Đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối A 2003

Chia sẻ: Quan Tri Kinh Doanh Quantri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
1.930
lượt xem
1.884
download

Đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối A 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi chính thức của Bộ giáo dục vào đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 Môn thi : Toán , Khối A Thời gian làm bài : 180 phút, không kể thời gian phát đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối A 2003

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2003 -------------------------- M«n thi : to¸n khèi A ®Ò chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi : 180 phót ___________________________________ mx 2 + x + m C©u 1 (2 ®iÓm). Cho hµm sè y= (1) (m lµ tham sè). x −1 1) Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ hµm sè (1) khi m = −1. 2) T×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè (1) c¾t trôc hoµnh t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt vµ hai ®iÓm ®ã cã hoµnh ®é d−¬ng. C©u 2 (2 ®iÓm). cos 2 x 1 1) Gi¶i ph−¬ng tr×nh cotgx − 1 = + sin 2 x − sin 2 x. 1 + tgx 2  1 1 x − = y − 2) Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh  x y  2 y = x 3 + 1.  C©u 3 (3 ®iÓm). 1) Cho h×nh lËp ph−¬ng ABCD. A ' B ' C ' D ' . TÝnh sè ®o cña gãc ph¼ng nhÞ diÖn [B, A' C , D ] . 2) Trong kh«ng gian víi hÖ täa ®é §ªcac vu«ng gãc Oxyz cho h×nh hép ch÷ nhËt ABCD. A ' B ' C ' D ' cã A trïng víi gèc cña hÖ täa ®é, B (a; 0; 0), D(0; a; 0), A '(0; 0; b) (a > 0, b > 0) . Gäi M lµ trung ®iÓm c¹nh CC ' . a) TÝnh thÓ tÝch khèi tø diÖn BDA ' M theo a vµ b . a b) X¸c ®Þnh tû sè ®Ó hai mÆt ph¼ng ( A ' BD) vµ ( MBD) vu«ng gãc víi nhau. b C©u 4 ( 2 ®iÓm). n 8  1 5 1) T×m hÖ sè cña sè h¹ng chøa x trong khai triÓn nhÞ thøc Niut¬n cña   3 + x  , biÕt r»ng  x  n+ C n + 1 − C n + 3 = 7(n + 3) 4 n k ( n lµ sè nguyªn d−¬ng, x > 0, C n lµ sè tæ hîp chËp k cña n phÇn tö). 2 3 dx 2) TÝnh tÝch ph©n I= ∫ 2 . 5 x x +4 C©u 5 (1 ®iÓm). Cho x, y, z lµ ba sè d−¬ng vµ x + y + z ≤ 1. Chøng minh r»ng 1 1 1 x2 + + y2 + + z2 + ≥ 82 . x2 y2 z2 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− HÕT −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Ghi chó: C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh: …………………………….. ……. Sè b¸o danh: …………….

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản