,103 m và 0,472 m C. 0,112 m và 0,486 m D. 0,112 m và 0,472 m Câu 31: Con l c lò xo dao ñ ng ñi u hòa theo phương th ng ñ ng có năng lư ng dao ñ ng E = 2.10-2(J) l c ñàn h i c c ñ i c a lò xo F(max) = 4(N). L c ñàn h i c a lò xo khi v t v trí cân b ng là F = 2(N). Biên ñ dao ñ ng s là A. 2(cm). B. 4(cm). C. 5(cm). D. 3(cm). Câu 32: Sóng ñi n t có t n s f = 2,5MHz truy n trong thu tinh có chi t su t n=1.5 thì có bư c sóng là A. 50m B. 80m C. 40m D. 70m Câu 33: T kí hi u c a m t h t nhân nguyên t là 6 X , k t lu n nào dư i ñây chưa chính xác 3 A. H t nhân c a nguyên t này có 6 nuclon B. ðây là nguyên t ñ ng th 3 trong b ng HTTH C. H t nhân này có 3 protôn và 3 nơtron D. H t nhân này có protôn và 3 electron Câu 34: Hai con l c ñơn có chi u dài l1 & l2 dao ñ ng nh v i chu kì T1 = 0,6(s), T2 = 0,8(s) cùng ñư c kéo l ch góc α0 so v i phương th ng ñ ng và buông tay cho dao ñ ng. Sau th i gian ng n nh t bao nhiêu thì 2 con l c l i tr ng thái này. A. 2(s) B. 2,5(s) C. 4,8(s) D. 2,4(s) Câu 35: Cho m ch R,L,C t n s c a m ch có th thay ñ i ñư c, khi ω = ω0 thì công su t tiêu th trong m ch ñ t giá tr c c ñ i, khi ω = ω1 ho c ω = ω2 thì m ch có cùng m t giá tr công su t. M i liên h gi a các giá tr c a ω là ω1ω2 B. ω0 = A. ω02 = ω12 + ω22 C. ω02 = ω1.ω2 D. ω0 = ω1 + ω2 ω1 + ω2 Câu 36: Hi u ñi n th hai c c c a m t ng Rơnghen là 4,8kV. Bư c sóng ng n nh t c a tia X mà ng có th phát ra là A. 0,134nm B. 1,256nm C. 0,447nm D. 0,259nm π Câu 37: M t v t dao ñ ng v i phương trình x = 4 2 sin(5πt − )cm . Quãng ñư ng v t ñi t th i ñi m 4 1 s ñ n t 2 = 6s là t1 = 10 A. 84,4cm B. 333,8cm C. 331,4cm D. 337,5cm http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 3/5 - Mã ñ thi 132
  4. ð THI TH ð IH CS 2 Câu 38: M t máy phát ñi n ba pha m c hình sao có hi u ñi n th pha Up = 115,5V và t n s 50Hz. Ngư i ta ñưa dòng ba pha vào ba t i như nhau m c hình tam giác, m i t i có ñi n tr thu n 12,4Ω và ñ t c m 50mH. Cư ng ñ dòng ñi n qua các t i là A. 8A B. 10A C. 20A D. 5A Câu 39: H t nhân 226 Ra ban ñ u ñang ñ ng yên thì phóng ra h t α có ñ ng năng 4,80MeV. Coi kh i lư ng m i 88 h t nhân x p x v i s kh i c a nó. Năng lư ng toàn ph n t a ra trong s phân rã này là A. 4,89MeV B. 4,92MeV C. 4,97MeV D. 5,12MeV PH N RIÊNG: Thí sinh ch ñư c ch n làm 1 trong 2 ph n (Ph n 1 ho c ph n 2) Ph n 1. Theo chương trình phân ban (10 câu, t câu 41 ñ n câu 50) Câu 40: M t sóng cơ h c lan truy n t 0 theo phương 0y v i v n t c v = 40(cm/s). Năng lư ng c a sóng ñư c b o π  toàn khi truy n ñi. Dao ñ ng t i ñi m 0 có d ng: x = 4 sin t (cm) 2  Bi t li ñ c a dao ñ ng t i M th i ñi m t là 3(cm). Li ñ c a ñi m M sau th i ñi m ñó 6(s). A. – 2cm B. 3 cm C. 2cm D. – 3cm Câu 41: Ch n câu phát bi u ñúng A. Mômen c a h ba l c ñ ng ph ng, ñ ng qui ñ i v i m t tr c quay b t kỳ ñ u b ng không B. T ng các mômen l c tác d ng vào v t b ng không thì v t ph i ñ ng yên C. T ng hình h c c a các l c tác d ng vào v t r n b ng không thì t ng c a các mômen l c tác d ng vào nó ñ i v i m t tr c quay b t kỳ cũng b ng không. D. Tác d ng c a l c vào v t r n không ñ i khi ta di chuy n ñi m ñ t l c trên giá c a nó Câu 42: M t thanh ñ ng ch t, ti t di n ñ u dài L d a vào m t b c tư ng nh n th ng ñ ng. H s ma sát ngh gi a thanh và sàn là 0,4. Góc mà thanh h p v i sàn nh nh t (αmin) ñ thanh không trư t là A. αmin = 51,30 B. αmin = 56,80 C. αmin = 21,80 D. αmin = 38,70 Câu 43: M t v t r n có kh i lư ng 1,5kg có th quay không ma sát xung quanh m t tr c c ñ nh n m ngang. Kho ng cách t tr c quay ñ n kh i tâm c a v t là 20cm, mô men quán tính c a v t ñ i v i tr c quay là 0,465kg.m2, l y g = 9,8m/s2. Chu kì dao ñ ng nh c a v t là A. 3,2s B. 0,5s C. 2,5s D. 1,5s Câu 44: Ch n câu phát bi u không ñúng A. Hi n tư ng tán s c ánh sáng ch ng t ánh sáng có nhi u thành ph n ph c t p B. Hi n tư ng giao thoa ánh sáng ch ng t ánh sáng có tính ch t sóng C. Hi n tư ng quang ñi n ch ng t ánh sáng có tính ch t h t D. S nhi u x ánh sáng là do các lư ng t ánh sáng có t n s khác nhau tr n l n vào nhau Câu 45: M t ngu n âm phát ra m t âm ñơn s c có t n s f, cho ngu n âm chuy n ñ ng v i t c ñ v trên m t ñư ng tròn bán kính R trong m t ph ng n m ngang. Máy thu 1 ñ t t i tâm ñư ng tròn, máy thu 2 ñ t cách máy thu 1 m t kho ng 2R cùng trong m t ph ng quĩ ñ o c a ngu n âm. K t lu n nào sau ñây là ñúng A. Máy thu 1 thu ñư c âm có t n s f' > f do ngu n âm chuy n ñ ng B. Máy thu 2 thu ñư c âm có t n s bi n thiên tu n hoàn quanh giá tr f C. Máy thu 2 thu ñư c âm có t n s f' < f D. Máy thu 2 thu ñư c âm có t n s f' > f Câu 46: M t ñĩa ñ c ñang quay v i t c ñ 360 vòng/phút thì quay ch m d n ñ u và d ng l i sau ñó 600s. S vòng quay c a ñĩa trong th i gian quay ch m d n là A. 1200 vòng B. 1800vòng C. 360 vòng D. 900 vòng Câu 47: M t ròng r c coi như m t ñĩa tròn m ng bán kính R = 10cm, kh i lư ng 1kg có th quay không ma sát quanh 1 tr c n m ngang c ñ nh. Qu n vào vành ròng r c m t s i dây m nh, nh không dãn và treo vào ñ u dây m t v t nh M có kh i lư ng 1kg. Ban ñ u v t M sát ròng r c và ñư c th ra không v n t c ban ñ u, cho g = 9,81m/s2. T c ñ quay c a ròng r c khi M ñi ñư c quãng ñư ng 2m là A. 36,17rad/s B. 81,24rad/s C. 51,15rad/s D. 72,36rad/s Câu 48: M t thanh nh dài 1m quay ñ u trong m t ph ng ngang xung quanh tr c th ng ñ ng ñi qua trung ñi m c a thanh. Hai ñ u thanh có g n hai ch t ñi m có kh i lư ng 2kg và 3kg. T c ñ dài c a m i ch t ñi m là 5m/s. Momen ñ ng lư ng c a thanh là A. L = 7,5 kgm2/s B. L = 12,5 kgm2/s C. L = 10,0 kgm2/s D. L = 15,0 kgm2/s Câu 49: ð o hàm theo th i gian c a momen ñ ng lư ng c a v t r n là ñ i lư ng A. Mômen l c tác d ng vào v t B. ð ng lư ng c a v t C. H p l c tác d ng vào v t D. Mômen quán tính tác d ng lên v t http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 4/5 - Mã ñ thi 132
  5. ð THI TH ð IH CS 2 Câu 50: M t momen l c có ñ l n 30Nm tác d ng vào m t bánh xe có momen quán tính ñ i v i tr c bánh xe là 2kgm2. N u bánh xe quay nhanh d n ñ u t tr ng thái ngh thì ñ ng năng c a bánh xe th i ñi m t = 10s là A. Eñ = 20,2kJ B. Eñ = 24,6kJ C. Eñ = 22,5kJ D. Eñ = 18,3kJ Ph n 2. Theo chương trình KHÔNG phân ban (10 câu, t câu 51 ñ n câu 60) Câu 51: Dùng máy nh ñ ch p ñư c nh c a v t ta c n ñi u ch nh A. tiêu c c a v t kính B. kho ng cách t v t kính ñ n phim C. kho ng cách t v t ñ n v t kính D. kho ng cách t v t ñ n v t kính và kho ng cách t v t kính ñ n phim Câu 52: Trong các lo i sóng vô tuy n thì A. sóng dài truy n t t trong nư c B. sóng ng n b t ng ñi n li h p th C. sóng trung truy n t t vào ban ngày D. sóng c c ng n ph n x t ng ñi n li Câu 53: Ch n câu có n i dung không ñúng? ði m c c c n c a m t là A. ñi m mà khi v t ñ t ñó m t quan sát ph i ñi u ti t t i ña B. ñi m g n nh t trên tr c c a m t mà khi v t ñ t ñó m t nhìn v t v i góc trông l n nh t C. ñi m g n nh t trên tr c c a m t mà khi v t ñ t ñó m t còn nhìn rõ v t D. ñi m g n nh t trên tr c c a m t mà khi v t ñ t ñó cho nh trên võng m c Câu 54: Ch n câu phát bi u ñúng A. Sóng ñi n t có b n ch t là ñi n trư ng lan truy n trong không gian B. Sóng ñi n t có b n ch t là t trư ng lan truy n trong không gian C. Sóng ñi n t lan truy n trong t t c các môi trư ng k c trong chân không D. Môi trư ng có tính ñàn h i càng cao thì t c ñ lan truy n c a sóng ñi n t càng l n Câu 55: V t sáng AB ñ t vuông góc v i tr c chính c a m t h hai th u kính ñ ng tr c, trong kho ng gi a hai th u kính cho hai nh có v trí trùng nhau, m t nh b ng v t và m t nh cao g p hai l n v t. Kho ng cách gi a hai th u kính là 60cm, tiêu c c a hai th u kính là A. 20cm; 100cm B. 10cm; 80cm C. 20cm; 40cm D. 10cm; 20cm Câu 56: M t ngư i vi n th có c c c n cách m t 40cm, dùng m t kính lúp có tiêu c 10cm ñ quan sát nh c a m t v t nh ñ t cách m t 30cm, ñ kính cho nh g n m t nh t m t v n nhìn rõ, ph i ñ t lúp cách m t m t ño n A. 23,82cm B. 25,46cm C. 22,36cm D. 24,38cm Câu 57: M t ngư i c n th ph i ñeo sát m t m t kính có ñ t - 2ñi p m i nhìn rõ ñư c các v t n m cách m t t 20cm ñ n vô c c. Kho ng nhìn rõ ng n nh t c a m t ngư i này là 10 100 100 50 cm cm cm cm A. B. C. D. 17 17 7 17 Câu 58: ð t m t v t ph ng nh AB vuông góc v i tr c chính c a m t gương c u lõm và cách gương 40cm. A n m trên tr c chính. Gương có bán kính 60cm. D ch chuy n v t m t kho ng 20 cm l i g n gương, d c theo tr c chính. nh cho b i gương là A. nh o, ngư c chi u v i v t B. nh th t, cùng chi u v i v t C. nh o, nh hơn v t D. A,B và C ñ u sai. Câu 59: M t ngư i quan sát m t v t nh qua kính lúp trên vành có ghi x5. M t ñ t cách kính 5cm, v t ñ t cách kính 2cm cho nh có ñ b i giác là G. Khi d ch v t ra xa cách kính 4cm thì ñ b i giác c a nh là A. 4G B. 2G C. G/2 D. G Câu 60: M t ngư i m t t t quan sát m t ngôi sao qua kính thiên văn tr ng thái m t không ñi u ti t. Khi m t cách th kính 2cm thì nh c a ngôi sao có ñ b i giác là 300, h i khi d ch m t ra xa cách th kính 4cm thì ñ b i giác c a nh là A. 600 B. 150 C. 300 D. 900 ----------------------------------------------- ----------- H T ---------- http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 5/5 - Mã ñ thi 132
  6. ð THI TH ð IH CS 2 ðÁP ÁN ð THI TH ð IH CS 2 1 C 11 A 21 B 31 A 41 D 51 D 2 B 12 A 22 C 32 B 42 A 52 A 3 C 13 D 23 A 33 D 43 C 53 B 4 A 14 B 24 B 34 D 44 D 54 C 5 A 15 C 25 C 35 C 45 B 55 B 6 D 16 D 26 D 36 D 46 B 56 A 7 B 17 D 27 A 37 C 47 C 57 C 8 A 18 C 28 B 38 B 48 B 58 D 9 D 19 A 29 B 39 A 49 A 59 D 10 A 20 B 30 A 40 D 50 C 60 C http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 6/5 - Mã ñ thi 132
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2