Đề thi thử tốt ngiệp Hóa 2010

Chia sẻ: Lâm Hoài Việt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
480
lượt xem
138
download

Đề thi thử tốt ngiệp Hóa 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử tốt ngiệp hóa 2010', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử tốt ngiệp Hóa 2010

 1. ð THI TH T T NGHI P 2010 ð S 01 Th i gian 60 phút 1/ Dãy g m các ch t ñ u có kh năng làm ñ i màu quỳ tím là A. CH3NH2, C2H5NH2, CH3COOH B.(C6H5)2NH, (CH3)2NH, NH2CH2COOH C.C6H5NH2, CH3NH2, C2H5NH2 D.C6H5OH, C2H5NH2, CH3COOH 2/ Trong các polime sau polime nào ñư c dùng ñ tráng lên ch o, n i ñ ch ng dính? A. Teflon (politetrafloettilen) B. PVC (polivinylclorua) C. PVA (polivinyl axetat) D. PE (polietilen) 3/ Ch dùng m t dung d ch hoá ch t thích h p, có th phân bi t 3 kim lo i riêng bi t: Na, Ba, Cu. Dung d ch ñó là: A.H2SO4 B.HCl C.NaOH D .HNO3 4/ Kh ñ t chua b ng vôi và bón phân ñ m cho lúa ñúng cách ñư c th c hi n theo cách nào sau ñây? A.Bón ñ m trư c r i vài ngày sau m i bón vôi kh chua B.Bón vôi kh chua trư c r i vài ngày sau m i bón ñ m C.Bón ñ m cùng m t lúc v i vôi D.Cách nào cũng ñư c 5/ Cho bi t hi n tư ng x y ra khi tr n l n các dung d ch FeCl3 và Na2CO3? A. K t t a nâu ñ và s i b t khí B. K t t a tr ng C. K t t a tr ng và s i b t khí D. K t t a nâu ñ 6/ Kh ng ñ nh nào sau ñây ñúng? A.Trong m i ch t béo ñ u có ch a g c axit béo gi ng nhau B.Ancol no ñơn ch c có g c hiñrocacbon càng l n thì t c ñ tham gia ph n ng este hoá càng nhanh C.Amin b c 3 có tính bazơ m nh nh t so v i amin b c nh t, b c hai có cùng s nguyên t cacbon D.Trong dãy ñ ng ñ ng c a axit no, ñơn ch c thì tính axit gi m khi s nguyên t cacbon tăng 7/ Polime X có phân t kh i M = 280.000 ñvC và h s trùng h p n = 10.000. X là: A. polivinyl axetat (PVA) B. polivinylclorua (PVC) C. polietilen (PE) D. polistiren (PS) 8/ Trùng h p ch t nào sau ñây s t o polime dùng làm thu tinh h u cơ? A. Metyl acrylat B. Metyl metacrylat C. Vinyl xetat D. Axit metacrylic 9/ H p ch t X lư ng tính có công th c phân t là C3H9O2N. Cho X tác d ng v i dung d ch NaOH thì thu ñư c etyl amin. Công th c c u t o c a X là: A.HCOONH2(CH3)2 B.C2H5COONH4 C. HCOONH3C2H5 D.CH3COONH3CH3 10/ Cho 20 gam h n h p X g m 3 kim lo i K, Al, Mg ñư c nghi n nh tr n ñ u. Chia X thành 2 ph n b ng nhau: Ph n 1: Tác d ng v i nư c dư sinh ra 4,48 lít H2 (ñktc) Ph n 2: Tác d ng v i dung d ch NaOH dư thu ñư c 7,84 lít H2 (ñktc) Kh i lư ng c a Mg trong h n h p X là: A. 10,7 gam B. 1,4 gam C. 3,6 gam D. 4,8 gam 11/ Dãy nào sau ñây g m t t c các ch t tác d ng ñư c v i Al (d ng b t)? A. Dung d ch Na2SO4, dung d ch NaOH, Cl2 B. O2, dung d ch Ba(OH)2, dung d ch HCl C. H2, I2, dung d ch HNO3 ñ c, ngu i, dung d ch FeCl3 D. Dung d ch FeCl3, H2SO4 ñ c, ngu i, dung d ch KOH 12/ Cho các h p ch t h u cơ: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (m ch h ); C3H4O2 (m ch h , ñơn ch c). Bi t 218
 2. C3H4O2 không làm chuy n màu quỳ tím m. S ch t tác d ng ñư c v i dung d ch AgNO3 trong NH3 t o ra k t t a là: A. 2. B. 4. C. 3. D . 5. 13/ Trong các ch t Na, Al2O3, CaO, Fe, Fe3O4 s ch t tác d ng ñư c v i H2O nhi t ñ thư ng là: A.2 B.3 C. 1 D .4 14/ Hai thanh kim lo i M hóa tr II, có kh i lư ng b ng nhau. M t ñư c ngâm vào dung d ch Cd(NO3)2 sau m t th i gian kh i lư ng lá kim lo i tăng thêm 0,47% so v i ban ñ u. M t ñư c ngâm vào dung d ch Pb(NO3)2 sau m t th i gian kh i lư ng kim lo i tăng thêm 1,42%. Bi t s mol hai thanh kim lo i tham gia ph n ng như nhau, tên kim lo i M là: A. Fe B. Mg C. Zn D . Ni 15/ Bi t E0pin (Zn-Ag) = 1,599V và E0(Zn2+/Zn) = -0,76V, th ñi n c c chu n c a c p oxi hóa - kh Ag+/Ag là: A.1,320V B.0,670V C. 0,799V D .0,800V 16/ Nhúng m t lá s t n ng 8g vào 500ml dung d ch CuSO4 2M. Sau m t th i gian l y lá s t ra cân l i th y n ng 8,8g. Xem th tích dung d ch không thay ñ i thì n ng d mol/lít c a CuSO4 trong dung d ch sau ph n ng là: A.1,2M B. 1,4M C.1,7M D.1,8M 17/ Cho 6 g h n h p hai mu i cacbonat c a hai kim lo i ki m hai chu kì liên ti p tác d ng h t v i dung d ch HCl dư thu ñư c 1,12 lít CO2 (ñktc). Hai kim lo i ñó là: A.Li, Na B.Na, K C.Rb, Cs D .K, Pb 18/ Kh m gam b t CuO b ng H2 nung nóng, thu ñư c h n h p ch t r n X. ð hòa tan h t X c n dùng v a ñ 1 lít dung d ch HNO3 1M. K t thúc ph n ng thu ñư c 4,48 lít NO (ñktc). Hi u xu t c a ph n ng kh CuO là: A. 85% B. 80% C. 75% D . 90% 19/ Phương trình hóa h c nào sau ñây vi t ñúng? 0 t A. 2Fe + 3I2 → 2FeI 3 0 >570 C B. 3Fe + 4H2O  → FeO + H2 0 t C. Fe + CuO → FeO + Cu 0 t D. 2Fe(NO3)2 → 2FeO + 2NO + O 2 2 20/ C n bao nhiêu t n qu ng manhetit ch a 80% Fe3O4 ñ luy n ñư c 1200 t n gang có hàm lư ng s t 05%? Lư ng s t b hao h t trong s n xu t là 1% A. 5268,915 t n B. 5213,610 t n C. 3526,740 t n D. 19875,025 t n 21/ Cho các ch t r n Cu, Fe, Ag và các dung d ch CuSO4, Fe(NO3)2, Fe2(SO4)3. S c p x y ra ph n ng là: A. 1 B.3 C.4 D .2 22/ Hiñro hoá hoàn toàn m gam triolein thu ñư c 89 g tristearin. Giá trin m là A.88,9 B.48,8 C.84,8 D .88,4 23/ Kh i lư ng NaOH c n ñ trung hoà 1g ch t béo có ch s axit b ng 7 là: A.9mg B.3mg C.7mg D .5mg 24/ Thu c th c n dùng ñ phân bi t b n gói b t: Mg, Al2O3, Al, Na là: A. Dung d ch FeCl2 ho c dung d ch BaCl2 B. H2O ho c dung d ch NaOH C. Dung d ch KOH ho c dung d ch FeCl2 D. H2O ho c dung d ch FeCl2 25/ Qu ng boxit thành ph n ch y u là Al2O3 và t p ch t là SiO2 và Fe2O3. ð làm s ch Al2O3 trong công nghi p có th s d ng các lo i hóa ch t nào dư i ñây? A. Dung d ch NaOH ñ c và axit CH3COOH 219
 3. B. Dung d ch NaOH ñ c và khí CO2 C. Dung d ch NaOH ñ c và axit HCl D. Dung d ch NaOH ñ c và axit H2SO4 26/ Dãy g m t t c các ch t tác d ng ñư c v i v i Al2O3 là: A. Dung d ch NaHSO4, dung d ch KOH, dung d ch HBr B. Dung d ch HNO3, dung d ch Ca(OH)2, dung d ch NH3 C. CO, dung d ch H2SO4, dung d ch Na2CO3 D. Ba, dung d ch HCl, dung d ch NaOH, dung d ch Cu(NO3)2 27/ Xà phòng hóa 13,2 gam h n h p 2 este HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5 c n dùng 150 ml dung d ch NaOH x (mol/l). Giá tr c a x là: A.1 B.1,5 C.0,5 D .2 28/ Ch dùng hóa ch t nào trong các hóa ch t dư i ñây ñ nh n bi t ñư c h n h p kim lo i: Na, Ba, Al và Ag? A. Dung d ch NH3 B. Dung d ch NaOH C. Dung d ch H2SO4 loãng D. H2O 29/ Hòa tan 4g h n h p hai mu i cacbonat c a hai kim lo i ki m th vào dung d ch HCl th y thoát ra V lít khí (ñktc). Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c 5,1g mu i khan. Giá tr c a V là: A.2,24 B.1,12 C.1,68 D .3,36 30/ Tr n dung d ch NaHCO3 v i dung d ch NaHSO4 theo t l s mol 1:1 r i ñun nóng. Sau ph n ng thu ñư c dung d ch X có A.pH = 14 B.pH < 7 C.pH = 7 D .pH > 7 31/ Ph n ng gi a các c p ch t nào sau ñây không dùng ñ ñi u ch mu i Fe(II)? A. FeO + HCl B. FeCO3 + NaNO3 + HCl C. Fe + Fe2(SO4)3 D. Fe(OH)2 + H2SO4 loãng 32/ C p dung d ch nào sau ñây có kh năng hoà tan ñư c Cu(OH)2? A. Glucozơ và rư u etylic B. Anñehit axetic và glixerol C. Axit axetic và saccarozơ D. Glixerol và propan - 1,3 - ñiol 33/ Câu nào sau ñây không ñúng? A.Ch t béo nh hơn nư c và không tan trong nư c B.D u th c v t ch y u ch a các axit béo không no t n t i tr ng thái l ng C.Hiñro hóa d u th c v t l ng s t o thành các m ñ ng v t r n D.M ñ ng v t ch y u c u thành t các axit béo, no t n t i tr ng thái r n 34/ Xà phòng hóa 1kg lipit có ch s axit là 2,8 ngư i ta c n dùng 350 ml KOH 1M. Kh i lư ng glixerol thu ñư c là: A.32,2 gam B.16,1 gam C.18,4 gam D .9,2 gam 35/ Thi u vitamin C s sinh ra b nh: A.Thi u máu B.Ho i huy t C.Còi xương D .M m t 36/ ð phân bi t các ch t alanin, axit glutamic, lizin ta ch c n dùng: A.Dung d ch Na2CO3 B.Cu(OH)2; t0 C.HNO2 D.Quỳ tím 37/ Khi phân tích m t aminoaxit X cho k t qu : 54,9% C, 10% H, 10,7% N, MX=131. CTPT c a X là: A.C6H15NO2 B.K t qu khác C.C6H13NO2 D .C4H14N2O 38/ Cho glixerin trioleat (hay triolein) l n lư t vào m i ng nghi m ch a riêng bi t: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung d ch Br2, dung d ch NaOH. Trong ñi u ki n thích h p, s ph n ng x y ra là: A. 3. B. 2. C. 5. D . 4. 39/ ng d ng nào sau ñây không ph i là c a xenlulozơ? A.Dùng làm v t li u xây d ng và ñ g B.Nguyên li u s n xu t xi măng C.Nguyên li u s n xu t rư u etylic 220
 4. D.Nguyên li u s n xu t gi y, v i s i, tơ s i nhân t o 40/ ð phân bi t các dung d ch (riêng bi t): CrCl2, CuCl2, NH4Cl, CrCl3 và (NH4)2SO4 ta ch c n dùng m t dung d ch thu c th là: A.Dung d ch NaOH B.BaCl2 C.AgNO3 D .Ba(OH)2 221
 5. ð S 02 Th i gian 60 phút 1/ Câu nào sau ñây không ñúng? A.CH3COOCH=CH2 tác d ng ñư c v i dung d ch Br2 B.CH3COOCH=CH2 có th trùng h p t o polime C.CH3COOCH=CH2 cùng dãy ñ ng ñ ng v i CH2 = CHCOOCH3 D.CH3CH2COOCH = CH2 tác d ng ñư c v i dung d ch NaOH thu ñư c anñehit và mu i 2/ Thu phân hoàn toàn este A c a m t axit h u cơ ñơn ch c và m t ancol ñơn ch c b ng lư ng dung d ch NaOH v a ñ . Làm bay hơi hoàn toàn dung d ch sau thu phân. Ph n hơi ñư c d n qua bình (1) ñ ng CuSO4 khan dư. Hơi khô còn l i ngưng t h t vào bình (2) ñ ng Na dư, th y có khí G bay ra và kh i lư ng bình 2 tăng thêm 6,2g. D n khí G qua bình 3 ñ ng CuO dư, ñun nóng thu ñư c 6,4g Cu. Lư ng este A ban ñ u tác d ng v i dung d ch brom dư thì có 32 g brom ph n ng thu ñư c s n ph m trong ñó brom chi m 65,04% kh i lư ng phân t . Tên g i A là: A.metyl metacrylat B.metyl acrylat C.vinyl axetat D.metyl axetat 3/ Các ñ ng phân ng v i công th c phân t C8H8O2 (ñ u là d n xu t benzen) tác d ng v i NaOH t o ra mu i và rư u là: A.2 B.4 C.7 D .3 4/ Xà phòng hóa hoàn toàn 1 mol este X thu ñư c 1 mol mu i và x (x ≥ 2) mol rư u. V y este X ñư c t o thành t A.axit ña ch c và rư u ña ch c B.axit ñơn ch c và rư u ñơn ch c C.axit ña ch c và rư u ñơn ch c D.axit ñơn ch c và rư u ña ch c 5/ Cho h p ch t A có công th c sau: H2N-CH2-CO-NH-CH(CH2COOH)-CO-NH-CH(CH2-C6H5)-CO-NH-CH2-COOH và các aminoaxit: 1) H2N-CH2-COOH; 2)HOOC-CH2-CHNH2-COOH; 3) C6H5-CH2-CHNH2-COOH. Khi thu phân A thu ñư c các aminoaxit là: A.1,2,3 B.1,2 C.1,3 D .2,3 6/ Cho các ch t: (1) dung d ch HCl, (2) dung d ch NaOH, (3) dung d ch NaNO2/HCl, (4) Cu(OH)2, (5) Na, (6) Cu, (7) CaSO4, (8) CaCO3. Axit glutamic tác d ng ñư c v i nh ng ch t: A.1, 3, 4, 5, 7, 8 B.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 C.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 D .1, 2, 3, 4, 5, 8 7/ ð xà phòng hoá hoàn toàn 1,51g ch t béo c n dùng 45ml dung d ch KOH 0,1M. Ch s xà phòng hoá ch t béo là: A.126 B.167 C.151 D .252 8/ Hòa tan 13,4 gam h n h p X g m Na, Al, Fe (nNa ≤ nAl) vào nư c dư thu ñư c 4,48 lít H2 (ñktc) còn l i ch t r n Y. Cho Y tác d ng h t v i dung d ch Cu(NO3)2 thu ñư c 9,6 gam k t t a. Ph n trăm kh i lư ng c a Fe trong X là: A. 20,15% B. 62,68% C. 37,32% D . 17,16% 9/ M t h n h p g m Na, Al có t l mol 2:3, cho h n h p này tác d ng v i H2O. Sau khi ph n ng k t thúc thu ñư c 5,6 lít H2 (ñktc) và m gam ch t r n không tan. Giá tr c a m là: A. 2,0250 B. 2,7000 C. 0,6750 D . 1,6875 10/ Cho các polime sau: (-CH2-CH2-CH2-)n (-CH2-CH = CH-CH2-)n , (-NH - CH2 - CO -)n. Công th c c a các monome ñ khi trùng h p ho c trùng ngưng t o ra các monome trên l n lư t là: A. CH2 = CHCl , CH3 - CH = CH - CH3, CH3 - CH(NH2) -COOH B. CH2 = CH2 , CH3 - CH =C = CH2 , H2N - CH2 -COOH C. CH2 = CH2 , CH3 - CH = CH - CH3 , H2N - CH2 -CH2 - COOH D. CH2 = CH2 , CH2 = CH - CH = CH2 , H2N - CH2 -COOH 11/ N u m t qu c gia tiêu t n 7,5 t gallon xăng ch a chì (c 1 gallon xăng có pha thêm 2ml chì tetraetyl 222
 6. (Pb(C2H5)4), kh i lư ng riêng 1,65g.ml-) thì qu c gia ñó ñã th i ra khí quy n bao nhiêu t n chì? A.1,586.104 t n B.4,950.104 t n C.2,475.105 t n D.3,300.104 t n 12/ M t nhà máy nhi t ñi n tiêu t n 2,2 tri u t n than m i năm. Than ch a 3,5% lưu huỳnh, trong ñó 90% b thoát vào không khí dư i d ng SO2. N u nhà máy không có thi t b l c khí th i thì m i gi lư ng SO2 thoát vào không khí là bao nhiêu? A.37,973 t n B.1,582 t n C.1,836 t n D .7,700 t n 13/ Nh t t dung d ch KOH vào dung d ch X thì th y dung d ch v n ñ c. Nh ti p dung d ch NaOH vào thì th y dung d ch trong su t tr l i. Sau ñó nh t t dung d ch H2SO4 loãng vào th y dung d ch v n ñ c, nh ti p dung d ch H2SO4 vào l i th y dung d ch thu ñư c tr nên trong su t. Dung d ch X là: A.dung d ch NaAlO2 B.dung d ch AlCl3 C.dung d ch Cr(NO3)2 D.dung d ch Ba(HCO3)2 14/ Dãy nào sau ñây ch ch a tơ nhân t o? A. tơ polieste, tơ visco, tơ axetat B. tơ axetat, tơ visco, tơ ñ ng - amoniac C. tơ capron, tơ axetat, tơ visco D. tơ polieste, tơ visco, tơ ñ ng - amoniac 15/ Lư ng glucozơ c n thi t ñ ñi u ch 1 lít dung d ch ancol etylic 400 (D=0,8gam/ml) v i hi u su t ph n ng 80% là: A. 503,27 gam B. 626,09 gam C. 1562,40 gam D. 781,20gam 16/ C n l y bao nhiêu gam tinh th CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam dung d ch CuSO4 8% ñ ñi u ch ñư c 560 gam dung d ch CuSO4 16% A. 60 gam CuSO4.5H2O và 500 gam dung d ch CuSO4 8% B. 100 gam CuSO4.5H2O và 460 gam dung d ch CuSO4 8% C. 120 gam CuSO4.5H2O và 440 gam dung d ch CuSO4 8% D. 80 gam CuSO4.5H2O và 480 gam dung d ch CuSO4 8% 17/ D ki n th c nghi m nào sau ñây không dùng ñ ch ng minh c u t o c a glucozơ d ng m ch h ? A. Glucozơ t o este ch a 5 g c CH3COO- B. Khi có xúc tác enzim, dùng dung d ch glucozơ lên men thành rư u etylic C. Kh hoàn toàn glucozơ cho hexan D. Glucozơ có ph n ng tráng gương 18/ Hòa tan 1,755 gam NaCl vào nư c sôi, ñem ñi n phân có màng ngăn thu ñư c 500ml dung d ch có pH = 12. Hi u su t ñi n phân là: A.15,67% B.55,67% C.66,67% D .16,67% 19/ Trong các ch t sau: FeO (1), HCl (2), HNO2 (3), KOH (4), Na2CO3(5), CH3OH/HCl (khí) (6). Các ch t tác d ng ñư c v i axit aminoaxetic là: A.2, 4, 5, 6 B.1, 2, 3, 4, 5, 6 C.2, 3, 4, 5, 6 D.1, 2, 4, 5 20/ Nguyên li u tr c ti p ñi u ch tơ lapsan (thu c l o tơ polieste) là: A. xenlulozơtrinitrat B. axit terephtalic và etilen glicol C. axit ε- aminocaproic D. etilenglicol và axittañipic 21/ ð phân bi t các dung d ch riêng bi t: dung d ch NaCl, nư c Giaven, dung d ch KI ta có th dùng m t thu c th , ñó là: A.dung d ch HCl B.dung d ch NaOH C.dung d ch AgNO3 D.dung d ch KMnO4 22/ Cho h n h p khí A g m O2 và NO2 vào dung d ch KOH dư, thu ñư c dung d ch X. Cho h n h p b t Al và Be vào dung d ch X sau ph n ng hoàn toàn thu ñư c h n h p khí Y. Y g m các khí: A.NH3 và H2 B.NO và N2O C.H2 và N2 D .N2 và NH3 223
 7. 23/ T 1 t n mu i ăn có ch a 10% t p ch t, ngư i ta ñi u ch ñư c 1250 lít dung d ch HCl 37% (d = 1,19 g/ml) b ng cách cho lư ng mu i ăn trên tác d ng v i axit sunfuric ñ m ñ c nhi t ñ cao. Tính hi u su t c a quá trình ñi u ch trên? A.95,88% B.98,58% C.98,56% D .98,85% 24/ D ki n th c nghi m nào sau ñây không dùng ñ ch ng minh c u t o c a glucozơ d ng m ch vòng? A. Glucozơ có ph n ng tráng gương B. Glucozơ tác d ng v i Cu(OH)2 cho dung d ch xanh lam C. Kh hoàn toàn glucozơ cho hexan D. Glucozơ có hai nhi t ñ nóng ch y khác nhau 25/ Có các c p dung d ch sau: (1) Glucozơ và glixerol (2) Glucozơ và Anñehit axetic (3) Sacarozơ và mantozơ (4) Mantozơ và fructozơ Ch dùng Cu(OH)2 có th phân bi t ñư c t i ña bao nhiêu c p ch t trên? A. 2 B. 3 C. 4 D.1 26/ Có 3 bình ch a các ch t khí SO2, O2, CO2. Phương pháp th c nghi m ñ nh n bi t các khí trên là: A.Cho cánh hoa h ng vào các khí, sau ñó l i qua dung d ch NaOH B.Cho t ng khí ñi qua dung d ch Ca(OH)2, sau ñó l i qua dung d ch Br2 C.Cho t ng khí l i qua dung d ch Ca(OH)2 dư, dùng ñ u que ñóm còn tàn ñ D.Cho t ng khí l i qua dung d ch H2S, sau ñó l i qua dung d ch Ca(OH)2 27/ C3H9O2N + NaOH CH3NH2 + (D) + H2O. Công th c c u t o c a D là: A.CH3COONa B.K t qu khác C.H2N-CH2-COONa D.CH3-CH2-CONH2 28/ Cho X, Y, Z là h p ch t c a m t kim lo i, khi ñ t nóng nhi t ñ cao ñ u cho ng n l a màu vàng, X tác d ng v i Y thành Z. Nung nóng Y nhi t d cao thu ñư c Z, hơi nư c và khí E. Khí E là h p ch t c a cacbon, E tác d ng v i X cho Y ho c Z. V y X, Y, Z l n lư t là: A. NaOH, Na2CO3, CO2, NaHCO3, B.NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CO2 C. KOH, KHCO3, CO2, K2CO3, D. NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2 29/ Cho m t m u Cu vào ng nghi m ñ ng dung d ch axit HCl th y không có hi n tư ng gì. N u s c ti p O2 liên t c vào thì có hi n tư ng gì x y ra? A. ð ng tan t o thành dung d ch không màu B. M u ñ ng ñ hóa ñen C. Không có hi n tư ng gì D. ð ng tan t o thành dung d ch màu xanh 30/ Hòa tan hoàn toàn 19,2g h n h p X g m hai kim lo i ki m A, B và kim lo i ki m th M vào nư c thu ñư c dung d ch D và 0,3mol khí H2 bay ra. Dung d ch D g m H2SO4 và HCl trong ñó s mol c a HCl g p 4 s mol c a H2SO4. ð trung hòa ½ dung d ch C c n h t V lít dung d ch D. T ng kh i lư ng mu i t o thành trong ph n ng trung hòa là: A.36,92g B.27,4g C.33,4g D .29,98g 31/ Ch n ph n ng ñi u ch CuSO4 trong công nghi p: A. 2Cu + O + 2H SO (l) → 2CuSO + 2H O 2 2 4 4 2 B. CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2 O C. Cu + 2H2SO4 (ñ, t0) → CuSO4 + SO2 + 2H2O D. Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O 32/ Ph n ng hóa h c nào sau vi t sai? A. Cr + 6HNO3 Cr(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O B. 2Cr + 3Cl2 2CrCl3 C. Cr + NaOH + H2O NaCrO2 + 3/2H2 224
 8. D. Cr + 2HCl CrCl2 + H2 33/ Tr n 150 ml dung d ch HCl 1M v i 250 ml dung d ch CuSO4 1M thu ñư c dung d ch X. Cho 20,55 gam Ba vào dung d ch X. Kh i lư ng k t t a thu ñư c là: A. 14,7 gam B. 42,3 gam C. 49,65 gam D . 34,95 gam 34/ Trong các trư ng h p sau, trư ng h p nào kim lo i b ăn mòn ñi n hóa? A. Thép cacbon ñ trong không khí m B. ð t dây Fe trong khí oxi C. Cho kim lo i Mg vào dung d ch H2SO4 loãng D. Cho kim lo i Cu vào dung d ch h n h p NaNO3 và HCl 35/ Khi l y 1,35 gam mu i clorua c a m t kim lo i M ch có hóa tr II và m t lư ng mu i nitrat c a M v i s mol như nhau thì th y kh i lư ng khác nhau là 0,53 gam. Công th c c a 2 mu i là: A. CaCl2, Ca(NO3)2 B. ZnCl2, Zn(NO3)2 C. MgCl2, Mg(NO3)2 D. CuCl2, Cu(NO3)2 36/ X là h p ch t c a hai kim lo i g m kim lo i ki m M và kim lo i ki m th R. L y 28,8 gam X hòa tan hoàn toàn vào nư c thu ñư c 6,72 lít H2 (ñktc). ðem 2,8 gam Li luy n thêm vào 28,8 gam X thì % kh i lư ng c a Li trong h p kim v a luy n là 13,29%. Kim lo i ki m th R trong h p kim X là: A.Ba B.Mg C.Ca D .Sr 37/ M t dây s t n i v i m t dây ñ ng m t ñ u, ñ u còn l i c a hai dây ñư c nhúng vào dung d ch mu i ăn. T i ch n i v i hai dây kim lo i s x y ra hi n tư ng gì? A. Electron di chuy n t Fe sang Cu B. Electron di chuy n t Cu sang Fe C. Ion Cu2+ thu thêm 2e ñ t o ra Cu D. Ion Fe2+ thu thêm 2e ñ t o ra Fe 38/ Ph n ng hoá h c x y ra trong trư ng h p nào dư i ñây không thu c lo i ph n ng nhi t nhôm? A. Al tác d ng v i Fe2O3 nung nóng. B. Al tác d ng v i axit H2SO4 ñ c, nóng. C. Al tác d ng v i CuO nung nóng. D. Al tác d ng v i Fe3O4 nung nóng. 39/ Ph n ng hóa h c nào sau ñây không x y ra? A. Zn + CuSO4 B. Al + H2SO4 (ñ c, ngu i) C. Cu + Fe(NO3)3 D. Cu + NaNO3 + HCl 40/ Xà phòng hoá hoàn toàn 0,2 mol metyl axetat b ng dung d ch NaOH dư 20% so v i lư ng ph n ng thu ñư c dung d ch X. Cô c n dung d ch X thu ñư c bao nhiêu gam ch t r n? A.16,4 B.18,4 C.18,0 D .24,4 225
 9. ð S 03 Th i gian 60 phút 1/ Khi nhi t phân hoàn toàn t ng mu i X, Y thì ñ u t o ra s mol khí nh hơn s mol mu i tương ng. ð t m t lư ng nh tinh th Y trên ñèn khí không màu, th y ng n l a có màu vàng. Hai mu i X, Y l n lư t là: A. Cu(NO3)2, NaNO3. B. KMnO4, NaNO3. C. CaCO3, NaNO3. D. NaNO3, KNO3. 2/ Phát bi u nào sau ñây không ñúng v xà phòng và ch t t y r a t ng h p? A.Xà phòng và ch t t y r a t ng h p ñư c s n xu t b ng cách ñun nóng ch t béo v i dung d ch ki m B.Xà phòng là h n h p mu i natri (ho c kali) c a các axit béo, không nên dùng xà phòng trong nư c c ng vì t o ra mu i k t t a c a canxi và magie C.Xà phòng và ch t t y r a t ng h p có kh năng ho t ñ ng b m t cao, có tác d ng làm gi m s c căng b m t ch t b n D.Ch t t y r a t ng h p không ph i là mu i natri c a axit cacboxylic không b k t t a trong nư c c ng 3/ Trong các lo i h p ch t h u cơ: ancol (1), axit (2), amin (3), lipit (4), aminoaxit (5), protit (6), este c a aminoaxit (7). Các lo i h p ch t có thành ph n t 4 nguyên t hoá h c tr lên là: A.(5), (6), (7) B. (6) C. (4), (5), (6), (7) D.(3), (4), (5), (6) 4/ Polime X trong phân t ch ch a C, H và có th có O. H s trùng h p c a phân t là 1800, phân t kh i là 154800. X là: A.Cao su isopren B.PVC C.PVA D .PE 5/ Alanin tác d ng ñư c v i t t c các ch t thu c dãy nào sau ñây? A.Cu(OH)2, Br2, H2 B.NaOH, CH3COOH, H2, NH3 C. C2H5OH, HCl, Cu(OH)2, O2 D .NaOH, CH3COOH, N2 6/ Thu phân este X trong dung d ch NaOH theo ph n ng: X + 2NaOH mu i Y + ancol Z + H2O Công th c c u t o c a X là: A.HOOC-COOCH=CH2 B.HOOC-COOC2H5 C. CH3COOCH=CH2 D.C2H5OOC-COOCH3 7/ X là h n h p 2 este có cùng m t ancol no, ñơn ch c và hai axit no, ñơn ch c ñ ng ñ ng k ti p. ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol X c n 6,16 lít O2(ñktc). ðun nóng 0,1 mol X v i 50 gam dung d ch NaOH 20% ñ n ph n ng hoàn toàn, r i cô c n dung d ch sau ph n ng ñư c m gam ch t r n. Giá tr c a m là: A.13,5 gam B.15 gam C.37,5 gam D .7,5 gam 8/ Phát bi u nào sau ñây là ñúng? A. Trùng h p stiren thu ñư c poli(phenol-fomanñehit). B. Tơ visco là tơ t ng h p. C. Trùng ngưng buta-1,3-ñien v i acrilonitrin có xúc tác Na ñư c cao su buna-N. D. Poli(etylen terephtalat) ñư c ñi u ch b ng ph n ng trùng ngưng các monome tương ng. 9/ Cho các ch t: anñehitfomic, axit axetic, glucozơ. Câu nào sau ñây không ñúng khi nói v các ch t này? A. Khi ñ t cháy hoàn toàn cùng kh i lư ng các ch t trên cho cùng kh i lư ng CO2 và H2O B. C 3 ch t ñ u có kh năng ph n ng ñư c v i Cu(OH)2 C. Chúng ñ u có cùng công th c ñơn gi n nên có cùng thành ph n % các nguyên t C, H, O D. C 3 ch t ñ u có kh năng ph n ng c ng v i H2 xúc tác Ni, t0 10/ Khi trùng ngưng a gam axit amino axetic v i hi u su t 80%, ngoài amino axit dư ngư i ta còn thu ñư c m gam polime và 2,88 gam nư c. Giá tr c a m là: A.9,120 B.11,400 C.11,120 D .7,296 11/ Sacarozơ và glucozơ ñ u có A. Ph n ng v i dung d ch NaCl B. Ph n ng v i Cu(OH)2 nhi t ñ thư ng t o thành dung d ch xanh lam C. Ph n ng v i AgNO3 trong dung d ch NH3 ñung nóng D. Ph n ng thu phân trong môi trư ng axit 226
 10. 12/ Có 4 ng nghi m m t nhãn ñ ng riêng bi t các dung d ch không màu g m NH4HCO3, NaAlO2, C6H5ONa, C2H5OH. Ch dùng m t hoá ch t nào sau ñây ñ phân bi t b n dung d ch trên? A.Dung d ch NaOH B.Dung d ch HCl C.Dung d ch BaCl2 D .Khí CO2 13/ ð ch ng minh amino axit là h p ch t lư ng ta có th dùng ph n ng c a ch t này v i A.dung d ch HCl và dung d ch Na2SO4 B.dung d ch NaOH và dung d ch NH3 C. dung d ch KOH và CuO D. dung d ch KOH và dung d ch HCl 14/ Mu n phân bi t d u nh t bôi trơn máy v i d u nh t th c v t, ngư i ta ñ xu t 3 cách: 1. ðun nóng v i dung d ch NaOH, ñ ngu i cho s n ph m tác d ng v i Cu(OH)2 th y chuy n sang dung d ch màu xanh th m là d u th c v t 2. Ch t nào tan trong dung d ch HCl là d u nh t 3.Cho vào nư c ch t nào nh n i trên b m t là d u th c v t Phương án ñúng là: A.1 và 2 B.1 ,2 và 3 C.Ch có 1 D .2 và 3 15/ Cho các ch t sau: CH3COONH4, CH3COOH, CH2(NH2)COOH, HCOOCH3, C6H5ONa t ng s ch t v a tác d ng ñư c v i dung d ch NaOH v a tác d ng ñư c v i dung d ch HCl là: A.2 B.5 C.4 D .3 16/ Cho m gam h n h p g m hai ch t h u cơ ñơn ch c, m ch h tác d ng v a ñ v i dung d ch ch a 11,2 gam KOH, thu ñư c mu i c a m t axit cacboxylic và m t ancol X. Cho toàn b X tác d ng h t v i Na thu ñư c 3,36 lít khí H2 ( ñktc). Hai ch t h u cơ ñó là: A. m t este và m t ancol. B. m t este và m t axit. C. hai este. D. hai axit. 17/ Trong các phát bi u liên quan ñ n gluxit 1. Khác v i glucozơ (ch a nhóm ch c anñehit), fructozơ (ch a nhóm ch c xeton) không cho ph n ng tráng gương. 2. Sacarozơ là ñisaccarit c a glucozơ nên Sacarozơ cũng tham gia ph n ng tráng gương như glucozơ 3. Tinh b t ch a nhi u nhóm -OH nên tan nhi u trong nư c 4. Mantozơ là ñ ng phân c a Sacarozơ, mantozơ có tham gia ph n ng tráng gương và ph n ng kh Cu(OH)2 Các phát bi u sai là: A. (1), (2), (3) và (4) B. (1), (2) và (3) C. (1) và (2) D. (4) 18/ Trong th c t , phenol ñư c dùng ñ s n xu t A. nh a poli(vinyl clorua), nh a novolac và ch t di t c 2,4-D. B. nh a rezol, nh a rezit và thu c tr sâu 666. C. poli(phenol-fomanñehit), ch t di t c 2,4-D và axit picric. D. nh a rezit, ch t di t c 2,4-D và thu c n TNT. 19/ Th c hi n các thí nghi m sau: (I) Cho dung d ch NaCl vào dung d ch KOH. (II) Cho dung d ch Na2CO3 vào dung d ch Ca(OH)2. (III) ði n phân dung d ch NaCl v i ñi n c c trơ, có màng ngăn. (IV) Cho Cu(OH)2 vào dung d ch NaNO3. (V) S c khí NH3 vào dung d ch Na2CO3. (VI) Cho dung d ch Na2SO4 vào dung d ch Ba(OH)2. Các thí nghi m ñ u ñi u ch ñư c NaOH là: A. II, III và VI. B. II, V và VI. C. I, IV và V. D. I, II và III. 20/ L c 2,7 gam b t Al trong 200 ml dung d ch ch a Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2. Sau khi ph n ng hoàn toàn thu ñư c 9,2 gam ch t r n A g m hai kim lo i và dung d ch Y. Cho Y tác d ng v i dung d ch NaOH dư thu ñư c 9 gam k t t a. N ng ñ ban ñ u c a hai mu i l n lư t là: A. 0,75M; 0,75M B. 0,75M; 0,5M 227
 11. C. 0,5M; 0,75M D.0,5M; 0,5M 21/ Dãy g m các ch t và thu c ñ u có th gây nghi n cho con ngư i là: A. penixilin, paradol, cocain. B. cocain, seduxen, cafein. C. ampixilin, erythromixin, cafein. D. heroin, seduxen, erythromixin. 22/ Ngư i ta có th dùng ph n ng kh ion Ag+ c a dung d ch AgNO3 trong NH3 ñ xác ñ nh hàm lư ng glucozơ trong nư c ti u c a ngư i b b nh ti u ñư ng. Th 10 ml nư c ti u th y tách ra 0,54 gam Ag. Hàm lư ng glucozơ có trong nư c ti u b nh nhân là: A.0,54M B.0,35M C.0,25M D .0,5M 23/ Có 5 l ñ ng 5 ch t b t tr ng ri ng bi t sau: NaCl, Ca2SO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4 có th dùng nhóm hoá ch t nào sau ñây ñ phân bi t ñư c t ng l ? A.H2O và NaOH B.H2O và CO2 C.H2O và quỳ tím D.AgNO3 và H2O 24/ Dung d ch X g m HCl, CuSO4, Fe2(SO4)3. L y 400 ml dung d ch X ñem ñi n phân v i ñi n c c trơ, I = 7,724A ñ n khi catot thu ñư c 5,12 gam Cu thì d ng l i. Khi ñó anot có 0,1 mol ch t khí thoát ra. Th i gian ñi n phân (giây) và n ng ñ Fe2+ trong dung d ch sau ñi n phân l n lư t là: A.2500 và 0,1M B.2300 và 0,1M C.2500 và 0,15M D.2300 và 0,15M 25/ ði n phân dung d ch có hoà tan 13,5 gam CuCl2 và 14,9 gam KCl (có màng ngăn, ñi n c c trơ) trong 2 gi v i I = 5,1A. Dung d ch sau ñi n phân ñư c trung hoà b i V lít dung d ch HCl 1M. Giá tr c a V là: A.0,7 B.0,5 C.0,9 D .0,18 26/ Nung nóng m gam h n h p g m Al và Fe3O4 trong ñi u ki n không có không khí. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c h n h p r n X. Cho X tác d ng v i dung d ch NaOH (dư) thu ñư c dung d ch Y, ch t r n Z và 3,36 lít khí H2 ( ñktc). S c khí CO2 (dư) vào dung d ch Y, thu ñư c 39 gam k t t a. Giá tr c a m là: A. 45,6. B. 36,7. C. 48,3. D. 57,0. 27/ Cho h n h p g m 1,2 mol Mg và x mol Zn vào dung d ch ch a 2 mol Cu2+ và 1 mol Ag+ ñ n khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c m t dung d ch ch a ba ion kim lo i. Giá tr c a x là: A. 1,8. B. 1,5. C. 1,2. D.2,0. 28/ X là este t o ñư c glixerol và hai axit (fomic và axetic). X tác d ng ñư c v i Na gi i phóng H2. T ng s công th c c u t o th a mãn ñi u ki n c a X là A.2 B.1 C.4 D .3 29/ Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam h n h p g m FeCl2 và NaCl (có t l s mol tương ng là 1 : 2) vào m t lư ng nư c (dư), thu ñư c dung d ch X. Cho dung d ch AgNO3 (dư) vào dung d ch X, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn sinh ra m gam ch t r n. Giá tr c a m là: A. 57,4. B. 68,2. C. 28,7. D.10,8. 30/ S t tác d ng ñư c v i t t c các ch t thu c dãy nào sau ñây? A. HNO3 ñ c ngu i, Cl2, dung d ch CuSO4 B. O2, dung d ch HCl, dung d ch Cu(NO3)2, dung d ch NaOH C. S, dung d ch Fe(NO3)3, dung d ch H2SO4 loãng D. Al2O3, H2O, HNO3 loãng, dung d ch AgNO3 31/ Cho 18,4 gam Na vào 100 ml dung d ch Fe(NO3)3 1M và Al(NO3)3 1,5M, sau khi ph n ng k t thúc thu k t t a và nung k t t a ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c m gam ch t r n. Giá tr c a m là: A. 15,65 B. 18,5 C. 8,76 D . 13,1 32/ Ph n ng t ng h p glucozơ trong cây xanh c n ñư c cung c p năng lư ng 6CO2 + 6H2O +673 → C H O + 6O . Cho bi t c m t phút (tr i n ng) m i cm2 lá xanh nh n ñư c 0,5 cal năng lư ng  kcal  6 12 6 2 m t tr i nhưng ch có 10% ñư c s d ng vào ph n ng t ng h p glucozơ. H i m t cây xanh có 10 lá, m i lá 10cm2 thì c n th i gian là bao nhiêu ñ t ng h p ñư c 0,18 gam glucozơ là? A.262,9 phút B.67,3 phút C.269,2 phút D .134,6 phút 33/ Cho 16 gam Ca vào 200 ml dung d ch CuSO4 1M. Khi ph n ng x y ra hoàn toàn thì kh i lư ng k t t a 228
 12. thu ñư c b ng: A. 19,6 gam B. 46,6 gam C. 66,2 gam D . 93,2 gam 34/ Có hi n tư ng gì x y ra khi nh vài gi t dung d ch KMnO4 vào ng nghi m có ch a dung d ch h n h p (FeSO4 + H2SO4 loãng) và l c nh A. Màu tím h ng c a dung d ch KMnO4 m t d n và thu ñư c dung d ch màu vàng B. Màu tím c a dung d ch KMnO4 nh t d n, có k t t a màu tr ng xanh xu t hi n C. Màu tím h ng c a dung d ch KMnO4 m t d n và có k t t a màu nâu ñ xu t hi n D. Dung d ch t không màu chuy n sang màu tím h ng 35/ Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam h n h p g m kim lo i M và oxit c a nó vào nư c, thu ñư c 500 ml dung d ch ch a m t ch t tan có n ng ñ 0,04M và 0,224 lít khí H2 ( ñktc). Kim lo i M là: A. Ca. B. K. C. Ba. D.Na. 36/ H n h p X g m Fe, Fe, Al. Chia X thành 2 ph n b ng nhau: Ph n 1: tác d ng v a h t 300 ml dung d ch KMnO4 1M trong môi trư ng H2SO4 loãng Hòa tan h t ph n 2 trong dung d ch HNO3 loãng thu ñư c V lít NO duy nh t (ñktc). Giá tr c a V là: A. 33,6 lít B. 44,8 lít C. 11,2 lít D . 22,4 lít 37/ Ch n qu ng có hàm lư ng s t l n nh t: A. Qu ng manhetit B. Qu ng pirit s t C. Qu ng hemantit D. Qu ng xiñenrit 38/ Hòa tan h t 11,1 gam h n h p X g m Al, Fe b ng dung d ch h n h p Y g m hai axit HCl và H2SO4 thu ñư c dung d ch Z và V lít khí H2. Cho NaOH t i dư vào dung d ch Z thu ñư c 13,5 gam k t t a. Giá tr c a V là: A. 6,72 lít B. 16,80 lít C. 8,40 lít D . 3,36 lít 39/ Hai h p ch t h u cơ X, Y có cùng công th c phân t C3H6O2. C X và Y ñ u tác d ng v i Na; X tác d ng ñư c v i NaHCO3 còn Y có kh năng tham gia ph n ng tráng b c. Công th c c u t o c a X và Y l n lư t là: A. C2H5COOH và CH3CH(OH)CHO. B. HCOOC2H5 và HOCH2COCH3. C. C2H5COOH và HCOOC2H5. D. HCOOC2H5 và HOCH2CH2CHO. 40/ Cho 11 gam h n h p b t g m Al, Fe có t l mol tương ng 2:1, vào 600 ml dung d ch AgNO3 1M. Khu y ñ u cho ph n ng hoàn toàn thu ñư c m gam ch t r n. Giá tr c a m là: A. 33,95 B. 70,4 C. 35,39 D . 39,35 229
 13. ð S 04 Th i gian 60 phút 1/ 1 mol aminoaxit A tác d ng v a ñ v i 1 mol HCl. 0,5 mol A tác d ng v a ñ v i 1 mol NaOH. Phân t kh i c a A là 147. CTPT c a A là: A.C5H9NO4 B.C7H10O4N2 C.C4H7N2O4 D .C5H25NO4 2/ FeO tác d ng ñư c v i dãy nào sau ñây? A. CO2, dd KMnO4, H2O, dd HCl B. H2, Al, dd H2SO4, NH3 C. O2, Cl2, dd NaOH, ddHNO3 D. CO, dd H3PO4, O2, dd K2Cr2O7 3/ Hòa tan 19,2 gam Cu vào 500 ml dung d ch KNO3 1M, sau ñó thêm vào 250 ml dung d ch H2SO4 2M vào k t thúc ph n ng thu ñư c dung d ch X và khí NO duy nh t. Ph i thêm bao nhiêu ml dung d ch KOH 1M vào X ñ k t t a h t ion Cu2+? A. 120 B. 600 C. 400 D . 800 4/ Este X không no, m ch h , có t kh i so v i oxi b ng 3,125 và khi tham gia ph n ng xà phòng hoá t o ra m t anñehit và m t mu i c a axit h u cơ. Có bao nhiêu công th c c u t o phù h p v i X? A.5 B.3 C.2 D .4 5/ Dãy g m các dung d ch ñ u tác d ng ñư c v i Cu(OH)2 là: A. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic B. glucozơ, glixerol, anñehit fomic, natri axetat C. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetic D. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat 6/ ð t cháy h t a mol m t aminoaxit A thu ñư c 2a mol CO2 và 2,5a mol nư c. A có CTPT là: A.C2H5NO2 B.C2H5N2O2 C.C4H10N2O2 D .C2H5NO4 7/ Trong s các lo i tơ sau: [- NH - (CH2)6 - NH - OC - (CH2)4 - CO - ] (1) [- NH - (CH2)5 - OC -]n (2) [C6H7O2(OOC - CH3)]n (3) Tơ thu c lo i poliamit là A. (1), (2) B. (1), (2), (3) C. (2), (3) D . (1), (3) 8/ Nh ng d ng c n u cá thư ng ñ l i mùi tanh. Hãy ch n ch t t t nh t ñ kh mùi tanh ñó: A.Xà phòng B.Ancol etylic C.D m (axit axetic) D.Xoña (Na2CO3) 9/ ð phân bi t 6 dung d ch NaNO3, Fe(NO3)3, Al(NO3)3, Mg(NO3)2, NH4NO3, (NH4)2SO4 ch c n dùng thu c th sau: A.dung d ch Ba(OH)2 B.dung d ch NaOH C.dung d ch NH3 D.dung d ch H2SO4 10/ H n h p X ch a Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có s mol m i ch t ñ u b ng nhau. Cho h n h p X vào H2O (dư), ñun nóng, dung d ch thu ñư c ch a A. NaCl, NaOH. B. NaCl, NaOH, BaCl2. C. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2. D. NaCl. 11/ Có th dùng Cu(OH)2 ñ phân bi t ñư c các ch t trong nhóm A. C3H5(OH)3, C2H4 (OH)2 B. CH3COOH, C2H3 COOHD C. C3H5(OH)3, C12H22 O11(saccarozơ) D. C3H7(OH), CH3CHO 12/ ð trung hoà lư ng axit t do có trong 14g m t m u ch t béo c n 15ml dung d ch KOH 0,1M. Ch s axit c a m u ch t béo trên là: A.5,5 B.7,2 C.4,8 D .6,0 13/ Cho các ch t sau: Axit propionic (1), axeton (2),metyl axetat (3), propan-1-ol (4) 230
 14. Dãy nào sau ñây ñư c s p x p theo ch u tăng d n nhi t ñ sôi? A.(3) < (2) < (4) < (1) B.(2) < (3) < (4) < (1) C.(2) < (3) < (1) < (4) D.(3) < (2) < (1) < (4) 14/ Cho các ch t sau: phenylamoniclorua - 6,6. T ng s ch t tác d ng ñư c v i NaOH ñun nóng là: A. 3 B. 5 C. 6 D.4 15/ Trùng h p hoàn toàn 16,8 gam elilen thu ñư c m gam polietilen (PE). S m t xích - CH2 - CH2 - có trong m gam PE là A. 3,624.1023 B. 3,720.1023 C. 3,6138.1023 D . 4,140.1022 16/ Có 4 dung d ch mu i riêng bi t: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. N u thêm dung d ch KOH (dư) r i thêm ti p dung d ch NH3 (dư) vào 4 dung d ch trên thì s ch t k t t a thu ñư c là A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. 17/ Trong các phát bi u sau, phát bi u nào là ñúng? A. Hi n tư ng các d ng c b ng s t ñ lâu ngày trong không khí m là do có hi n tư ng ăn mòn ñi n hóa x y ra B. Khi cho m t m u Zn vào dung d ch HCl, n u thêm vào vài gi t Hg thì quá trình x y ra ch m hơn C. Cho Cu tác d ng v i dung d ch AgNO3 và ñi n phân dung d ch AgNO3 v i anot b ng Cu là hai quá trình hoàn toàn gi ng nhau D. Khi ñi n phân dung d ch H2SO4 thì pH không thay ñ i trong quá trình ñi n phân 18/ Nung 13,4 gam h n h p 2 mu i cacbonat c a 2 kim lo i hóa tr 2, thu ñư c 6,8 gam ch t r n và khí X. Lư ng khí X sinh ra cho h p th vào 75 ml dung d ch NaOH 1M, kh i lư ng mu i khan thu ñư c sau ph n ng là A. 6,5 gam. B. 4,2 gam. C. 5,8 gam. D. 6,3 gam. 19/ Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam ch t béo c n v a ñ 0,06 mol NaOH. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c kh i lư ng xà phòng là A. 16,68 gam. B. 18,24 gam. C. 18,38 gam. D .17,80 gam. 20/ Có 4 dung d ch không màu ñ ng trong 4 l m t nãn: NaCl, MgCl2, AlCl3, FeCl2. Có th dùng kim lo i nào dư i ñây ñ phân bi t ñư c 4 dung d ch trên (không dùng thu c th nào khác)? A. Al B. Ag C. Fe D . Na 21/ Các ñ ng phân ng v i công th c phân t C9H8O2 (ñ u là d n xu t benzen) tác d ng v i NaOH dư cho hai mu i và c ng h p v i Br2 theo t l 1:1 là: A.6 B.3 C.1 D .5 22/ Cho hai ph n ng sau (dư i d ng ion thu g n): Cu + 2Fe3+ 2Fe2+ + Cu2+ Fe + Cu2+ Fe2+ + Cu Dãy ion nào sau ñây ñư c s p x p theo chi u tính oxi hóa gi m d n? A. Cu2+, Fe2+, Fe3+ B. Fe3+, Fe2+, Cu2+ C. Fe2+, Cu2+, Fe3+ D. Fe3+, Cu2+, Fe2+ 23/ Có năm dung d ch ñ ng riêng bi t trong năm ng nghi m: (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3. Cho dung d ch Ba(OH)2 ñ n dư vào năm dung d ch trên. Sau khi ph n ng k t thúc, s ng nghi m có k t t a là: A. 4. B. 5. C. 3. D. 2. 24/ Cho lu ng khí H2 (dư) qua h n h p các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nhi t ñ cao. Sau ph n ng h n h p r n còn l i là: A. Cu, FeO, ZnO, MgO. B. Cu, Fe, Zn, MgO. C. Cu, Fe, ZnO, MgO. D. Cu, Fe, Zn, Mg. 25/ H n h p X g m Na và Al. Cho m gam X vào m t lư ng dư nư c thì thoát ra V lít khí. N u cũng cho m gam X vào dung d ch NaOH (dư) thì ñư c 1,75V lít khí. Thành ph n ph n trăm theo kh i lư ng c a Na trong X là (bi t các th tích khí ño trong cùng ñi u ki n) A. 39,87%. B. 29,87%. C. 77,31%. D. 49,87%. 231
 15. 26/ Dung d ch FeSO4 có l n t p ch t CuSO4. Phương pháp hóa h c ñơn gi n ñ lo i b t p ch t là: A. Th Fe dư vào dung d ch, ch ph n ng xong r i l c b ch t r n B. Th Mg vào dung d ch ñ n khi h t màu xanh C. Chuy n hai mu i thành hiñroxit, oxit kim lo i r i hòa tan b ng H2SO4 loãng D. ði n phân dung d ch v i ñi n c c trơ ñ n khi h t màu xanh 27/ Ngâm m t lá s t vào các dung d ch mu i sau: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2, ZnSO4, NaCl. S t s kh ñư c các mu i trong dãy nào sau ñây? A. Cu(NO3)2, MgCl2, NaCl B., ZnSO4, AgNO3, FeCl3 C. FeCl3, AgNO3, Cu(NO3)2 D. MgCl2, ZnSO4, NaCl 28/ M t lo i nư c th i b ô nhi m b i các kim lo i n ng Pb2+, Cu2+, Fe3+, Mn2+. Hãy ch n ch t t t nh t ñ lo i b h t kim lo i n ng A.S c khí H2S B.NaOH dư C.Nư c vôi trong (dung d ch Ca(OH)2) D.H2SO4 29/ ð ñi u ch các kim lo i Na, Mg, Ca trong công nghi p, ngư i ta dùng cách nào sau ñây? A. ði n phân dung d ch mu i clorua b o hòa tương ng có vách ngăn B. Dùng CO ho c H2 dư ñ kh oxit kim lo i tương ng nhi t ñ cao C. ði n phân mu i clorua khan nóng cháy tương ng D. Dùng kim lo i K cho tác d ng v i dung d ch mu i clorua tương ng 30/ Quá trình nào sau ñây không th ñi u ch ñư c FeCl2: A. Fe(OH)2 + dd HCl B. Cu + dd FeCl3 C. Fe + Cl2 D. Fe + dd HCl 31/ Mô t không ñúng v c u trúc m ch c a polime là: A. Cao su lưu hoá có d ng m ch m ng lư i không gian B. Amilopectin có d ng m ch phân nhánh C. PVC (poli viny lclorua) có d ng m ch th ng D. PVA (polivinyl axetat) có d ng m ch phân nhánh 32/ ði n phân dung d ch ch a ñ ng th i CaCl2, NaCl, HCl v i ñi n c c trơ, có màng ngăn, pH c a dung d ch s thay ñ i như th nào trong quá trình ñi n phân có màng ngăn? A. Không ñ i, sau ñó tăng d n B. Không ñ i, sau ñó gi m C. Tăng d n, sau ñó gi m d n D.Gi m d n, sau ñó không thay ñ i 33/ Hòa tan h t m gam b t Fe vào 100ml dung d ch X ch a AgNO3 1M và Cu(NO3)2 1M. Sau khi k t thúc ph n ng thu ñư c X và 19 gam ch t r n Y g m 3 kim lo i. Giá tr c a m là: A. 5,6 gam B. 10,2 gam C. 14 gam D . 8,4 gam 34/ H n h p X g m glucozơ và sacarozơ. Th y phân h t 7,02 gam h n h p X trong môi trư ng axit thành dung d ch Y. Trung hòa h t axit trong dung d ch Y r i cho tác d ng v i lư ng AgNO3/NH3 thì ñư c 8,64 gam Ag. Ph n trăm kh i lư ng c a sacarozơ trong h n h p là: A. 97,14% % B. 12,17% C. 24,35% D . 48,71% 35/ Cho dung d ch ch a các ch t sau: C6H5-NH2 (X1); CH3-NH3 (X2); H2N-CH2-COOH (X3); HOOC-CH2- CH2-CH(NH2)-COOH (X4); H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH (X5). Nh ng dung d ch làm quỳ tím hóa xanh là: A.X2, X5 B.X3, X4, X5 C.X2, X3, X4 D .X1, X2, X5 36/ C3H7O2N + NaOH (B) + CH3OH. Công th c c u t o c a B là: A.H2N-CH2-COONa B.K t qu khác C.CH3-CH2-CONH2 D.CH3COONH4 37/ Khi th y phân: H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH. S n ph m thu ñư c là: A.H2N-CH2-COOH, CH3-CH(NH2)-COOH 232
 16. B.CH3-CH(NH2)-COOH và H2N-CH2-CH2-COOH C.H2N-CH2-CH2-COOH D.H2N-CH2-COOH, CH3-CH(NH2)-COOH và H2N-CH2-CH2-COOH. 38/ M t este có công th c phân t C3H6O2, có ph n ng tráng gương v i dung d ch AgNO3 trong NH3. Công th c c u t o c a este là: A.HCOOC2H5 B.C2H5COOH C.CH3COOCH3 D.HCOOC3H7 39/ Khí th i (c a m t nhà máy) có ch a các ch t HF, CO2, SO2, NO2, N2. Hãy ch n ch t t t nh t ñ lo i b các khí ñ c trư c khi th i ra khí quy n: A.CaCO3 và H2O B.Nư c vôi trong (dung d ch Ca(OH)2) C.SiO2 và H2O D.CaCl2 40/ Có 4 dung d ch riêng bi t: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có l n CuCl2. Nhúng vào m i dung d ch m t thanh Fe nguyên ch t. S trư ng h p xu t hi n ăn mòn ñi n hoá là: A. 1. B. 0. C. 2. D. 3. 233
 17. ð S 05 Th i gian 60 phút 1/ S t t n t i trong nư c t nhiên pH kho ng 6-7 (nư c ngu n c a các nhà máy nư c) ch y u dư i d ng Fe(HCO3)2. Hãy ch n cách hi u qu nh t (lo i h t s t và kinh t ) ñ lo i s t kh i nư c ngu n dư i d ng hiñroxit A.Dùng nư c vôi trong (dung d ch Ca(OH)2) B.S c khí Cl2 C.S c oxi (không khí) D.Dùng dung d ch NaOH 2/ L n lư t cho các ch t vinyl axetat; 2,2-ñiclop ropan; phenuyl axetat và 1,1,1-tricloetan tác d ng hoàn toàn v i dung d ch NaOH dư. Trư ng h p nào sau ñây ph n ng không vi t ñúng? A.CH3CHCl2CH3 + NaOH CH3COCH3 + NaCl + H2O B.CH3COOC6H5 + NaOH CH3COONa + C6H5OH C.CH3COOCH=CH2 + NaOH CH3COONa + CH3CHO D.CH3CHCl3 + 4NaOH CH3COONa + 3NaCl + 2H2O 3/ Câu nào sau ñây không ñúng? A. V bánh mì ng t hơn ru t bánh B. Nh dung d ch iot lên mi ng chu i xanh th y xu t hi n màu xanh C. Cơm sau khi nhai kém ng t hơn trư c khi nhai D. Nư c ép chu i chín cho ph n ng tráng b c 4/ Ch t nào sau ñây là nguyên li u s n xu t tơ visco? A. caprolactam B. xenlulozơ C. alanin D.vinyl axetat 5/ T 15 kg metyl metacrylat có th ñi u ch ñư c bao nhiêu gam thu tinh h u cơ có hi u su t 90%? A.15000n g B.13500n g C.15000g D .13500 g 6/ H n h p X g m 11,2 gam Fe và 4,8 gam Fe2O3. ð hòa tan h t h n h p X thì th tích dung d ch HCl 2M ph n ng t i thi u là: A.180ml B. 260ml C. 200ml D .290ml 7/ Hòa tan h t 7,6 gam h n h p X g m hai kim lo i ki m th A và B trong dung d ch HCl dư. K t thúc ph n ng thu ñư c dung d ch Y và 5,6 lít khí (ñktc). L y 1/10 dung d ch Y cho tác d ng dung d ch Na2CO3 ñ thu ñư c m gam k t t a. Giá tr c a m là: A. 3,76 B. 15,60 C. 19,60 D . 2,26 8/ Hòa tan v a ñ 6 gam h n h p A g m 2 kim lo i Fe, Cu vào h n h p axit HNO3, H2SO4 thu ñư c 0,1 mol NO2 và 0,07 mol SO2. Kh i lư ng mu i khan thu ñư c là: A. 1,41g B.29,04g C.17,52g D . 15,08g 9/ M t lo i m ch a 40% olein, 20% panmitin và 40% stearin. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam m trên thu ñư c 138 gam glixerol. Giá tr c a m là: A.1209,00 B.1335,00 C.1304,27 D .1326,00 10/ Khi ñ t cháy polime X ch thu ñư c khí CO2 và hơi nư c v i t l s mol tương ng là 1:1. X là polime nào dư i ñây? A .Polistiren (PS) B .Polipropilen C .Tinh b t D.Polivinyl clorua (PVC) 11/ M t h n h p g m 3 kim lo i Zn, Mg, Cu. Cho m gam X tác d ng v i dung d ch Ba(OH)2 dư thu ñư c 2,24 lít H2 (ñktc) còn l i ch t r n không tan Y. Cho Y tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng, sau ph n ng thu ñư c 3,34 lít H2 (ñktc), ph n ch t r n không tan có kh i lư ng 10,8 gam. Giá tr c a m là: A. 7,19 B. 20,9 C. 9,17 D . 17,9 12/ Hòa tan h t m gam K vào 200 ml dung d ch Cu(NO3)2 1M, k t thúc ph n ng thu ñư c 14,7 gam k t t a. Giá tr c a m là: A. 11,70 B. 17,91 C. 15,60 D . 5,85 234
