intTypePromotion=1

Đề Thi Tốt Nghiệp Hóa 2013 - Phần 3 - Đề 1

Chia sẻ: Ky Su | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
4
download

Đề Thi Tốt Nghiệp Hóa 2013 - Phần 3 - Đề 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi tốt nghiệp hóa 2013 - phần 3 - đề 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Thi Tốt Nghiệp Hóa 2013 - Phần 3 - Đề 1

  1. A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu 1: Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính? A. Fe2O3 B. Fe(OH)3 C. NaOH D. Al2O3 Câu 2: Lên men m gam glucozơ thành rượu etylic. Khí sinh ra hấp thụ vào dd Ba(OH)2 dư thu được 19,7 gam kết tủa. Hiệu suất quá trình lên men là 80%. Giá trị của m là A. 11,25 B. 9 C. 7,2 D. 18 Câu 3: Điện phân dd CuSO4 (dư) bằng dòng một chiều I = 5A. Sau thời gian t giây thì thu được 1,28 gam kim loại ở catot. Giá trị của t(s) là : A. 772 B. 386 C. 1544 D. 1800 0 Câu 4: Khử m gam glucozơ bằng H2 (Ni/t ) thu được 3,64 gam sobitol. Biết hiệu suất phản ứng đạt 75%. giá trị của m là :A. 2,7 B. 4,8 C. 4,85 D. 2,73 Câu 5: Sắt tây là sắt được mạ một lớp kim loại A. Ag B. kẽm C. chì D. thiếc Câu 6: Trong dãy các kim loại Au, Ag, Cu, Al, kim loại dẫn điện tốt nhất là A. Cu B. Ag C. Au D. Al Câu 7: Ở trạng thái cơ bản số electron lớp ngoài cùng của kim loại kiềm thổ là A. 2 B. 1 C. 3 D. 7 Câu 8: Thủy phân este E trong môi trường axit thu được axit CH3COOH và CH3OH. Tên gọi của E là A. etyl axetat B. etyl fomat C. etyl axetic D. metyl axetat Câu 9: Cho 13,5 gam amin đơn chức X tác dụng với HCl dư thu được 24,45 gam muối. Công thức của amin là A. C6H5NH2 B. C2H5NH2 C. C3H9NH2 D. CH3NH2 Câu 10: Cấu hình electron của Zn2+ là A. [Ar]3d8 B. [Ar]3d84s2 C. [Ar]3d10 D. [Ar]3d104s2 Câu 11: Cho 12,5 gam hỗn hợp 3 kim loại Na, K và Mg tác dụng với axit HCl dư thì thu được 5,6 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dd sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 18,1 B. 30,25 C. 13 D. 30,75 Câu 12: Cho 6,9 gam Na vào 93,4 gam nước đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd chất X có nồng độ C%. Giá trị của C là : A. 16,8 B. 11,96 C. 12 D. 6,9 Câu 13: Để nhận biết ra dãy các chất: CH3COOH, C2H5OH, CH3NH2 chỉ cần dùng một hóa chất là A. quỳ tím B. Na C. phenolphtalein D. HCl Câu 14: Hòa tan 14,4 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng HNO3 dư thu được 4,48 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Khối lượng muối thu được là A. 24,2 gam B. 26,8 gam C. 48,4 gam D. 4,84 gam Câu 15: Một loại nước có chứa nhiều các ion Mg2+, Cl-, HCO3- thì được xếp vào loại A. nước cứng tạm thời B. nước mềm C. nước cứng toàn phần D. nước cứng vĩnh cửu Câu 16: Cấu hình electron của cation Na+ là: A. 1s22s22p6 B. 1s22s22p63s1 C. 1s22s22p63s2 D. 1s22s22p63s23p6 Câu 17: Cách bảo quản thực phẩm an toàn cho sức khỏe con người là dùng A. fomon và nước đá khô B. phân đạm và fomon C. fomon và nước đá D. nước đá và nước đá khô Câu 18: Một loại polietilen có phân tử khối là 5600. Độ polime hóa của phân tử polietilen đó là A. 560 B. 150 C. 400 D. 200
  2. Câu 19: Thủy phân 24,18 gam chất béo trong NaOH dư thì thu được 25,02 gam xà phòng. Khối lượng phân tử của chất béo đó là : A. 890 B. 806 C. 634 D. không xác định Câu 20: Cho dãy các chất sau: CrCl3, FeO, Fe2O3, CrO3, CuO. Số chất vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 Câu 21: Cho các chất sau: glucozơ, fructozơ, xenlulozơ, saccarozơ, axit fomic. Số chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương trong AgNO3/NH3 là : A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Câu 22: Cho NaOH dư vào dd AlCl3. Hiện tượng xảy ra là A. có↓ keo trắng B. có ↓ sau đó tan dần C. không có hiện tượng gì D. có ↓ nâu đỏ Câu 23: Cho 1 đinh sắt vào dd chưa CuSO4 sau một thời gian lấy đinh sắt ra cân lên thấy khối lượng tăng thêm 0,4 gam. Giả thiết toàn bộ lượng kim loại Cu sinh ra đều bám vào đinh sắt. Khối lượng sắt đã phản ứng là : A. 56 gam B. 5,6 gam C. 1,4 gam D. 2,8 gam Câu 24: Đốt cháy 9,62 gam este đơn chức X thu được 17,16 gam CO2 và 7,02 gam H2O. Công thức phân tử của X là : A. C2H2O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C4H6O2 Câu 25: Cho khí H2 dư đi qua hỗn hợp các chất rắn nung nóng gồm: FeO, Al2O3, CuO, Na2O thu được hỗn hợp các chất rắn gồm A. Fe, Cu, Al2O3 Na2O B. Fe, Cu, Al, Na C. Fe, Cu, Al, Na2O D. Cu, FeO, Al2O3, Na2O Câu 26: Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng thủy phân? A. xenlulozơ B. etyl fomiat C. glucozơ D. tinh bột Câu 27: Dd nào sau đây làm quỳ tím chuyên thành màu đỏ: A. H2N-CH2-CH2-NH2 B. HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH C. NaOH D. H2N-CH2-COOH Câu 28: Cho các chất sau: C2 H5NH2 (1), NH3 (2), CH3-NH-CH3 (3). Thứ tự sắp xếp các chất theo chiều tăng dần tính bazơ là : A. 1
  3. Câu 36: Thực hiện phản ứng tráng gương bằng cách cho 9 gam glucozơ vào dd AgNO3/NH3. Khối lượng Ag thu được là : A. 5,4 gam B. 2,16 gam C. 10,8 gam D. 21,6 gam Câu 37: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là: A. nilon-6,6 B. cao su buna C. PVC D. polietilen Câu 38: Tên gọi của chất có công thức HCOOCH3 là A. metyl fomic B. axit axetic C. metyl axetat D. metyl fomat 2+ Câu 39: Cho NaOH vào dd chứa Cu . Hiên tượng xảy ra là A. không có hiện tượng gì B. xuất hiện ↓ màu nâu đỏ C. xuất hiện ↓ rồi tan D. xuất hiện ↓ màu xanh lam Câu 40: Cho 3,1 gam metyl amin tác dung với lượng dư axit HCl. Khối lượng muối thu được là A. 4,075 gam B. 33,75 gam C. 6,75 gam D. 3,375 gam C. PHẦN DÀNH CHO BAN NÂNG CAO Câu 41: Mùi tanh của các loại cá, đặc biệt là cá mè là do loại hợp chất nào sau đây gây nên? A. amin B. lipit C. protein D. aminoaxit Câu 42: Loại hợp chất nào sau đây không dùng để sản xuất polime A. stiren B. benzen C. isoprene D. buta-1,3-đien Câu 43: Chất không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là A. fructozơ B. mantozơ C. natri fomat D. saccarozơ Câu 44: Cho một lượng kim loại M phản ứng vủa đủ với 500 ml dd H2SO4 0,1 M thu được 7,6 gam muối duy nhất. Kim loại M là: A. Fe B. Cu C. Mg D. Al Câu 45: Cho các KL: Fe, Zn, Pb, Sn. Dãy sắp xếp các kim loại theo chiều tăng dần tinh kim loai từ trái qua phải là: A. Zn, Fe, Sn, Pb B. Sn, Pb, Fe, Zn C. Pb, Sn, Fe, Zn D. Fe, Sn, Pb, Zn Câu 46: Trong quá trình điện phân dd CuSO4 (dư) thì A. Khối lượng anot tăng B. pH của dd giảm C. nước bị điện phân ở cả hai cực D. Có khí thoát ra ở catot Câu 47: Trong pin điện hóa Zn-Cu xảy ra phản ứng: Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu. Biết E0Cu2+/Cu= +0,34 V, E0Zn2+/Zn= -0,76V. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa này là A. 2,2 V B. -1,1 V C. 1,1 V D. 0,42 V Câu 48: Thủy phân vinylaxetat trong môi trường axit thì thu được A. muối axetat và rượu vinylic B. axit axetic và rượu vinylic C. axit axetic và anđehit axetic D. muối axetat và anđehit axetic
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2