Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa năm 2005

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
307
lượt xem
64
download

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa năm 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2005, tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi tốt nghiệp THPT, Đại học - Cao đẳng dành cho các bạn học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa năm 2005

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tèt nghiÖp bæ tóc trung häc phæ th«ng n¨m häc 2004 - 2005 §Ò chÝnh thøc -------------- M«n thi: ®Þa lÝ Thêi gian lµm bµi: 90 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò. I/ PhÇn b¾t buéc (6 ®iÓm). C©u1 (3,5 ®iÓm). Dùa vµo b¶ng sè liÖu sau ®©y: T×nh h×nh ph¸t triÓn d©n sè cña ViÖt Nam qua c¸c n¨m. ( §¬n vÞ: TriÖu ng−êi ). N¨m 1921 1939 1960 1980 1999 D©n sè 15,6 19,6 30,2 53,7 76,3 a/ VÏ biÓu ®å h×nh cét thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn d©n sè cña n−íc ta thêi kú 1921-1999 b/ NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn d©n sè cña n−íc ta trong thêi kú trªn. C©u 2 (2,5 ®iÓm). Dùa vµo b¶ng sè liÖu vÒ c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n l−îng c«ng nghiÖp cña n−íc ta sau ®©y: ( §¬n vÞ: % ) N¨m 1980 1985 1989 1995 1998 C«ng nghiÖp nhãm A 37,8 32,7 28,9 44,7 45,1 C«ng nghiÖp nhãm B 62,2 67,3 71,1 55,3 54,9 H·y nhËn xÐt sù thay ®æi vÒ c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n l−îng cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nhãm A vµ nhãm B trong thêi kú 1980-1998. II/ PhÇn tù chän (4 ®iÓm ). ThÝ sinh chän mét trong hai c©u sau: C©u 1. a/ §Êt ®ai, khÝ hËu ë T©y Nguyªn cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n g× ®èi víi viÖc ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp? b/ KÓ tªn c¸c c©y c«ng nghiÖp chÝnh vµ sù ph©n bè cña c¸c c©y c«ng nghiÖp ®ã ë T©y Nguyªn. C©u 2. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ kinh tÕ - x· héi ë ®ång b»ng s«ng Hång cã nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n nh− thÕ nµo ®èi víi viÖc s¶n xuÊt l−¬ng thùc, thùc phÈm? ..... HÕt..... ThÝ sinh kh«ng ®−îc sö dông tµi liÖu, gi¸m thÞ kh«ng gi¶i thÝch g× thªm Hä vµ tªn thi sinh:.........................................................Sè b¸o danh........................................ Ch÷ ký gi¸m thÞ 1..................................................Ch÷ ký gi¸m thÞ 2 ....................................
Đồng bộ tài khoản