intTypePromotion=1

Đề thi thử Đại học môn Lý khối A - Bộ GD & ĐT (Đề 07)

Chia sẻ: PHẠM MINH TUẤN | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
262
lượt xem
113
download

Đề thi thử Đại học môn Lý khối A - Bộ GD & ĐT (Đề 07)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu học tập và ôn thi Đại học hiệu quả với đề thi thử Đại học môn Lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề thi này sẽ mang đến cho bạn những câu hỏi trắc nghiệu hay và hữu ích nhất cho quá trình học tập và ôn thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử Đại học môn Lý khối A - Bộ GD & ĐT (Đề 07)

  1. ð THI TH ð IH CS 7 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI TH ð I H C MÔN V T LÝ KH I A Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) I.PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH(40 câu) Câu 1: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i 2 khe Young (a = 0,5mm ; D = 2m).Kho ng cách gi a vân t i th 3 bên ph i vân trung tâm ñ n vân sáng b c 5 bên trái vân sáng trung tâm là 15mm.Bư c sóng c a ánh sáng dùng trong thí nghi m là C. λ = 0,55 .10-3 mm D. λ = 650 nm. A. λ = 600 nm B. λ = 0,5 m Câu 2: Nhà máy ñi n Phú M s d ng các rôto nam châm ch có 2 c c nam b c ñ t o ra dòng ñi n xoay chi u t n s 50Hz.Rôto này quay v i t c ñ A. 1500 vòng /phút. B. 3000 vòng /phút. C. 6 vòng /s. D. 10 vòng /s. Câu 3: M u nguyên t Bo khác m u nguyên t Rơ-dơ-pho ñi m nào dư i ñây? A. Tr ng thái có năng lư ng n ñ nh B. Hình d ng qu ñ o c a các electron C. Mô hình nguyên t có h t nhân D. L c tương tác gi a electron và h t nhân nguyên t Câu 4: M t con l c dơn có ñ dài l1 dao ñ ng v i chu kì T1=0,8 s. M t con l c dơn khác có ñ dài l2 dao ñ ng v i chu kì T2=0,6 s. Chu kì c a con l c ñơn có ñ dài l1 +l2 là. A. T = 0,7 s B. T = 1 s C. T = 1,4 s D. T = 0,8 s Câu 5: M t v t dao ñ ng di u hòa v i biên ñ A=4 cm và chu kì T=2s, ch n g c th i gian là lúc v t ñi qua VTCB theo chi u dương. Phương trình dao ñ ng c a v t là π π A. x = 4 cos(πt + )cm B. x = 4 sin( 2πt − )cm 2 2 π π C. x = 4 sin(2πt + )cm D. x = 4 cos(πt − )cm 2 2 Câu 6: M t con l c lò xo g m lò xo có ñ c ng 20 N/m và viên bi có kh i lư ng 0,2 kg dao ñ ng ñi u hòa.T i th i ñi m t, v n t c và gia t c c a viên bi l n lư t là 20 cm/s và 2 3 m/s2. Biên ñ dao ñ ng C. 4 3 cm. D. 10 3 cm. c a viên bi là A. 4 cm.. B. 16cm. Câu 7: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng. Hai khe Iâng cách nhau 2 mm, hình nh giao thoa ñư c h ng trên màn nh cách hai khe 2m. S d ng ánh sáng tr ng có bư c sóng t 0,40 m ñ n 0,75 m. Trên màn quan sát thu ñư c các d i quang ph . B r ng c a d i quang ph ngay sát v ch sáng tr ng trung tâm là A. 0,45 mm B. 0,55 mm C. 0,50 mm D. 0,35 mm Câu 8: T ñi n c a m ch dao ñ ng có ñi n dung C = 1 F, ban ñ u ñư c ñi n tích ñ n hi u ñi n th 100V , sau ñó cho m ch th c hi n dao ñ ng ñi n t t t d n . Năng lư ng m t mát c a m ch t khi b t ñ u th c hi n dao ñ ng ñ n khi dao ñ ng ñi n t t t h n là bao nhiêu? A. ∆ W = 10 mJ .B. ∆ W = 10 kJ C. ∆ W = 5 mJ D. ∆ W = 5 k J Câu 9: Phát bi u nào sau ñây là ñúng? A. Khi có sóng d ng trên dây ñàn h i thì ngu n phát sóng ng ng dao ñ ng còn các ñi m trên dây v n dao ñ ng . B. Khi có sóng d ng trên dây ñàn h i thì trên dây có các ñi m dao ñ ng m nh xen k v i các ñi m ñ ng yên. C. Khi có sóng d ng trên dây ñàn h i thì trên dây ch còn sóng ph n x , còn sóng t i b tri t tiêu. D. Khi có sóng d ng trên dây ñàn h i thì t t c các ñi m trên dây ñ u d ng l i không dao ñ ng. Câu 10: M t v t th c hi n ñ ng th i hai dao ñ ng ñi u hòa cùng phương theo các phương trình: x1 = -4sin( π t ) và x2 =4 3 cos( π t) cm Phương trình dao ñ ng t ng h p là π π A. x1 = 8cos( π t + B. x1 = 8sin( π t - ) cm ) cm 6 6 http://ebook.here.vn -T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 1/7 - Mã ñ thi 209
  2. ð THI TH ð IH CS 7 π π C. x1 = 8cos( π t - D. x1 = 8sin( π t + ) cm ) cm 6 6 Câu 11: M t ngu n âm xem như 1 ngu n ñi m , phát âm trong môi trư ng ñ ng hư ng và không h p th âm .Ngư ng nghe c a âm ñó là I0 =10-12 W/m2.T i 1 ñi m A ta ño ñư c m c cư ng ñ âm là L = A. 70W/m2 B. 10-7 W/m2 C. 107 W/m2 D. 10-5 70dB.Cư ng ñ âm I t i A có giá tr là W/m2 Câu 12: Phát bi u nào sau ñây là ñúng? A. M t chùm ánh sáng m t tr i có d ng m t d i sáng m ng, h p r i xu ng m t nư c trong m t b nư c t o nên ñáy b m t v t sáng có nhi u màu khi chi u vuông góc và có có màu tr ng khi chi u xiên. B. M t chùm ánh sáng m t tr i có d ng m t d i sáng m ng, h p r i xu ng m t nư c trong m t b nư c t o nên ñáy b m t v t sáng có nhi u màu dù chi u xiên hay chi u vuông góc. C. M t chùm ánh sáng m t tr i có d ng m t d i sáng m ng, h p r i xu ng m t nư c trong m t b nư c t o nên ñáy b m t v t sáng có nhi u màu khi chi u xiên và có màu tr ng khi chi u vuông góc. D. M t chùm ánh sáng m t tr i có d ng m t d i sáng m ng, h p r i xu ng m t nư c trong m t b nư c t o nên ñáy b m t v t sáng có màu tr ng dù chi u xiên hay chi u vuông góc. Câu13: Phát bi u nào sau ñây là ñúng? A. Tia h ng ngo i do các v t có nhi t ñ cao hơn nhi t ñ môi trư ng xung quanh phát ra. B. Tia h ng ngo i là sóng ñi n t có bư c sóng nh hơn 0,4 m. C. Tia h ng ngo i là m t b c x ñơn s c màu h ng. D. Tia h ng ngo i b l ch trong ñi n trư ng và t trư ng. Câu 14: Trong m ch RLC m c n i ti p , ñ l ch pha gi a dòng ñi n và hi u ñi n th gi a hai ñ u ño n m ch ph thu c vào A. Hi u ñi n th hi n d ng gi a hai ñ u ño n m ch. B. Cách ch n g c th i gian. C. Cư ng ñ dòng ñi n hi n d ng trong m ch. D. Tính ch t c a m ch ñi n. Câu 15: M t ño n m ch ñi n xoay chi u có d ng như hình v .Bi t hi u ñi n th uAE và uEB l ch pha nhau 900.Tìm m i liên h gi a R,r,L,.C. A E R ,L B C r A. R = C.r.L B. r =C. R..L C. L = C.R.r D. C = L.R.r Câu 16: M t ñ ng cơ không ñ ng b ba pha ho t ñ ng bình thư ng khi hi u ñi n th hi n d ng gi a hai ñ u cu n dây là 220 V. Trong khi ñó ch có m t m ng ñi n xoay chi u ba pha do m t máy phát ba pha t o ra , su t ñi n ñ ng hiên d ng m i pha là 127 V. ð ñ ng cơ ho t ñ ng bình thư ng thì ta ph i m c theo cách nào sau ñây ? A. Ba cu n dây c a máy phát hình sao, ba cu n dây c a ñ ng cơ theo hình tam giác. B. Ba cu n dây c a máy phát theo hình tam giác , ba cu n dây c a ñ ng cơ theo hình sao. C. Ba cu n dây c a máy phát theo hình tam giác , ba cu n dây c a ñ ng cơ theo tam giác. D. Ba cu n dây c a máy phát hình sao, ba cu n dây c a ñ ng cơ theo hình sao. Câu 17: Khi m c t ñi n C1 v i cu n c m L thì m ch thu ñư c sóng có bư c sóng λ 1 = 60 m; Khi m c t ñi n có ñi n dung C2 v i cu n c m L thì m ch thu ñư c sóng có bư c sóng λ 2 = 80 m. Khi m c C1 n i ti p C2 v i cu n c m L thì m ch thu ñư c sóng có bư c sóng là bao nhiêu? A. λ = 70 m. B. λ = 48 m. C. λ = 100 m D. λ = 140 m. Câu 18: Phát bi u nào sau ñây sau ñây là không ñúng v i con l c lò xo ngang? A. Chuy n ñ ng c a v t là dao ñ ng ñi u hòa. B. Chuy n ñ ng c a v t là chuy n ñ ng tu n hoàn. C. Chuy n ñ ng c a v t là chuy n ñ ng th ng. D. Chuy n ñ ng c a v t là chuy n ñ ng bi n ñ i ñ u Câu 19: Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v sóng vô tuy n? A. Sóng trung có th truy n xa trên m t ñ t vào ban ñêm. B. Sóng dài thư ng dùng trong thông tin dư i nư c. C. Sóng ng n có th dùng trong thông tin vũ tr vì truy n ñi r t xa. http://ebook.here.vn -T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 2/7 - Mã ñ thi 209
  3. ð THI TH ð IH CS 7 D. Sóng c c ng n ph i c n các tr m trung chuy n trên m t ñ t hay v tinh ñ có th truy n ñi xa trên m t ñ t. Câu 20: Bư c sóng dài nh t trong dãy Banme là 0.6560µm. Bư c sóng dài nh t trong dãy Laiman là 0,1220µm. Bư c sóng dài th hai c a dãy Laiman là A. 0.1029 µm B. 0.1211µm C. 0.0528 µm D. 0.1112 µm Câu 21: Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng, hai khe Iâng cách nhau 2 mm, hình nh giao thoa ñư c h ng trên màn nh cách hai khe 1m. S d ng ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ, kho ng vân ño ñư c là 0,2 mm. Thay b c x trên b ng b c x có bư c sóng λ'>λ thì t i v trí c a vân sáng th 3 c a b c x λ có m t vân sáng c a b c x λ'.B c x λ'có giá tr nào dư i ñây A. λ' = 0,52 m B. λ' = 0,58 m C. λ' = 0,48 m D. λ' = 0,60 m Câu 22: Gi i h n quang ñi n c a m i kim lo i là A. Công nh nh t dùng ñ b t kh i electron ra kh i b m t kim lo i ñó B. Bư c sóng dài nh t c a b c x chi u vào kim lo i ñó mà gây ra ñư c hi n tư ng quang ñi n . C. Công l n nh t dùng ñ b t kh i electron ra kh i b m t kim lo i ñó D. Bư c sóng ng n nh t c a b c x chi u vào kim lo i ñó mà gây ra ñư c hi n tư ng quang ñi n Câu 23: ði n năng m t tr m phát ñi n ñư c truy n ñi dư i hi u ñi n th 2 kV và công su t 200 k W. Hi u s ch c a các công tơ ñi n tr m phát và nơi thu sau m i ngày ñêm chênh l ch nhau thêm 480 kWh. Hi u su t c a quá trình truy n t i ñi n là A. H = 95 % B. H = 80 % C. H = 90 % D. H = 85 % Câu 24: Âm thoa ñi n g m hai nhánh dao ñ ng có t n s 100 Hz, ch m vào m t nư c t i hai ñi m S1, S2 . Kho ng cách S1S2 = 9,6 cm. V n t c truy n sóng nư c là 1,2 m/s. Có bao nhiêu g n sóng trong kho ng gi a S1 và S2 ? A. 17 g n sóng B. 14 g n sóng C. 15 g n sóng D. 8 g n sóng Câu 25: Nh n xét nào sau ñây là không ñúng ? A. Dao ñ ng duy trì có chu kì b ng chu kì dao ñ ng riêng c a con l c. B. Dao ñ ng t t d n càng nhanh n u l c c n c a môi trư ng càng l n. C. Biên ñ dao ñ ng cư ng b c không ph thu c vào t n s l c cư ng b c. D. Dao ñ ng cư ng b c có t n s b ng t n s c a l c cư ng b c. t x Câu 26: Cho m t sóng ngang có phương trình sóng là u = 5cos π ( − )mm. Trong ñó x tính b ng cm, 0.1 2 t tính b ng giây. V trí c a ph n t sóng M cách g c to ñ 3 m th i ñi m t = 2 s là A. uM =5 mm B. uM =0 mm C. uM =5 cm D. uM =2.5 cm Câu 27: Chi u ánh sáng t ngo i vào b m t cat t c a 1 t bào quang ñi n sao cho có electron b t ra kh i cat t .ð ñ ng năng ban ñ u c c ñ i c a elctrron b t kh i catot tăng lên , ta làm th nào ?Trong nh ng cách sau , cách nào s không ñáp ng ñư c yêu c u trên ? A. Dùng tia X. B. Dùng ánh sáng có bư c sóng nh hơn. C. V n dùng ánh sáng trên nhưng tăng cư ng ñ sáng . D. Dùng ánh sáng có t n s l n hơn. Câu 28: Cư ng ñ dòng ñi n t c th i trong m ch dao ñ ng LC có d ng i = 0,02cos2000t(A) T ñi n trong m ch có ñi n dung 5 F . ð t c m c a cu n c m là −6 −8 A. L = 5.10 H B. L = 50mH C. L = 5.10 H D. L = 5 0 H Câu29: Dung kháng c a m t m ch RLC m c n i ti p ñang có giá tr nh hơn c m kháng. Mu n x y ra hi n tư ng c ng hư ng ñi n trong m ch ta ph i A. gi m t n s dòng ñi n xoay chi u. B. gi m ñi n tr c a m ch. C. tăng h s t c m c a cu n dây. D. tăng ñi n dung c a t ñi n Câu 30: Chùm b c x chi u vào cat t c a t bào quang ñi n có công su t 0,2 W , bư c sóng λ = 0,4 µm .Hi u su t lư ng t c a t bào quang ñi n ( t s gi a s phôtôn ñ p vào cat t v i s electron thoát kh i cat t) là 5%.Tìm cư ng ñ dòng quang ñi n bão hòa . A. 0,2 mA B. 0,3 mA C. 6 mA D. 3,2 mA . http://ebook.here.vn -T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 3/7 - Mã ñ thi 209
  4. ð THI TH ð IH CS 7 Câu 31: Cho m ch ñi n xoay chi u RLC như B hình v u AB = U 2 cos 2πft (V ) .Cu n dây thu n M A L 5 R C c m có ñ t c m L = H , t di n có 3π 10 −3 F .Hñt uNB và uAB l ch pha nhau 900 C= 24π .T n s f c a dòng ñi n xoay chi u có giá tr là A. 120Hz B. 60Hz C. 100Hz D. 50Hz Câu 32: Phát bi u nào sau ñây là ñúng? A. Âm có cư ng ñ l n thì tai có c m giác âm ñó “to”. B. Âm có t n s l n thì tai có c m giác âm ñó “to”. C. Âm “to” hay “nh ” ph thu c vào m c cư ng ñ âm và t n s âm . D. Âm có cư ng ñ nh thì tai có c m giác âm ñó “bé”. Câu 33: Phát bi u nào sau ñây là ñúng ? A. Hi n tư ng c ng hư ng ch x y ra v i dao ñ ng riêng . B. Hi n tư ng c ng hư ng ch x y ra v i dao ñ ng ñi u hòa C. Hi n tư ng c ng hư ng ch x y ra v i dao ñ ng t t d n. D. Hi n tư ng c ng hư ng ch x y ra v i dao ñ ng cư ng b c. Câu 34: Th c hi n thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng .Cho Cho a = 0,5mm , D = 2m.Ánh sáng dùng trong thí nghi m có bư c sóng 0,5 µm .B r ng mi n giao thoa ño ñư c trên màn là 26mm.Khi ñó trên màn giao thoa ta quan sát ñư c A. 13 vân sáng và 14 vân t i . B. 13 vân sáng và 12 vân t i . C. 6 vân sáng và 7 vân t i . D. 7 vân sáng và 6 vân t i . Câu 35: Cat t c a 1 t bào quang ñi n có công thoát A = 2,9.10-19 J, chi u vào cat t c a t bào quang ñi n ánh sáng có bư c sóng λ = 0,4 µm .Tìm ñi u ki n c a hi u ñi n th gi a an t và cat t ñ cư ng ñ dòng quang ñ n tri t tiêu .Cho h = 6,625.10 −34 Js; c = 3.10 8 m / s; e = 1,6.10 −19 C A. U AK ≤ −1,29V B. U AK = 1,29V C. U AK = −2,72V D. U AK = −1,29V Câu 36: M t m ch dao ñ ng g m cu n thu n c m L L và hai t C gi ng nhau m c n i ti p, khóa K m c hai ñ u m t t C (hình v ). M ch ñang ho t ñ ng thì ta ñóng khóa K ngay t i th i ñi m năng lư ng ñi n trư ng và năng lư ng t trư ng trong m ch ñang C C b ng nhau. Năng lư ng toàn ph n c a m ch sau ñó s: K ` A. không ñ i B. gi m còn 1/4 C. gi m còn 3/4 D. gi m còn 1/2 Câu 37: L n lư t chi u vào cat t c a 1 t bào quang ñi n 2 b c x ñơn s c f và 1,5f thì ñ ng năng ban ñ u cưc ñ ic a các electron quang ñi n hơn kém nhau 3 l n .Bư c sóng gi i h n c a kim lo i làm cat t có giá tr 3c 3c 4c c A. λ 0 = B. λ 0 = C. λ0 = D. λ 0 = f 2f 4f 3f 10 −4 Câu 38: ðo n m ch xoay chi u g m t ñi n có ñi n dung C = (F) m c n i ti p v i ñi n tr thu n có π giá tr thay ñ i. ð t vào hai d u ño n m ch m t hi u ñi n th xoay chi u có d ng u = 200sin(100 π t) V. Khi công su t tiêu th trong m ch ñ t giá tr c c ñ i thì ñi n tr ph i có giá tr là A. R = 200 Ω B . R = 50 Ω C. R = 150 Ω D. R = 100 Ω http://ebook.here.vn -T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 4/7 - Mã ñ thi 209
  5. ð THI TH ð IH CS 7 Câu 39: Cho m ch ñi n xoay chi u như hình v bên. C r, L R 1 A Cu n dây có r = 10 Ω , L= H . ð t vào hai ñ u ño n 10π N M m ch m t hi u ñi n th dao ñ ng ñi u hoà có giá tr hi u d ng là U=50V và t n s f=50Hz. Khi ñi n dung c a t ñi n có giá tr là C1 thì s ch c a ampe k là c c ñ i và b ng 1A. Giá tr c a R và C1 là 2.10 −3 10 −3 A. R = 40 Ω và C1 = F. B. R = 50 Ω và C1 = F. π π −3 2.10 −3 10 C. R = 40 Ω và C1 = D. R = 50 Ω và C1 = F. F. π π Câu 40: Nh n xét nào sau ñây v máy bi n th là không ñúng ? A. Máy bi n th có th gi m hi u ñi n th . B. Máy bi n th có th thay ñ i t n s dòng ñi n xoay chi u. C. Máy bi n th có tác d ng bi n ñ i cư ng ñ dòng ñi n. D. Máy bi n th có th tăng hi u ñi n th . II.PH N RIÊNG(10 câu) (Thí sinh ch ñư c làm 1 trong 2 ph n A ho c B) A.Theo chương trình Nâng cao. Câu 1: M t momen l c không ñ i tác d ng vào m t v t có tr c quay c ñ nh. Trong các ñ i lư ng : momen quán tính, kh i lư ng, t c ñ góc và gia t c góc, thì ñ i lư ng nào không ph i là m t h ng s ? A. Kh i lư ng. B. Gia t c góc. C. Momen quán tính. D. T c ñ góc. Câu 2: M t ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ = 0,6670µm trong nư c có chi t su t n = 4/3. Tính bư c sóng λ' c a ánh sáng ñó trong th y tinh có chi t su t n = 1,6. A. 0,5883µm B. 0,5558µm C. 0,5833µm D. 0,8893µm Câu 3: M ch ch n sóng c a m t máy thu thanh g m cu n dây có ñ t c m L = 2.10-6H, ñi n tr thu n R = 0. ð máy thu thanh ch có th thu ñư c các sóng ñi n t có bư c sóng t 57m ñ n 753m, ngư i ta m c t ñi n trong m ch trên b ng m t t ñi n có ñi n dung bi n thiên. H i t ñi n này ph i có ñi n dung trong kho ng nào? A. 3,91.10-10F ≤ C ≤ 60,3.10-10F B. 2,05.10-7F ≤ C ≤ 14,36.10-7F C. 0,12.10-8F ≤ C ≤ 26,4.10-8F D. 0,45.10-9F ≤ C ≤ 79,7.10-9F Câu 4: M t qu c u ñ ng ch t có bán kính 10 cm, kh i lư ng 2 kg quay ñ u v i t c ñ 270 vòng/phút quanh m t tr c ñi qua tâm qu c u. Tính momen ñ ng lư ng c a qu c u ñ i v i tr c quay ñó. A. 0,283 kg.m2/s. B. 0,226 kg.m2/s. C. 2,16 kg.m2/s. D. 0,565 kg.m2/s. Câu 5: M t v t r n quay quanh m t tr c c ñ nh xuyên qua v t. Góc quay φ c a v t r n bi n thiên theo th i gian t theo phương trình : ϕ = 2 + 2t + t 2 , trong ñó ϕ tính b ng rañian (rad) và t tính b ng giây (s). M t ñi m trên v t r n và cách tr c quay kho ng r = 10 cm thì có t c ñ dài b ng bao nhiêu vào th i ñi m t=1s? A. 0,4 m/s. B. 0,5 m/s. C. 40 m/s. D. 50 m/s. Câu 6: M t v t dao ñ ng ñi u hoà khi qua v trí cân b ng v t có v n t c v = 20 cm/s và gia t c c c ñ i c a v t là a = 2m/s2. Ch n t= 0 là lúc v t qua v trí cân b ng theo chi u âm c a tr c to ñ , phương trình dao ñ ng c a v t là : B. x = 2cos(10t + π ) cm. A. x = 2cos(10t ) cm. π π C. x = 2cos(10t - 2 ) cm. D. x = 2cos(10t + 2 ) cm. Câu 7: Ch n câu tr l i sai khi nói v hi n tư ng quang ñi n và quang d n: A. ð u có bư c sóng gi i h n λ0 . B. ð u b t ñư c các êlectron ra kh i kh i ch t . C. Bư c sóng gi i h n c a hi n tư ng quang ñi n bên trong có th thu c vùng h ng ngo i. http://ebook.here.vn -T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 5/7 - Mã ñ thi 209
  6. ð THI TH ð IH CS 7 D. Năng lư ng c n ñ gi i phóng êlectron trong kh i bán d n nh hơn công thoát c a êletron kh i kim lo i . Câu 8: Hai bánh xe A và B quay xung quanh tr c ñi qua tâm c a chúng, ñ ng năng quay c a A b ng m t n a ñ ng năng quay c a B, t c ñ góc c a A g p ba l n t c ñ góc c a B. Momen quán tính ñ i v i tr c I quay qua tâm c a A và B l n lư t là IA và IB. T s B có giá tr nào sau ñây ? IA A. 18. B. 3. C. 9. D. 6. Câu 9: M t ño n m ch g m m t t ñi n có dung kháng ZC = 100 và cu n dây có c m kháng ZL = 200 π m c n i ti p nhau. Hi u ñi n th t i hai ñ u cu n c m có d ng u L = 100 cos(100πt + )V . Bi u th c hi u 6 ñi n th hai ñ u t ñi n có d ng như th nào? π 5π A. u C = 50 cos(100πt − )V B. u C = 50 cos(100πt − )V 3 6 π π C. u C = 100 cos(100πt + )V D. u C = 100 cos(100πt − )V 6 2 Câu 10: M t tàu h a chuy n ñ ng v i v n t c 10 m/s hú m t h i còi dài khi ñi qua trư c m t m t ngư i ñ ng c nh ñư ng ray. Bi t ngư i lái tàu nghe ñư c âm thanh t n s 2000 Hz. H i ngư i ñ ng c nh ñư ng ray l n lư t nghe ñư c các âm thanh có t n s bao nhiêu? (t c ñ âm thanh trong không khí là v = 340 m/s) A. 2058,82 Hz và 1942,86 Hz B. 2058,82 Hz và 2060,6 Hz C. 2060,60 Hz và 1942,86 Hz D. 1942,86 Hz và 2060,60 Hz B.Theo chương trình Chu n. Câu 1: ð t m t hi u ñi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng U = 100V vào hai ñ u ño n m ch RLC n i ti p, cu n dây thu n c m kháng, R có giá tr thay ñ i ñư c. ði u ch nh R hai giá tr R1 và R2 sao cho R1 + R2 = 100Ω thì th y công su t tiêu th c a ño n m ch ng v i hai trư ng h p này như nhau. Công su t này có giá tr là A. 200W. B. 400W. C. 50W. D. 100W. 2π t + π ). Câu 2: ði n tích c a t ñi n trong m ch dao ñ ng LC bi n thiên theo phương trình q = Qocos( T T T i th i ñi m t = , ta có: 4 A. Năng lư ng ñi n trư ng c c ñ i. B. Dòng ñi n qua cu n dây b ng 0. C. Hi u ñi n th gi a hai b n t b ng 0. D. ði n tích c a t c c ñ i. 10-4 0,6 Câu 3: M ch ñi n R, L, C m c n i ti p. L = H, C = F , f = 50Hz. Hi u ñi n th hi u d ng hai π π ñ u ño n m ch U = 80V. N u công su t tiêu th c a m ch là 80W thì giá tr ñi n tr R là A. 30Ω. B. 80Ω. C. 20Ω. D. 40Ω. Câu 4: Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v dao ñ ng c a con l c ñơn (b qua l c c n c a môi trư ng)? A. Khi v t n ng ñi qua v trí cân b ng, thì tr ng l c tác d ng lên nó cân b ng v i l c căng c a dây. B. Khi v t n ng v trí biên, cơ năng c a con l c b ng th năng c a nó. C. V i dao ñ ng nh thì dao ñ ng c a con l c là dao ñ ng ñi u hòa. D. Chuy n ñ ng c a con l c t v trí biên v v trí cân b ng là nhanh d n. Câu 5: Hai ngu n k t h p A và B gi ng nhau trên m t thoáng ch t l ng dao ñ ng v i t n s 8Hz và biên ñ a = 1mm. B qua s m t mát năng lư ng khi truy n sóng, v n t c truy n sóng trên m t thoáng là 12(cm/s). ði m M n m trên m t thoáng cách A và B nh ng kho ng AM=17,0cm, BM = 16,25cm dao ñ ng v i biên ñ A. 0cm. B. 1,0cm. C. 1,5cm D. 2,0mm. Câu 6: Trong thí nghi m v giao thoa ánh sáng I-âng. N u làm thí nghi m v i ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ1 = 0,6µm thì trên màn quan sát, ta th y có 6 vân sáng liên ti p tr i dài trên b r ng 9mm. N u làm http://ebook.here.vn -T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 6/7 - Mã ñ thi 209
  7. ð THI TH ð IH CS 7 thí nghi m v i ánh sáng h n t p g m hai b c x có bư c sóng λ1 và λ2 thì ngư i ta th y: t m t ñi m M trên màn ñ n vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu v i vân sáng trung tâm và t i M là m t trong 3 vân ñó. Bi t M cách vân trung tâm 10,8mm , bư c sóng c a b c x λ2 là: A. 0,38µm. B. 0,4µm. C. 0,76µm. D. 0,65µm. Câu 7: ð bư c sóng ng n nh t tia X phát ra là 0,05nm hi u ñi n th ho t ñ ng c a ng Culitgiơ ít nh t ph i là A. 20KV B. 25KV C. 10KV D. 30KV Câu 8: M t m ch dao ñ ng g m cu n dây thu n c m và t ñi n thì hi u ñi n th c c ñ i gi a hai b n t ñi n U0C liên h v i cư ng ñ dòng ñi n c c ñ i I0 b i bi u th c: L L 1L L A. U 0 C = I0 B. U 0C = I0 C. U 0 C = D. U 0C = I0 πC C C πC Câu 9: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng c a I-âng. Hai khe h p cách nhau 1mm, kho ng cách t màn quan sát ñ n màn ch a hai khe h p là 1,25m. Ánh sáng dùng trong thí nghi m g m hai ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ1 = 0,64µm và λ2 = 0,48µm. Kho ng cách t vân sáng trung tâm ñ n vân sáng cùng màu v i nó và g n nó nh t là: A. 3,6mm. B. 4,8mm. C. 1,2mm. D. 2,4mm. Câu 10: Khi chi u b c x có bư c sóng λ1 = 0,45µm vào cat t c a m t t bào quang ñi n thì hi u ñi n th hãm là Uh. Khi thay b c x trên b ng b c x có bư c sóng λ2 thì hi u ñi n th hãm tăng g p ñôi. Cho gi i h n quang ñi n c a kim lo i làm cat t là λ0 = 0,50µm. λ2 có giá tr là: A. 0,43µm. B. 0,25µm. C. 0,41µm. D. 0,38µm. ----------------------------------------------- ----------- H T ---------- http://ebook.here.vn -T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 7/7 - Mã ñ thi 209
  8. ð THI TH ð IH CS 7 ðÁP ÁN ð THI TH ð IH CS 7 Ph n chung 209 1 B 209 1 D 209 1D 209 2 B 209 2 C 209 2B 209 3 A 209 3 D 209 3D 209 4 B 209 4 A 209 4B 209 5 D 209 5 A 209 5A 209 6 A 209 6 B 209 6D 209 7 D 209 7 B 209 7B 209 8 C 209 8 B 209 8A 209 9 B 209 9 D 209 9B 209 10 A 209 10 C 209 10 C Chu n Nâng cao 209 11 D 209 12 C 209 13 A 209 14 D 209 15 C 209 16 A 209 17 B 209 18 D 209 19 C 209 20 A 209 21 D 209 22 B 209 23 C 209 24 C 209 25 C 209 26 A 209 27 C 209 28 B 209 29 A 209 30 D 209 31 B 209 32 C 209 33 D 209 34 A 209 35 A 209 36 C 209 37 D 209 38 D 209 39 C 209 40 B http://ebook.here.vn -T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 8/7 - Mã ñ thi 209
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2