 18. 13/ Hòa tan 10,1 gam h n h p hai kim lo i ki m hai chu kỳ liên ti p trong HTTH vào nư c thu ñư c dung d ch X. ð trung hòa ½ dung d ch X c n 1,5 lít dung d ch HCl + HNO3 có pH = 1. Hai kim lo i ki m ñó là: A. K và Cs B. Cs và Rb C. Na và K D. Li và Na 14/ Lư ng glucozơ c n dùng ñ t o ra 2,73 gam socbitol v i hi u su t là: A. 2,160 gam B. 33,750 gam C. 3,375 gam D.21,600 gam 15/ Cho sơ ñ ph n ng: Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + N2O + H2O. Bi t t l s mol c a NO và N2O là 1:2. T ng h s t i gi n c a Fe3O4 và HNO3 trong phương trình ph n ng trên sau khi cân b ng phương trình là: A. 175 B.165 C.185 D .195 16/ Hoà tan h t 8,85g h n h p Fe và kim lo i M (hóa tr II) vào dung d ch H2SO4 loãng thu ñư c 3,36 lít khí (ñktc). Kim lo i M là: A.Mg B.Be C. Zn D .Ca 17/ ð t cháy hoàn toàn 56 lít khí t nhiên (ñktc) ch a (% th tích) 89,6% CH4, 2,24% C2H6, 4% H2 và 4,16% N2. Cho t t c các s n ph m cháy h p th vào lư ng dung d ch NaOH dư. Tính kh i lư ng xoña (Na2CO3) thu ñư c A.284,6g B.355,8g C.312,1g D .249,3g 18/ T 10 kg g o n p (có 80% tinh b t), khi lên men s thu ñư c bao nhiêu lít c n 960? Bi t hi u su t quá trình lên men ñ t 80% và kh i lư ng riêng c a ancol etylic là 0,807g/ml. A. ≈ 4,50 lít B. ≈ 4,30 lít C. ≈ 4,10 lít D . ≈ 4,72 lít 19/ Phân lo i theo hình d ng thì protein có: A.2 lo i: hình c u và hình s i B.4 lo i c u trúc: b c 1, 2, 3, 4 C.3 lo i: m ch không nhánh, m ch nhánh và m ng không gian D.1 lo i g m các polipeptit 20/ Phát bi u không ñúng là: A.Dung d ch natri phenolat ph n ng v i khí CO2, l y k t t a v a t o ra cho tác d ng v i dung d ch NaOH l i thu ñư c phenol B.Axit axetic ph n ng v i dung d ch NaOH , l y dung d ch mu i v a t o ra cho tác d ng v i khí CO2 l i thu ñư c axit axetic C.Anilin ph n ng v i dung d ch HCl, l y mu i v a t o ra cho tác d ng v i dung d ch NaOH l i thu ñư c anilin D.Phenol tác d ng v i dung d ch NaOH, l y mu i v a t o ra cho tác d ng v i dung d ch HCl l i thu ñư c phenol 21/ Phân tích ñ nh lư ng h p ch t h u cơ X ta th y t l kh i lư ng gi a 4 nguyên t C, H, O, N là mC:mH:mO:mN = 4,8 : 1 : 6,4 : 2,8. T kh i hơi c a X so v i He b ng 18,75. Công th c phân t c a X là: A.C2H5O2N B. C2H8O2N2 C. C3H7O2N D. C4H10O4N2 22/ S ñ ng phân amin b c 2 có công th c phân t C4H11N là: A.4 B.3 C.5 D .2 23/ Hòa tan h t 12g h n h p Fe, Cu b ng dung d ch HNO3 ñ c, nóng dư thu ñư c 11,2 lít khí NO2 s n ph m kh duy nh t (ñktc). Ph n trăm kh i lư ng c a Fe trong h n h p là: A. 52,6% B.56% C.46,7% D .45,6% 24/ Nhi t phân hoàn toàn h n h p g m x mol AgNO3 và y mol Cu(NO3)2 ñư c h n h p khí có M = 566/13 gam/mol. T s y/x b ng: A.2 B.4 C.3 D .1 25/ Bi t E0pin (Fe2+/Fe) = -0,44V và E0 (Cu2+/Cu) = +0,34V. Su t ñi n ñ ng chu n c a pin ñi n hóa t o thành t c p oxi hóa - kh Fe2+/Fe và Cu2+/Cu là: A.0,98V B.0,78V C. 1,24V D .1,36V 235
 19. 26/ Nhúng m t thanh Mg vào 200 ml dung d ch Fe(NO3)3 1M, sau m t th i gian l y thanh kim lo i ra cân l i th y kh i lư ng thanh tăng 0,8 gam. S gam Mg b tan ra là: A. 41,10 B. 8,40 C. 4,80 D . 1,44 27/ ð kh 35 gam h n h p g m CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe, MgO, Al2O3 c n dùng 6,72 lít CO (ñktc). Kh i lư ng ch t r n còn l i sau ph n ng là: A. 20 gam B. 24 gam C. 30,2 gam D . 28,4 gam 28/ Trư ng h p nào sau ñây không có ph n ng x y ra khi tr n các dung d ch sau v i nhau? A. Ba(HCO3)2 và Ba(HSO4)2 B. Na2CO3 và FeCl3 C. Ca(HCO3)2 và Ba(OH)2 D. NaAlO2 và NaOH 29/ Theo t ch c Y t Th gi i n ng ñ t i ña c a Pb2+ trong nư c sinh ho t là 0,05mg/l. H i ngu n nư c nào a, b, c hay d b ô nhi m n ng b i Pb2+ bi t r ng k t qu xác ñ nh Pb2+ như sau: A. Có 0,15mg Pb2+ trong 4 lít nư c B.Có 0,02mg Pb2+ trong 0,5 lít nư c C. Có 0,20mg Pb2+ trong 2 lít nư c D. Có 0,04mg Pb2+ trong 0,75 lít nư c 30/ Dãy thu c th thích h p ñ phân bi t 4 ch t l ng riêng bi t: ancol etylic, anñehit axetic, axit axetic, metylfomiat ñ ng trong 4 l m t nhãn là: A.Gi y quỳ tím, dd AgNO3/NH3 B.Cu(OH)2, NaOH C.Na, dd AgNO3/NH3 D.Gi y quỳ tím, NaOH 31/ ð phân bi t các ch t r n riêng bi t g m: Mg, Al, Al2O3 ta dùng: A.H2O B.Dung d ch HCl C.Dung d ch NH3 D. Dung d ch NaOH 32/ Kh hoàn toàn 17,6 gam h n h p g m Fe, FeO, Fe2O3 c n 4,48 lít CO (ñktc). Kh i lư ng s t thu ñư c là: A. 12,0g B.11,2g C. 16,5g D .14,4g 33/ Hòa tan h t 3,9 gam h n h p X g m Mg, Al trong dung d ch HNO3 loãng thu ñư c 4,48 lít h n h p khí Y g m NO, NO2 có t l th tích tương ng là 1:1. Ph n trăm kh i lư ng c a Al trong X là: A. 36,08% B. 37,07% C. 63,7% D . 69,23% 34/ H n h p X g m hai este ñơn ch c m ch h là ñ ng phân c a nhau. Cho m gam X tác d ng v a ñ v i 100ml NaOH 1M thu ñư c m t mu i c a axit cacboxylic và h n h p hai ancol. M t khác n u ñ t cháy hoàn toàn m gam X thì thu ñư c 8,96 lít CO2 (ñktc) và 7,2 gam. CTCT thu g n c a hai este là: A.CH3COOCH2CH2CH3 và CH3COOCH(CH3)2 B.CH3COOCH(CH3)C2H5 và CH3COOCH(C2H5)2 C.CH3COOCH2CH2CH2CH3 và CH3COOCH(CH3)CH2CH3 D.HCOOCH(CH3)2 và HCOOCH2CH2CH3 35/ ð t cháy hoàn toàn m gam m t amin ñơn ch c thu ñư c 0,2 mol CO2 và 0,35 mol H2O. Công th c phân t c a amin là: A.C4H7N B. C2H5N C. C4H14N D . C2H7N 36/ Polime X trong phân t ch ch a C, H và có th có O. H s trùng h p c a ph n t X là 1800, phân t kh i là 122400. X là: A. PVC (polivinylclorua) B. Cao su isopren C. PVA (polivinyl axetat) D. PE (polietilen) 37/ Nung 50 gam h n h p g m Na2CO3 và NaHCO3 cho ñ n kh i lư ng không thay ñ i còn l i 34,5 gam ch t r n. Thành ph n % kh i lư ng c a Na2CO3 trong h n h p ban ñ u là: A.16% B.42% C.84% D .63% 38/ Cho h n h p hai kim lo i ki m Na, K hòa tan h t vào nư c thu ñư c dung d ch X và 6,72 lít khí H2 (ñktc). Th tích dung d ch h n h p H2SO4 0,5 M và HCl 1M c n ñ trung hòa h t dung d ch X là: 236
 20. A.450 ml B.120 ml C.600 ml D .300 ml 39/ Th y phân este X trong môi trư ng axit thu ñư c hai ch t h u cơ A và B. Oxi hóa A t o ra s n ph m là ch t B. Ch t X không th là: A.etyl axetat B.etilen glicol oxalat C.vinyl axetat D.isopropyl propionat 40/ Xà phòng hóa hoàn toàn 0,1 m t ch t h u cơ X (ch a C, H, O) c n v a ñ 300 ml dung d ch NaOH 1M cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c 24,6 gam mu i khan. CTPT c a X là: A.(CH3COO)2C2H4 B.(HCOO)3C3H5 C.C3H5(COOCH3)3 D.(CH3COO)3C3H5 237
Đồng bộ tài khoản