Đề thi thử đại học môn Lý (Có đáp án)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
349
lượt xem
130
download

Đề thi thử đại học môn Lý (Có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn lý (có đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Lý (Có đáp án)

  1. Đ thi th Đ i h c Môn: V t lí. Th i gian: 90 phút Câu 1. Cho đ thi v n t c c a m t v t dao đ ng đi u hòa như hình v . Xác đ nh tính ch t chuy n đ ng c a v t t i th i đi m t=1,25s v(cm/s) A.nhanh d n theo chi u âm 10π B.ch m d n theo chi u âm C.nhanh d n theo chi u dương O 1 2 D.ch m d n theo chi u dương -10π t(s) Câu 2. M t con l c đơn dao đ ng bé v i biên đ 4cm. Kho ng th i gian gi a hai l n liên ti p v n t c c a v t đ t giá tr c c đ i là 0,05s. Kho ng th i gian ng n nh t đ nó đi t v trí có li đ s1=2cm đ n li đ s2=4cm là: 1 1 1 1 A. s B. s C. s D. s 120 100 80 60 Câu 3. Cho hai dao đ ng đi u hòa cùng phương: x1=2asin(100πt+π/3); x2= - asin(100πt) Phương trình dao đ ng t ng h p là A.x=a 3 sin(100πt+π/2) B. x=asin(100πt+π/2) 41π π C. x=a 7 sin(100πt+ ) D. x=a 7 sin(100πt+ ) 180 4 Câu 4. Hai v t dao đ ng đi u hòa cùng t n s và ngư c pha. K t lu n nào sau đây là đúng A.li đ c a m i dao đ ng ngư c pha v i v n t c c a nó B.li đ c a hai dao đ ng luôn trái d u và cùng đ l n C.n u hai dao đ ng có cùng biên đ thì kho ng cách gi a chúng b ng không D.Li đ c a v t này cùng pha v i gia t c c a v t kia Câu 5: Con l c lò xo th ng đ ng g m m t v t m=250g g n vào m t lò xo có k=100N/m. T VTCB c a v t ngư i ta kéo v t xu ng đ l c đàn h i tác d ng lên đi m treo lò xo là 4,5N r i truy n cho v t v n t c 40 3 cm/s hư ng v v trí cân b ng. Chog=10m/s2.Ch n Ox th ng đ ng hư ng lên, O≡VTCB. Phương trình dao đ ng c a v t là: A. x=4sin(20t+π/6)(cm) B.x=4sin(20t-π/6)(cm) C. x=2sin(20t-π/2)(cm) D.x=4sin(20t-π/3)(cm) Câu 6. Đi m sáng S đ t trên tr c chính c a m t th u kính h i t tiêu c f=12cm cách th u kính 18cm. Cho S dao đ ng đi u hòa v i chu kì T=2s trên tr c Ox vuông góc v i tr c chính c a th u kính quanh v trí lúc đ u. Biên đ dao đ ng là A=2cm. Tính v n t c trung bình c a nh S' c a S trong quá trình dao đ ng A.1cm/s B.4cm/s C.2cm/s D.8cm/s Câu 7: Ch n phát bi u đúng khi nói v l c đàn h i và l c h i ph c trong dao đ ng đi u hòa A.L c h i ph c luôn hư ng v phía âm B.L c đàn h i có giá tr c c đ i khi v t v trí biên C.L c h i ph c luôn hư ng v v trí cân b ng D.L c đàn h i luôn hư ng v v trí cân b ng Câu 8. Hai ngu n phát sóng S1, S2 trên m t ch t l ng dao đ ng theo phương vuông góc v i b m t ch t l ng v i cùng t n s f = 50Hz và cùng pha ban đ u, coi biên đ sóng không đ i. Trên đo n th ng S1S2 th y hai đi m cách nhau 9cm dao đ ng v i biên đ c c đ i. Bi t v n t c truy n sóng trên m t ch t l ng có giá tr 1,5m/s < v < 2,25m/s. V n t c truy n sóng là: A. 1,8m/s B. 1,75m/s C. 2m/s D. 2,2m/s Câu 9. Đi u ki n đ có th nghe th y âm thanh có t n s trong mi n nghe đư c là A.cư ng đ âm ≥0 B.m c cư ng đ âm ≥0 C.cư ng đ âm ≥0,1I0 D.m c cư ng đ âm ≥1dB Câu 10. Bi u th c c a sóng d ng trên dây cho b i: u=asinbx.cos100πt (x:m; t:s). V n tôc truy n sóng trên dây là 20m/s. Giá tr c a b là: A.2,5π(m-1) B.5π(m-1) C.10π(m-1) D.100π(m-1) Câu 11. Trong thí nghi m giao thoa sóng nư c, kho ng cách gi a hai ngu n S1S2 là a=11,3cm, hai ngu n cùng pha có t n s f=25Hz, v n t c truy n sóng trên nư c là v=50cm/s. S đi m có biên đ c c đ i quan sát đư c trên đư ng tròn tâm I(là trung đi m c a S1S2) bán kính 2,5cm là A.11 B.22 C.10 D.12 Câu 12. Cho đo n m ch như hình v . R L C 10−4 3 R=40Ω; C = F . Cu n dây thu n c m v i L= H . Đ t vào hai A B π 5π M đ u AB m t hi u đi n th xoay chi u thì hi u đi n th trên đo n m ch MB là uMB=80sin(100πt-π/3)(V). Bi u th c c a hi u đi n th t c th i gi a hai đ u đo n m ch là Tr n Đ c C n-Trư ng THPT chuyên Lê H ng Phong,Nam Đ nh 1
  2. A.u=160sin(100πt+π/6)(V) B. u=80 2 sin(100πt - π/12)(V) C. u=160 2 sin(100πt - 5π/12)(V) D. u=80sin(100πt - π/4)(V) Câu 13. M t s i dây đàn h i có sóng d ng v i hai t n s liên ti p là 30Hz; 50Hz. Dây thu c lo i m t đ u c đ nh hay hai đ u c đ nh. Tính t n s nh nh t đ có sóng d ng A.m t đ u c đ nh; fmin=30Hz B.m t đ u c đ nh; fmin=10Hz C.hai đ u c đ nh; fmin=30Hz D. hai đ u c đ nh; fmin=10Hz Câu 14: Đi u nào sau đây là sai khi nói v s phát và thu sóng đi n t ? A. Đ thu sóng đi n t ph i m c ph i h p m t ăng ten v i m t m ch dao đ ng LC. B. ăng ten c a máy thu ch thu đư c m t sóng có t n s xác đ nh. C. Đ phát sóng đi n t , ph i m c ph i h p m t máy phát dao đ ng đi u hoà v i m t ăngten. D. N u t n s c a m ch dao đ ng trong máy thu đư c đi u ch nh sao cho có giá tr b ng f, thì máy thu s b t đư c sóng có t n s đúng b ng f. Câu 15. M ch dao đ ng LC th c hi n dao đ ng đi u hòa. Bi t kho ng th i gian ng n nh t k t lúc năng lư ng Q2 đi n trư ng b ng năng lư ng t trư ng đ n khi năng lư ng đi n trư ng có giá tr 0 là 10-8s. Chu kì c a dao 4C đ ng đi n t trong m ch là A.4.10-8s B.8.10-8s C.2.10-8s D.10-8s Câu 16. Đi u nào sau đây là sai khi nói v đ ng cơ không đ ng b ba pha: A.Đ ng cơ s d ng dòng đi n xoay chi u ba pha B.Nguyên t c ho t đ ng c a đ ng cơ là t o ra m t t trư ng quay b ng dòng đi n ba pha C.Khi đ ng cơ ho t đ ng, t c đ quay c a rôto b ng t c đ quay c a t trư ng D.Có th m c đ ng cơ theo ki u hình sao vào m ng đi n ba pha m c hình tam giác và ngư c l i. 10−4 0,8 Câu 17. Cho đo n m ch xoay chi u như hình v trong đó R=20Ω; C = F , cu n dây có L = H,t ns π π c a dòng đi n f=50Hz. So sánh đ l ch pha gi a UAB và UMB A.uAB s m pha hơn uMB góc π/6 B.uAB tr pha hơn uMB góc π/3 R L C C.uAB tr pha hơn uMB góc π/4 D. uAB s m pha hơn uMB góc π/4 A B M Câu 18. Đ t vào hai đ u đo n m ch xoay chi u RLC hi u đi n th u=100 2 sin(100πt-π/6)(V) thì cư ng đ dòng đi n trong m ch là i=2 2 sin(100πt+π/6)(A). Giá tr c a R là A.25Ω B.25 3 Ω C.50Ω D.100Ω −4 10 Câu 19. Cho m ch đi n xoay chi u g m bi n tr R và t C= F m c n i ti p. Đ t vào hai đ u m ch đi n π m t hi u đi n th xoay chi u n đ nh t n s 50Hz. Thay đ i R ta th y ng v i hai giá tr R = R1 và R = R2 thì công su t c a m ch đi n đ u b ng nhau. Khi đó tích R1.R2 là: A. 104 B. 2.104 C. 102 D. 2.102 Câu 20. Cho m ch đi n g m m t cu n dây đ t c m L=1/π(H); đi n tr r=50Ω m c n i ti p v i m t đi n tr R 10−4 có giá tr thay đ i đư c và t C = F . Đ t vào hai đ u đo n m ch m t hi u đi n th xoay chi u n đ nh có 2π f=50Hz. Lúc đ u R=25Ω. Khi tăng R thì công su t tiêu th c a m ch s A.gi m B.tăng C.lúc đ u tăng, sau gi m D.lúc đ u gi m sau tăng Câu 21. M t ngư i có đi m c c c n cách m t 10cm quan sát m t v t nh qua kính lúp trên vành kính ghi X5 bi t nh cao g p hai l n v t, m t cách kính 10cm. Đ b i giác c a kính lúp là A.1,33 B.3,33 C.2 D.4 Câu 22. V t sáng AB đ t trên tr c chính c a m t th u kính h i t cho nh th t cao b ng v t. N u c t b t m t n a th u kính b ng m t m t ph ng ch a tr c chính thì A. thu đư c nh cao b ng m t n a lúc đ u, đô sáng không đ i B. không thu đư c nh C. thu đư c nh cao b ng m t n a lúc đ u, đô sáng kém hơn D. thu đư c nh cao như lúc đ u, đô sáng kém hơn Câu 23. Hai đi m sáng A,B đ t hai phía c a tr c chính c a m t th u kính tiêu c f=12cm cho nh trùng nhau. Bi t A cách B 32cm, kho ng cách t A,B t i th u kính là A.16cm và 16cm B.8cm và 24cm C.12cm và 24cm D.48cm và 16cm Tr n Đ c C n-Trư ng THPT chuyên Lê H ng Phong,Nam Đ nh 2
  3. Câu 24. Khi quan sát m t v t nh qua kính lúp m t đ t t i tiêu đi m nh thì ngư i thu đư c đ b i giác nh nh t là ngư i: A. bình thư ng B. c n th C. vi n th D. m t lão Câu 25. H g m th u kính h i t tiêu c dài 24cm đ t trư c và đ ng tr c v i m t th u kính phân kì tiêu c dài 12cm. V t AB đ t trư c h cho nh có đ cao không đ i khi di chuy n v t. Tính kho ng cách gi a hai kính và đ phóng đ i c a nh A.l=12cm; k=1/2 B.l=36cm; k=1/2 C.l=12cm; k=-1/2 D.l=36cm; k=-1/2 Câu 26. H g m th u kính h i t tiêu c dài 24cm đ t trư c và đ ng tr c v i m t th u kính phân kì tiêu c dài 12cm. V t sáng S đ t trên tr c chính cách th u kính 36cm. Kho ng cách gi a hai th u kính đ các tia sáng phát ra t S cho tia ló cu i cùng song song v i tr c chính là A.12cm B.36cm C.60cm D.84cm Câu 27. S a đúng t t c n th là A.đeo m t th u kính phân kì có tiêu c f=-OCV B.đeo m t th u kính phân kì có tiêu c f=-OCC C.đeo m t th u kính phân kì có tiêu đi m nh F' trùng v i CV D.đeo m t th u kính phân kì có tiêu đi m v t F trùng v i CV Câu 28. M t kính thiên văn g m v t kính tiêu c f1=60cm và th kính tiêu c f2=5cm. M t ngư i dùng kính thiên văn đ chi u nh c a m t trăng lên màn nh cách th kính 100cm. Bi t góc trông m t trăng t trái đ t là 30'. Tính đư ng kính c a nh thu đư c trên màn A.9,95cm B.570cm C.4,25cm D.124cm Câu 29. Cho quang h g m m t th u kính h i t tiêu c 30cm đ t trư c m t gương c u lõm có bán kính R=20cm. Tìm kho ng cách l t th u kính đ n gương đ khi d ch chuy n v t trư c th u kính ta luôn thu đư c nh có đ cao b ng v t và ngư c chi u v i v t A.l=10cm B.l=20cm C.l=30cm D.l=40cm Câu 30. M t ngư i c n th có đi m c c vi n cách m t 101cm, đi m c c c n cách m t 16cm. Khi đeo kính s a cách m t 1cm (nhìn v t vô c c không đi u ti t), ngư i y nhìn v t g n nh t cách m t bao nhiêu ? A. 17,65cm B. 18,65cm C. 14,28cm D. 15,28cm Câu 31. Phát bi u nào sau đây là đúng khi nói v m t vi n th A.Tiêu đi m nh c a th y tinh th luôn n m sau võng m c B.Tiêu đi m nh c a th y tinh th có th n m trư c ho c sau võng m c C.Khi ng m ch ng vô c c, tiêu c c a th y tinh th dài nh t D.Tiêu c ng n nh t c a th y tinh th ng n hơn so v i m t bình thư ng Câu 32. Ánh sáng truy n trong môi trư ng chi t su t n1=1,5 thì có bư c sóng λ1=0,6µm. N u ánh sáng đó truy n trong môi trư ng có chi t su t n2=2 thì bư c sóng là A.0,8µm B.0,45µm C.0,6µm D.0,3µm Câu 33. Hai b n m t song song có chi t su t n1>n2 đư c đ t ti p giáp nhau và cùng đ t trong không khí như hình v . M t tia sáng truy n t i hai b n i1 dư i góc t i i1 và ló ra dư i góc i2. Khi đó A.i1>i2 B.i1
  4. A.Xu t hi n đ ng th i m t lúc B.Xu t hi n theo th t đ , lam, chàm, tím C. Xu t hi n theo th t đ , chàm, lam, tím D. Xu t hi n theo th t tím, chàm, lam, đ Câu 39. Ch n phát bi u đúng A.Ánh sáng có bư c sóng càng ng n thì chi t su t c a môi trư ng ng v i nó càng nh B.Bư c sóng c a ánh sáng không thay đ i khi ánh sáng truy n t môi trư ng này sáng môi trư ng khác. C.Trong th y tinh, v n t c c a ánh sáng đ l n hơn v n t c c a ánh sáng tím D.V n t c truy n ánh sáng trong m t môi trư ng không ph thu c vào t n s ánh sáng. Câu 40. Trong quang ph c a nguyên t Hyđrô, v ch có t n s nh nh t c a dãy Laiman là f1 =8,22.1014 Hz, v ch có t n s l n nh t c a dãy Banme là f2 = 2,46.1015 Hz. Năng lư ng ion hoá nguyên t Hyđrô t tr ng thái cơ b n là: A. E ≈ 21,74.10- 19J B. E ≈ 10,85.10- 19 J C. E ≈ 16.10- 19 J D. E ≈ 13,6.10- 19 J Câu 41. Chi u ánh sáng có t n s f vào catôt c a t bào quang đi n. Đ th nào sau đây bi u di n m i liên h gi a đ ng năng ban đ u c c đ i c a các e quang đi n theo t n s f c a ánh sáng Wđ0max Wđ0max Wđ0max Wđ0max O f O f O f O f A.Hình 1 B.Hình 2 C.Hình 3 D.Hình 4 Câu 42. Phát bi u nào sau đây là đúng v hi n tư ng quang đi n bên trong A.Đây là hi n tư ng e h p th photôn có năng lư ng đ l n đ b t ra kh i kh i ch t B.Đây là hi n tư ng e chuy n đ ng m nh hơn khi h p th photôn C.Hi n tư ng này có th x y ra v i ánh sáng có bư c sóng b t kì D.T n s đ đ x y ra hi n tư ng quang đi n bên trong nh hơn t n s đ x y ra hi n tư ng quang đi n bên ngoài Câu 43. Đ ng năng c c đ i c a các e quang đi n khi b t ra kh i catôt là 2eV. N u đ t vào gi a anôt và catôt hi u đi n th UKA=-1V thì đ ng năng c c đ i c a các e khi đ n anôt là: A.2eV B.3eV C.1eV D.5eV Câu 44 Trong nguyên t hiđrô, giá tr các m c năng lư ng ng v i các qu đ o K,L,M,N,O l n lư t là: - 13,6eV; -3,4eV; -1,51eV; Bư c sóng dài nh t trong dãy Banme c a quang ph c a Hiđrô là. A. λ = 121,7 nm B. λ = 657,2 nm C. λ = 662,7 nm D. λ = 653,8 nm Câu 45. 238U phân rã thành 206Pb v i chu kỳ bán rã T = 4,47.109 năm. M t kh i đá đư c phát hi n có ch a 46,97mg 238U và 2,135mg 206Pb. Gi s lúc kh i đá m i hình thành không ch a nguyên t chì và t t c lư ng chì có m t trong đó đ u là s n ph m phân rã c a 238U.Tu i c a kh i đá hi n nay là: A. 2,5.106 năm. B. 3,3.108 năm. C. 3,5.107 năm D. 6.109 năm. Câu 46. H t nhân 234U đ ng yên phóng x ra h t α. Bi t năng lư ng to ra trong ph n ng chuy n h t thành 92 đ ng năng c a các h t t o thành. Cho kh i lư ng các h t: mα = 4, 0015u ; m U = 233,99u ; mTh = 229,9737u;1u = 931 ( Mev / c 2 ) . Đ ng năng c a h t anpha là: A.10,6MeV B. 13,5MeV C. 13,8MeV D. 0,2MeV Câu 47 H t nhân α có đ ng năng Wα=5,3MeV b n vào h t nhân b n 9 Be đ ng yên thu đư c h t nơtrôn và h t 4 X. Hai h t sinh ra có v n t c vuông góc v i nhau và t ng đ ng năng c a chúng là 10,98MeV. Đ ng năng c a h t X là A.0,93MeV B.1,25MeV C.0,84MeV D.10,13MeV Câu 48 Ch t phóng x 84 Po có chu kì bán ra 138 ngày phóng x α và bi n thành h t chì 82 Pb . Lúc đ u có 210 206 0,2g Po. Sau 414 ngày thì kh i lư ng chì thu đư c là A.0,175g B.0,025g C.0,172g D.0,0245g Câu 49 92 U sau m t chu i các phóng x α và β bi n thành h t nhân b n 82 Pb . Tính th tích He t o thành 238 - 206 đktc sau 2 chu kì bán rã bi t lúc đ u có 119g urani A.8,4lit B.2,8lit C.67,2 lit D.22,4lit Câu 50. Đ b n v ng c a h t nhân ph thu c vào A.năng lư ng liên k t B.t s gi a đ h t kh i và s kh i C.đ h t kh i D.kh i lư ng h t nhân Tr n Đ c C n-Trư ng THPT chuyên Lê H ng Phong,Nam Đ nh 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản