Đề thi thử đại học môn lý 2010

Chia sẻ: Trần Bá Trung4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
235
lượt xem
130
download

Đề thi thử đại học môn lý 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thử đại học môn lý 2010 mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn lý 2010

  1. Đ NG VI T HÙNG – TOÁN TIN Đ THI TH Đ I H C, CAO Đ NG NĂM 2009 MÔN THI : V T LÝ Th i gian làm bài : 90 phút. -------------------------------------------------- Mã đ 005 H và tên :………………………………………………………….. I. PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (10 câu, t câu 1 đ n câu 40) π Câu1: V t dao đ ng đi u hoà theo phương trình : x = 5cos(10 π t - )(cm). Th i gian v t đi đư c quãng 2 đư ng b ng 12,5cm (k t t = 0) là: 1 2 1 1 A. s B. s C. s D. s 15 15 30 12 Câu2: V t dao đ ng đi u hoà v i biên đ A = 5cm, t n s f = 4Hz. V t t c v t khi có li đ x = 3cm là: A. v = 2 π (cm/s) B. v = 16 π (cm/s) C. v = 32 π (cm/s) D. v = 64 π (cm/s) Câu3: Con l c lò xo dao đ ng đi u hoàkhi gia t c a c a con l c là: A. a = 4x 2 B.a = - 4x C. a = - 4x 2 D. a = 4x Câu4: V t dao đ ng đi u hoà khi đi t biên đ dương v v trí cân b ng thì: A. Li đ v t gi m d n nên gia t c c a v t có giá tr dương B. Li đ v t có giá tr dương nên v t chuy n đ ng nhanh d n C. V t đang chuy n đ ng nhanh d n vì v n t c c a v t có giá tr dương D. V t đang chuy n đ ng ngư c chi u dương và v n t c có giá tr âm Câu5: Con l c lò xo treo th ng đ ng, lò xo có kh i lư ng không đáng k . Hòn bi đang v trí cân b ng thì đư c kéo xu ng dư i theo phương th ng đ ng m t đo n 3cm r i th ra cho nó dao đ ng. Hòn bi th c hi n 50 dao đ ng m t 20s . Cho g = π 2 = 10m/s 2 . T s đ l n l c đàn h i c c đ i và l c đàn h i c c ti u c a lò xo khi dao đ ng là: A. 7 B. 5 C. 4 D.3 Câu6: M t v t kh i lư ng m g n vào m t lò xo treo th ng đ ng, đ u còn l i c a lò xo vào đi m c đ nh O . Kích thích đ lò xo dao đ ng theo phương th ng đ ng, bi t v t dao đ ng v i t n s 3,18Hz và chi u dài c a lò xo v trí cân b ng là 45cm. L y g = 10m/s 2 . Chi u dài t nhiên c a lò xo là A. 40cm B. 35cm C.37,5cm D.42,5cm Câu7: Trong hi n tư ng dao thoa , kho ng cách ng n nh t gi a đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i v i đi m dao đ ng c c ti u trên đo n AB là: λ λ A. v i λ là bư c sóng B. v i λ là bư c sóng 4 2 3λ C. λ v i λ là bư c sóng D. v i λ là bư c sóng 4 Câu8: Phát bi u nào sau đây là sai khi nói v dao đ ng cơ h c? A. Biên đ dao đ ng cư ng b c c a m t h cơ h c khi x y ra hi n tư ng c ng hư ng (s c ng hư ng) không ph thu c vào l c c n c a môi trư ng. B. T n s dao đ ng t do c a m t h cơ h c là t n s dao đ ng riêng c a h y. C. T n s dao đ ng cư ng b c c a m t h cơ h c b ng t n s c a ngo i l c đi u hoà tác d ng lên h y. D. Hi n tư ng c ng hư ng (s c ng hư ng) x y ra khi t n s c a ngo i l c đi u hoà b ng t n s dao đ ng riêng c a h . Câu9: Ngu n sóng O dao đ ng v i t n s 10Hz , dao đ ng truy n đi v i v n t c 0,4m/s trên phương Oy . trên phương này có 2 đi m P và Q theo th t đó PQ = 15cm . Cho biên đ a = 1cm và biên đ không thay đ i khi sóng truy n. N u t i th i đi m nào đó P có li đ 1cm thì li đ t i Q là:
  2. Đ NG VI T HÙNG – TOÁN TIN A. 1cm B. - 1cm C. 0 D. 2 cm Câu10: Trong m t thí nghi m v giao thoa sóng trên m t nư c , hai ngu n k t h p A và B dao đ ng v i t n s 15Hz và cùng pha . T i m t đi m M cách ngu n A và B nh ng kho ng d 1 = 16cm và d 2 = 20cm, sóng có biên đ c c ti u . Gi a M và đư ng trung tr c c a AB có 2 dãy c c đ i. V n t c truy n sóng trên m t nư c là: A. 24cm/s B. 48cm/s C. 20cm/s D. 40 cm/s Câu11: Trên m t thoáng ch t l ng có 2 ngu n k t h p A và B , phương trình dao đ ng t i A, B là u A = sin ω t(cm) ; u B = sin( ω t + π )(cm) . T i O là trung đi m c a AB sóng có biên đ : 1 A. B ng 0 B. 2cm C. 1cm D. cm 2 Câu12: Trên m t nư c n m ngang, t i hai đi m S1 , S2 cách nhau 8,2 cm, ngư i ta đ t hai ngu n sóng cơ k t h p, dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng có t n s 15 Hz và luôn dao đ ng đ ng pha. Bi t v n t c truy n sóng trên m t nư c là 30 cm/s, coi biên đ sóng không đ i khi truy n đi. S đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i trên đo n S1S2 là A. 11. B. 8. C. 5. D. 9. Câu13: Cho m t khung dây d n đi n tích S và có N vòng dây , quay đ u quanh m t tr c đ i x ng xx' c a → → nó trong m t t trư ng đ u B ( B vuông góc v i xx' ) v i v n t c góc ω . Su t đi n đ ng c c đ i xu t hi n trong khung là: A. E 0 = NBS B. E 0 = 2NBS C. E 0 = NBS ω D. E 0 = 2NBS ω Câu14: Dung kháng c a t đi n tăng lên A. Khi hi u đi n th xoay chi u 2 đ u t tăng lên B. Khi cư ng đ dòng đi n xoay chi u qua t tăng lên C. T n s dòng đi n xoay chi u qua t gi m D. Hi u đi n th xoay chi u cùng pha dòng đi n xoay chi u Câu15: Trong máy phát đi n xoay chi u 3 pha A. Stato là ph n ng , rôto là ph n c m B. Stato là ph n c m, rôto là ph n ng C. Ph n nào quay là ph n ng D. Ph n nào đ ng yên là ph n t o ra t trư ng Câu16: G i U p là hi u đi n th gi a m t dây pha và dây trung hoà ; U d là hi u đi n th gi a hai dây pha . Ta có 3 3 A. U p = 3 U d B. U p = Ud C. U d = U p D. U d = Up 3 3 Câu17: v trí nào thì đ ng năng c a con l c lò xo có giá tr g p n l n th năng c a nó A A A A A. x = B. x = C. x = ± D. x = ± n n+1 n+1 n+1 Câu18: Cho đo n m ch RLC n i ti p có UL=UR=UC/2 thì đ l ch pha gi a hi u đi n th hai đ u đo n m ch v i dòng đi n qua m ch là: A.u nhanh pha π/4 so v i i; B. u ch m pha π/4 so v i i; C.u nhanh pha π/3 so v i i; D.u ch m pha π/3 so v i i; Câu19: Đo n m ch RLC n i ti p R=150 , C=10-4/3π(F). Bi t hi u đi n th hai đ u cu n dây (thu n c m) l ch pha 3π/4 so v i hi u đi n th hai đ u đo n m ch và hi u đi n th hai đ u đo n m ch có d ng u=U0sin100πt(V). Tìm L? A.1,5/π(H); B. 1/π(H); C.1/2π(H); D. 2/π(H) Câu20: Cho đo n m ch RLC n i ti p, C thay đ i đư c. Khi C1=2.10-4/π(F) ho c C2=10-4/1,5.π(F) thì công su t c a m ch có trá tr như nhau. H i v i trá tr nào c a C thì công su t trong m ch c c đ i. A. 10-4/2π(F); B.10-4/π(F); C. 2.10-4/3π(F); D. 3.10-4/2π(F); Câu21: Cho đo n m ch RLC n i tiêp, cu n dây thu n c m ULR=200(V);UC= 250(V) ,u = 150 2 sin100πt (V). H s công su t c a m ch là: A. 0,6 B. 0,707 C . 0,8 D . 0,866 Câu22: Ph n nh nhi t h ch 1 D + 1 D → 2 He + 0 n + 3,25 (MeV). 2 2 3 1
  3. Đ NG VI T HÙNG – TOÁN TIN NG – Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I Bi t đ h t kh i c a 2 D là ∆ mD= 0,0024 u và 1u = 931 (MeV).Năng lư ng liên k t c a h t 2 He là 1 3 A . 5,22 (MeV) B. 7.72(MeV) C. 8,52(MeV) D. 9,24 (MeV) Câu23: Tìm phát bi u sai v tia phóng x α A. Tia α b l ch v phía b n âm c a t đi n B. Tia α là chùm h t nhân hêli 4 He mang đi n +2e 2 C. H t α phóng ra t h t nhân v i v n t c kho ng 10 7 m/s D. Tia α đi đư c 8m trong không khí Câu24: Tìm phát bi u đúng v tia gamma γ A. Tiaγ là sóng đi n t có bư c sóng ng n nh t trong thang sóng đi n t , nh hơn bư c sóng tia X và bư c sóng tia t ngo i B. Tia γ có v n t c l n nên ít b l ch trong đi n, t trư ng C. Tia γ không đi qua đư c l p chì dày 10cm D. Đ i v i con ngư i tia γ không nguy hi m b ng tia α Câu25: Iot phóng x 131 I dùng trong y t có chu kì bán rã T = 8 ngày . Lúc đ u có m0 = 200g ch t này . 53 H i sau t = 24 ngày còn l i bao nhiêu: A. 25g B. 50g C. 20g D. 30g Câu26: Tìm phát bi u sai v năng lư ng liên k t A. Mu n phá h t nhân có kh i lư ng m thành các nuclôn có t ng kh i lư ng m0 > m thì ta ph i t n năng lư ng ∆ E = ( m0 - m) c 2 đ th ng l c h t nhân B. H t nhân có năng lư ng liên k t ∆ E càng l n thì càng b n v ng C. Năng lư ng liên k t tính cho m t nuclôn g i là năng lư ng liên k t riêng D. H t nhân có năng lư ng liên k t riêng nh thì kém b n v ng Câu27: M t lư ng ch t phóng x tecnexi 99 Tc ( thư ng đư c dùng trong y t ) đư c đưa đ n b nh vi n lúc 43 9h sáng ngày th hai tu n . Đ n 9h sáng ngày th ba ngư i ta th y lư ng phóng x c a m u ch t ch còn 1 l i lư ng phóng x ban đ u . Chu kì bán rã c a ch t phóng x tecnexi này là 6 A. 12h B. 8h C. 9,28h D. 6h Câu28: K t lu n nào sau đây sai khi nói v m ch dao đ ng A. năng lư ng c a m ch dao đ ng g m năng lư ng đi n trư ng t đi n và năng lư ng t trư ng cu n c m B. năng lư ng đi n trư ng và năng lư ng t trư ng bi n thiên đi u hoà v i cùng m t t n s C. Năng lư ng c a m ch dao đ ng đư c b o toàn D. Dao đ ng đi n t c a m ch dao đ ng là m t dao đ ng cư ng b c Câu29: N u đi n tích trên t c a m ch LC bi n thiên theo công th c q = q0sinωt. Tìm bi u th c sai trong các bi u th c năng lư ng c a m ch LC sau đây: 2 Cu 2 qu q 2 q 0 q2 A. Năng lư ng đi n: WC = = = = sin 2ωt= 0 (1-cos2ωt) 2 2 2C 2C 4C 2 2 2 Li q 0 q B. Năng lư ng t : WL = = cos 2ωt= 0 (1+cos2ωt) ; 2 C 2C 2 q0 C. Năng lư ng dao đ ng: W=WC +WL = =const ; 2C LI2 Lω2 q 0 q 0 2 2 D. Năng lư ng dao đ ng: W=WC +WL = 0 = = . 2 2 2C Câu30: M ch dao đ ng ; t C có hi u đi n th c c đ i là 4,8(V) ; đi n dung C = 30(nF) ; đ t c m L= 25(mH) . Cư ng đ hi u d ng trong m ch là: A. 3,72(mA) B. 4,28(mA) C. 5,20(mA) D. 6,34(mA) Câu31: M ch dao đ ng đ ch n sóng c a m t máy thu thanh g m m t cu n dây có h s t c m
  4. Đ NG VI T HÙNG – TOÁN TIN L = 2,9µH và m t t có đi n dung C = 490(pF) . Đ m ch dao đ ng nói trên có th b t đư c sóng có bư c sóng 50m , ta c n ghép thêm t C’ như sau: A. Ghép C’ = 242(pF) song song v i C B. Ghép C’ = 242(pF) n i ti p v i C C. Ghép C’ = 480(pF) song song v i C D. Ghép C’ = 480(pF) n i ti p v i C Câu32 : Tìm phát bi u đúng v ánh sáng tr ng A. ánh sáng tr ng là do m t tr i phát ra B . ánh sáng tr ng là ánh sáng m t ta nhìn th y m u tr ng C . ánh sáng tr ng là t p h p c a vô s ánh sáng đơn s c khác nhau có màu bi n thiên liên t c t đ đ n tím D . ánh sáng c a đèn ng màu tr ng phát ra là ánh sáng tr ng Câu33 : Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng : kho ng cách hai khe S1S2 là 2mm , kho ng cách t S1S2 đ n màn là 3m ,bư c sóng ánh sáng là 0,5µm . T i M có to đ xM =3mm là v trí A . vân t i b c 4 B . vân sáng b c 4 C . vân sáng b c 5 D . vân t i b c 5 Câu34.Tìm năng lư ng c a prôton ng v i ánh sáng vàng c a quang ph natri λ Na = 0,589 µ m theo đơn v êlêctrôn - vôn .Bi t h = 6,625 .10 −34 J.s , c = 3.10 8 m/s A. 1,98eV B. 3,51eV C. 2,35eV D. 2,11eV Câu 35.Electron là h t sơ c p có : A. m 0 = 1, 6726.10 −27 kg; E 0 = 0, 511MeV;Q = −1;s = 1 B. m0 = 9,1.10−31 kg; E 0 = 0,511MeV;Q = −1;s = 0 C. m 0 = 9,1.10 −31 kg; E 0 = 0, 511MeV;Q = −1;s = 1/ 2 D. m0 = 9,1.10−31 kg; E 0 = 0,511MeV;Q = 0;s = 1 Câu36 : Trong thí nghi m Iâng , các khe S1S2 đư c chi u b ng ánh sáng tr ng . Kho ng cách hai khe a = 0,3mm , D = 2m , λ(đ )=0,76µm , λ(tím)=0,40µm .B r ng quang ph b c nh t là A . 1,8mm B . 2,4mm C. 2,7mm D . 5,1mm Câu37 : Trong m t thí nghi m v giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách nhau 3mm, hình nh giao thoa đư c h ng trên màn nh cách hai khe 3m. S d ng ánh sáng tr ng có bư c sóng t 0,40µm đ n 0,75µm. Trên màn quan sát thu đư c các d i quang ph . B r ng c a d i quang ph th hai k t vân sáng tr ng trung tâm là A. 0,45 mm. B. 0,60 mm. C. 0,70 mm. D. 0,85 mm. Câu38 : Tìm ngu n g c đúng phát ra tia h ng ngo i A . ng rơnghen B . M ch dao đ ng LC v i f l n C . S phân hu h t nhân D . Các v t có nhi t đ > 0 K Câu39: Tìm t n s c a ánh sáng mà năng lư ng c a phôtônlà 2,86eV .Bi t h = 6,625 .10 −34 J.s , c = 3.10 8 m/s A. 5,325 . 10 14 Hz B. 6,482 . 10 15 Hz C. 6,907 . 10 14 Hz D. 7,142 . 10 14 Hz Câu40: Trong quang ph v ch c a hiđrô , bư c sóng c a v ch th nh t trong dãy Laiman ng v i s chuy n c a êlectrôn t qu đ o L v qu đ o K là 0,1217µm , v ch th nh t c a dãy Banme ng v i s chuy n M → L là 0,6563 µm . Bư c sóng c a v ch quang ph th hai trong dãy Laiman ng v i s chuy n M → K b ng A. 0,5346 µm . B. 0,7780 µm . C. 0,1027 µm . D. 0,3890 µm . II. PH N RIÊNG (10 Câu). Thí sinh ch đư c làm m t trong hai ph n (ph n A ho c ph n B) A – Theo chương trình Chu n (10 câu, t câu 41 đ n câu 50) Câu41: Chi u m t chùm sáng t ngo i có bư c sóng 0,25µm vào m t lá voframcos công thoát 4,5eV.Kh i lư ng c a electron là 9,1.10 −31 kg ,h = 6,625 .10 −34 J.s, c = 3.10 8 m/s .V n t c ban đ u c c đ i c a electron quang đi n là A . 4,06.10 5 m/s B. 3,72.10 5 m/s C. 1,24.10 5 m/s D. 4,81.10 5 m/s Câu42: Chi u ánh sáng tr ng (bư c sóng t 0,40µm đ n 0,75µm ) vào hai khe trong thí nghi m Young. H i t i v trí ng v i vân sáng b c ba c a ánh sáng tím (λ=0,40µm) còn có vân sáng c a nh ng ánh sáng đơn s c nào n m trùng đó ?
