Đề thi tuyển sinh đại học môn lý khối A 2002

Chia sẻ: Quan Tri Kinh Doanh Quantri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
151
lượt xem
44
download

Đề thi tuyển sinh đại học môn lý khối A 2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là đề thi chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2002 môn Vật lý 12 Trung học phổ thông. Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề. Đề thi có 2 trang, gồm 10 câu. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh đại học môn lý khối A 2002

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tuyÓn sinh ®¹I häc, cao ®¼ng n¨m 2002 ---------------------------- M«n thi: VËt lÝ §Ò chÝnh thøc (Thêi gian lµm bµi: 180 phót) Chó ý: ThÝ sinh chØ thi cao ®¼ng kh«ng lµm phÇn 2 C©u 8, phÇn 2 C©u 9 vµ phÇn 2 C©u 10. C©u 1 (§H:1 ®; C§:1 ®): Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña m¸y quang phæ dùa vµo hiÖn t−îng quang häc chÝnh nµo ? Trong m¸y quang phæ th× bé phËn nµo thùc hiÖn t¸c dông cña hiÖn t−îng trªn ? Nªu nguyªn nh©n cña hiÖn t−îng nµy. C©u 2 (§H:1 ®; C§:1 ®): H·y cho biÕt ©m thanh do ng−êi hoÆc nh¹c cô ph¸t ra cã ®−îc biÓu diÔn (theo thêi gian) b»ng ®−êng h×nh sin kh«ng ? Gi¶i thÝch t¹i sao ? ThÕ nµo lµ ng−ìng nghe, ng−ìng ®au vµ miÒn nghe ®−îc cña tai ng−êi ? MiÒn nghe ®−îc phô thuéc vµo nh÷ng ®¹i l−îng vËt lý nµo ? C©u 3 (§H:1 ®; C§:1 ®): M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu thanh gåm cuén d©y cã ®é tù c¶m L = 2.10- 6 H, tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 2.10-10 F, ®iÖn trë thuÇn R = 0. X¸c ®Þnh tæng n¨ng l−îng ®iÖn-tõ trong m¹ch, biÕt r»ng hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i gi÷a hai b¶n tô ®iÖn b»ng 120 mV. §Ó m¸y thu thanh chØ cã thÓ thu ®−îc c¸c sãng ®iÖn tõ cã b−íc sãng tõ 57 m (coi b»ng 18π m) ®Õn 753 m (coi b»ng 240π m), ng−êi ta thay tô ®iÖn trong m¹ch trªn b»ng mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung biÕn thiªn. Hái tô ®iÖn nµy ph¶i cã ®iÖn dung trong kho¶ng nµo? Cho c=3.108m/s C©u 4 (§H:1 ®; C§:1 ®): Hái sau bao nhiªu lÇn phãng x¹ α vµ bao nhiªu lÇn phãng x¹ β cïng lo¹i th× h¹t nh©n 232 90 Th biÕn ®æi thµnh h¹t nh©n 82 Pb ? H·y x¸c ®Þnh lo¹i h¹t β ®ã. 208 C©u 5 (§H:1 ®; C§:1 ®): M¾t mét ng−êi cËn thÞ cã kho¶ng thÊy râ ng¾n nhÊt lµ 12,5 cm vµ giíi h¹n nh×n râ lµ 37,5 cm. 1) Hái ng−êi nµy ph¶i ®eo kÝnh cã ®é tô b»ng bao nhiªu ®Ó nh×n râ ®−îc c¸c vËt ë v« cùc mµ kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt. Ng−êi ®ã ®eo kÝnh cã ®é tô nh− thÕ nµo th× sÏ kh«ng thÓ nh×n thÊy râ ®−îc bÊt k× vËt nµo tr−íc m¾t ? Coi kÝnh ®eo s¸t m¾t. 2) Ng−êi nµy kh«ng ®eo kÝnh, cÇm mét g−¬ng ph¼ng ®Æt s¸t m¾t råi dÞch g−¬ng lïi dÇn ra xa m¾t vµ quan s¸t ¶nh cña m¾t trong g−¬ng. Hái tiªu cù cña thuû tinh thÓ thay ®æi nh− thÕ nµo trong khi m¾t nh×n thÊy râ ¶nh ? §é lín cña ¶nh vµ gãc tr«ng ¶nh cã thay ®æi kh«ng ? NÕu cã th× t¨ng hay gi¶m ? C©u 6 (§H:1 ®; C§:1 ®): Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng gåm vËt nhá cã khèi l−îng m = 250 g vµ mét lß xo nhÑ cã ®é cøng k = 100 N/m. KÐo vËt m xuèng d−íi theo ph−¬ng th¼ng ®øng ®Õn vÞ trÝ lß xo gi·n 7,5 cm råi th¶ nhÑ. Chän gèc to¹ ®é ë vÞ trÝ c©n b»ng cña vËt, trôc to¹ ®é th¼ng ®øng, chiÒu d−¬ng h−íng lªn trªn, chän gèc thêi gian lµ lóc th¶ vËt. Cho g = 10 m/s2. Coi vËt dao ®éng ®iÒu hoµ, viÕt ph−¬ng tr×nh dao ®éng vµ t×m thêi gian tõ lóc th¶ vËt ®Õn thêi ®iÓm vËt ®i qua vÞ trÝ lß xo kh«ng biÕn d¹ng lÇn thø nhÊt. C©u 7 (§H:1 ®; C§:1 ®): ChiÕu bøc x¹ cã b−íc sãng λ = 0,533 µm lªn tÊm kim lo¹i cã c«ng tho¸t A = 3.10-19J. Dïng mµn ch¾n t¸ch ra mét chïm hÑp c¸c ªlectr«n quang ®iÖn vµ cho chóng bay vµo tõ tr−êng ®Òu theo h−íng vu«ng gãc víi c¸c ®−êng c¶m øng tõ. BiÕt b¸n kÝnh cùc ®¹i cña quü ®¹o cña c¸c ªlectr«n lµ R = 22,75 mm. T×m ®é lín c¶m øng tõ B cña tõ tr−êng. Cho vËn tèc ¸nh s¸ng trong ch©n kh«ng c = 3.108 m/s, h»ng sè Pl¨ng h = 6,625.10-34 J.s, ®é lín ®iÖn tÝch vµ khèi l−îng cña ªlectr«n e = 1,6.10-19 C; me = 9,1.10-31 kg. Bá qua t−¬ng t¸c gi÷a c¸c ªlectr«n. C©u 8 (§H:1 ®; C§:1 ®): VËt AB lµ ®o¹n th¼ng s¸ng nhá ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña mét g−¬ng cÇu låi cã mét ¶nh cao b»ng 0,5 lÇn vËt vµ c¸ch vËt 60 cm. §Çu A cña vËt n»m t¹i trôc chÝnh cña g−¬ng. 1) X¸c ®Þnh tiªu cù cña g−¬ng vµ vÏ ¶nh. 2) §Æt thªm mét thÊu kÝnh héi tô trong kho¶ng tõ vËt ®Õn g−¬ng, ®ång trôc víi g−¬ng vµ c¸ch g−¬ng a = 20 cm. Khi dÞch chuyÓn vËt däc theo trôc chÝnh th× ¶nh cuèi cïng cã ®é cao kh«ng ®æi. T×m tiªu cù cña thÊu kÝnh. C©u 9 (§H:1 ®; C§:1 ®): Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu nh− h×nh vÏ. HiÖu ®iÖn thÕ uAB hai ®Çu m¹ch cã tÇn sè f = 100 Hz vµ gi¸ trÞ hiÖu dông U kh«ng ®æi. M N A B 1) M¾c ampe kÕ cã ®iÖn trë rÊt nhá vµo M vµ N th× ampe kÕ chØ I = 0,3 A, dßng ®iÖn trong m¹ch lÖch pha 600 so víi uAB, c«ng suÊt to¶ nhiÖt trong m¹ch R1 L R2 C lµ P = 18 W. T×m R1, L, U. Cuén d©y lµ thuÇn c¶m. 2) M¾c v«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín vµo M vµ N thay cho ampe kÕ th× v«n kÕ chØ 60V, hiÖu ®iÖn thÕ trªn v«n kÕ trÔ pha 600 so víi uAB. T×m R2, C. C©u 10: (§H:1 ®; C§:1 ®) 1) So s¸nh sù phãng x¹ vµ sù ph©n h¹ch. 2) T×m n¨ng l−îng to¶ ra khi mét h¹t nh©n urani U234 phãng x¹ tia α t¹o thµnh ®ång vÞ thori Th230. Cho c¸c n¨ng l−îng liªn kÕt riªng: cña h¹t α lµ 7,10 MeV; cña U234 lµ 7,63 MeV; cña Th230 lµ 7,70 MeV. ------------- HÕt ------------- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh: Sè b¸o danh:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản