intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi thử Đại học môn Lý khối A - Bộ GD & ĐT (Đề 03)

Chia sẻ: PHẠM MINH TUẤN | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

313
lượt xem
160
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn thi: Đề thi thử Đại học môn Lý khối A của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi thử mang đến cho bạn những câu hỏi trắc nghiệm hay giúp tổng hợp kiến thức và rèn kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử Đại học môn Lý khối A - Bộ GD & ĐT (Đề 03)

  1. ð THI TH ð IH CS 3 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI TH ð I H C MÔN V T LÝ KH I A Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) I. PH N CHUNG CHO CÁC THÍ SINH C©u 1 : Chi u b c x t n s f vào kim lo i có gi i h n quang ñi n là λ01, thì ñ ng năng ban ñ u c c ñ i c a electron là Wñ1, cũng chi u b c x ñó vào kim lo i có gi i h n quang ñi n là λ02 = 2λ01, thì ñ ng năng ban ñ u c c ñ i c a electron là Wñ2. Khi ñó: A. Wñ1 < Wñ2 B. Wñ1 = 2Wñ2 C. Wñ1 = Wñ2/2 D. Wñ1 > Wñ2 C©u 2 : Khi n o th× con l¾c dao ®éng ®iÒu hßa (bá qua mäi søc c¶n). A. Khi biªn ®é nhá. B. Khi chu k× nhá. Khi nã dao ®éng tù do. D. Lu«n lu«n dao ®éng ®iÒu hßa. C. 10 −4 C©u 3(*) Mét ®o¹n m¹ch xoay chiÒu gåm mét biÕn trë R m¾c nèi tiÕp víi tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = F ®Æt π v o hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ æn ®Þnh u. Thay ®æi gi¸ trÞ R cña biÕn trë ta thÊy cã hai gi¸ trÞ R1 v R2 th× c«ng suÊt cña m¹ch ®Òu b»ng nhau. TÝnh tÝch R1.R2 (víi R1 kh¸c R2). A. 10; B. 100; C. 1000; D. 10000; C©u 4 : V n t c c c ñ i ban ñ u c a electron quang ñi n lúc b b t ra không ph thu c A. Kim lo i dùng làm catôt B. S phôtôn chi u t i cat t trong m t giây C. Gi i h n quang di n D. Bư c sóng ánh sáng kích thích C©u 5 : Chän c©u tr¶ lêi sai: A. Biªn ®é céng h−ëng dao ®éng kh«ng phô thuéc lùc ma s¸t m«i tr−êng, chØ phô thuéc biªn ®é ngo¹i lùc c−ëng bøc. B. §iÒu kiÖn céng h−ëng l hÖ ph¶i dao ®éng c−ëng bøc d−íi t¸c dông cña ngo¹i lùc biÕn thiªn tuÇn ho n cã tÇn sè ngo¹i lùc xÊp xØ tÇn sè riªng cña hÖ. C. Khi céng h−ëng dao ®éng, biªn ®é dao ®éng c−ëng bøc t¨ng ®ét ngét v ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i. D. HiÖn t−îng ®Æc biÖt xÈy ra trong dao ®éng c−ìng bøc l hiÖn tr−îng céng h−ëng. C©u 6(*) Mét vËt khèi l−îng M ®−îc treo trªn trÇn nh b»ng sîi d©y nhÑ kh«ng d n. PhÝa d−íi vËt M cã g¾n mét lß xo nhÑ ®é cøng k, ®Çu cßn l¹i cña lß xo g¾n vËt m. Biªn ®é dao ®éng th¼ng ®øng cña m tèi ®a b»ng bao nhiªu th× d©y treo ch−a bÞ chïng. ( M + 2m) g mg + M ( M + m) g Mg + m ; ; ; B. A. C. D. k k k k ; C©u 7 : Công thoát c a m t kim lo i dùng làm cat t c a m t t bào quang ñi n là A0, gi i h n quang ñi n c a kim lo i này là λ0. N u chi u b c x ñơn s c có bư c sóng λ = 0,6λ0 vào cat t c a t bào quang ñi n trên thì ñ ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n tính theo A0 là 3 5 3 2 A. . A0 A0 A0 A0 . B. C. D. 5 3 2 3 NÕu dßng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè f = 50Hz th× trong mét gi©y nã ®æi chiÒu bao nhiªu lÇn? C©u 8 : A. 100 lÇn; B. 150 lÇn; C. 220 lÇn; D. 50 lÇn; Sãng FM cña ® i tiÕng nãi ViÖt Nam cã tÇn sè 100MHz. B−íc sãng cña sãng ph¸t ra l : C©u 9 : 2m; B. 5m; C. 10m; D. 3m; A. 1 1 C©u 10 : Mét m¹ch dao ®éng LC gåm cuén thuÇn c¶m L = π v mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = π µ F. Chu k× dao ®éng cña m¹ch l : C. 0,002s; A. 0,02s; B. 0,2s; D. 2s; C©u 11 : Trong thÝ nghiÖm I©ng vÒ dao thoa ¸nh s¸ng, kho¶ng c¸ch 2 khe S1, S2 l a = 1 mm. Kho¶ng c¸ch tõ 2 khe ®Õn m n l 2m. Khi chiÕu ®ång thêi 2 ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b−íc sãng λ1 = 0,6 µ m v λ2 = 0,5 µ m v o 2 khe, thÊy trªn m n cã nh÷ng vÞ trÝ v©n s¸ng cña 2 ¸nh s¸ng ®¬n s¾c ®ã trïng nhau (gäi l v©n trïng). TÝnh kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷ 2 v©n trïng. A. 3mm; B. 1,6mm; C. 6mm; D. 16mm; 1 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
  2. ð THI TH ð IH CS 3 C©u 12 : Trong thÝ nghiÖm I©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng. Ng−êi ta ®o ®−îc kho¶ng v©n l 1,12.103 µ m. XÐt 2 ®iÓm M v N ë cïng mét phÝa so víi v©n trung t©m 0 cã 0M = 0,56.104 µ m v 0N = 1,288.104 µ m. Gi÷a M v N cã bao nhiªu v©n s¸ng? A. 6; B. 8 ; C. 7; D. 5; C©u 13 : H M t Tr i quay quanh M t Tr i A. cùng chi u t quay c a M t Tr i, như m t v t r n B. ngư c chi u t quay c a M t Tr i, như m t v t r n. C. cùng chi u t quay c a M t Tr i, không như m t v t r n D. cùng chi u t quay c a M t Tr i, không như m t v t r n C©u 14 : 10 −2 Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm ®iÖn trë R m¾c nèi tiÕp víi tô ®iÖn C (cã C = F) ®Æt v o hai ®Çu 5π ®o¹n m¹ch hiªu ®iÖn thÕ xoay chiÒu u = 5 2 sin(100π t ) V. BiÕt sè chØ cña v«n kÕ hai ®Çu ®iÖn trë R l 4V. Dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch cã gi¸ trÞ l : A. 1,5A; B. 0,6A; C. 0,2A; D. 1A; Mét ®o¹n m¹ch xoay chiÒu gåm hai phÇn tö m¾c nèi tiÕp. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch v C©u 15 π c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch cã biÓu thøc:u = 100 2 sin(100π t − ) V; 2 π i= 10 2 sin(100π t − ) A. 4 A. Hai phÇn tö ®ã l R, C. B. Hai phÇn tö ®ã l L, C. C. Hai phÇn tö ®ã l R, L. D. Tæng trë cña m¹ch l 10 2Ω . T¹i ®iÓm A c¸ch xa nguån ©m ( coi l nguån ®iÓm ) mét kho¶ng NA = 1m, møc c−êng ®é ©m LA = C©u 16 : 90dB. BiÕt ng−ìng nghe cña ©m ®ã l I0 = 10-10W/m2. a) TÝnh c−êng ®é ©m v møc c−êng ®é ©m cña ©m ®ã t¹i ®iÓm B (trªn ®−êng NA) c¸ch N mét kho¶ng 10m (coi m«i tr−êng ho n to n kh«ng hÊp thô ©m). b) Coi nguån ©m N l nguån ®¼ng h−íng. TÝnh c«ng suÊt ph¸t ©m cña nguån. a) Ib = 10-5W/m2, Lb = 80dB; b) P = 0,126W. A. a) Ib = 10-3W/m2, Lb = 70dB; b) P = 1,26W. B. a) Ib = 10-5W/m2, Lb = 70dB; b) P = 1,26W. C. a) Ib = 10-3W/m2, Lb = 80dB; b) P = 12,6W. D. Cã hai nguån sãng ®éc lËp cïng tÇn sè, ph¸t sãng ng¾t qu ng mét c¸ch ngÉu nhiªn. §ã cã ph¶i l hai C©u 17 : nguån kÕt hîp kh«ng? V× sao? Kh«ng. V× mçi lÇn ph¸t sãng pha ban ®Çu l¹i cã mét gi¸ trÞ míi dÉn ®Õn hiÖu pha thay ®æi. A. Cã. V× cã cïng tÇn sè. B. Cã. V× cã cïng tÇn sè v c¸c pha ban ®Çu l h»ng sè. C. D. Kh«ng. V× hai nguån n y kh«ng ®−îc sinh ra tõ mét nguån. Mét sãng c¬ häc l n truyÒn tõ kh«ng khÝ v o n−íc, ®¹i l−îng n o kh«ng ®æi. C©u 18 : N¨ng l−îng. B. B−íc sãng. C. TÇn sè. D. VËn tèc. A. C©u 19 : t Trong m¹ch dao ®éng LC c−êng ®é dßng ®iÖn cã d¹ng i = I 0 sin 2π A. Thêi ®iÓm ®Çu tiªn (sau T thêi ®iÓm t = 0) khi n¨ng l−îng tõ tr−êng trong cuén c¶m b»ng n¨ng l−îng ®iÖn tr−êng trong tô l : T T T T A. t = ; B. t = ; C. t = ; D. t = ; 16 8 2 4 C©u 20 (*) Hai d©y cao su v« cïng nhÑ, cã ®é d i tù nhiªn b»ng nhau v b»ng l0, cã hÖ sè ® n håi khi d n b»ng nhau. Mét chÊt ®iÓm m ®−îc g¾n víi mét ®Çu cña mçi ®Çu cña d©y, c¸c ®Çu cßn l¹i ®−îc kÐo c¨ng theo ph−¬ng ngang cho ®Õn khi mçi d©y cã chiÒu d i l. T×m biªn ®é dao ®éng cùc ®¹i cña m ®Ó dao ®éng ®ã l dao ®éng ®iÒu hßa. BiÕt r»ng d©y cao su kh«ng t¸c dông lùc lªn m khi nã bÞ chïng. l − l0 B. 2(l - l0). C. l0 D. (l - l0). A. 2 C©u 21 : ChiÕu mét chïm tia s¸ng tr¾ng hÑp song song v o ®Ønh cña mét l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang nhá (A = 80) theo ph−¬ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña gãc chiÕt quang. ChiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi víi ¸nh s¸ng tÝm l 1,68, ®èi víi ¸nh s¸ng ®á l 1,61. TÝnh bÒ réng quang phæ thu ®−îc trªn m n ®Æt c¸ch mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña l¨ng kÝnh l 2m. (Chän ®¸p ¸n ®óng). A. 1,96cm; B. 19,5cm; C. 112cm; D. 0,18cm; 2 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
  3. ð THI TH ð IH CS 3 C©u 22(*) Hai nguån ©m nhá S1, S2 gièng nhau (®−îc nèi víi mét nguån ©m) ph¸t ra ©m thanh víi cïng mét pha v cïng c−êng ®é m¹nh. Mét ng−êi ®øng ë ®iÓm N víi S1N = 3m v S2N = 3,375m. Tèc ®é truyÒn ©m trong kh«ng khÝ l 330m/s. T×m b−íc sãng d i nhÊt ®Ó ng−êi ®ã ë N kh«ng nghe ®−îc ©m thanh tõ hai nguån S1, S2 ph¸t ra. B. λ = 0,75m; A. λ = 0,5m; C. λ = 0,4m; D. λ = 1m; C©u 23 : Cho gi i h n quang ñi n c a cat t m t t bào quang ñi n là λ0=0,66µm. Chi u ñ n cat t b c x có λ=0,33µm. Tính hi u ñi n th ngư c UAK c n ñ t vào gi a an t và cat t ñ dòng quang ñi n tri t tiêu: UAK ≤ -2,35 A. UAK ≤ -1,88 V B. UAK ≤ -1,16 V C. UAK ≤ -2,04 V D. V C©u 24 : So víi hiÖu ®iÖn thÕ dßng ®iÖn xoay chiÒu ch¹y qua ®o¹n m¹ch chØ cã cuén thuÇn c¶m th×: B. A. π π TrÔ pha h¬n mét gãc - ; TrÔ pha h¬n mét gãc ; 4 2 C. D. π π Sím pha h¬n mét gãc - ; Sím pha h¬n mét gãc ; 4 2 C©u 25 : 10−4 1 Cho ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp víi L = H, C = F. HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch u 2π π π = 200sin(100π t ) V th× dßng ®iÖn qua m¹ch nhanh pha h¬n u mét gãc l . BiÕt cuén d©y thuÇn 4 c¶m. GÝa trÞ cña R v c«ng suÊt cña m¹ch l : R = 50 Ω , P = 100W; B. R = 50 Ω , P = 200W; A. C. R = 100 Ω , P = 100W; D. R = 100 Ω , P = 200W; Chän c©u tr¶ lêi ®óng. §é to cña ©m l ®Æc tÝnh sinh lÝ phô thuéc v o: C©u 26 : V©n tèc cña ©m. B. TÇn sè v møc c−êng ®é ©m. A. B−íc sãng v vËn tèc cña ©m. D. B−íc sãng v n¨ng l−îng cña ©m. C. Mét con l¾c lß xo dao ®éng víi biªn ®é A = 5cm, chu k× T = 0,5s. Ph−¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt ë C©u 27 : thêi ®iÓm t = 0 khi vËt ®i qua: a) VÞ trÝ c¸ch vÞ trÝ c©n b»ng 5cm theo chiÒu d−¬ng. b) VËt cã li ®é x = 2,5cm ®ang chuyÓn ®éng theo chiÒu d−¬ng. A. B. π π π a) x = 5 sin(4π t + ) ; b) x = 5 sin(4π t + ) ; a) x = 5 sin(4π t + ) ; b) x = 2 6 2 π 5 sin(π t − ); 6 C. D. π π π π a) x = 5 sin(π t − ) ; b) x = 5 sin(4π t − ) ; a) x = 5 sin(π t + ) ; b) x = 5 sin(π t + ) ; 2 6 2 6 Th«ng tin d−íi n−íc th−êng sö dông sãng v« tuyÕn n o? C©u 28 : Sãng ng¾n. B. Sãng trung. C. Sãng cùc ng¾n. D. Sãng d i. A. Theo quan niÖm ¸nh s¸ng l sãng th× kh¼ng ®Þnh n o l sai? C©u 29 : Hai ¸nh s¸ng kÕt hîp gÆp nhau sÏ giao thoa víi nhau. A. ¸nh s¸ng l sãng ®iÖn tõ. B. ¸nh s¸ng l sãng ngang. C. D. Trong m«i tr−êng ®ång nhÊt, ®¼ng h−íng, ¸nh s¸ng truyÒn ®i bªn c¹nh c¸c ch−íng ng¹i vËt theo ®−êng th¼ng. C©u 30 : Gi s m t hành tinh có kh i lư ng c Trái ð t c a chúng ta (m=6.1024 kg) va ch m và b h y v i m t ph n hành tinh, thì s t o ra m t năng lư ng A. 0J. 1,08.1042J. B. 0,54.1042J C. 2,16.1042J. D. Mét con l¾c ®¬n gåm mét vËt khèi l−îng 200g, d©y treo cã chiÒu d i 100cm. kÐo vËt ra khái vÞ trÝ C©u 31 : c©n b»ng mét gãc 600 råi bu«ng kh«ng vËn tèc ®Çu. LÊy g = 10m/s2. N¨ng l−îng dao ®éng cña vËt l : A. 0,27J; B. 0,5J; C. 1J; D. 0,13J; C©u 32 : ð t hi u ñi n th b ng 24800V vào 2 ñ u an t và cat t c a m t ng Rơnghen. T n s l n 3 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
  4. ð THI TH ð IH CS 3 nh t c a b c x tia X phát ra là A. . fmax = 2.109Hz B. fmax = 2.1018Hz C. fmax = 6.109 Hz D. . 6. 1018 Hz C©u 33 : Mét vËt khèi l−îng 1kg treo trªn mét lß xo nhÑ th× cã tÇn sè dao ®éng riªng l 2Hz. Treo thªm mét vËt th× tÇn sè dao ®éng l 1Hz. Khèi l−îng vËt treo thªm l : A. 3kg; B. 4kg; C. 0,25kg; D. 0,5kg; C©u 34 : Hai nguån kÕt hîp cïng pha S1, S2 c¸ch nhau 10cm cã chu k× sãng l 0,2s, vËn tèc truyÒn sãng trong m«i tr−êng l 0,25m/s. Sè cùc ®¹i dao thoa trong kho¶ng S1, S2 l : A. 7; B. 3 ; C. 1; D. 5; C©u 35 : ¸nh s¸ng truyÒn tõ mÆt trêi ®Õn m¾t ng−êi quan s¸t ë tr¸i ®Êt theo ®−êng: A. G y khóc. B. Gîn sãng. C. H¬i cong. D. §−êng th¼ng. C©u 36 : HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cña m¹ng ®iÖn d©n dông b»ng 220V, gi¸ trÞ biªn ®é cña hiÖu ®iÖn thÕ ®ã l : A. 440V; B. 310V; C. 380V; D. 240V; C©u 37 : Cho ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp gåm mét tô ®iÖn v mét biÕn trë. §Æt hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu v o hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã gi¸ trÞ hiÖu dông 100 2 V kh«ng ®æi. Thay ®æi ®iÖn trë biÕn trë, khi c−êng ®é dßng ®iÖn l 1A th× c«ng suÊt tiªu thô trªn ®o¹n m¹ch ®¹t cùc ®¹i. §iÖn trë biÕn trë lóc ®ã l : 100 Ω; C. 100 Ω ; A. 200 Ω ; B. 100 2 Ω ; D. 2 C©u 38(*) Bèn khung dao ®éng cã c¸c cu«n c¶m gièng hÖt nhau. §iÖn dung cña tô ®iÖn trong khung thø nhÊt l C1, trong khung thø 2 l C2, cña khung thø 3 l 2 tô C1 ghÐp nèi tiÕp C2, cña khung th− 4 l bé tô C1 ghÐp song song C2. TÇn sè dao ®éng cña khung thø 3 l 5MHz, cña khung thø 4 l 2,4 MHz. Hái khung thø nhÊt v khung thø 2 cã thÓ b¾t ®−îc c¸c sãng cã b−íc sãng bao nhiªu? A. λ1 = 100m, λ2 = 75m; B. λ1 = 150m, λ2 = 150m; C. λ1 = 150m, λ2 = 300m; D. λ1 = 100m, λ2 = 150m; Kh¼ng ®Þnh n o l sai? C©u 39 : Mét vËt cã nhiÖt ®é thÊp (nhá h¬n 5000C) chØ ph¸t ra tia hång ngo¹i. A. VËt ë 20000C ph¸t ra tia hång ngo¹i rÊt m¹nh. B. C. Tia hång ngo¹i t¸c dông lªn mäi kÝnh ¶nh. Tia hång ngo¹i l sãng ®iÖn tõ. D. BAN CƠ B N II. Quang phæ cña mÆt trêi ®−îc m¸y quang phæ ghi ®−îc l : C©u 40 : A. Quang phæ v¹ch hÊp thô. B. Mét d i cÇu vång biÕn ®æi liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm. Quang phæ liªn tôc. D. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹. C. Mét ®éng c¬ diÖn cã ®iÖn trë R = 20 Ω , tiªu thô 1kWh trong thêi giam 30phót. C−êng ®é dßng ®iÖn C©u 41 : ch¹y qua ®éng c¬ l : A. 2A; B. 4A; C. 10A; D. 20A; C©u 42 : BiÓu thøc c¬ n¨ng cña con l¾c ®¬n cã ®é d i l khèi l−îng m, dao ®éng víi biªn ®é A nhá. ThÕ n¨ng ë vÞ trÝ c©n b»ng quy −íc b»ng kh«ng. mgA2 mgl mgA mgl ; ; ; A. ; B. C. D. 2A l A 2l C©u 43 : Chi u b c x có bư c sóng λ1 vào m t t bào quang ñi n, cat t c a t bào quang ñi n có gi i h n quang ñi n λ0 = λ1, ñ dòng quang ñi n tri t tiêu c n ñi u ch nh UAK = U1. Thay b c x trên b ng b c x λ2 (bé hơn λ1), ñ dòng quang ñi n tri t tiêu c n ñi u ch nh UAK = U2. Kh ng ñ nh nào sau ñây là ñúng: A. B. U1 < U2 U1 > U2 C. D. b c x λ1 không gây ra hi n tư ng U1 = U2 quang ñi n C©u 44 : 10 Ch n câu tr l i ñúng. Kh i lư ng c a h t nhân 4 Be là 10,0113(u), kh i lư ng c a nơtron 10 là mn=1,0086u, kh i lư ng c a prôtôn là : mp=1,0072u. ð h t kh i c a h t nhân 4 Be là: 0,9110u B. B0,0691u A. A 0,0561u D. D0,0811u C. C C©u 45 : Mét m¹ch nèi tiÕp gåm mét cu«n d©y v mét tô ®iÖn. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông hai ®Çu ®o¹n 4 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
  5. ð THI TH ð IH CS 3 m¹ch, hai ®Çu cuén d©y, hai ®Çu tô ®iÖn ®Òu b»ng 1V, c−êng ®é hiÖu dông trong m¹ch b»ng 0,1A. TÇn sè gãc cña dßng ®iÖn l 105rad/s. §é tù c¶m v ®iÖn trë cuén d©y l : B. 5.10-6H, 0,5 Ω ; A. 0,5.10-6H, 0,5 3 Ω ; C. 0,5.10-5H, 5 Ω ; D. 5.10-5H, 5 3 Ω ; C©u 46 : M t ngu n phóng x nhân t o v a ñư c t o thành có chu kì bán rã là 2 gi , có ñ phóng x l n hơn m c ñ phóng x cho phép 64 l n. Th i gian ñ có th làm vi c an toàn v i ngu n phóng x này là: B. 12 gi C. 24 gi D. . 32 gi A. 6 gi C©u 47 : M¹ch RLC kh«ng ph©n nh¸nh cã ®é lÖch pha gi÷a c−êng ®é dßng ®iÖn v hiÖu ®iÖn thÕ l π ∆ϕ = ϕi − ϕu = . H y chän ph−¬ng ¸n ®óng: 4 A. M¹ch cã tÝnh dung kh¸ng. B. M¹ch cã tÝnh trë kh¸ng. M¹ch cã tÝnh c¶m kh¸ng. D. M¹ch céng h−ëng. C. C©u 48 : Trong m¹ch dao ®éng LC n¨ng l−îng tõ tr−êng trong cuén thuÇn c¶m L, víi T = 2π LC . BiÕn thiªn ®iÒu hßa theo thêi giam víi chu k× 2T. A. BiÕn thiªn ®iÒu hßa theo thêi giam víi chu k× T. B. C. T BiÕn thiªn ®iÒu hßa theo thêi giam víi chu k× . 2 Kh«ng biÕn thiªn ®iÒu hßa theo thêi gian. D. Trong thÝ nghiÖm giao thoa nÕu l m cho 2 nguån kÕt hîp lÖch pha th× v©n s¸ng chÝnh gi÷a sÏ C©u 49* thay ®æi nh− thÕ n o? : VÉn n»m chÝnh gi÷a ( kh«ng thay ®æi ). B. Kh«ng cßn v©n giao thoa nöa. A. Xª dÞch vÒ nguån sím pha h¬n. D. Xª dÞch vÒ nguån trÔ pha h¬n. C. Hai cuén d©y (R1, L1) v (R2, L2) m¾c nèi tiÕp nhau v ®Æt v o hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã C©u 50 : gi¸ trÞ hiÖu dông U. Gäi U1 v U2 l hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cña cuén mét v cuén hai. §iÒu kiÖn ®Ó U = U1 + U2 l : L1 L L1 L = 2; = 2; L1 + L2 = R1 + R2; B. L1.L2 = R1.R2; D. A. C. R2 R1 R1 R2 III . PH N NÂNG CAO C©u 51 : M t khung dây c ng nh hình tam giác ñ u c nh a T i ba ñ nh khung có g n ba viên bi nh có cùng kh i lư ng m. Mômen quán tính c a h ñ i v i tr c quay ñi qua 1ñ nh và vuông góc m t ph ng khung là 9 3 ma2. ma2. A. 2ma2. B 6ma2 C D 4 2 C©u 52 : M t ch t ñi m chuy n ñ ng trên m t ñư ng tròn bán kính r. T i th i ñi m t, ch t ñi m có v n t c dài, v n t c góc, gia t c hư ng tâm và ñ ng lư ng l n lư t là v, ω, an và p. Bi u th c nào sau ñây không ph i là mô men ñ ng lư ng c a ch t ñi m ñ i v i tr c ñi qua tâm quay, vuông góc v i m t ph ng qu ñ o? m an r 3 . C . pr. B. mr ω. D. A. mrv. C©u 53 : ðĩa tròn ñ ng ch t có tr c quay O, bán kính R, kh i lư ng m. M t s i dây không co dãn có kh i lư ng không ñáng k qu n vào tr , ñ u t do mang m t v t kh i lư ng b ng 2m (hình v ). B qua m i ma sát. Gia t c a c a v t tính theo gia t c rơi t do g là A. C. g 2g B. 0,8g. . D.0,75g. 3 3 C©u 54 : M t bánh xe có ñư ng kính 50cm quay nhanh d n ñ u trong 4s v n t c góc tăng t 120vòng/phút lên 360vòng/phút. Gia t c hư ng tâm c a ñi m M vành bánh xe sau khi A. tăng t c ñư c 2 giây là 5 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
  6. ð THI TH ð IH CS 3 157,9 m/s2. B. 162,7 m/s2. C. 315,8 m/s2. D. 196,5 2 m/s . Xét v t r n quay quanh m t tr c c ñ nh. Ch n phát bi u sai ? C©u 55 : A. Trong cùng m t th i gian, các ñi m c a v t r n quay ñư c nh ng góc b ng nhau. B. cùng m t th i ñi m, các ñi m c a v t r n có cùng gia t c pháp tuy n. C. cùng m t th i ñi m, các ñi m c a v t r n có cùng t c ñ góc. D. cùng m t th i ñi m, các ñi m c a v t r n có cùng gia t c góc. C©u 56 : Trên m t ñư ng ray th ng n i gi a thi t b phát âm P và thi t b thu âm T, ngư i ta cho thi t b P phát âm có t n s không ñ i. Khi P chuy n ñ ng v i t c ñ 20 m/s l i g n thi t b T ñ ng yên thì thu ñư c âm có t n s 1207Hz, khi P chuy n ñ ng v i t c ñ 20 m/s ra xa thi t b T ñ ng yên thì thu ñư c âm có t n s 1073Hz. T n s âm do thi t b P phát là . D. 1138 Hz. B. 1120 Hz C. 1173 Hz. 1225 Hz. A. C©u 57 −3 10 M t t ñi n có ñi n dung C = F ñư c n p m t lư ng ñi n tích nh t ñ nh. Sau ñó n i 2π 1 hai b n t vào hai ñ u m t cu n dây thu n c m có ñ t c m L = H . B qua ñi n tr 5π dây n i. Th i gian ng n nh t (k t lúc n i) ñ năng lư ng t trư ng c a cu n dây b ng ba l n năng lư ng ñi n trư ng trong t là 1 1 3 1 B. C. D. s. s. s. s. A. : 60 300 400 100 C©u 58 : ð t ñi n áp u = U0cosωt (U0 và ω không ñ i) vào hai ñ u ño n m ch RLC không phân nhánh. Bi t ñ t c m và ñi n dung ñư c gi không ñ i. ði u ch nh tr s ñi n tr R ñ công su t tiêu th c a ño n m ch ñ t c c ñ i. Khi ñó h s công su t c a ño n m ch b ng 2 A. 0,50. B. 0,85. C. D. 1,00. 2 C©u 59 M t cái thư c ñ ng ch t, ti t di n ñ u, kh i lư ng m, dài l dao ñ ng v i biên ñ nh quanh tr c n m ngang ñi qua m t ñ u thư c. Chu kì dao ñ ng c a thư c là l 2l 2l l B . 2π C.2π D. 2π T=2π . . . . A. 6g g 3g 3g Cho v0 max là t c ñ ban ñ u c c ñ i c a các quang êlectron. Bi t e = 1,6.10-19C. Dòng C©u 60 : quang ñi n qua t bào quang ñi n b tri t tiêu trong trư ng h p nào sau ñây? UAK > - mv 2 0 max mv 2 0 max mv 2 0 max . D. mv 2 0 max AUAK = - B. UAK > UAK = A. . . C. . 2e 2e e 2e (Cán b coi thi không gi i thích gì thêm) 6 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
  7. ð THI TH ð IH CS 3 ðÁP ÁN ð THI TH ð IH CS 3 1A | 2A | 3D | 4B | 5A | 6B | 7D | 8A | 9D | 10C | 11C | 12A | 13C | 14B | 15A | 16B | 17D | 18C | 19B | 20D | 21A | 22B | 23A | 24B | 25C | 26B | 27A | 28D | 29D | 30B | 31C | 32D | 33AB | 34[] | 35C | 36B | 37C | 38A | 39C | 40A | 41C | 42A | 43A | 44B | 45D | 46[] | 47A | 48C | 49D | 50D | 51A | 52B | 53A | 54A | 55B | 56D | 57B | 58C | 59C | 60C 7 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2