Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán - 3

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
444
lượt xem
140
download

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán - 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi tốt nghiệp thpt môn toán - 3', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán - 3

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2007 M«n thi: to¸n - Trung häc phæ th«ng kh«ng ph©n ban §Ò thi chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi: 150 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò C©u 1 (3,5 ®iÓm) 2 Cho hµm sè y = x + 1 − , gäi ®å thÞ cña hµm sè lµ (H). 2x −1 1. Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè. 2. ViÕt ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn víi ®å thÞ (H) t¹i ®iÓm A (0; 3) . C©u 2 (1,0 ®iÓm) T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña hµm sè f ( x) = 3 x3 − x 2 − 7 x + 1 trªn ®o¹n [0; 2]. C©u 3 (1,0 ®iÓm) e ln 2 x TÝnh tÝch ph©n J = ∫ dx. 1 x C©u 4 (1,5 ®iÓm) x2 y2 Trong mÆt ph¼ng víi hÖ to¹ ®é Oxy, cho elÝp (E) cã ph−¬ng tr×nh + = 1. X¸c ®Þnh 25 16 to¹ ®é c¸c tiªu ®iÓm, tÝnh ®é dµi c¸c trôc vµ t©m sai cña elÝp (E). C©u 5 (2,0 ®iÓm) Trong kh«ng gian víi hÖ to¹ ®é Oxyz, cho ®−êng th¼ng (d) cã ph−¬ng tr×nh x − 2 y +1 z −1 = = vµ mÆt ph¼ng (P) cã ph−¬ng tr×nh x − y + 3z + 2 = 0. 1 2 3 1. T×m to¹ ®é giao ®iÓm M cña ®−êng th¼ng (d) víi mÆt ph¼ng (P). 2. ViÕt ph−¬ng tr×nh mÆt ph¼ng chøa ®−êng th¼ng (d) vµ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng (P). C©u 6 (1,0 ®iÓm) Gi¶i ph−¬ng tr×nh Cn + Cn = 3Cn +1 (trong ®ã Cn lµ sè tæ hîp chËp k cña n phÇn tö). 4 5 6 k .........HÕt......... ThÝ sinh kh«ng ®−îc sö dông tµi liÖu. Gi¸m thÞ kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh: .................................................................... Sè b¸o danh:............................................................................... Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1: ....................................................... Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..................................................
Đồng bộ tài khoản