Đề thi tốt nghiệp THPT chính thức môn Địa lý năm 2002-2003

Chia sẻ: Nguyen Hoang Bach | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
234
lượt xem
58
download

Đề thi tốt nghiệp THPT chính thức môn Địa lý năm 2002-2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là đề thi chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2002-2003. Thời gian làm bài là 90 phút, không kể thời gian giao đề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp THPT chính thức môn Địa lý năm 2002-2003

  1. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m häc 2002 – 2003 §Ò chÝnh thøc -------------------------- m«n thi: §Þa lÝ Thêi gian lµm bµi: 90 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò I. PhÇn tù chän (5 ®iÓm) ThÝ sinh chän mét trong hai ®Ò sau: §Ò 1 C©u 1 (3,5 ®iÓm): Dùa vµo trang 10, 11 Atlat §Þa lÝ ViÖt Nam, cho biÕt: a) Tªn c¸c vïng cã tØ lÖ diÖn tÝch trång lóa so víi diÖn tÝch trång c©y l−¬ng thùc thuéc lo¹i cao nhÊt (tõ 81% ®Õn 95 %, trªn 95%), nh÷ng vïng cã tØ lÖ diÖn tÝch trång lóa thÊp nhÊt (d−íi 60%). b) Tªn c¸c vïng cã tØ lÖ diÖn tÝch gieo trång c©y c«ng nghiÖp so víi diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ®· sö dông cao nhÊt (trªn 40%). c) Tªn c¸c c©y c«ng nghiÖp cña trung du miÒn nói B¾c Bé, T©y Nguyªn, §«ng Nam Bé . C©u 2 (1,5 ®iÓm): Dùa vµo Atlat §Þa lÝ ViÖt Nam vµ kiÕn thøc ®· häc, gi¶i thÝch v× sao §«ng Nam Bé trë thµnh vïng chuyªn canh c©y c«ng nghiÖp lín nhÊt c¶ n−íc? §Ò 2 §ång b»ng s«ng Hång cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nµo ®Ó trë thµnh vùa lóa lín thø hai cña c¶ n−íc? Tr×nh bµy t×nh h×nh s¶n xuÊt l−¬ng thùc cña ®ång b»ng s«ng Hång. II. PhÇn b¾t buéc (5 ®iÓm) C©u 1(3 ®iÓm): Cho b¶ng sè liÖu d−íi ®©y: S¶n l−îng dÇu th« cña ViÖt Nam trong thêi k× 1988- 2001 N¨m 1988 1992 1995 1998 2001 S¶n l−îng dÇu th« (triÖu tÊn) 0,7 5,5 7,6 12,5 16,7 a) VÏ biÓu ®å h×nh cét, thÓ hiÖn s¶n l−îng dÇu th« cña n−íc ta trong thêi k× 1988 -2001. b) Qua biÓu ®å, nªu nhËn xÐt vÒ sù t¨ng tr−ëng s¶n l−îng dÇu th« cña n−íc ta. Gi¶i thÝch nguyªn nh©n. C©u 2 (2 ®iÓm): Dùa vµo b¶ng sè liÖu sau: S¶n l−îng thuû h¶i s¶n n¨m 2000 ( §¬n vÞ: TÊn) S¶n l−îng C¶ n−íc §ång b»ng s«ng Cöu Long Tæng s¶n l−îng thuû h¶i s¶n 2.250.499 1.169.060 - S¶n l−îng c¸ biÓn 1.075.303 465.732 - S¶n l−îng c¸ nu«i 391.053 234.755 - S¶n l−îng t«m nu«i 93.503 68.994 TÝnh xem ®ång b»ng s«ng Cöu Long chiÕm tØ lÖ bao nhiªu phÇn tr¨m (%) tæng s¶n l−îng thuû h¶i s¶n, c¸ biÓn, c¸ nu«i, t«m nu«i cña c¶ n−íc. Tõ kÕt qu¶ ®· tÝnh, rót ra kÕt luËn vÒ vai trß cña ®ång b»ng s«ng Cöu Long trong viÖc s¶n xuÊt thuû h¶i s¶n ë n−íc ta. Gi¶i thÝch v× sao ngµnh thuû s¶n ph¸t triÓn m¹nh ë ®ång b»ng nµy? (ThÝ sinh ®−îc mang Atlat §Þa lÝ ViÖt Nam vµo phßng thi) -----HÕt----- Hä vµ tªn thÝ sinh............................................... Sè b¸o danh............................................. Ch÷ kÝ cña gi¸m thÞ 1........................................Ch÷ kÝ cña gi¸m thÞ 2...................................
Đồng bộ tài khoản