intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương - Hệ điều hành

Chia sẻ: Songngoc Songngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

18.596
lượt xem
2.946
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho các bạn thi tin học đại cương, các bạn có thể làm trắc nghiệm các câu hỏi dưới đây để có thêm kiến thức và nắm vững các kiến thức căn bản hơn, điều đó giúp các bạn tự tin hơn vượt qua các câu hỏi khó trong các kì thi về tin học. Chúc các bạn thi tốt nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương - Hệ điều hành

  1. ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM TIN HOÏC ÑAÏI CÖÔNG A. HEÄ ÑIEÀU HA NH VA WINDOWS: Ø Ø Caâu 1: Boä nhôù RAM va ROM la boä nhôù gì?ø ø a/ Secondary memory b/ Receive memory c/ Primary memory d/ Random access memory Caâu 2: Phaùt bieåu na o sau ñaây la sai: ø ø a. Ñôn vò ñieàu khieån (Control Unit) chöùa CPU, ñieàu khieån taát caû caùc hoaït ñoäng cuûa maùy. b. CPU la boä nhôù xöû lyù trung öông, thöïc hieän vieäc xöû lyù thoâng tin löu trö trong boä nhôù. ø õ c. ALU la ñôn vò soá hoïc va luaän lyù va caùc thanh ghi cu ng naèm trong CPU ø ø ø õ d. Memory Cell la taäp hôïp caùc oâ nhôù. ø Caâu 3: Dö lieäu la gì? õ ø a/ La caùc soá lieäu hoaëc la ta i lieäu cho tröôùc chöa ñöôïc xöû lyù. ø ø ø b/ La khaùi nieäm coù theå ñöôïc phaùt sinh, löu trö , tìm kieám, sao cheùp, bieán ñoåi… ø õ c/ La caùc thoâng tin ñöôïc theå hieän döôùi nhieàu daïng khaùc nhau. ø d/ Taát caû ñeàu ñuùng. Caâu 4: Bit la gì? ø a/ La ñôn vò nhoû nhaát cuûa thoâng tin ñöôïc söû duïng trong maùy tính ø b/ la moät phaàn töû nhoû mang moät trong 2 giaù trò 0 va 1 ø ø c/ La moät ñôn vò ño thoâng tin ø d/ Taát caû ñeàu ñuùng. Caâu 5: Hex la heä ñeám: ø a/ heä nhò phaân b/ heä baùt phaân c/ Heä thaäp phaân d/ heä thaäp luïc phaân Caâu 6: Caùc tha nh phaàn: boä nhôù chính, boä xöû lyù trung öông, boä phaän nhaäp xuaát, caùc ø loaïi heä ñieàu ha nh la : ø ø a/ Phaàn cöùng b/ Phaàn meàm c/ Thieát bò löu trö õ d/ Taát caû ñeàu sai Caâu 7: Heä thoáng caùc chöông trình ñaûm nhaän chöùc naêng la m moâi tröô ng trung gianø ø giö a ngöô i söû duïng va phaàn cöùng cuûa maùy tính ñöôïc goïi la : õ ø ø ø a/ Phaàn meàm b/ heä ñieàu ha nh ø c/ Caùc loaïi trình dòch trung gian d/ Taát caû ñeàu ñuùng. Caâu 8: Caùc loaïi heä ñieàu ha nh Windows ñeàu coù khaû naêng töï ñoäng nhaän bieát caùc thieát ø bò phaàn cöùng va töï ñoäng ca i ñaët caáu hình cuûa caùc thieát bò daây la chöùc naêng: ø ø ø a/ Plug and Play b/ Windows Explorer c/ Desktop d/ Multimedia Caâu 9: Danh saùch caùc muïc choïn trong thöïc ñôn goïi la : ø a/ Menu bar b/ Menu pad c/ Menu options d/ Taát caû ñeàu sai Caâu 10: Hoäp ñieàu khieån vieäc phoùng to, thu nhoû, ñoùng cöûa soå goïi la : ø