  5. Đ NG VI T HÙNG – TOÁN TIN A. 0,48µm B. 0,55µm C. 0,60µm D. 0,72µm Câu43: Gi a hai đ u đo n m ch đi n (như hình v ) có hi u đi n th xoay chi u:  π 1 u=50 2 cos 100πt+  V . Cu n dây có đi n tr thu n r=10 và đ t c m L= H . Khi đi n dung  2 10π c a t đi n b ng C1 thì cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n trong m ch c c đ i và b ng 1A. C R L,r A M N Giá tr c a R và C1 l n lư t b ng: 2.10-3 2.10-3 A. R=40 ; C1 = F B. R=50 ; C1 = F π π 10-3 10-3 C. R=40 ; C1 = F D. R=50 ; C1 = F π π Câu44:M t t đi n có đi n dung C=5,07µF đư c tích đi n đ n hi u đi n th U 0 . Sau đó hai đ u t đư c đ u vào hai đ u c a m t cu n dây có đ t c m b ng 0,5H. B qua đi n tr thu n c a cu n dây và c a dây n i. L n th hai đi n tích trên t b ng m t n a đi n tích lúc đ u là th i đi m nào (tính t khi t = 0 là lúc đ u t đi n v i cu n dây) 1 1 1 1 A. s B. s C. s D. s 400 200 600 300 Câu45:Quá trình bi n đ i t 238 U thành 206 Pb ch x y ra phóng x α và β - . S l n phóng x α và β - 92 82 l n lư t là : A. 8 và 10 B. 8 và 6 C. 10 và 6 D. 6 và 8 Câu46:Trong dao đ ng đi n t c a m ch LC, đi n tích c a t đi n bi n thiên đi u hòa v i t n s f. Năng lư ng đi n trư ng trong t bi n thiên v i t n s : A. f B. 2f 1 C. f D. không bi n thiên đi u hòa theo th i gian 2  π Câu47: M t v t dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = 10cos  πt-  cm . Đ dài quãng đư ng mà v t  2 13 đi đư c trong kho ng th i gian t1 = 1,5s đ n t 2 = s là: 3 A. 50 + 5 3 cm B. 40 + 5 3 cm C. 50 + 5 2 cm D. 60 − 5 3 cm Câu48:M t s i dây dài l = 2m , hai đ u c đ nh. Ngư i ta kích thích đ có sóng d ng xu t hi n trên dây. Bư c sóng dài nh t b ng: A. 1m B. 2m C. 4m D. không xác đ nh đư c vì không đ đi u ki n Câu49:T i cùng m t v trí đ a lý, n u thay đ i chi u dài con l c sao cho chu kỳ dao đ ng đi u hòa c a nó gi m đi 2 l n. Khi đó chi u dài c a con l c đã đư c A. tăng lên 4 l n B. gi m đi 4 l n C. tăng lên 2 l n D. gi m đi 2 l n Câu50:Phát bi u nào sau đây không đúng ? A. Trong sóng cơ h c ch có tr ng thái dao đ ng, t c là pha dao đ ng đư c truy n đi, còn b n thân các ph n t môi trư ng thì dao đ ng t i ch . B. Cũng như sóng đi n t , sóng cơ lan truy n đư c c trong môi trư ng v t ch t l n trong chân không. C. Các đi m trên phương truy n sóng cách nhau m t s nguyên l n bư c sóng thì dao đ ng cùng pha. D. Bư c sóng c a sóng cơ do m t ngu n phát ra ph thu c vào b n ch t môi trư ng, còn chu kỳ thì không. B – Theo chương trình Nâng cao (10 câu, t câu 51 đ n câu 60)
  6. Đ NG VI T HÙNG – TOÁN TIN Câu51: M t m u ch t phóng x , sau th i gian t1 còn 20% h t nhân chưa b phân rã. Đ n th i đi m t 2 =t1 +100s s h t nhân chưa b phân rã ch còn 5%. Chu kỳ bán rã c a đ ng v phóng x đó là A. 25s B. 50s C. 300s D. 400s Câu52: Cư ng đ dòng đi n t c th i ch y qua m t đo n m ch đi n xoay chi u là i=4cos ( 20πt ) (A) , t đo b ng giây. T i th i đi m t1 nào đó dòng đi n đang gi m và có cư ng đ b ng i 2 = - 2A . H i đ n th i đi m t 2 = ( t1 +0,025) s cư ng đ dòng đi n b ng bao nhiêu ? A. 2 3A B. -2 3A C. 2A D. -2A Câu53:M t ngu n O dao đ ng v i t n s f=50Hz t o ra sóng trên m t nư c có biên đ 3cm (coi như không đ i khi sóng truy n đi). Bi t kho ng cách gi a 7 g n l i liên ti p là 9cm. Đi m M n m trên m t nư c cách ngu n O đo n b ng 5cm. Ch n t=0 là lúc ph n t nư c t i O đi qua v trí cân b ng theo chi u dương. T i th i đi m t1 ly đ dao đ ng t i M b ng 2cm. Ly đ dao đ ng t i M vào th i đi m t 2 = ( t1 +2,01) s b ng bao nhiêu ? A. 2cm B. -2cm C. 0cm D. -1,5cm Câu54: M ch dao đ ng đi n t g m m t cu n dây thu n c m có L=50mH và t đi n C. Bi t giá tr c c đ i c a cư ng đ dòng đi n trong m ch là I0 =0,1A . T i th i đi m năng lư ng đi n trư ng trong m ch b ng 1,6.10-4 J thì cư ng đ dòng đi n t c th i b ng A. 0,1A B. 0,04A C. 0,06A D. không tính đư c vì không bi t đi n dung C Câu55:Khi ngu n phát âm chuy n đ ng l i g n ngư i nghe đang đ ng yên thì ngư i này s nghe th y m t âm có A. bư c sóng dài hơn so v i khi ngu n âm đ ng yên. B. cư ng đ âm l n hơn so v i khi ngu n âm đ ng yên. C. có t n s nh hơn t n s c a ngu n âm. D. có t n s l n hơn t n s c a ngu n âm. Câu56:Đ ng năng ban đ u c c đ i c a êlectrôn quang đi n ph thu c vào A. bư c sóng c a ánh sáng kích thích B. cư ng đ chùm ánh sáng chi u t i C. b n ch t c a kim lo i D. c A và C Câu57: Bánh xe quay nhanh d n đ u theo m t chi u dương qui ư c v i gia t c góc 5(rad/s2), v n t c góc, to đ góc ban đ u c a m t đi m M trên vành bánh xe là là π(rad/s) và 450. To đ góc c a M vào th i đi m t là 1 π 1 2 A. ϕ = 450 + 5t 2 (đ , s). B. ϕ = + 5t (rad,s) . 2 4 2 π 1 C. ϕ = + πt+ 5t 2 (rad,s) . D. ϕ = 45+180t +143,2t 2 (đ , s).* 4 2 Câu58: V t r n quay nhanh d n đ u quanh m t tr c c đ nh. M t đi m trên v t r n không n m trên tr c quay có A. gia t c ti p tuy n cùng chi u v i chuy n đ ng. B. gia t c toàn ph n nh hơn gia t c hư ng tâm. C. gia t c toàn ph n hư ng v tâm qu đ o. D. gia t c ti p tuy n l n hơn gia t c hư ng tâm. Câu59: M t đĩa đ c có bán kính 0,25m, đĩa có th quay xung quanh tr c đ i x ng đi qua tâm và vuông góc v i m t ph ng đĩa. Đĩa ch u tác d ng c a m t mômen l c không đ i M = 3Nm. Sau 2s k t lúc đĩa b t đ u quay v n t c góc c a đĩa là 24 rad/s. Mômen quán tính c a đĩa là A. I = 3,60 kgm2. B. I = 0,25 kgm2. C. I = 7,50 kgm2. D. I = 1,85 kgm2. Câu60:M t mômen l c có đ l n 30Nm tác d ng vào m t bánh xe có mômen quán tính đ i v i tr c bánh xe là 2kgm2. N u bánh xe quay nhanh d n đ u t tr ng thái ngh thì đ ng năng c a bánh xe th i đi m t = 10s là
  7. Đ NG VI T HÙNG – TOÁN TIN A. Eđ = 18,3 kJ. B. Eđ = 20,2 kJ. C. Eđ = 22,5 kJ. D. Eđ = 24,6 kJ.
Đồng bộ tài khoản