intTypePromotion=1

Đề thi thử Đại học môn Lý khối A - Bộ GD & ĐT (Đề 09)

Chia sẻ: PHẠM MINH TUẤN | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
261
lượt xem
113
download

Đề thi thử Đại học môn Lý khối A - Bộ GD & ĐT (Đề 09)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thử Đại học môn Lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp các bạn đang ôn thi Đại học - Cao đẳng khối A có thêm những kinh nghiệm hữu ích để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử Đại học môn Lý khối A - Bộ GD & ĐT (Đề 09)

  1. ð THI TH ð IH CS 9 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI TH ð I H C MÔN V T LÝ KH I A Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) PhÇn I : PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh Câu 1: Dòng ñi n ch y qua m t ño n m ch có bi u th c i = 2 cos(100πt - π/2)(A), t tính b ng giây (s). Trong kho ng th i gian t 0(s) ñ n 0,01 (s), cư ng ñ t c th i c a dòng ñi n có giá tr b ng cư ng ñ hi u d ng vào nh ng th i ñi m: 1 3 1 3 1 5 1 3 s và s và s và s và s s s s A. B. C. D. 400 400 600 600 600 600 200 200 Câu 2: Th c hi n thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Y- âng v i ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ. Ngư i ta ño kho ng gi a các vân t i và vân sáng n m c nh nhau là 1mm. Trong kho ng gi a hai ñi m M, N trên màn và hai bên so v i vân trung tâm, cách vân trung tâm l n lư t là 6mm và 7mm có bao nhiêu vân sáng. A. 5 vân B. 7 vân C. 6 vân D. 9 vân Câu 3: Ch n phát bi u sai khi nói v quang ph v ch phát x : A. Quang ph v ch phát x bao g m m t h th ng nh ng v ch màu riêng r trên m t n n t i. B. Quang ph v ch phát x c a các nguyên t khác nhau thì khác nhau v s lư ng, v trí v ch, ñ sáng t ñ i c a các v ch ñó. C. Quang ph v ch phát x bao g m m t h th ng nh ng v ch t i trên n n quang ph liên t c. D. M i nguyên t hoá h c tr ng thái khí hay hơi nóng sáng dư i áp su t th p cho quang ph v ch riêng ñ c trưng cho nguyên t ñó. Câu 4: M t v t dao ñ ng ñi u hoà v i phương trình x = 4cos(4πt + π/3). Tính quãng ñư ng l n nh t mà v t ñi ñư c trong kho ng th i gian ∆t = 1/6 (s). A. 4 3 cm B. 3 3 cm C. 3 c m D. 2 3 cm Câu 5: Trong m t m ch dao ñ ng cư ng ñ dòng ñi n dao ñ ng là i = 0,01cos100πt(A). H s t c m c a cu n dây là 0,2H. Tính ñi n dung C c a t ñi n. A. 5.10 – 5 (F) B. 4.10 – 4 (F) C. 0,001 –4 (F) D. 5.10 (F) Câu 6: Hi u ñi n th gi a hai ñ u m t ño n m ch xoay chi u và cư ng ñ dòng ñi n qua m ch l n lư t có bi u th c u = 100 2 sin(ωt + π/3)(V) và i = 4 2 cos(100πt - π/6)(A), công su t tiêu th c a ño n m ch là: A. 400W B. 200 3 W C. 200W D. 0 Câu 7: Kh o sát hi n tư ng sóng d ng trên dây ñàn h i AB. ð u A n i v i ngu n dao ñ ng, ñ u B t do thì sóng t i và sóng ph n x t i B s : A. Vuông pha B. Ngư c pha C. Cùng pha D. L ch pha π góc 4 Câu 8: M t ño n m ch g m m t cu n dây không thu n c m có ñ t c m L, ñi n tr thu n r m c n i ti p v i m t ñi n tr R = 40Ω. Hi u ñi n th gi a hai ñ u ño n m ch có bi u th c u = 200cos100πt (V). Dòng ñi n trong m ch có cư ng ñ hi u d ng là 2A và l ch pha 45O so v i hi u ñi n th gi a hai ñ u ño n A. 25Ω và 0,159H. B. 25Ω và 0,25H. C. 10Ω và 0,159H. m ch. Giá tr c a r và L là: D. 10Ω và 0,25H. Câu 9: Cho ño n m ch xoay chi u g m cu n dây thu n c m L, t ñi n C và bi n tr R m c n i ti p. Khi ñ t vào hai ñ u m ch m t hi u ñi n th xoay chi u n ñ nh có t n s f thì th y LC = 1/ 4f2π2. Khi thay ñ i R thì: A. Công su t tiêu th trên m ch không ñ i B. ð l ch pha gi a u và i thay ñ i C. H s công su t trên m ch thay ñ i. D. Hi u ñi n th gi a hai ñ u bi n tr không ñ i. Câu 10: Ch n ñáp án ñúng v tia h ng ngo i: http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 1/5 - Mã ñ thi 132
  2. ð THI TH ð I H C S 9 A. B l ch trong ñi n trư ng và trong t trư ng C. Ch các v t có nhi t ñ cao hơn 37oC phát ra tia h ng ngo i B. Tia h ng ngo i không có các tính ch t giao thoa, nhi u x , ph n x D. Các v t có nhi t ñ l n hơn 0OK ñ u phát ra tia h ng ngo i Câu 11: Tìm phát bi u sai v sóng ñi n t A. M ch LC h và s phóng ñi n là các ngu n phát sóng ñi n t r r C. Các vectơ E và B cùng t n s và cùng pha B. Sóng ñi n t truy n ñư c trong chân không v i v n t c truy n v ≈ 3.108 m/s r r D. Các vectơ E và B cùng phương, cùng t n s Câu 12: Trong dao ñ ng ñi u hoà, gia t c bi n ñ i A. ngư c pha v i v n t c B. s m pha π/2 so v i v n t c C. cùng pha v i v n t c D. tr pha π/2 so v i v n t c Câu 13: Con l c lò xo dao ñ ng theo phương ngang v i phương trình x = Acos(ωt + ϕ). C sau nh ng kho ng th i gian b ng nhau và b ng π/40 (s) thì ñ ng năng c a v t b ng th năng c a lò xo. Con l c dao A. 20 rad.s – 1 B. 80 rad.s – 1 C. 40 rad.s – 1 ñ ng ñi u hoà v i t n s góc b ng: –1 D. 10 rad.s Câu 14: M t con l c lò xo dao ñ ng v i biên ñ A, th i gian ng n nh t ñ con l c di chuy n t v trí có li ñ x1 = - A ñ n v trí có li ñ x2 = A/2 là 1s. Chu kì dao ñ ng c a con l c là: A. 1/3 (s). B. 3 (s). C. 2 (s). D. 6(s). Câu 15: M t v t dao ñ ng theo phương trình x = 2cos(5πt + π/6) + 1 (cm). Trong giây ñ u tiên k t lúc v t b t ñ u dao ñ ng v t ñi qua v trí có li ñ x = 2cm theo chi u dương ñư c m y l n? A. 2 l n B. 4 l n C. 3 l n D. 5 l n Câu 16: Mét con l¾c ®¬n cã chu kú dao ®éng T = 4s, thêi gian ®Ó con l¾c ®i tõ VTCB ®Õn vÞ trÝ cã li ®é cùc ®¹i l A. t = 1,0s B. t = 0,5s C. t = 1,5s D. t = 2,0s Câu 17: Khi x y ra hi n tư ng giao thoa sóng nư c v i hai ngu n k t h p ngư c pha A, B. Nh ng ñi m trên m t nư c n m trên ñư ng trung tr c c a AB s : A. ð ng yên không dao ñ ng. B. Dao ñ ng v i biên ñ có giá tr trung bình. C. Dao ñ ng v i biên ñ l n nh t. D. Dao ñ ng v i biên ñ bé nh t. Câu 18: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng tr ng có bư c sóng 0,38µm ≤ λ ≤ 0,76µm, hai khe cách nhau 0,8mm; kho ng cách t m t ph ng ch a hai khe t i màn là 2m. T i v trí cách vân trung tâm 3mm có nh ng vân sáng c a b c x : A. λ1 = 0,45µm và λ2 = 0,62µm B. λ1 = 0,40µm và λ2 = 0,60µm C. λ1 = 0,48µm và λ2 = 0,56µm D. λ1 = 0,47µm và λ2 = 0,64µm Câu 19: Nguyªn nh©n g©y ra dao ®éng t¾t dÇn cña con l¾c ®¬n dao ®éng trong kh«ng khÝ l A. do lùc c¨ng cña d©y treo B. do lùc c¶n cña m«i trêng C. do träng lùc t¸c dông lªn vËt D. do d©y treo cã khèi lîng ®¸ng kÓ Câu 20: Khi trong ño n m ch xoay chi u g m ñi n tr R, cu n dây thu n c m có ñ t c m L và t ñi n có ñi n dung C, m c n i ti p mà h s công su t c a m ch là 0,5. Phát bi u nào sau ñây là ñúng A. ðo n m ch ph i có tính c m kháng B. Liên h gi a t ng tr ño n m ch và ñi n tr R là Z = 4R C. Cư ng ñ dòng ñi n trong m ch l ch pha π/6 so v i hi u ñi n th hai ñ u ño n m ch D. Hi u ñi n th hai ñ u ñi n tr R l ch pha π/3 so v i hi u ñi n th hai ñ u ño n m ch Câu 21: Vào cùng m t th i ñi m nào ñó, hai dòng ñi n xoay chi u i1 = Iocos(ωt + ϕ1) và i2 = Iocos(ωt + ϕ2) ñ u cùng có giá tr t c th i là 0,5Io, nhưng m t dòng ñi n ñang gi m, còn m t dòng ñi n ñang tăng. Hai dòng 5π 2π π ñi n này l ch pha nhau m t góc b ng. A. B. C. 6 3 6 4π D. 3 Câu 22: Ta c n truy n m t công su t ñi n 1MW dư i m t hi u ñi n th hi u d ng 10 kV ñi xa b ng ñư ng dây m t pha. M ch có h s công su t k = 0,8. Mu n cho t l hao phí trên ñư ng dây không quá 10% thì ñi n http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 2/5 - Mã ñ thi 132
  3. ð THI TH ð I H C S 9 tr c a ñư ng dây ph i có giá tr là: A. R ≤ 6,4Ω B. R ≤ 3,2Ω C. R ≤ 4,6Ω D. R ≤ 6,5Ω Câu 23: Con laéc loø xo goàm vaät naëng 100g vaø loø xo nheï ñoä cöùng 40(N/m). Taùc duïng moät ngoaïi löïc ñieàu hoøa cöôõng böùc bieân ñoä FO vaø taàn soá f1 = 4 (Hz) thì bieân ñoä dao ñoäng oån ñònh cuûa heä laø A1. Neáu giöõ nguyeân bieân ñoä FO vaø taêng taàn soá ngoaïi löïc ñeán giaù trò f2 = 5 (Hz) thì bieân ñoä dao ñoäng oån ñònh cuûa heä laø A2. So saùnh A1 vaø A2 ta coù A. A 2 = A 1 B. A2 < A1 C. Chöa ñuû döõ kieän ñeå keát luaän D . A2 > A1 Câu 24: Tìm phát bi u sai: A. Âm s c là m t ñ c tính sinh lý c a âm d a trên t n s và biên ñ B. T n s âm càng th p âm càng tr m C. Cư ng ñ âm l n tai ta nghe th y âm to I D. M c cư ng ñ âm ñ c trưng ñ to c a âm tính theo công th c L(db) = 10 lg . IO Câu 25: Hai dao ñ ng thành ph n có biên ñ là 4cm và 12cm. Biên ñ dao ñ ng t ng h p có th nh n giá tr : A. 48cm. B. 3 cm C. 4cm D. 9 cm Câu 26: M t m ch dao ñ ng g m m t cu n c m có ñi n tr thu n 0,5Ω, ñ t c m 275µH và m t t ñi n có ñi n dung 4200pF. H i ph i cung c p cho m ch m t công su t là bao nhiêu ñ duy trì dao ñ ng c a nó v i hi u ñi n th c c ñ i trên t là 6V. A. 2,15mW B. 137µW C. 513µW D. 137mW Câu 27: M t con l c ñơn có chi u dài l th c hi n ñư c 8 dao ñ ng trong th i gian ∆t. N u thay ñ i chi u dài ñi m t lư ng 0,7m thì cũng trong kho ng th i gian ñó nó th c hi n ñư c 6 dao ñ ng. Chi u dài ban ñ u là: A. 1,6m B. 0,9m C. 1,2m D. 2,5m Câu 28: Cho ño n ñi n xoay chi u g m cu n dây có ñi n tr thu n r, ñ t c m L m c n i ti p v i t ñi n có ñi n dung C , Bi t hi u ñi n th gi a hai ñ u ño n m ch cùng pha v i cư ng ñ dòng ñi n, phát bi u nào sau ñây là sai: A. C m kháng và dung kháng c a ño n m ch b ng nhau B. Trong m ch ñi n x y ra hi n tư ng c ng hư ng ñi n C. Hi u ñi n th hi u d ng trên hai ñ u cu n dây l n hơn hi u ñi n th hi u d ng trên hai ñ u ño n m ch D. Hi u ñi n th trên hai ñ u ño n m ch vuông pha v i hi u ñi n th trên hai ñ u cu n dây Câu 29: Phát bi u nào sau ñây là sai: A. Ánh sáng tr ng là t p h p g m 7 ánh sáng ñơn s c khác nhau: ñ , cam, vàng, l c, lam, chàm, tím. B. Ánh sáng ñơn s c là ánh sáng không b tán s c khi ñi qua lăng kính. C. Chi t su t c a môi trư ng trong su t ñ i v i ánh sáng ñơn s c khác nhau là khác nhau. D. Hi n tư ng tán s c ánh sáng là hi n tư ng chùm sáng tr ng khi qua lăng kính b tách thành nhi u chùm ánh sáng ñơn s c khác nhau. Câu 30: Trong dao ñ ng ñi u hoà, ñ i lư ng không ph thu c vào ñi u ki n ñ u là: A. Biên ñ B. Chu kì C. Năng lư ng D. Pha ban ñ u Câu 31: Cho n1, n2, n3 là chi t su t c a nư c l n lư t ñ i v i các tia tím, tia ñ , tia lam. Ch n ñáp án ñúng: A. n1 > n3 > n2 B. n3 > n2 > n1 C. n1 > n2 > n3 D. n3 > n1 > n2 Câu 32: M t con l c lò xo ñ c ng K treo th ng ñ ng, ñ u trên c ñ nh, ñ u dư i g n v t. ð giãn c a lò xo t i v trí cân b ng là ∆l. Cho con l c dao ñ ng ñi u hòa theo phương th ng ñ ng v i biên ñ A (A >∆l). Trong quá trình dao ñ ng l c c c ñ i tác d ng vào ñi m treo có ñ l n là: A. F = K(A – ∆l ) B. F = K. ∆l + A C. F = K(∆l + A) D. F = K.A +∆l Câu 33: M t con l c ñơn dao ñ ng nh v i biên ñ 4cm. Kho ng th i gian gi a hai l n liên ti p v n t c c a v t ñ t giá tr c c ñ i là 0,05s. Kho ng th i gian ng n nh t ñ nó ñi t v trí có li ñ s1 = 2cm ñ n li ñ s2 = 4cm là: 1 1 1 1 s s s s A. B. C. D. 120 80 100 60 Câu 34: M ch dao ñ ng (L, C1) có t n s riêng f1 = 7,5MHz và m ch dao ñ ng (L, C2) có t n s riêng f2 = 10MHz. Tìm t n s riêng c a m ch m c L v i C1 ghép n i ti p C2. A. 15MHz B. 8MHz C. 12,5MHz D. 9MHz http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 3/5 - Mã ñ thi 132
  4. ð THI TH ð I H C S 9 Câu 35: M t sóng âm truy n t không khí vào nư c. Sóng âm ñó hai môi trư ng có: A. Cùng bư c sóng B. Cùng v n t c truy n C. Cùng t n s D. Cùng biên ñ Câu 36: Ch n phát bi u ñúng v hi n tư ng nhi u x : A. Là hi n tư ng các ánh sáng ñơn s c g p nhau và hoà tr n l n nhau B. Là hi n tư ng ánh sáng b l ch ñư ng truy n khi truy n qua l nh ho c g n mép nh ng v t trong su t ho c không trong su t C. Là hi n tư ng ánh sáng b l ch ñư ng truy n khi ñi t môi trư ng trong su t này ñ n môi trư ng trong su t khác D. Là hi n tư ng x y ra khi hai sóng ánh sáng k t h p g p nhau Câu 37: M t máy phát ñi n xoay chi u m t pha phát ra su t ñi n ñ ng e = 1000 2 cos(100πt) (V). N u roto quay v i v n t c 600 vòng/phút thì s c p c c là: A. 4 B. 10 C. 5 D. 8 Câu 38: M t v t dao ñ ng ñi u hoà, khi v t có li ñ 4cm thì t c ®é là 30π (cm/s), còn khi v t có li ñ 3cm thì v n t c là 40π (cm/s). Biên ñ và t n s c a dao ñ ng là: A. A = 5cm, f = 5Hz .B. A = 12cm, f = 12Hz. C. A = 12cm, f = 10Hz. D. A = 10cm, f = 10Hz Câu 39: M t máy bi n th có s vòng dây c a cu n sơ c p là 1000 vòng, c a cu n th c p là 100 vòng. Hi u ñi n th và cư ng ñ dòng ñi n hi u d ng m ch th c p là 24V và 10A. Hi u ñi n th và cư ng ñ hi u d ng m ch sơ c p là: A. 2,4 V và 10 A B. 2,4 V và 1 A C. 240 V và 10 A D. 240 V và 1 A Câu 40: Hi n tư ng c ng hư ng th hi n càng rõ nét khi: A. biên ñ c a l c cư ng b c nh B. l c c n, ma sát c a môi trư ng nh C. t n s c a l c cư ng b c l n D. ñ nh t c a môi trư ng càng l n PhÇn II: Dµnh riªng cho líp c¬ b¶n -Câu 41: Cho m t sóng ngang có phương trình sóng là u=8sin2π( mm trong ñó x tính b ng m, t tính b ng giây. Bư c sóng là A. λ=8m B. λ=50m C. λ=1m D. λ=0,1m Câu 42: M t dao ñ ng ñi u hoà theo th i gian có phương trình x = Asin (ωt + φ) thì ñ ng năng và th năng cũng dao ñ ng ñi u hoà v i t n s : A. ω’ = ω B. ω’ = ω/2 C. ω’ = 2ω D. ω’ = 4ω Câu 43: Cho m ch ñi n xoay RLC n i ti p Hi u ñi n th gi a hai ñ u ño n m ch và cư ng ñ dòng ñi n A. LCω 2 = R B. LCω = R 2 D. LCω 2 = 1 C. R = L / C cùng pha khi Câu 44: Soùng ngang laø soùng A. coù phöông dao ñoäng truøng vôùi phöông truyeàn soùng C. phöông truyeàn soùng laø phöông ngang B. coù phöông dao ñoäng vuoâng goùc vôùi phöông truyeàn soùng D. phöông dao ñoäng laø phöông ngang Câu 45: Khi x y ra hi n tư ng c ng hư ng cơ thì v t ti p t c dao ñ ng A. v i t n s nh hơn t n s dao ñ ng riêng B. v i t n s l n hơn t n s dao ñ ng riêng C. mà không ch u ngo i l c tác d ng D. v i t n s b ng t n s dao ñ ng riêng Câu 46: M ch dao ñ ng ñi n t ñi u hòa g m cu n c m L và t ñi n C, khi tăng ñi n dung c a t ñi n lên 4 l n thì chu kì dao ñ ng c a m ch : A. tăng lên 4 l n B. gi m ñi 2 l n C. tăng lên 2 l n D. gi m ñi 4 l n Câu 47: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y- âng, bi t D = 1m, a = 1mm. kho ng cách t vân sáng th 3 ñ n vân sáng th 9 cùng bên v i vân trung tâm là 3,6mm. Tính bư c sóng ánh sáng. A. 0,60µm B. 0,58µm C. 0,44µm D. 0,52µm Câu 48: M t v t dao ñ ng ñi u hoà khi ñi qua v trí cân b ng: A. V n t c có ñ l n c c ñ i, gia t c có ñ l n b ng 0 C. V n t c và gia t c có ñ l n b ng 0 B. V n t c có ñ l n b ng 0, gia t c có ñ l n c c ñ i D. V n t c và gia t c có ñ l n c c ñ i Câu 49: M t v t dao ñ ng ñi u hòa v i phương trình x = 4 cos(4πt + π/6),x tính b ng cm,t tính b ng s.Chu kỳ dao ñ ng c a v t là A. 1/8 s B. 4 s C. 1/4 s D. 1/2 s Câu 50: Trong các phương án truy n t i ñi n năng ñi xa b ng dòng ñi n xoay chi u sau ñây; phương án nào t i ưu? A. Dùng dòng ñi n khi truy n ñi có giá tr l n B. Dùng ñi n áp khi truy n ñi có giá tr l n http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 4/5 - Mã ñ thi 132
  5. ð THI TH ð I H C S 9 C. Dùng ñư ng dây t i ñi n có ñi n tr nh D. Dùng ñư ng dây t i ñi n có ti t di n l n--- PhÇn III: Dµnh riªng cho líp n©ng cao ----------------------------------------- Câu 51: Trong thí nghi m ñ i v i m t t bào quang ñi n, kim lo i dùng làm Cat t có bư c sóng gi i h n là λO. Khi chi u l n lư t các b c x có bư c sóng λ1 < λ2 < λ3 < λO ño ñư c hi u ñi n th hãm tương ng là Uh1, Uh2 và Uh3 . N u chi u ñ ng th i c ba b c x nói trên thì hi u ñi n th hãm c a t bào quang ñi n là: A. Uh2 B. Uh3 C. Uh1 + Uh2 + Uh3 D. Uh1 Câu 52: M t kim lo i ñư c ñ t cô l p v ñi n, có gi i h n quang ñi n là λO = 0,6µm. Chi u m t chùm tia t ngo i có bư c sóng λ = 0,2µm vào b m t c a kim lo i ñó. Xác ñ nh ñi n th c c ñ i c a kim lo i nói trên. A. 4,1V B. 4,14V C. – 4,14V D. 2,07 V Câu 53: Moät vaät raén quay quanh moät truïc coá ñònh vôùi momen quaùn tính ñoái vôùi truïc quay laø 0,3(kgm2/s) vaø ñoäng naêng quay laø 1,5(J). Toác ñoä goùc cuûa vaät ñoái vôùi truïc quay laø A. 20(rad/s) B. 10(rad/s) C. 15(rad/s) D. 5(rad/s) Câu 54: Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu ho víi biªn ®é 8cm, trong thêi gian 1min chÊt ®iÓm thùc hiÖn ®îc 40 lÇn dao ®éng. ChÊt ®iÓm cã vËn tèc cùc ®¹i l A. vmax = 1,91cm/s B. vmax = 33,5cm/s C. vmax = 320cm/s D. vmax = 5cm/s Câu 55: Gi i h n quang ñi n c a ñ ng (Cu) là 0,30µm. Bi t h ng s Plank là h = 6,625.10 – 34 J.s và v n t c truy n sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. Công thoát c a electron kh i b m t c a ñ ng là: A. 6,625.10 – 19 J B. 6,665.10 – 19 J C. 8,526.10 – 19 J D. 8,625.10 – 19 J Câu 56: Công thoát electron c a m t kim lo i là A, gi i h n quang ñi n là λO. Khi chi u vào b m t kim lo i ñó chùm b c x có bư c sóng λ = λO/3 thì ñ ng năng ban ñ u c c ñ i c a electron quang ñi n b ng: A. A B. 3A/4 C. A/2 D. 2A Câu 57: Moät hoäp kín X chæ coù 2 trong 3 linh kieän R, L, C maéc noái tieáp. Bieát hieäu ñieän theá hai ñaàu hoäp π X vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua hoäp coù daïng: (dây c m thu n) u = UOcos( ω t - ) (V) vaø i = IOcos( ω t 4 π - )A 2 A. Hoäp X chöùa L vaø C B. Hoäp X chöùa R vaø C C. Hoäp X chöùa R vaø L D. Khoâng ñuû döõ kieän xaùc ñònh ñöôïc caùc phaàn töû chöùa trong hoäp X Câu 58: Mét b¸nh xe ®ang quay víi vËn tèc gãc 36rad/s th× bÞ h m l¹i víi mét gia tèc gãc kh«ng ®æi cã ®é lín 3rad/s2. Gãc quay ®îc cña b¸nh xe kÓ tõ lóc h m ®Õn lóc dõng h¼n l A. 108 rad B. 96 rad C. 216 rad D. 180 rad Câu 59: Mét vËt r¾n quay ®Òu xung quanh mét trôc, mét ®iÓm M trªn vËt r¾n c¸ch trôc quay mét kho¶ng R th× cã A. tèc ®é gãc ω tØ lÖ nghÞch víi R B. tèc ®é d i v tØ lÖ thuËn víi R C. tèc ®é d i v tØ lÖ nghÞch víi R D. tèc ®é gãc ω tØ lÖ thuËn víi R Câu 60: V i ε1, ε2 ,ε3 ,l n lư t là năng lư ng c a photon ng v i các b c x màu vàng, b c x t ngo i và A. ε2 > ε1 > ε3 B. ε1> ε2 > ε3 C. ε3 > ε1 > ε2 D. ε2 > b c x h ng ngo i thì: ε3 > ε1 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 5/5 - Mã ñ thi 132
  6. ð THI TH ð IH CS 9 ðÁP ÁN ð THI TH ð IH CS 9 M· ®Ò 132 1A 11 D 21 B 31 A 41 B 51 D 2C 12 D 22 A 32 C 42 C 52 B 3C 13 A 23 B 33 D 43 D 53 B 4A 14 B 24 C 34 C 44 B 54 B 5A 15 C 25 D 35 C 45 D 55 A 6A 16 A 26 B 36 B 46 C 56 D 7C 17 D 27 B 37 C 47 A 57 C 8C 18 B 28 D 38 A 48 A 58 C 9D 19 B 29 A 39 D 49 D 59 B 10 D 20 D 30 B 40 B 50 B 60 A http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 6/5 - Mã ñ thi 132
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2