  2. a/ Dialog box b/ list box c/ Control box d/ Text box Caâu 11: Windows Explorer coù caùc tha nh phaàn: Explorer bar, Explorer view, Tool bar, ø menu bar. Co n laïi la gì? ø ø a/ Status bar b/ Menu bar c/ Task bar d/ taát caû ñeàu sai Caâu 12: Shortcut la bieåu töôïng ñaïi dieän cho moät chöông trình hay moät taäp tin ñeå khôûi ø ñoäng moät chöông trình hay moät taäp tin. Vaäy coù maáy loaïi shortcut: a/ 1 loaïi b/ 3 loaïi c/ 2 loaïi d/ 4 loaïi Caâu 13: Ñeå chaïy moät öùng duïng trong Windows, baïn la m theá na o? ø ø a/ b/ Nhaáp ñuùp va o bieåu töôïng ø d/ Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 14: Chöông trình cho pheùp ñònh laïi caáu hình heä thoáng thay ñoåi moâi tröô ng la m ø ø vieäc cho phu hôïp ø a/ Display c/ Control panel b/ Sreen Saver d/ Taát caû ñeàu coù theå Caâu 15: Caùc kyù töï sau ñaây kyù töï na o khoâng ñöôïc söû duïng ñeå ñaët teân cuûa taäp tin, thö ø muïc: a/ @, 1, % b/ - (,) c/ ~, “, ? , @, #, $ d/ *, /, \, B. MICROSOFT WORD: Caâu 16: Coù maáy caùch taïo môùi moät vaên baûn trong Word: a/ 2 caùch b/ 3 caùch c/ 4 caùch d/ 5 caùch Caâu 17 : Söû duïng Office Clipboard, baïn coù theå löu trö toái ña bao nhieâu clipboard trong õ ñaáy: a/ 10 b/ 12 c/ 16 d/ 20 Caâu 18: Thao taùc Shift + Enter coù chöùc naêng gì? a/ Xuoáng ha ng chöa keát thuùc paragraph ø c/ Nhaäp dö lieäu theo ha ng doïc õ ø b/ Xuoáng moät trang ma n hình ø d/ Taát caû ñeàu sai Caâu 19: Muoán xaùc ñònh khoaûng caùch va vò trí kyù töï, ta va o: ø ø a/ Format/Paragragh c/ Format/Font b/ Format/Style d/Format/Object Caâu 20: Phím noùng Ctrl + Shift + =, coù chöùc naêng gì? a/ Baät hoaëc taét gaïch döôùi neùt ñoâi c/ Baät hoaëc taét chæ soá treân b/ Baät hoaëc taét chæ soá döôùi d/ Traû veà daïng maëc ñònh Caâu 21: Ñeå gaïch döôùi moãi tö moät neùt ñôn, ngoa i vieäc va o Format/Font, ta coù theå du ng ø ø ø ø toå hôïp phím na o: ø a/ Ctrl + Shift + D c/ Ctrl + Shift + A b/ Ctrl + Shift + W d/ Ctrl + Shift + K
  3. Caâu 22: trong hoäp thoaïi Format/Paragraph ngoa i vieäc coù theå hieäu chænh leà cho ñoaïn, ø khoaûng caùch caùc ñoaïn, caùc do ng, co n du ng la m chöùc naêng na o sau ñaây: ø ø ø ø ø a/ Ñònh daïng coät c/ Thay ñoåi font chö õ b/ Canh chænh Tab d/ Taát caû ñeàu sai Caâu 23: Trong phaàn File/ Page Setup muïc Gutter coù chöùc naêng gì? a/ Quy ñònh khoaûng caùch tö meùp ñeán trang in ø b/ Chia vaên baûn tha nh soá ñoaïn theo yù muoán ø c/ Phaàn chö a troáng ñeå ñoùng tha nh taäp. ø ø d/ Quy ñònh leà cuûa trang in. Caâu 24: Ñeå thay ñoåi ñôn vò ño cuûa thöùc, ta choïn: a/ Format/Tabs c/ Format/Object b/ Tools/Option/General d/ Tools/Option/View Caâu 25: Kyù hieäu na y treân thanh thöôùc coù nghóa la gì? ø ø a/ Bar tab c/ Decinal Tab b/ Frist line indent d/ Hanging indent Caâu 26: Trong trang Format/Bullets and Numbering, neáu muoán choïn thoâng soá khaùc ta va o muïc Customize. Trong na y, phaàn Number Format du ng ñeå: ø ø ø a/ Hieäu chænh kyù hieäu cuûa Number c/ Theâm vaên baûn ôû tröôùc, sau daáu hoa thò b/ Hieäu chænh kyù hieäu cuûa Bullets d/ Thay ñoåi font chö õ Caâu 27: Trong muïc Format/Drop Cap, phaàn Distance form text du ng ñeå xaùc ñònh ø khoaûng caùch: a/ Giö a kyù töï Drop Cap vôùi leà traùi õ c/ Giö a kyù töï Drop Cap vôùi kyù töï tieáp theo õ b/ Giö a kyù töï Drop Cap vôùi leà phaûi õ d/ Giö a kyù töï Drop Cap vôùi toa n vaên baûn õ ø Caâu 28: Trong hoäp thoaïi File/Page Setup khung Margins, muïc Mirror Margins du ng ø ñeå: a. Ñaët leà cho vaên baûn caân xöùng c. Ñaët leà cho caùc trang chaún va leû ñoái xöùng ø b. Ñaët cho tieâu ñeà caân xöùng vôùi vaên baûn d. Ñaët leà cho caùc section ñoái xöùng nhau Caâu 29: Baïn coù theå chuù thích caùc thuaät ngö cho 1 tö , 1 caâu, baèng Footnote. Nhö vaäy õ ø Footnote coù nghóa la : ø a. chuù thích ñöôïc trình ba y ôû cuoái tö caàn chuù thích ø ø b. chuù thích ñöôïc trình ba y ôû cuoái trang ø c. chuù thích ñöôïc trình ba y ôû cuoái vaên baûn ø d. chuù thích ñöôïc trình ba y ôû cuoái toa n boä ø ø Caâu 30: Ñeå dii chuyeån con troû trong baûng Table, ta du ng phím noùng. Vaäy phím noùng ø Shift + Tab du ng ñeå: ø a. Di chuyeån con troû ñeán oâ lieàn tröôùc c. Theâm moät tab va o oâ ø b. Di chuyeån con troû ñeán ha ng treân ø d. Phím noùng treân khoâng coù chöùc naêng gì Caâu 31: Choïn caû baûng Table ta nhaán hôïp phím a. Alt + Shift + 5 (5 treân ba ng phím soá) ø c. a va b ñeàu ñuùng ø b. Alt + 5 (5 treân phím soá va taét numlock) ø d. a va b ñeàu sai ø
  4. Caâu 32: Ví duï ta go chö n va nhaán phím spacebar, maùy se hieän ra cuïm tö thoâng tin. õ õ ø õ ø Ñaây la chöùc naêng: ø a. auto correct c. auto Format b. auto text d. Taát caû ñeàu sai Caâu 33: trong Format/ Tabs, muïc Tab Stop position du ng ñeå xaùc ñònh khoaûng caùch: ø a. Tö leà traùi ñeán vò trí Tab ña nhaäp ø õ c. Caû a va b ñeàu ñuùng ø b. Tö leà phaûi ñeán vò trí Tab ña nhaäp ø õ d. a va b ñeàu sai ø Caâu 34: Ñeå xem ta i lieäu tröôùc khi in, ta choïn File/Print Preview hoaëc nhaán toå hôïp ø phím noùng: a. Ctrl + Alt + P c. Ctrl + Alt + Format/ b. Ctrl + Alt + B d. Ctrl + Alt + 1 Caâu 35: Khi in phong bì, ta choïn Tools/Envelopes and Label, muïc Clockwise rotation trong ñaây coù chöùc naêng: a. Quay ngöôïc phong bì 180 ñoä c. Quay theo chieàu maùy in b. Quay theo chieàu cuûa phong bì d. Taát caû ñeàu sai C. MICROSOFT EXCEL: Caâu 36: Moät baûng tính worksheet bao goàm a. 265 coät va 65563 do ng ø ø c. 266 coät va 65365 do ng ø ø b. 256 coät va 65536 do ng ø ø d. 256 coät va 65365 do ng ø ø Caâu 37: Excel ñöa ra bao nhieâu loaïi pheùp toaùn chính: a. 3 loaïi c. 5 loaïi b. 4 loaïi d. Caâu traû lô i khaùc ø Caâu 38: Caùc ñòa chæ sau ñaây la ñòa chæ gì: $A1, B$5, C6, $L9, $DS7 ø a. Ñòa chæ töông ñoái c. Ñòa chæ hoãn hôïp b. Ñòa chæ tuyeät ñoái d. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 39: Pheùp toaùn : nga y ø Soá se cho keát quaû la : õ ø a. Nga yø c. Caû nga y va soá ø ø b. Soá d. Taát caû ñeàu sai Caâu 40:Khi go coâng thöùc xong, roài Enter, maùy hieän ra #N/A coù nghóa la : õ ø a. Khoâng tìm thaáy teân ha m ø c. Khoâng tham chieáu ñeán ñöôïc b. Giaù trò tham chieáu khoâng toàn taïi d. Taäp hôïp roãng Caâu 41: Khi go coâng thöùc xong, roài Enter, maùy hieän ra #REF! coù nghóa la : õ ø a. Khoâng tìm thaáy teân ha m ø c. Khoâng tham chieáu ñeán ñöôïc b. Giaù trò tham chieáu khoâng toàn taïi d. Taäp hôïp roãng. Caâu 42: Ñeå coù theå cuoän chö tha nh nhieàu do ng trong oâ, ta du ng õ ø ø ø a. Format Cells, choïn Wrap Text c. Format Cells, choïn Onentation b. Format Cells, Choïn Shrink to fit d. Alt + Enter Caâu 43: keát quaû cuûa coâng thöùc sau : = INT (SORT (-4)) la : ø a. 2 b. -2 c. -4 d. taát caû ñeàu sai Caâu 44: Coâng thöùc sau : = ROUND(136485.22m-3) se cho keát quaû la : õ ø a. 136,000.22 c. 136000
  5. b. 137,000.22 d. 137000 Cho baûng soá lieäu sau (du ng cho caâu 45 – 47) ø A B C D 30 Hoï va teân ø Chöùc vuï Thaâm nieân Löông 31 NVA TP 8 100.000 32 NVB TP 5 50.000 33 TTC PP 4 55.000 34 LTD KT 6 45.000 35 NVE NV 2 30.000 45. Khi ta nhaäp coâng thöùc sau: = COUNT(C31:C35) va COUNTA (C31:c35) keát quaû ø la : ø a. 4 va 5 ø c. 5 va 4 ø b. 5 va 5 ø d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai 46. Khi ta nhaäp coâng thöùc sau: = SUMF(D31:D35, > = 50000, C31:C35), keát quaû la : ø a. 17 b. 25 c. 13 d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai 47. Khi ta nhaäp coâng thöùc sau : = SUMIF(A:D35, “>=50000”,D31.D35 keát quaû la : ø a. 205000 b. 155000 c. 0 d. baùo loãi vì coâng thöùc sai 48. Khi ta nhaäp coâng thöùc sau : = LEN(TRIM(“ABCDEF”)), keát qua se la õ ø a. 9 b. 7 c. 6 d. 0 49. ÔÛ oâ B4 ta coù coâng thöùc la : =B$2*$C3 . Khi sao cheùp coâng thöùc na y qua oâ D6 ø ø thì coâng thöùc trôû tha nh ø a. E$#C5 b. D$#$C5 c. E$2#$C3 d. D$2#$C5 50. Khi ta go coâng thöùc : =DAY(DATEVALUE(“12/03/98”) thì keát quaû la : õ ø a. 12 b. 03 c. 98 d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai 51. Ñeå tính tuoåi cuûa moät ngöô i sinh nga y 24/11/1983 bieát nga y sinh name ôû oâ A2, ta ø ø ø se go coâng thöùc : õ õ a. = YEAR(TIMEVALUE(A2)) c. = YEAR(TODAY0) YEAR(A2) b. = YEAR(DAY0) - YEAR(A2) d. = YEAR(TODAY0) - YEAR(A2) +1 Cho baûng tính sau (du ng cho caâu 52 – 61) ø Baûng 1 A B C D E F 40 Hoï teân Ma CV õ Ma KV õ C Vuï K vöïc Heä soá 41 NVA TP QD ? ? ? 42 NTB PP TN ? ? ? 43 TTC PP LD ? ? ? 44 PTK KT QD ? ? ? 45 DCL NV LD ? ? ? Baûng 2 D E F G
  6. 50 Ma K Vöïc õ QD LD TN 51 K Vöïc Quoác doanh Lieân doanh Tö nhaân Baûng 3 A B 49 Baûng tra 1 50 Ma CV õ C Vuï 51 TP Tröôûng pho ng ø 52 PP Phoù pho ng ø 53 KT Keá toaùn 54 NV Nhaân vieân 52. Ñieàn coâng thöùc cho coät KVöïc ñeå ñieàn va o khu vöïc cuûa tö ng ngöô i: ø ø ø a. = Vlookup(C41, $E$50:$G$51,2,0) b. = Vlookup(C41, $E$50:$G$51,2,1) c. = Vlookup(C41, $E$50:$G$Saûn xuaát d. = Vlookup(41, $E$50:$G$51,2,1) 53. Ñieàn coâng thöùc cho coät Cvuï ñeå ñieàn va o chöùc vuï tö ng ngöô i: ø ø ø a. =Hlookup(C41,$A$51:$B$54,2,1) b. =Hlookup(C41,$A$51:$B$54,2,0) c. =Vlookup(C41,$A$51:$B$54,2,1) d. =Vlookup(C41,$A$51:$B$54,2,0) 54. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =MATCH(“TN”, c40:C45,0) thì keát quaû se la : õ ø a. 2 b. 3 c. 4 d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai 55. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = INDEX(A:F45,2,3) thì keát quaû se la : õ ø a. Ma KV õ b. QD c. TN d. LD 56. Khi ta nhaäp coâng thöùc 1: = LEFT(A1)&INDEX(A40:F45,3,2) thì keát quaû se la: õ ø a. NPP b. NQD c. N&PP d. N&QD 57. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = MID(A40,2,5) thì keát quaû la : ø a. O b. o t c. o te d. o teâ 58. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =MID(PROPER(A40),2,4) thì keát quaû la : ø a. o b. o T c. o Te d. o Teâ 59. Khi ta go coâng thöùc : = TRIM(A40) thì keát quaû se la ? õ õ ø a. Hoï ten b. Hoï teân c. Hoï teân d. Hoï teân 60. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = MID(LOWE(UPPER(A40)),2,4) thì keát quaû la : ø a. oï T b. oï te c. oï t d. oï Te 61. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =MID(B40,MATCH(“QD”,c40:C45,0),5) thì keát quaû la : ø a. a õ b. a C õ c. a CV õ d. Coâng thöùc sai Cho baûng soá lieäu sau ñaây (du ng cho caâu 62 – 69) ø A B C D
  7. 56 QD LD TN 57 TP 75 80 90 58 PP 60 65 70 59 KT 45 50 55 60 NV 30 35 40 62. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = MATCH(65,B57:B60) thì keát quaû se la : õ ø a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 63. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = MATCH(50,C56:C60,0) + INDEX(A56:D60,3,4) thì keát quaû se la : õ ø a. 73 b. 74 c. 53 d. 54 64. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = INT(-C57/9)&RIGHT(B58) thì keát quaû se la : õ ø a. -90 b. -80 c. -960 d. -90 65. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =COUNTA(2,INT(B60/15), (INDEX(A56:D60,2,3) thì keát quaû se la : õ ø a. 2 b. 3 c. 80 d. 30 66. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =ABS(INT(LEFT(B57)&RIGHT(D60))) thì keát quaû se la : õ ø a. caên 70 b. –caên 70 c. 70 d. -70 67. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = INDEX(D56:D60,LEN(A58),LEFT(C60) thì keát quaû la : ø a. 80 b. 35 c. 3 d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai 68. Soá 57.5 la soá chính giö a cuûa da y soá coät C, ta phaûi go coâng thöùc na o ñeå coù keát quaû ø õ õ õ ø nhö vaäy: a. =MEDIAN(C56:C60,0) b. = MEDIAN(C57:C60,0) c. = MEDIAN(C56:C60) d. = MEDIAN(C57:C60) 69. Cho bieát keát quaû cuûa coâng thöùc sau: = COUNTIF(A56:D60”>62.9”) a. 60 b. 5 c. 62.9 d. 6 Baûng soá lieäu sau ñaây du ng cho caâu 70 – 83 ø A B C D E F 1 Teân Baäc löông C Vuï Ma KT õ Taïm öùng Löông 2 Thaùi 273 TP A 50000 300000 3 Haø 310 PP C 45000 160000 4 Vaân 330 NV B 50000 200000 5 Ngoïc 450 CN D 35000 100000 6 Uyeân 270 TK A 25000 300000 70. Khi ta nhaäp coâng thöùc : =MID(A3,1,2)&MID(A6,1,2) thì keát quaû se la : õ ø
  8. a. HUy b. HaUy c. Ha Uyø d. Ha U ø 71. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = VLOOKUP(310,A1:F6,2,0) thì keát quaû se la : õ ø a. 310 b. pp c. 45000 d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai 72. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = CHOOSE(“TP”,C2:C6,0) thì keát quaû se la : õ ø a. 0 b. 1 c. TP d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai 73. Cho bieát keát quaû cuûa coâng thöùc sau : = LEFT(F1,(LEN(D1)-3)) a. Lö b. Löo c. Löô d. Baùo loãi vì coâng thöùc sai 74. Cho bieát keát quaû khi nhaäp coâng thöùc sau: = PRODUCT(INDFX(A1:F6,5,6),3) a. 75000 b. 300000 c. 100000 d. 3 75. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = “Baïn teân la ”&LEFT(A3)&MID(C1,3,1)&RIGHT(A6,1) ø thì keát quaû la : ø a. Baïn teân la Hun ø b. Baïn teân la Huø c. Baïn teân la Hu n ø ø d. Baïn teân la Huø ø 76. Keát quaû cuûa coâng thöùc: = HLOOKUP(B2,B2:F6,2,0) la gì: ø a. 273 b. 310 77. Cho moät coâng thöùc : = ROUND(E2,-3) se cho keát quaû la : õ ø a. 50 b. 500 c. 5000 d. 50000 78. Khi ta nhaäp coâng thöùc sau: MATCH(15000,F2:F6,-1) se cho keát quaû la : õ ø a. 3 b. 2 c. 1 d. 0 79. Ñeå tính toång tieàn taïm öùng cuûa nhö ng ngöô i coù Ma KT la “A” thì ta phaûi go coâng õ ø õ ø õ thöùc : a. = SUMIF(D2D6,”A”,E2E6) c. = SUMIF(AF:F6,DI=”A”E2:E6) b. = SUMIF(D2D6,DI=”A”E2:E6) d. = SUMIF(A1:F6,”A”,E2:E6) 80. Khi ta nhaäp coâng thöùc : = DSUM(A1:F6,5,B8:B9) thì keát quaû la maây neáu oâ B8, B9 ø khoâng coù döõ kieän na o: ø a. 75000 b.95000 c. 100000 d.205000 81. Muoán bieát baïn teân Thaùi giö chöùc vuï gì, ta phaûi go ha m nhö theá na o? õ õ ø ø a. = VLOOKUP(A2,A1:F6,3,1) b. = VLOOKUP(A2,A300:F6,3,1) c. = VLOOKUP(A2,A2:F6,3,0) d. = VLOOKUP(A2,A1:F6,3,) 82. Cho bieát keát quaû cuûa coâng thöùc sau: = SUMPRODUCT(B2:B6) la gì ø a. La toång cuûa tích tö B2 ñeán B6 ø ø b. La tích tö B2 ñeán B6 ø ø c. La toång tö B2 ñeán B6 ø ø d. Taát caû ñeàu sai 83. Khi go coâng thöùc : = EXP(F5) thì keát quaû la : õ ø a. e100000 b. 1000000e c. Ln100000 d. Taát caû ñeàu sai 84. Neáu ôû oâ B4 coù dö kieän la 28/02/96 va oâ C4 coù dö kieän la 09/03/96 thì coâng thöùc : õ ø ø õ ø = INT((C4-B4/7) coù keát quaû la bao nhieâu? ø
  9. a. 0 b. 1 c. 2 d. 3 85. Trong ha m ta i chính, thì Type coù giaù trò la bao nhieâu khi ta lô ñi hoaëc khoâng vieát ø ø ø ø trong coâng thöùc: a. -1 b. 0 c. 1 d. Taát caû ñeàu sai 86. Khi choïn trong muïc Edit/Paste Special chæ muïc Comments du ng ñeå: ø a. Cheùp ñònh daïng c. Cheùp beà roäng oâ b. Cheùp giaù trò trong oâ d. Cheùp ghi chuù 87. Chöùc naêng Data/Consolidate thì Reference du ng ñeå xaùc ñònh dö lieäu du ng ñeå ø õ ø thoáng keâ thoâng qua ñòa chæ cuûa noù. Ñieàu quan troïng la field ñaàu tieân cuûa phaïm vi na y ø ø phaûi la : ø a. La field ma ta du ng ñeå phaân nhoùm thoáng keâ. ø ø ø b. La field ma ta caàn tính ø ø c. La field coù chöùa dö lieäu keát hôïp ø õ d. La field coù phaïm vi dö lieäu ø õ 88. Tröôùc khi taïo baûng Pivo Table, ta phaûi kieåm tra laïi xem baûng tính ña : õ a. Ña sort theo thöù töï chöa. õ b. Ña coù vu ng toång hôïp chöa õ ø c. Ña la tieâu chuaån cuûa cô sôû dö lieäu chöa õ ø õ d. Khoâng caàn gì theâm 89. Anto Filter khoâng thöïc hieän ñöôïc ñieàu gì sau ñaây: a. Trích theo teân baét ñaàu b. Trích theo kieåu And giö a caùc kieåu logic õ c. Theo caùc maãu tin cuûa cô sôû dö lieäu õ d. Theo meänh ñeà On giö a caùc fieldname õ 90. Trong Excel moät ha m coù theå chöùa toái ña bao nhieâu ñoái soá ø a. 15 b. 30 c. 45 d. 50 D. MICROSOFT POWER POINT: 91. Daïng na o sau ñaây du ng ñeå xem moät slide duy nhaát ø ø a. Normal view c. outline view b. Slide show d. slide view 92. Baïn coù theå ñoåi ma u neàn cuûa caùc slide theo caùch toát nhaát sau ñaây: ø a. Choïn format/background b. Nhaáp va o nuùt fill color treân thanh drawing ø c. Choïn format/slide design d. Choïn format/objects 93. Phaàn môû roäng cuûa power point la gì? ø a. PPP b. PPF c. POP d. POW 94. Caùc slide cuûa presentation coù theå ñöôïc xem döôùi maáy daïng khaùc nhau: a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 95. Slide color scheme la gì ø a. boä ma u chuaån cuûa power point ø c. ma u neàn ø
  10. b. Che n mau va o caùc slide ø ø ø d. teân cuûa moät slide môùi 96. nghi thöùc chuyeån taäp tin thoâng qua moïi tröô ng maïng la : ø ø a. http b. html c. www d. fpt 97. Phaàn history trong maïng internet du ng ñeå: ø a. Lieät keâ caùc trang web ña du ng trong quaù khöù õ ø b. Lieät keâ caùc ñòa chæ mail ña du ng õ ø c. Lieät keâ teân caùc trang web d. Lieät keâ soá ngöô i ña söû duïng maïng internet ø õ 98. Web site la gìø a. la moät ngoân ngö sieâu vaên baûn ø õ b. La hình thöùc trao ñoåi thoâng tin döôùi daïng thö thoâng qua heä thoáng maïng maùy tính ø c. la caùc file ña ñöôïc taïo ra bôûi word, excel, power point…roài chuyeån sang daïng ø õ HTML d. Taát caû caùc caâu ñeàu sai 99. Khi thaáy teân zone trong ñòa chæ mail la org thì coù nghóa ø a. Thuoäc lónh vöïc chính phuû b. Thuoäc lónh vöïc giaùo duïc c. Thuoäc lónh vöïc cung caáp thoâng tin d. Thuoäc veà caùc toå chöùc khaùc. 100. Caùc thoâng soá cô baûn khi söû duïng internet mail la ñòa chæ mail, ñòa chæ hoài aâm, ø server chuyeån thö ñi, teân truy caäp hoäp thö va : ø a. Server quaûn lyù hoäp thö b. Server tìm kieám c. Server Browser d. Taát caû ñeàu sai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2