Đề thi tuyển sinh đại học môn hoá khối A 2002

Chia sẻ: Quan Tri Kinh Doanh Quantri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
233
lượt xem
77
download

Đề thi tuyển sinh đại học môn hoá khối A 2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là đề thi chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2002 môn Hoá học 12 Trung học phổ thông. Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề. Đề thi có 1 trang, gồm 6 câu. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh đại học môn hoá khối A 2002

  1. Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2002 --------------- §Ò chÝnh thøc M«n thi: Ho¸ häc ( Thêi gian lµm bµi : 180 phót ) C©u I: (§H: 2 ®iÓm; C§ : 2,5 ®iÓm) 1. Cho l¸ s¾t kim lo¹i vµo: a) Dung dÞch H2SO4 lo·ng b) Dung dÞch H2SO4 lo·ng cã mét l−îng nhá CuSO4 Nªu hiÖn t−îng x¶y ra, gi¶i thÝch vµ viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng trong mçi tr−êng hîp. 2. Tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p t¸ch: a) Fe2O3 ra khái hçn hîp Fe2O3, Al2O3, SiO2 ë d¹ng bét b) Ag ra khái hçn hîp Ag, Cu, Fe ë d¹ng bét Víi mçi tr−êng hîp chØ dïng duy nhÊt mét dung dÞch chøa mét hãa chÊt vµ l−îng oxit hoÆc kim lo¹i cÇn t¸ch vÉn gi÷ nguyªn khèi l−îng ban ®Çu. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng vµ ghi râ ®iÒu kiÖn. C©u II: (§H: 1 ®iÓm; C§: 1,5 ®iÓm ) Hçn hîp A gåm BaO, FeO, Al2O3. Hßa tan A trong l−îng d− n−íc, ®−îc dung dÞch D vµ phÇn kh«ng tan B. Sôc khÝ CO2 d− vµo D, ph¶n øng t¹o kÕt tña. Cho khÝ CO d− qua B nung nãng ®−îc chÊt r¾n E. Cho E t¸c dông víi dung dÞch NaOH d−, thÊy tan mét phÇn cßn l¹i chÊt r¾n G. Hßa tan hÕt G trong l−îng d− dung dÞch H2SO4 lo·ng råi cho dung dÞch thu ®−îc t¸c dông víi dung dÞch KMnO4. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra (BiÕt - trong m«i tr−êng axit, MnO4 bÞ khö thµnh Mn2+). C©u III: ( §H: 1,5 ®iÓm ; C§: 1,5 ®iÓm) Hîp chÊt h÷u c¬ A1 m¹ch hë, kh«ng ph©n nh¸nh vµ chØ chøa mét lo¹i nhãm chøc, cã c«ng thøc ph©n tö C8H14O4. Cho A1 t¸c dông víi dung dÞch NaOH thu ®−îc mét r−îu duy nhÊt lµ CH3OH vµ mét muèi natri cña axit h÷u c¬ B1. 1. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña A1. Gäi tªn A1 vµ axit B1. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. 2. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ t¬ nilon-6,6 tõ B1 vµ mét chÊt h÷u c¬ thÝch hîp. 3. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ nhùa phenolfoman®ehit cã cÊu t¹o m¹ch th¼ng tõ r−îu metylic, mét chÊt h÷u c¬ thÝch hîp vµ c¸c chÊt v« c¬ cÇn thiÕt. Ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng. C©u IV: (§H: 1,5 ®iÓm ; C§: 2 ®iÓm) 1. X vµ Y lµ hai hidrocacbon cã cïng c«ng thøc ph©n tö lµ C5H8. X lµ monome dïng ®Ó trïng hîp thµnh cao su isopren; Y cã m¹ch cacbon ph©n nh¸nh vµ t¹o kÕt tña khi cho ph¶n øng víi dung dÞch NH3 cã Ag2O. H·y cho biÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña X vµ Y. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. 2. Tõ X, xenluloz¬, c¸c chÊt v« c¬, xóc t¸c cÇn thiÕt, cã thÓ ®iÒu chÕ chÊt h÷u c¬ M theo s¬ ®å ph¶n øng sau: H 2O men r−îu men giÊm Xenluloz¬ + o D1 D2 D3 H ,t H2SO4, to M HCl NaOH, to H2 X D4 D5 D6 (tØ lÖ mol 1: 1) Ni, to Cho biÕt D4 lµ mét trong c¸c s¶n phÈm cña ph¶n øng céng HCl vµo c¸c nguyªn tö cacbon ë vÞ trÝ 1,4 cña X; D6 lµ 3-metylbutanol-1. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c chÊt h÷u c¬ D1, D2, D3, D4, D5, D6, M vµ viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng hãa häc x¶y ra. C©u V: ( §H: 2 ®iÓm ) Cho 18,5 gam hçn hîp Z gåm Fe, Fe3O4 t¸c dông víi 200 ml dung dÞch HNO3 lo·ng ®un nãng vµ khuÊy ®Òu. Sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thu ®−îc 2,24 lÝt khÝ NO duy nhÊt (®ktc), dung dÞch Z1 vµ cßn l¹i 1,46 gam kim lo¹i. 1. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. 2. TÝnh nång ®é mol/l cña dung dÞch HNO3. 3. TÝnh khèi l−îng muèi trong dung dÞch Z1. C©u VI: ( §H: 2 ®iÓm ; C§: 2,5 ®iÓm) Hçn hîp A gåm mét axit no ®¬n chøc vµ hai axit kh«ng no ®¬n chøc chøa mét liªn kÕt ®«i, kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. Cho A t¸c dông hoµn toµn víi 150 ml dung dÞch NaOH 2 M. §Ó trung hßa võa hÕt l−îng NaOH d− cÇn thªm vµo 100 ml dung dÞch HCl 1 M, ®−îc dung dÞch D. C« c¹n cÈn thËn D ®−îc 22,89 gam chÊt r¾n khan. MÆt kh¸c ®èt ch¸y hoµn toµn A råi cho toµn bé s¶n phÈm ch¸y hÊp thô hÕt vµo b×nh ®ùng l−îng d− dung dÞch NaOH ®Æc, khèi l−îng b×nh t¨ng thªm 26,72 gam. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cña tõng axit vµ tÝnh khèi l−îng cña chóng trong hçn hîp A. Cho H=1; C=12; O=16; N=14; Na=23; Cl = 35,5; Fe=56. Ghi chó : ThÝ sinh chØ thi cao ®¼ng kh«ng lµm c©u V -------------- HÕt --------------- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm Hä vµ tªn thÝ sinh :…………………… Sè b¸o danh :………………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản