intTypePromotion=1

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Chia sẻ: Nguyen Huy Hoang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

1
1.064
lượt xem
177
download

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1:Xây dựng lớp PHÂN SỐ gồm các phương thức nhập phân số,cộng trừ nhân chia phân số. Trên cơ sở lớp đã xây dựng viết chương trình thực hiện: nhập 5 phân số q,p,z,u,v; tính phân số s=(p-q*z)/(u+v)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

 1. Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên CĐ 5.2 - K3 - CNTT Bài 1:Xây dựng lớp PHÂN SỐ gồm các phương thức nhập phân số,cộng trừ nhân chia phân số. Trên cơ sở lớp đã xây dựng viết chương trình thực hiện: nhập 5 phân số q,p,z,u,v; tính phân số s=(p-q*z)/(u+v) Bài Làm # include # include # include class phanso { int tu,mau; public: void in(); void nhap(); friend phanso nhan(phanso p1,phanso p2); friend phanso tru(phanso p1,phanso p2); friend phanso cong(phanso p1,phanso p2); friend phanso chia(phanso p1,phanso p2); friend phanso rutgon(phanso p1); friend int uscln(int x,int y); }; int uscln(int x,int y) { int min; x=abs(x); y=abs(y); if(x=1;i--) if(x%i==0&&y%i==0) break; return i; } phanso rutgon(phanso p) { int a; a=uscln(p.tu,p.mau); p.tu=p.tu/a; p.mau=p.mau/a; return p; } void phanso::nhap() { couttu; coutmau; } void phanso::in() { -1-
 2. Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên CĐ 5.2 - K3 - CNTT cout
 3. Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên CĐ 5.2 - K3 - CNTT b.in(); c=tru(p,b); cout
 4. Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên CĐ 5.2 - K3 - CNTT cout
 5. Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên CĐ 5.2 - K3 - CNTT cout
 6. Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên CĐ 5.2 - K3 - CNTT } cout
 7. Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên CĐ 5.2 - K3 - CNTT A.in(); B.in(); float FA,FB,OA,OB; FA=f(A); FB=f(B); OA=dodai(A); OB=dodai(B); cout
 8. Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên CĐ 5.2 - K3 - CNTT for(int j=1;j
 9. Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên CĐ 5.2 - K3 - CNTT matran a; vt b,c; a.nhapmt(); cout
 10. Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên CĐ 5.2 - K3 - CNTT dtb=(dt+dl+dh)/3; return dtb; } void main() { clrscr(); int n; sv ds[20]; coutn; for(int i=1;i
 11. Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên CĐ 5.2 - K3 - CNTT #include class sv { private: char hoten[30],Ngaysinh[10]; float d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,d8,d9,dtb; public: void nhap(); void in(); int kt(); float diemtb(); }; void sv::nhap() { coutd3>>d4>>d5>>d6>>d7>>d8>>d9; } void sv::in() { cout
 12. Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên CĐ 5.2 - K3 - CNTT } for( i=1;i=7&&ds[i].kt()==1) { cout
 13. Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên CĐ 5.2 - K3 - CNTT void nhap(); void in(); float DTB(); friend void timkiem(char a[10]); }sv[100]; void SV::nhap() { cout
 14. Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên CĐ 5.2 - K3 - CNTT cout
 15. Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên CĐ 5.2 - K3 - CNTT } } void main() { clrscr(); int i,j,n; coutn; for(i=1;i
 16. Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên CĐ 5.2 - K3 - CNTT void ts::nhap() { coutdl>>dh; } void ts::in() { cout
 17. Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên CĐ 5.2 - K3 - CNTT - 17 -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2