intTypePromotion=1

Đề thi thử Đại học môn Lý khối A - Bộ GD & ĐT (Đề 06)

Chia sẻ: PHẠM MINH TUẤN | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
274
lượt xem
127
download

Đề thi thử Đại học môn Lý khối A - Bộ GD & ĐT (Đề 06)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ôn thi khối A đạt kết quả cao với đề thi thử Đại học môn Lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúc các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử Đại học môn Lý khối A - Bộ GD & ĐT (Đề 06)

  1. ð THI TH ð IH CS 6 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI TH ð I H C MÔN V T LÝ KH I A Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) ð THI S 6 PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 ñ n câu 40): Dao ñ ng cơ (7 câu) Câu 1.Sau khi x y ra hi n tư ng c ng hư ng n u A. tăng ñ l n l c ma sát thì biên ñ tăng B. tăng ñ l n l c ma sát thì biên ñ gi m C. gi m ñ l n l c ma sát thì chu kì tăng D. gi m ñ l n l c ma sát thì t n s tăng Câu 2.M t con l c lò xo dao ñ ng ñi u hòa v i chu kì T thì kho ng th i gian hai l n liên ñ ng năng c a v t b ng th năng lò xo là A. T B. T/2 C. T/4 D. T/8 Câu 3.Ch n phương án SAI khi nói v s t dao ñ ng và dao ñ ng cư ng b c. A. S t dao ñ ng, h t ñi u khi n s bù ñ p năng lư ng t t cho con l c. B. S t dao ñ ng, dao ñ ng duy trì theo t n s f0 c a h . C. Dao ñ ng cư ng b c, biên ñ ph thu c vào hi u s t n s cư ng b c và t n s riêng. D. Biên ñ dao ñ ng cư ng b c không ph thu c cư ng ñ c a ngo i l c. Câu 4.M t ñ ng h qu l c ñư c ñi u khi n b i con l c ñơn ch y ñúng gi khi ñ t ñ a c c B c có gia t c tr ng trư ng 9,832 (m/s2). ðưa ñ ng h v xích ñ o có gia t c tr ng trư ng 9,78 (m/s2). H i khi ñ ng h ñó ch 24h thì so v i ñ ng h chu n nó ch y nhanh hay ch m bao nhiêu? Bi t nhi t ñ không thay ñ i. A. ch m 2,8 phút B. Nhanh 2,8 phút C. Ch m 3,8 phút D. Nhanh 3,8 phút Câu 5.V t dao ñ ng ñi u hòa v i phương trình: x = 20cos(2πt - π/2) (cm) (t ño b ng giây). Gia t c c a v t t i th i ñi m t = 1/12 (s) là: A. - 4 m/s2 B. 2 m/s2 C. 9,8 m/s2 D. 10 m/s2 Câu 6.M t con l c lò xo, g m lò xo nh có ñ c ng 50 (N/m), v t có kh i lư ng 2 (kg), dao ñ ng ñi u hoà d c. T i th i ñi m v t có gia t c 75 cm/s2 thì nó có v n t c 15√3 (cm/s). Xác ñ nh biên ñ . A. 5 cm B. 6 cm C. 9 cm D. 10 cm Câu 7.M t v t tham gia ñ ng th i hai dao ñ ng ñi u hoà cùng phương, có phương trình l n lư t là x1 = 2.sin(10t - π/3) (cm); x1 = cos(10t + π/6) (cm) (t ño b ng giây). Xác ñ nh v n t c c c ñ i c a v t. A. 5 (cm/s) B. 20 (cm) C. 1 (cm/s) D. 10 (cm/s) Sóng cơ (4 câu) Câu 8.T i hai ñi m A và B trên m t nư c có 2 ngu n sóng k t h p ngư c pha nhau, biên ñ l n lư t là 4 cm và 2 cm, bư c sóng là 10 cm. Coi biên ñ không ñ i khi truy n ñi. ði m M cách A 25 cm, cách B 35 cm s dao ñ ng v i biên ñ b ng A. 0 cm B. 6 cm C. 2 cm D. 8 cm Câu 9.Trong quá trình truy n sóng âm trong không gian, năng lư ng sóng truy n t m t ngu n ñi m s : A. gi m t l v i kho ng cách ñ n ngu n B. gi m t l v i bình phương kho ng cách ñ n ngu n C. gi m t l v i l p phương kho ng cách ñ n D. không ñ i ngu n Câu 10.Ch n phương án SAI. Quá trình truy n sóng là A. m t quá trình truy n năng lư ng B. m t quá trình truy n pha dao ñ ng C. m t quá trình truy n tr ng thái dao ñ ng D. m t quá trình truy n v t ch t Câu 11.Sóng âm d ng trong m t c t khí AB, ñ u A ñ h , ñ u B b t kín (B là m t nút sóng) có bư c sóng λ. Bi t r ng n u ñ t tai t i A thì âm không nghe ñư c. Xác ñ nh s nút và s b ng trên ño n AB (k c A và B). A. s nút = s b ng = 2.(AB/λ) + 0,5 C. s nút + 1 = s b ng = 2.(AB/λ) + 1 B. s nút = s b ng + 1 = 2.(AB/λ) + 1 D. s nút = s b ng = 2.(AB/λ) + 1 Dòng ñi n xoay chi u (9 câu) Câu 12.ði n áp gi a hai ñ u m t ño n m ch RLC n i ti p s m pha π/4 so v i cư ng ñ dòng ñi n. Phát bi u nào sau ñây là ñúng ñ i v i ño n m ch này? A. T n s dòng ñi n trong ño n m ch nh hơn giá tr c n ñ x y ra c ng hư ng. B. T ng tr c a ño n m ch b ng hai l n ñi n tr thu n c a m ch. C. Hi u s gi a c m kháng và dung kháng b ng ñi n tr thu n c a ño n m ch. D. ði n áp gi a hai ñ u ñi n tr thu n s m pha π/4 so v i ñi n áp gi a hai b n t ñi n. Câu 13.Ch n k t lu n SAI khi nói v máy dao ñi n ba pha và ñ ng cơ không ñ ng b ba pha. A. ð u có ba cu n dây gi ng nhau g n trên ph n v máy và ñ t l ch nhau 1200. 1 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
  2. ð THI TH ð IH CS 6 B. ð ng cơ không ñ ng b ba pha thì rôto là m t s khung dây d n kín C. Máy dao ñi n ba pha thì rôto là m t nam châm ñi n và ta ph i t n công cơ h c ñ làm nó quay. D. ð ng cơ không ñ ng b ba pha thì ba cu n dây c a stato là ph n ng. Câu 14.Ch n phương án SAI. A. Máy phát ñi n có công su t l n thì rôto là các nam châm ñi n B. Máy phát ñi n mà rôto là ph n c m thì không c n có b góp. C. Trong máy phát ñi n, các cu n dây c a ph n c m và ph n ng ñ u ñư c qu n trên lõi thép D. V i máy phát ñi n xoay chi u m t pha thì s cu n dây và s c p c c khác nhau. Câu 15.M t ñ ng cơ ñi n xoay chi u c a máy gi t tiêu th ñi n công su t 440 (W) v i h s công su t 0,8, hi u ñi n th hi u d ng c a lư i ñi n là 220 (V). Xác ñ nh cư ng ñ hi u d ng ch y qua ñ ng cơ. A. 2,5 A B. 3 A C. 6 A D. 1,8 A Câu 16.M t máy phát ñi n xoay chi u 1 pha có rôto g m 4 c p c c t , mu n t n s dòng ñi n xoay chi u phát ra là 50 Hz thì rôto ph i quay v i t c ñ là bao nhiêu? A. 750 vòng/phút B. 3000 vòng/phút C. 500 vòng/phút D. 1500 vòng/phút Câu 17.M t cu n dây có 200 vòng, di n tích m i vòng 300 cm2, ñư c ñ t trong m t t trư ng ñ u, c m ng t 0,015 T. Cu n dây có th quay quanh m t tr c ñ i x ng c a nó, vuông góc v i t trư ng thì su t ñi n ñ ng c c ñ i xu t hi n trong cu n dây là 7,1 V. Tính t c ñ góc A. 78 rad/s B. 79 rad/s C. 80 rad/s D. 77 rad/s Câu 18.Cho ño n m ch xoay chi u g m bi n tr R m c n i ti p v i m t t có ñi n dung 0,1/π (mF). ð t vào hai ñ u ño n m ch m t hi u ñi n th xoay chi u n ñ nh có t n s 50 Hz. Thay ñ i R ngư i ta th y v i 2 giá tr c a R là R1 và R2 thì công su t c a m ch b ng nhau. Tích R1.R2 b ng A. 10 Ω2 B. 100 Ω2 C. 1000 Ω2 D. 10000 Ω2 Câu 19.M t ño n m ch g m cu n dây có ñi n tr thu n 100√3 Ω, có ñ t c m L n i ti p v i t ñi n có ñi n dung 0,00005/π (F). ð t vào hai ñ u ño n m ch m t ñi n áp xoay chi u u = U0cos(100πt - π/4) (V) thì bi u th c cư ng ñ dòng ñi n t c th i qua m ch i = √2cos(100πt - π/12) (A). Xác ñ nh L. A. L = 0,4/π (H) B. L = 0,6/π (H) C. L = 1/π (H) D. L = 0,5/π (H) Câu 20.Cho m t cu n dây có ñi n tr thu n 40 Ω và có ñ t c m 0,4/π (H). ð t vào hai ñ u cu n dây hi u ñi n th xoay chi u có bi u th c: u = U0cos(100πt - π/2) (V). Khi t = 0,1 (s) dòng ñi n có giá tr - 2,75√2 (A). Tính U0. B. 110√2 (V) C. 220√2 (V) D. 440√2 (V) A. 220 (V) Dao ñ ng và sóng ñi n t (4 câu) Câu 21.Tìm pháp bi u SAI v ñi n t trư ng bi n thiên. A. M t t trư ng bi n thiên theo th i gian sinh ra m t ñi n trư ng xoáy các ñi m lân c n. B. M t ñi n trư ng bi n thiên theo th i gian sinh ra m t t trư ng các ñi m lân c n. C. ði n trư ng và t trư ng không ñ i theo th i gian ñ u có các ñư ng s c là nh ng ñư ng cong h . D. ðư ng s c ñi n trư ng xoáy là các ñư ng cong khép kín bao quanh các ñư ng s c c a t trư ng . Câu 22.M ch dao ñ ng lý tư ng LC. Dùng ngu n ñi n m t chi u có su t ñi n ñ ng 10 V cung c p cho m ch m t năng lư ng 25 (µJ) b ng cách n p ñi n cho t thì dòng ñi n t c th i trong m ch c sau kho ng th i gian π/4000 (s) l i b ng không. Xác ñ nh ñ t c m cu n dây. A. L = 1 H B. L = 0,125 H C. L = 0,25 H D. L = 0,5 H Câu 23.M ch dao ñ ng ñi n t LC g m m t cu n dây có ñ t c m 4 (µH) và t ñi n có ñi n dung 2000 (pF). ði n tích c c ñ i trên t là 5 (µC). N u m ch có ñi n tr thu n 0,1 (Ω), ñ duy trì dao ñ ng trong m ch thì ph i cung c p cho m ch m t công su t b ng bao nhiêu? C. 36 (µW) A. 36 (mW) B. 15,625 (W) D. 156,25 (W) Câu 24.Hai m ch dao ñ ng có các cu n c m gi ng h t nhau còn các t ñi n l n lư t là C1 và C2 thì t n s dao ñ ng l n là 3 (MHz) và 4 (MHz). Xác ñ nh các t n s dao ñ ng riêng c a m ch khi ngư i ta m c n i ti p 2 t và cu n c m không thay ñ i. A. 4 MHz B. 5 MHz C. 2,4 MHz D. 1,2 MHz Sóng ánh sáng (5 câu) Câu 25.Ch n phương án SAI. A. B n ch t c a tia h ng ngo i là sóng ñi n t . B. Tác d ng n i b t nh t c a tia h ng ngo i là tác d ng nhi t. C. Tia h ng ngo i ñư c ng d ng ch y u ñ s y khô và sư i m, ch p nh trong ñêm t i. D. Tia h ng ngo i có th ñi qua t m thu tinh Câu 26.Hi n tư ng giao thoa ánh sáng là s ch ng ch t c a 2 sóng ánh sáng tho ñi u ki n: A. Cùng t n s , cùng chu kỳ B. Cùng biên ñ , cùng t n s C. Cùng pha, cùng biên ñ D. Cùng t n s , ñ l ch pha không ñ i Câu 27.Ch n phương án SAI khi nói v tính ch t c a tia Rơnghen: A. tác d ng lên kính nh B. là b c x ñi n t C. kh năng xuyên qua l p chì dày c vài mm D. gây ra ph n ng quang hóa Câu 28.Quang ph v ch h p th là quang ph g m nh ng v ch: 2 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
  3. ð THI TH ð IH CS 6 A. màu riêng bi t trên m t n n t i B. màu bi n ñ i liên t c C. t i trên n n quang ph liên t c D. t i trên n n sáng Câu 29.Trong thí nghi m giao thoa Iâng, th c hi n ñ ng th i v i hai ánh sáng ñơn s c λ1 và λ2 = 0,4 µm. Xác ñ nh λ1 ñ vân sáng b c 2 c a λ2 = 0,4 µm trùng v i m t vân t i c a λ1. Bi t 0,38 µm ≤ λ1 ≤ 0,76 µm. A. 0,6 µm B. 8/15 µm C. 7/15 µm D. 0,65 µm Lư ng t ánh sáng (6 câu) Câu 30.Ch n phương án SAI khi so sánh hi n tư ng quang ñi n bên trong và hi n tư ng quang ñi n ngoài. A. C hai hi n tư ng ñ u do các phôtôn c a ánh sáng chi u vào và làm b t electron. B. C hai hi n tư ng ch x y ra khi bư c sóng ánh sáng kích thích nh hơn bư c sóng gi i h n. C. Gi i h n quang ñi n trong l n hơn c a gi i h n quang ñi n ngoài. D. c hai hi n tư ng electrôn ñư c gi i phóng thoát kh i kh i ch t. Câu 31.M t phôtôn có năng lư ng 1,79 eV bay qua hai nguyên t có m c kích thích 1,79 eV, n m trên cùng phương c a phôtôn t i. Các nguyên t này có th tr ng thái cơ b n ho c tr ng thái kích thích. G i x là s phôtôn có th thu ñư c sau ñó, theo phương c a phôton t i. Hãy ch ra ñáp s SAI. A. x = 0 B. x = 1 C. x = 2 D. x = 3 Câu 32.Ch n phương án SAI khi nói v các tiên ñ c a Bo. A. Nguyên t ch t n t i trong nh ng tr ng thái có năng lư ng xác ñ nh. B. Tr ng thái d ng có năng lư ng càng th p thì càng b n v ng, tr ng thái d ng có năng lư ng càng cao thì càng kém b n v ng. C. Nguyên t bao gi cũng có xu hư ng chuy n t tr ng thái d ng có m c năng lư ng cao sang tr ng thái d ng có m c năng lư ng th p hơn. D. Khi nguyên t chuy n t tr ng thái d ng có năng lư ng En sang tr ng thái d ng có năng lư ng Em (En > Em) thì nguyên t phát ra 1 phôtôn có năng lư ng nh hơn ho c b ng En – Em. Câu 33.Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng: A. t n t i m t th i gian dài hơn 10-8 s sau khi t t ánh sáng kích thích. B. h u như t t ngay sau khi t t ánh sáng kích thích. C. có bư c sóng nh hơn bư c sóng ánh sáng kích thích. D. do các tinh th phát ra, khi ñư c kích thích b ng ánh sáng M t Tr i. Câu 34.T n s l n nh t trong chùm b c x phát ra t ng Rơnghen là 4.1018 (Hz). Xác ñ nh hi u ñi n th gi a hai c c c a ng. Cho các h ng s cơ b n: h = 6,625.10-34 (Js), e = -1,6.10-19 (C). A. 16,4 kV B. 16,5 kV C. 16,6 kV D. 16,7 V Câu 35.Khi chi u m t b c x có bư c sóng 0,405 (µm) vào b m t cat t c a m t t bào quang ñi n t o ra dòng quang ñi n trong m ch. Ngư i ta có th làm tri t tiêu dòng ñi n nh m t hi u ñi n th hãm có giá tr 1,26 V. Cho các h ng s cơ b n: h = 6,625.10-34 (Js), e = -1,6.10-19 (C). Tìm công thoát c a ch t làm cat t. A. 1,81 eV B. 1,82 eV C. 1,83 eV D. 1,80 eV H t nhân nguyên t . Tư vi mô ñ n vĩ mô (5 câu) Câu 36.Tính năng lư ng t i thi u c n thi t ñ tách h t nhân Oxy (O16) thành 4 h t nhân Hêli (He4). Cho kh i lư ng c a các h t: mO = 15,99491u; mα = 4,0015u và 1u = 931 (meV/c2). A. 10,32477 MeV B. 10,32480 MeV C. 10,32478 MeV D. 10,32479 MeV Câu 37.ð phóng x c a ñ ng v cacbon C14 trong 1 tư ng g b ng 0,9 ñ phóng x c a ñ ng v này trong g cây m i ñ n (cùng kh i lư ng cùng th lo i). Chu kì bán rã là 5570 năm. Tìm tu i c a món ñ c y? A.1800 năm B.1793 năm C. 847 năm D.1678 năm Câu 38.Cho ph n ng h t nhân: D + D → 2He3 + 0n1. Cho bi t ñ h t kh i c a D là 0,0024u và t ng năng lư ng ngh c a các h t trư c ph n ng nhi u hơn t ng năng lư ng ngh c a các h t sau ph n ng là 3,25 (MeV), 1uc2 = 931 (MeV). Xác ñ nh năng lư ng liên k t c a h t nhân 2He3. A. 7,7187 (MeV) B. 7,7188 (MeV) C. 7,7189 (MeV) D. 7,7186 (MeV) Câu 39.Phát bi u nào sau ñây là SAI. Hi n tư ng phóng x A. là quá trình h t nhân t ñ ng phát ra tia phóng x và bi n ñ i thành h t nhân khác B. là ph n ng t a năng lư ng C. là trư ng h p riêng c a ph n ng h t nhân D. là quá trình tu n hoàn có chu kỳ Câu 40.M t nhà máy ñi n h t nhân có công su t phát ñi n 182.107 (W), dùng năng lư ng phân h ch c a h t nhân U235 v i hi u su t 30%. Trung bình m i h t U235 phân h ch to ra năng lư ng 200 (MeV). H i trong 365 ngày ho t ñ ng nhà máy tiêu th m t kh i lư ng U235 nguyên ch t là bao nhiêu. S NA = 6,022.1023 A. 2333 kg B. 2461 kg C. 2362 kg D. 2263 kg PH N RIÊNG: Thí sinh ch ñư c làm 1 trong 2 ph n: ph n I ho c ph n II __________ Ph n I. Theo chương trình CƠ B N (10 câu, t câu 41 ñ n câu 50): 3 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
  4. ð THI TH ð IH CS 6 Dao ñ ng cơ.Sóng cơ và sóng âm.Dòng ñi n xoay chi u.Dao ñ ng và sóng ñi n t (6 câu) Câu 41.Con l c ñơn s i dây có chi u dài l dao ñ ng ñi u hoà t i nơi có gia t c tr ng trư ng g, bi t g = π2l. Kho ng th i gian 2 l n liên ti p ñ ng năng b ng không là A. 0,25 B. 2 s C. 1 s D. 0,5 s Câu 42.M t con l c lò xo, kh i lư ng c a v t 1 (kg) dao ñ ng ñi u hoà v i cơ năng 0,125 J. T i th i ñi m v t có v n t c 0,25 (m/s) thì có gia t c -6,25√3 (m/s2). Tính ñ c ng lò xo. A. 100 N/m B. 200 N/m C. 625 N/m D. 400 N/m Câu 43.M t v t dao ñ ng ñi u hòa d c theo tr c Ox, quanh v trí cân b ng O v i biên ñ A và chu kỳ T. Trong kho ng th i gian T/3, quãng ñư ng nh nh t mà v t có th ñi ñư c là A. (√3 - 1)A C. A.√3 D. A.(2 - √2) B. A Câu 44.M t sóng cơ h c lan truy n d c theo m t ñư ng th ng v i biên ñ sóng không ñ i có phương trình sóng t i ngu n O là: u = A.cos(ωt - π/2) (cm). M t ñi m M cách ngu n O b ng 1/6 bư c sóng, th i ñi m t = 0,5π/ω có ly ñ √3 (cm). Biên ñ sóng A là: B. 2√3 (cm) D. √3 (cm) A. 2 cm C. 4 (cm) Câu 45.M t m ch dao ñ ng LC lí tư ng g m cu n thu n c m L và hai t C gi ng nhau m c n i ti p. M ch ñang ho t ñ ng thì ngay t i th i ñi m năng lư ng ñi n trư ng và năng lư ng t trư ng trong m ch b ng nhau, m t t b ñánh th ng hoàn toàn. Dòng ñi n c c ñ i trong m ch sau ñó s b ng bao nhiêu l n so v i lúc ñ u? C. 0,5√3 A. không ñ i B. 1/4 D. 1/2 Câu 46.M t thi t b ñi n ñư c ñ t dư i hi u ñi n th xoay chi u t n s 100 Hz có giá tr hi u d ng 220 V. Thi t b ch ho t ñ ng khi hi u ñi n th t c th i có giá tr không nh hơn 220 V. Xác ñ nh th i gian thi t b ho t ñ ng trong n a chu kì c a dòng ñi n. A. 0,004 s B. 0,0025 s C. 0,005 s D. 0,0075 s Sóng ánh sáng.Lư ng t ánh sáng.H t nhân nguyên t .T vi mô ñ n vĩ mô (4 câu) Câu 47.Ch n phương án SAI khi nói v hi n tư ng quang d n A. là hi n tư ng gi m m nh ñi n tr c a bán d n khi b chi u sáng. B. m i phôtôn ánh sáng b h p th s gi i phóng m t electron liên k t ñ nó tr thành m t electron d n. C. Các l tr ng tham gia vào quá trình d n ñi n. D. Năng lư ng c n ñ b t electrôn ra kh i liên k t trong bán d n thư ng l n nên ch các phôtôn trong vùng t ngo i m i có th gây ra hi n tư ng quang d n. Câu 48.Hi u su t c a m t laze A. nh hơn 1 B. b ng 1 C. l n hơn 1 D. r t l n so v i 1 Câu 49.Th c ch t c a phóng x gama là A. h t nhân b kích thích b c x phôtôn B. d ch chuy n gi a các m c năng lư ng tr ng thái d ng trong nguyên t C. do tương tác gi a electron và h t nhân làm phát ra b c x hãm D. do electron trong nguyên t dao ñ ng b c x ra dư i d ng sóng ñi n t Câu 50.Xét ph n ng h t nhân: D + Li → n + X. Cho ñ ng năng c a các h t D, Li, n và X l n lư t là: 4 (MeV); 0; 12 (MeV) và 6 (MeV). L a ch n các phương án sau: A. Ph n ng thu năng lư ng 14 MeV B. Ph n ng thu năng lư ng 13 MeV C. Ph n ng to năng lư ng 14 MeV D. Ph n ng to năng lư ng 13 MeV Ph n II. Theo chương trình NÂNG CAO (10 câu, t câu 51 ñ n câu 60): ð ng l c h c v t r n (4 câu) Câu 51.Phát bi u nào sau ñây SAI ñ i v i chuy n ñ ng quay ñ u c a v t r n quanh m t tr c? A. T c ñ góc là m t hàm b c nh t ñ i v i th i gian. B. Gia t c góc c a v t b ng 0. C. Trong nh ng kho ng th i gian b ng nhau, v t quay ñư c nh ng góc b ng nhau. D. Phương trình chuy n ñ ng là m t hàm b c nh t ñ i v i th i gian. Câu 52.Bi t momen quán tính c a m t bánh xe ñ i v i tr c c a nó là 12,3 kg.m2. Bánh xe quay v i v n t c góc không ñ i và quay ñư c 602 vòng trong m t phút. Tính ñ ng năng c a bánh xe. A. 9,1 J B. 24,441 KJ C. 99 MJ D. 22,25 KJ Câu 53.M t ròng r c có bán kính 15 cm, có momen quán tính 0,04 kg.m2 ñ i v i tr c c a nó. Ròng r c ch u tác d ng b i m t l c không ñ i 1,2 N ti p tuy n v i vành. Lúc ñ u ròng r c ñ ng yên. Tính góc quay c a ròng r c sau khi quay ñư c 16 s. B qua m i l c c n. A. 1500 rad B. 150 rad C. 750 rad D. 576 rad Câu 54.Kim gi c a m t chi c ñ ng h có chi u dài b ng ¾ chi u dài kim phút. Coi như các kim quay ñ u. T s t c ñ dài c a ñ u kim phút và ñ u kim gi là: A. 12 B. 1/12 C. 16 D. 1/24 4 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
  5. ð THI TH ð IH CS 6 Dao ñ ng cơ.Sóng cơ.Dòng ñi n xoay chi u.Dao ñ ng và sóng ñi n t .Sóng ánh sáng.Lư ng t ánh sáng.Sơ lư c v thuy t tương ñ i h p.H t nhân nguyên t .T vi mô ñ n vĩ mô (6 câu) Câu 55.Khi chi u m t chùm sáng qua môi trư ng chân không lí tư ng thì cư ng ñ chùm sáng A. tăng lên B. không thay ñ i C. gi m ñi m t n a D. có th tăng ho c gi m Câu 56.Hi n tư ng ñ o s c c a các v ch quang ph là A. các v ch t i trong quang ph h p th trùng v i các v ch sáng trong quang ph phát x c a nguyên t ñó B. màu s c các v ch quang ph thay ñ i. C. s lư ng các v ch quang ph thay ñ i. D. Quang ph liên t c tr thành quang ph phát x . Câu 57.Ch n phương án SAI khi nói v các sao. A. ða s các sao t n t i trong tr ng thái n ñ nh, có kích thư c, nhi t ñ … không ñ i trong m t th i gian dài. B. M t Tr i là m t ngôi sao trong tr ng thái n ñ nh. C. Sao bi n quang là sao có ñ sáng thay ñ i. D. Sao bi n quang bao gi cũng là m t h sao ñôi. Câu 58.Trong các gi thi t sau ñây, gi thi t nào KHÔNG ñúng v các h t quac (quark)? A. M i h t quac ñ u có ñi n tích là phân s c a ñi n tích nguyên t . B. M i h t quac ñ u có ñi n tích là b i s nguyên c a ñi n tích nguyên t . C. Có 6 h t quac cùng v i 6 ñ i quac (ph n quac) tương ng. D. M i hañrôn ñ u t o b i m t s h t quac. Câu 59.M t h t có ñ ng năng b ng năng lư ng ngh c a nó. Coi t c ñ ánh sáng trong chân không 3.108 (m/s). T c ñ c a h t là A. 2.108m/s B. 2,5.108m/s C. 2,6.108m/s D. 2,8.108m/s Câu 60.T c ñ c a m t tên l a ph i b ng bao nhiêu l n t c ñ ánh sáng c ñ ngư i lái s già ch m hơn hai l n so v i quan sát viên trên m t ñ t? A. v = 0,816c B. v = 0,818c C. v = 0,826c D. v = 0,866c ---H t--- 5 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
  6. ð THI TH ð IH CS 6 ðÁP ÁN ð THI TH ð IH CS 6 Câu 34.C. Câu 1.B Câu 2.C Câu 3.D Câu 35.A. Câu 4.C. Câu 36.D. Câu 5.A. Câu 37.C. Câu 6.B. Câu 38.B. Câu 7.D. Câu 39.D Câu 8.C. Câu 40.A. Câu 9.B Câu 10.D Câu 11.B Câu 41.C. Câu 12.C Câu 13.D Câu 14.D Câu 42.C. Câu 15.A. Câu 43.B Câu 16.A. Câu 44.B Câu 17.B. Câu 45.C. Câu 18.D. Câu 46.B Câu 19.C. Câu 47.D Câu 48.D Câu 49.A Câu 20.C. Câu 50.C. Câu 21.C Câu 51.A Câu 22.B. Câu 52.B. Câu 23.D Câu 53.D. Câu 24.B. Câu 54.C. Câu 25.D Câu 26.D Câu 27.C Câu 28.C Câu 55.B Câu 56.A Câu 57.D Câu 58.B Câu 29.B. Câu 59.C. Câu 30.D Câu 31.A Câu 32.D Câu 33.B Câu 60.D. 6 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2