intTypePromotion=4

Đề thi tín dụng và nghiệp vụ ngân hàng

Chia sẻ: Nguyễn Minh Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
761
lượt xem
370
download

Đề thi tín dụng và nghiệp vụ ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi tín dụng và nghiệp vụ ngân hàng', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tín dụng và nghiệp vụ ngân hàng

  1. THI MÔN : TÍN D NG VÀ NGHI P V NGÂN HÀNG Ngày thi : 9/05/2010 Th i gian: 120 phút Ph n 1 : LÝ THUY T Câu 1: T i sao các NHTM c n th c hi n t t vi c giám sát tín d ng? 1d Câu 2 : Phương th c cho vay t ng l n và phương th c cho vay theo h n m c tín d ng là hai phương pháp cho vay tương ng sau : A. Cho vay theo doanh s và cho vay theo dư n B. Cho vay theo doanh s và cho vay theo t ng dư n C. Cho vay theo doanh thu và cho vay theo dư n D. Cho vay theo doanh thu và cho vay theo t ng dư n L a ch n phương án úng và l y ví d minh h a 1.5d Câu 3 : Phân tích c i m d ch v tư v n c a NHTM Câu 4 : Phân tích s khác nhau gi a 2 phương pháp tính lãi trong cho vay tiêu dùng: phương pháp g p và phương pháp lãi ơn. Ph n 2: BÀI T P Bài 1. L p b ng cân i k toán d ki n c a công ty Hưng Th nh năm 2008 Bi t r ng: Doanh thu d tính cho năm k ho ch 2008 là 60.000 tri u ng tăng 45% so v i năm trư c. 1. S dư ti n m t t i thi u là 2500 trd 2. Các gi y t có giá ng n h n ko thay i so v i th i i m cu i năm trc là 1500 trd 3. Kho n ph i thu trung bình là 45 ngày bán hàng 4. Hàng t n kho cu i kì là 6000 trd, trong ó 35% là NVL, 65% là thành ph m 5. TSC ròng hi n t i là 16.000 trd và u tư m i máy móc trong năm k ho ch là 1800 trd v i t ng s ti n kh u hao trong năm là 600 trd 6. Các kho n mua s m chi m 30% doanh thu hàng năm và công ty d tính m t 60 ngày tr các kho n ph i tr . http://nghoangvan137.blogspot.com Page 1
  2. 7. Các kho n thu ph i tr chi m 1/4 kho n thu c a năm k ho ch. ( d tính thu thu nh p ph i n p là 306 trd ) 8. Các gi y n ng n h n v n là 1980 trd 9. Các kho n n khác v n không i là 980 trd 10. N dài h n và c phi u thư ng v n m c 5400 trd và 9000 trd tương ng vì kô có vi c mua l i hay phát hành thêm c phi u m i 11. L i nhu n l i lũy k t i cu i năm 2007 là 6600 trd. Bi t r ng l i nhu n l i tái u tư c a năm 2008 là 1800 trd Yêu c u : L p b ng cân i k toán d tính năm 2008 b ng phương pháp phán oán. Cho bi t tăng doanh thu lên 60.000 trd năm 2008 công ty c n ngu n tài tr bao nhiêu! Bài 2: Trư c quý 2/2008 Cty CP QU C T g i n NHCT Ba ình h sơ xin vay v n c nh th c hi n d án m r ng khu du l ch công ty ang u tư. Giá tr d toán c a d án c NH ch p nh n như sau: + T ng m c v n u tư và th c hi n d án g m: - Chi phí gi i phóng măth b ng: 180 t - Chi phí XDCB 300 t - Chi phí XDCB khác 50 t - D ki n mua trang thi t b 200 t - Chi phí v n chuy n 0.4 t + V n t có c a DN tham gia th c hi n d án = 30% giá tr d toán c a d án + L i nhu n d ki n DN thu ư c h ng năm sau khi th c hi n d án là 5 t . Bi t r ng sau khi th c hi n d án l i nhu n tăng thêm 50% so v i trc u tư. + T l kh u hao TSC h ng năm 15% + Các ngu n v n khác tham gia th c hi n d án 16.7 t ng Yêu c u: 1. Xác nh m c cho vay t i a i v i d án 2. Xác nh th i h n cho vay h p lý v i d án Bi t r ng: - Cty cam k t dùng toàn b kh u hao t c hình thành t v n vay và ph n l i nhu n tăng thêm sau khi th c hi n d án c dùng tr n NH - Các ngu n khác tr n NH hàng năm 30.23 t - Giá tr TS th ch p 780 t - Kh năng v n NH áp ng nhu c u vay http://nghoangvan137.blogspot.com Page 2
  3. - Qui mô v n c a NHCT th i i m xét là 4100 t - D án kh i công ngày 15/07/2008 và ưa vào s d ng 12 tháng sau ngày kh i công - Công ty không có n v i NH or các TCTD khác H C KINH DOANH BLOG http://nghoangvan137.blogspot.com Page 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2