Dịch bệnh của cây trồng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
404
lượt xem
114
download

Dịch bệnh của cây trồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một bệnh của cây trồng trở thành dịch khi bệnh ấy bộc phát và lan tràn mau lẹ, gây thiệt hại trầm trọng trên diện tích rộng lớn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dịch bệnh của cây trồng

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ Gi¸o tr×nh C¸c nguyªn lý vÒ bÖnh h¹i c©y trång Ch−¬ng 8 dÞch bÖnh cña c©y trång Biªn so¹n bëi PGs. Ph¹m V¨n Kim Bé m«n B¶o VÖ Thùc VËt Khoa N«ng NghiÖp §¹i Häc CÇn Th¬
 2. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ &+ml1* '­&+ %¥½1+ &8¯$ &£< 75¦¸1* , ir1+ 1*+p$ 'r&+ %j€1+ &8t$ &h< 75k|1* 0†œW E…›QK FXD Fƒ\ WU†—QJ WU‡ WKDŽQK GFK NKL E…›QK ƒš\ E†œF SKD‘W YDŽ ODQ WUDŽQ PDX OH› Jƒ\ WKL…›W KD›L WUƒ—P WURœQJ WU…Q GL…›Q WŒFK U†œQJ O‡‘Q 'FK E…›QK KRœF FXD Fƒ\ WU†—QJ ODŽ P†Q KRœF FKX\…Q QJKL…Q Fˆ‘X FD‘F \…šX W†š E…Q WURQJ FXQJ QKˆ E…Q QJRDŽL Fƒ\ WU†—QJ JR‘S SKƒ—Q WD›R WKDŽQK GFK E…›QK „…˜ W‰P EL…›Q SKD‘S Gˆ› ED‘R QJ‚Q QJˆŽD YDŽ FK…š QJˆ› QR‘ ,, ',j}1 %,j1 &8t$ 0k7 75h€1 'r&+ %j€1+ &8t$ &h< 75k|1* &ÈÇÎQJ ÄÆÞ FXÏD EÅÝQK 7K‡ŽL JLDQ J„ J„ J„ *KL FKX‘ J„ JLDL „RD›Q WL…—P GX›F J„ JLDL „RD›Q KRDŽQK KDŽQK J„ JLDL „RD›Q O‚–QJ GX +‰QK 6‡ „†— EL…˜X GL…˜Q ED JLDL „RD›Q FXD P†œW WUƒ›Q GFK E…›QK FXD Fƒ\ WU†—QJ 
 3. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ 0†œW WUƒ›Q GFK E…›QK FXD Fƒ\ WU†—QJ OX†Q OX†Q GL…˜Q EL…šQ WKHR JLDL „RD›Q +‰QK  D *LDL „RD›Q WL…—P GX›F iƒ\ ODŽ JLDL „RD›Q „ƒ—X FXD WUƒ›Q GFK /X‘F Qƒ—\ Pƒ—P E…›QK WˆŽ Q‡L OˆX W†—Q FR GD›L N\‘ FKX SKX› N\‘ FKX WUXQJ JLDQ „ƒšW „D SKD‘W WD‘Q WL…šS [X‘F YDŽ [ƒP QKƒ›S YDŽR N\‘ FKX YDŽ QKƒQ Pƒ›W V†š O…Q „…˜ FKXƒ˜Q E FKR JLDL „RD›Q KRDŽQK KDŽQK VDX „R‘ *LDL „RD›Q WL…—P GX›F FXD GFK E…›QK UƒšW NKR‘ QKƒ›Q UD Y‰ E…›QK ODQ UD FKƒ›P QKˆ E‰QK WKˆ‡ŽQJ 7X\ QKL…Q Q…šX FR‘ WKHR GRL Pƒ›W V†š FXD Pƒ—P E…›QK WURQJ NKX Yˆ›F VH WKƒš\ FR‘ Vˆ› JLD W‚QJ Pƒ›W V†š WX\ FKƒ›P QKˆQJ FDŽQJ QJDŽ\ FDŽQJ JLD W‚QJ 9DŽ Pƒ›W V†š FXD Pƒ—P E…›QK VH „D›W „…šQ QJˆ‡QJ ED‘R „†œQJ YDŽR FX†šL JLDL „RD›Q Qƒ—\ E *LDL „RD›Q KRDŽQK KDŽQK 7L…šS WKHR VDX JLDL „RD›Q WL…—P GX›F ODŽ JLDL „RD›Q KRDŽQK KDŽQK iƒ\ ODŽ OX‘F PDŽ Pƒ—P E…›QK WŒFK OX\ „X Pƒ›W V†š „…˜ E…›QK E†œF SKD‘W Gˆ G†œL 'FK E…›QK ODQ WUDŽQ PDX OH› YDŽ WDŽQ SKD‘ PXŽD PDŽQJ P†œW FD‘FK WUƒ—P WURœQJ 7URQJ JLDL „RD›Q Qƒ—\ KRD PDŽX WU‡ Q…Q YDŽQJ FKD‘\ U†—L FK…šW Gƒ—Q 1‚QJ VXƒšW E VX›W JLDP QJKL…P WURœQJ GR Vˆ› WDŽQ SKD‘ FXD JLDL „RD›Q Qƒ—\ .KL GFK E…›QK „D WL…šQ O…Q „…šQ FDR „L…˜P WK‰ E‚–W „ƒ—X JLDP [X†šQJ YDŽ FKX\…˜Q VDQJ JLDL „RD›Q WKˆ‘ ED F *LDL „RD›Q O‚–QJ GX 6DX NKL O…Q „…šQ FDR „L…™P GFK E…›QK FKX\…˜Q VDQJ JLDL „RD›Q O‚–QJ GX lt JLDL „RD›Q Qƒ—\ GFK E…›QK FKˆ›QJ OD›L NK†QJ WL…šS WX›F ODQ WUDŽQ QˆD YDŽ JLDP Pˆ‘F Jƒ\ WKL…›W KD›L FKR Fƒ\ WU†—QJ 'FK E…›QK FKX\…˜Q VDQJ JLDL „RD›Q O‚–QJ GX GR FD‘F QJX\…Q QKƒQ VDX „ƒ\ FR‘ WK…˜ GR SKƒ—Q O‡‘Q KRD PDŽX „D E WDŽQ SKD‘ Pƒ—P E…›QK NK†QJ FRŽQ „X WKˆ‘F ‚Q Q…Q SKDL „L YDŽR O‚–QJ GX &XQJ FR‘ WK…˜ GR WK‡ŽL WL…šW FR‘ WKD\ „†˜L NK†QJ FRŽQ WKŒFK K‡œS FKR Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD Pƒ—P E…›QK QˆD &XQJ FR‘ WK…˜ GR Q†QJ JLD „D SKXQ WKX†šF „†—QJ ORD›W „…˜ WU KR‚›F QJ‚Q QJˆŽD E…›QK Pƒ—P E…›QK E WL…X GL…›W E‡‘W TXD‘ QKL…—X Pƒ›W V†š JLDP WKƒšS Q…Q GFK E…›QK NK†QJ FRŽQ F‡ K†œL KRDŽQK KDŽQK QˆD PDŽ SKDL FKX\…˜Q VDQJ O‚–QJ GX 
 4. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ 7URQJ JLDL „RD›Q Qƒ—\ Pƒ—P E…›QK FKX\…˜Q WˆŽ W‰QK WUD›QJ KRD›W „†œQJ WŒFK Fˆ›F VDQJ OˆX W†—Q „…˜ FK‡Ž F‡ K†œL VDX „R‘ ,,, &$v&
 5. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ FDŽQJ OD›QK V†š EDŽR Wˆ „†œQJ „ˆ‡œF VLQK UD FDŽQJ QKL…—X WKŒ GX› ‡ QKL…›W „†œ 4 & P†™L EDŽR Wˆ VH FKR UD EDŽR Wˆ „†œQJ YDŽ P†™L EDŽR Wˆ „†œQJ FR‘ NKD Q‚QJ [ƒP QKL…™P YDŽ FKR UD P†œW Y…šW E…›QK 1Kˆ WK…š P†™L EDŽR Wˆ FR‘ NKD Q‚QJ FKR UD „…šQ Y…šW E…›QK &RŽQ NKL QKL…›W „†œ [X†šQJ „…šQ 4 & WK‰ P†™L EDŽR Wˆ FR‘ NKD Q‚QJ Qƒ˜\ Pƒ—P FKR UD „…šQ EDŽR Wˆ „†œQJ Wˆ‘F ODŽ FR‘ NKD Q‚QJ WD›R UD „…šQ Y…šW E…›QK WKD\ Y‰ Y…šW 1Kˆ Yƒ›\ WURQJ „L…—X NL…›Q OD›QK E…›QK VH Oƒ\ ODQ YDŽ E†œF SKD‘W UƒšW QKDQK 0†œW V†š Pƒ—P E…›QK WKŒFK QKL…›W „†œ FDR YDŽ FKŠ Jƒ\ KD›L WUƒ—P WURœQJ ‡ YXŽQJ QR‘QJ 7KŒ GX› 9L NKXƒ˜Q 3VHXGRPRQDV VRODQDFHDUXP WKˆ‡ŽQJ Jƒ\ WKDŽQK FD‘F GFK E…›QK KH‘R UX FKR FDŽ ‡‘W ‡ YXŽQJ QR‘QJ ƒšP YDŽ ƒ™P ˆ‡‘W 7URQJ NKL „R‘ ‡ YXŽQJ OD›QK YL NKXƒ˜Q Qƒ—\ ŒW Jƒ\ KD›L K‡Q E h~P „†œ FXD NK†QJ NKŒ YDŽ ƒ™P „†œ FXD „ƒšW +DL \…šX W†š Qƒ—\ FXQJ FR‘ DQK Kˆ‡QJ UƒšW TXDQ WURœQJ O…Q GFK E…›QK Y‰ ODŽ „L…—X NL…›Q Fƒ—Q WKL…šW „…˜ FKR Pƒ—P E…›QK VLQK VDQ QKDQK YDŽ [ƒP QKL…™P YDŽR Fƒ\ +ƒ—X K…šW FD‘F Pƒ—P E…›QK „L…—X Fƒ—Q ƒ™P „†œ FDR „…˜ SKD‘W WUL…˜Q 'R „R‘ QKˆQJ QJDŽ\ FR‘ Vˆ‡QJ PXŽ GDŽ\ ƒ™P „†œ KR‚›F PˆD QKH› QKˆQJ NH‘R GDŽL FXQJ WD›R „L…—X NL…›Q W†šW FKR Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD Pƒ—P E…›QK YDŽ ODŽ FD‘F „L…—X NL…›Q UƒšW Fƒ—Q WKL…šW „…˜ FD‘F GFK E…›QK Wˆ‡QJ ˆ‘QJ E†œF SKD‘W 7KŒ GX› 'FK E…›QK FKD‘\ OD‘ OX‘D 3\ULFXODULD RU\]DH ‡ i%6&/ WKˆ‡ŽQJ [D\ UD YDŽR FD‘F WKD‘QJ FR‘ Vˆ‡QJ PXŽ Y…— „…P WKD‘QJ  YDŽ GO K‚“QJ Q‚P %…›QK WKX‘L QKXQ FDL E‚–S GR YL NKXƒ˜Q (UZLQLD FDURWRYRUD FKŠ Jƒ\ WKDŽQK GFK E…›QK WURQJ PXŽD PˆD ƒ™P ˆ‡‘W 7URQJ NKL „R‘ Q…šX WU†—QJ FDL E‚–S WURQJ PXŽD NK† E…›QK Qƒ—\ Kƒ—X QKˆ NK†QJ [D\ UD &XQJ FR‘ WUˆ‡ŽQJ K‡œS PˆD OL…Q WX›F QKL…—X QJDŽ\ FK‚”QJ QKˆQJ WD›R „L…—X NL…›Q WKXƒ›Q O‡œL FKR Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD Pƒ—P E…›QK PDŽ FRŽQ WD›R „L…—X NL…›Q X‘QJ WD›P WK‡ŽL FKR E†œ U…˜ FXD FD‘F ORD›L Fƒ\ WU†—QJ FD›Q QKˆ‘W ODŽ ‡ QKˆQJ YXŽQJ „ƒšW VH‘W Q‚›QJ NKR‘ WKRD‘W Qˆ‡‘F iƒ\ ODŽ „L…—X NL…›Q WKXƒ›Q O‡œL FKR P†œW V†š E…›QK WURQJ „ƒšW VRLOERUQH GLVHDVHV SKD‘W VLQK WKDŽQK GFK 7KŒ GX› %…›QK FK…šW UX Gƒ\ WL…X YDŽR FX†šL PXŽD PˆD ‡ FD‘F WŠQK i%6&/ GR QƒšP )XVDULXP VRODQL Jƒ\ UD 9DŽR FD‘F WKD‘QJ YDŽ Gˆ‡QJ OFK GR DQK Kˆ‡QJ FXD FD‘F WUƒ›Q EDR FX†šL PXŽD [D\ UD Jƒ—Q QKDX WU‡ŽL PˆD Wƒ—P WD [X\…Q VX†šW QKL…—X WXƒ—Q O…˜ OD›L WK…P Pˆ›F Qˆ‡‘F V†QJ &ˆX /RQJ GƒQJ FDR QKˆ‘W WURQJ Q‚P iƒšW FXD YXŽQJ WKˆ‡ŽQJ FR‘ WKDŽQK SKƒ—Q ODŽ VH‘W Q‚›QJ NKR‘ WKRD‘W Qˆ‡‘F 1†QJ GƒQ WKˆ‡ŽQJ UƒšW ŒW ER‘Q QKL…—X SKƒQ FKX†—QJ 
 6. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ FKR WL…X PDŽ FKŠ YXQ „ƒšW FDR O…Q „…˜ WU†—QJ YDŽ FKŠ ER‘Q SKƒQ KR‘D KRœF &D‘F „L…—X NL…›Q Qƒ—\ „ˆD „…šQ Kƒ›X TXD ODŽ „ƒšW E EDR KRŽD Qˆ‡‘F OL…Q WX›F QKL…—X QJDŽ\ E†œ U…˜ WL…X E X‘QJ WK†šL Gƒ—Q 1ƒšP )XVDULXP VRODQL SKD‘W WUL…˜Q WL…šS WKHR YDŽ ODŽP Gƒ\ WL…X FK…šW Y‰ E…›QK KH‘R UX K‚“QJ ORD›W &R‘ QKˆQJ Yˆ‡ŽQ E WKL…›W KD›L „…šQ  7UDQJ 7ÈÏQJ %ÆÞ PÆQ %DÏR 9ÅÝ 7KÈÝF 9ÃÝW 7UÈÇÎQJ ¤DÝL +RÞF &ÃØQ 7KÇ ODÎP WKÌ QJKLÅÝP VDX ÄÃ\ ÄÅÚ FKÈÑQJ PLQK ÄLÅØX NLÅÝQ EDÏR KRÎD QÈÇÑF OÃX GDÎL ODÎ \ÅÜX WÆÜ JLXÑS SKDÑW VLQK GÍFK EÅÝQK KHÑR UXÐ FXÏD GÃ\ WLÅX WDÝL ¤%6&/ ¤ÃÜW ÇÏ YÈÇÎQ WLÅX WDÝL &ÃØQ 7KÇ ÄÈÇÞF SKÇL NKÆ ÄÃÝS QKX\ÅÛQ YDÎ WKDQK WUXÎQJ YÇÑL QKLÅÝW NKÆ ÇÏ 4 & WURQJ JLÇÎ ¤ÃÜW ÄÈÇÞF YÆ FKÃÝX ÄÆØQJ ÄÅØX QKDX 'Ã\ WLÅX QRQ FXÎQJ ÄÆÞ WXÆÚL ÄÈÇÞF WUÆØQJ WURQJ FKÃÝX QÃØ\ YDÎ ÄÈÇÞF FKÂP VRÑF WKHR EÉQK WKÈÇÎQJ NKÆQJ ERÑQ SKÃQ FKXÆØQJ FKÊ ERÑQ SKÃQ KRÑD KRÞF 7URQJ KDL WKDÑQJ ÄÃØX GÃ\ WLÅX SKDÑW WULÅÚQ WÆÜW YDÎ ÄÆØQJ ÄÅØX QKDX 6DX KDL WKDÑQJ FDÑF FKÃÝX WLÅX ÄÈÇÞF FKLD ODÎP EÆÜQ QKRÑP FKR EÆÜQ QJKLÅÝP WKÈÑF PÆÛL QJKLÅÝP WKÈÑF FRÑ FKÃÝX &DÑF QJKLÅÝP WKÈÑF QKÈ VDX 1JKLÅÝP WKÈÑF 7ÈÇÑL KX\ÅØQ SKXÎ FKÈÑD EDÎR WÈÏ QÃÜP )XVDULXP VRODQL YÇÑL PÃÝW VÆÜ EDÎR WÈÏ FKÃÝX VDX ÄRÑ WÈÇÑL WKÃÝW ÄÃÛP FKR ÄÃÜW EDÐR KRÎD QÈÇÑF YDÎ JLÈÐ WÉQK WUDÝQJ QÃØ\ VXÆÜW WKÌ QJKLÅÝP EÌW NÌQ FDÑF OÆÚ ÇÏ ÄDÑ\ FKÃÝX ODÝL WÈÇÑL QÈÇÑF OÃÜS [ÃÜS ÄÃÜW WURQJ FKÃÝX QJDÎ\ WÈÇÑL OÃØQ 1JKLÅÝP WKÈÑF 7ÈÇÑL KX\ÅØQ SKXÎ FKÈÑD EDÎR WÈÏ QÃÜP )XVDULXP VRODQL YÇÑL PÃÝW VÆÜ EDÎR WÈÏ FKÃÝX FKÊ WÈÇÑL QÈÇÑF ÄXÐ ÃÛP FKR GÃ\ WLÅX SKDÑW WULÅÚQ WÆÜW FRÑ OÆÚ WKÆQJ ÇÏ ÄDÑ\ FKÃÝX  1JKLÅÝP WKÈÑF .KÆQJ WLÅP FKXÏQJ QÃÜP EÅÝQK WÈÇÑL QÈÇÑF WKÃÝW ÄÃÛP FKR ÄÃÜW EÍ EDÐR KRÎD QÈÇÑF OLÅQ WXÝF VXÆÜW WKÌ QJKLÅÝP %ÍW NÌQ ÄDÑ\ FKÃÝX QKÈ ÇÏ QJKLÅÝP WKÈÑF  1JKLÅÝP WKÈÑF .KÆQJ WLÅP FKXÏQJ QÃÜP EÅÝQK YDÎ FKÊ WÈÇÑL QÈÇÑF YÈÎD ÄXÐ FKR QKX FÃØX FXÏD GÃ\ WLÅX ÄDÑ\ FKÃÝX FRÑ OÆÚ WKÆQJ 6DX PÆÞW WKDÑQJ NÅÜW TXDÏ QKÈ VDX 1JKLÅÝP WKÈÑF 6ÆÜ GÃ\ WLÅX 6ÈÝ KLÅÝQ GLÅÝQ 6ÆÜ GÃ\ WLÅX FKÅÜW FXÏD ) VRODQL PRÞF WÆÜW 17 ) XÑQJ  − 17 ) XÑQJ−  − 17 )− XÑQJ  − 17 )− XÑQJ−  &RÑ UÃÜW QKLÅØX EDÎR WÈÏ FXÏD QÃÜP ) VRODQL ÇÏ UÅÚ GÃ\ WLÅX WKÆÜL FKÅÜW − .KÆQJ FRÑ UÅÚ WKÆÜL .…šW TXD FXD WKŒ QJKL…›P Qƒ—\ FKˆ‘QJ PLQK W‰QK WUD›QJ EDR KRŽD Qˆ‡‘F OƒX GDŽL ODŽ „L…—X NL…›Q Fƒ—Q WKL…šW FKR Vˆ› SKD‘W VLQK YDŽ SKD‘W WUL…˜Q FXD GFK E…›QK KH‘R UX Gƒ\ WL…X 
 7. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ WURQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS FR‘ V‚”Q Pƒ—P E…›QK WURQJ „ƒšW 1JRDŽL UD GXŽ FR‘ Vˆ› KL…›Q GL…›Q FXD Pƒ—P E…›QK QKˆQJ NKL „ƒšW NK†QJ E EDR KRŽD Qˆ‡‘F OƒX GDŽL QƒšP E…›QK FXQJ NK†QJ WƒšQ F†QJ Jƒ\ E…›QK „ˆ‡œF 7KŒ QJKL…›P WU…Q „ƒ\ FKR WKƒš\ Wƒ—P TXDQ WURœQJ FXD \…šX W†š P†L WUˆ‡ŽQJ O…Q Vˆ› SKD‘W VLQK YDŽ SKD‘W WUL…˜Q FXD GFK E…›QK &R‘ WK…˜ QR‘L WURQJ WKL…Q QKL…Q OX†Q OX†Q FR‘ P‚›W FXD FD‘F ORD›L Pƒ—P E…›QK Y‡‘L Pƒ›W V†š FDR KR‚›F WKƒšS WXŽ\ WUˆ‡ŽQJ K‡œS 1KˆQJ NK†QJ SKDL OX‘F QDŽR GFK E…›QK FXQJ [D\ UD 'FK E…›QK FKŠ [D\ UD NKL „L…—X NL…›Q QJRD›L FDQK NK†QJ WKXƒ›Q O‡œL FKR Fƒ\ WU†—QJ „†—QJ WK‡ŽL OD›L WKXƒ›Q O‡œL FKR Pƒ—P E…›QK 0†œW WKŒ GX› NKD‘F ODŽ E…›QK Eˆ‡‘X U…˜ OX‘D GR WX\…šQ WUXŽQJ 0HORLGRJ\QH VSS FKŠ [D\ UD WURQJ „L…—X NL…›Q „ƒšW UX†œQJ NK† NK†QJ QJƒ›S Qˆ‡‘F .KL UX†œQJ OX‘D E P‚–F E…›QK Qƒ—\ FKŠ Fƒ—Q „ˆD Qˆ‡‘F YDŽR QJƒ›S UX†œQJ WURQJ ŒW OƒX WK‰ OX‘D VH K†—L SKX›F F $tQK Kˆ‡QJ FXD S+ FXD „ƒšW 3Kƒ—Q O‡‘Q FD‘F ORD›L Fƒ\ WU†—QJ FR‘ WK…˜ SKD‘W WUL…˜Q WURQJ P†œW SKD›P YL S+ FXD „ƒšW NKD‘ U†œQJ 7URQJ NKL „R‘ SKD›P YL FXD S+ WKŒFK K‡œS FXD P†™L ORD›L Pƒ—P E…›QK WURQJ „ƒšW WKˆ‡ŽQJ KH›S K‡Q 1Kˆ Yƒ›\ Fƒ\ WU†—QJ Yƒ™Q FR‘ WK…˜ PRœF W†šW E…Q QJRDŽL SKD›P YL S+ WKŒFK K‡œS FXD Pƒ—P E…›QK WURQJ „ƒšW &KX‘QJ WD FR‘ WK…˜ „L…—X NKL…˜Q S+ FXD „ƒšW Q‚“P WURQJ NKRDQJ NK†QJ WKŒFK K‡œS FKR Pƒ—P E…›QK QKˆQJ Yƒ™Q FRŽQ WKŒFK K‡œS FKR Fƒ\ WU†—QJ ƒš\ „…˜ WUD‘QK FD‘F E…›QK TXDQ WURœQJ FKR Fƒ\ 3Kƒ—Q O‡‘Q FD‘F [D› NKXƒ˜Q WURQJ „ƒšW WKŒFK SKD›P YL S+ Jƒ—Q WUXQJ KRŽD 7URQJ NKL „R‘ SKƒ—Q O‡‘Q QƒšP YDŽ YL NKXƒ˜Q Jƒ\ E…›QK WURQJ „ƒšW OD›L WKŒFK P†L WUˆ‡ŽQJ FKXD K‡Q 3Kƒ—Q O‡‘Q FD‘F WX\…šQ WUXŽQJ WURQJ „ƒšW WKŒFK S+ WURQJ NKRDQJ „…šQ  iƒšW ‡ i%6&/ ODŽ ORD›L „ƒšW FKXD QKL…—X KR‚›F ŒW Q…Q UƒšW WKŒFK K‡œS FKR Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD QƒšP YL NKXƒ˜Q YDŽ FD WX\…šQ WUXŽQJ WURQJ „ƒšW 9L…›F ER‘Q Y†L „…˜ „ˆD S+ FXD „ƒšW O…Q Jƒ—Q Y‡‘L WUXQJ KRŽD VH JR‘S SKƒ—Q KD›Q FK…š FD‘F GFK E…›QK WURQJ „ƒšW G $tQK Kˆ‡QJ FXD D‘QK VD‘QJ &ˆ‡ŽQJ „†œ FXD D‘QK VD‘QJ FR‘ DQK Kˆ‡QJ O…Q P†œW V†š E…›QK FXD Fƒ\ WU†—QJ 7KŒ GX› %…›QK YDŽQJ OD‘ OX‘D WKˆ‡ŽQJ SKD‘W WUL…˜Q UƒšW Q‚›QJ ‡ QKˆQJ NKX Yˆ›F E WDŽQ Fƒ\ FKH NKXƒšW WURQJ NKL „R‘ FD‘F NKX Yˆ›F NK†QJ E WDŽQ Fƒ\ FKH WURQJ FXŽQJ PDQK UX†œQJ FKŠ P‚–F E…›QK QKH› WK†L &DŽ FKXD WU†—QJ Q‡L UƒP PD‘W FXQJ E E…›QK KH‘R UX GR QƒšP )XVDULXP R[\VSRULXP IVS O\FRSHUVLFL Jƒ\ KD›L Q‚›QJ K‡Q VR Y‡‘L FDŽ WU†—QJ Q‡L NK†QJ E FKH U‡œS 
 8. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ 7K‡ŽL JLDQ FKL…šX VD‘QJ WURQJ QJDŽ\ GDŽL KD\ QJ‚–Q FXQJ FR‘ DQK Kˆ‡QJ „…šQ E…›QK Fƒ\ 7KŒ GX› „L…—X NL…›Q QJDŽ\ GDŽL YDŽ WU‡ŽL WURQJ WKˆ‡ŽQJ ˆ‘F FK…š Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD E…›QK KH‘R UX FDŽ FKXD GR QƒšP ) R[\VSRULXP IVS O\FRSHUVLFL YDŽ E…›QK „†šP OD‘ FDŽ FKXD GR QƒšP &ODGRVSRULXP IXOYXP 'R „R‘ KDL E…›QK Qƒ—\ WKˆ‡ŽQJ [D\ UD WURQJ PXŽD PˆD OX‘F QJDŽ\ QJ‚–Q Gƒ—Q YDŽ Eƒ—X WU‡ŽL WKˆ‡ŽQJ E Pƒ\ FKH H $tQK Kˆ‡QJ FXD ER‘QJ UƒP 0†œW V†š E…›QK Fƒ\ WU†—QJ WU‡ Q…Q WUƒ—P WURœQJ K‡Q ‡ Gˆ‡‘L ER‘QJ UƒP %R‘QJ UƒP FR‘ WK…˜ GR WD‘Q Fƒ\ FDR FKH P†œW WK‡ŽL JLDQ QDŽR „R‘ WURQJ QJDŽ\ KR‚›F GR Pƒ\ FKH SKX Eƒ—X WU‡ŽL 'ˆ‡‘L ER‘QJ UƒP Fˆ‡ŽQJ „†œ D‘QK VD‘QJ JLDP K‚”Q „L WˆŽ „R‘ DQK Kˆ‡QJ O…Q Vˆ› TXDQJ K‡œS FXD Fƒ\ „†—QJ WK‡ŽL WD›R UD „L…—X NL…›Q ƒ™P „†œ FDR QKL…›W „†œ PD‘W YDŽ NH‘R GDŽL WK‡ŽL JLDQ FR‘ Vˆ‡QJ PXŽ UD &D‘F \…šX W†š Qƒ—\ WKX‘F „ƒ˜\ Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD E…›QK 7XŽ\ WKHR WK‡ŽL JLDQ E FKH U‡œS PDŽ E…›QK Q‚›QJ QKL…—X KD\ ŒW 7KŒ GX› .UDQ] YDŽ $XVW QJKL…Q Fˆ‘X WU…Q OX‘D PD›FK QKƒ›Q WKƒš\ Q…šX OX‘D PD›FK E FKH U‡œS TXD‘ JL‡Ž P†™L QJDŽ\ WK‰ E…›QK SKƒšQ WU‚–QJ GR QƒšP (U\VLSKH JUDPLQLV IVS KRUGHL VH Q‚›QJ K‡Q ‡ YXŽQJ NK†QJ E FKH U‡œS lt i%6&/ E…›QK YDŽQJ OD‘ OX‘D FXQJ SKD‘W WUL…˜Q Q‚›QJ K‡Q UR U…›W ‡ FD‘F Y…›W UX†œQJ E FKH U‡œS GR ER‘QJ Fƒ\ Jƒ\ UD J $tQK Kˆ‡QJ FXD WD‘Q Fƒ\ 7D‘Q Fƒ\ FR‘ YDL WURŽ WURQJ YL…›F ODŽP FKR ƒ™P „†œ Wˆ‡QJ „†šL ‡ E…Q Gˆ‡‘L WD‘Q Fƒ\ FDR K‡Q 7D‘Q Fƒ\ JLD‘S WDŽQ Y‡‘L QKDX VH FKH SKX E…Q Gˆ‡‘L D‘QK Q‚–QJ NK†QJ WK…˜ „…šQ „ˆ‡œF E…Q Gˆ‡‘L JLR‘ FXQJ NK†QJ ORœW „ˆ‡œF YDŽR E…Q Gˆ‡‘L WD›R UD P†œW YL NKŒ Kƒ›X UƒšW ƒ™P ˆ‡‘W iL…—X NL…›Q ƒ™P ˆ‡‘W Qƒ—\ UƒšW WKXƒ›Q O‡œL FKR Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD QKL…—X ORD›L E…›QK KD›L 9L…›F JLHR WU†—QJ Fƒ\ Y‡‘L Pƒ›W „†œ TXD‘ Gƒ—\ JLX‘S FKR Fƒ\ V‡‘P JLD‘S WD‘Q Y‡‘L QKDX YDŽ QKˆ WK…š FKX‘QJ WD WD›R „L…—X NL…›Q WKXƒ›Q O‡œL FKR E…›QK SKD‘W VLQK YDŽ SKD‘W WUL…˜Q V‡‘P E…›QK FR‘ QKL…—X WK‡ŽL JLDQ K‡Q „…˜ QKƒQ Pƒ›W V†š O…Q YDŽ WˆŽ „R‘ GFK E…›QK G…˜ E†œF SKD‘W K‡Q K $tQK Kˆ‡QJ FXD Q†—QJ „†œ R[\ YDŽ NKŒ FDUERQLF 7Š O…› JLˆD Q†—QJ „†œ R[\ YDŽ Q†—QJ „†œ NKŒ FDUERQLF ‡ E…Q WU…Q „ƒšW WKˆ‡ŽQJ ŒW EL…šQ „†œQJ YDŽ ŒW FR‘ DQK Kˆ‡QJ O…Q GFK E…›QK 7URQJ NKL „R‘ Q†—QJ „†œ FXD KDL NKŒ Qƒ—\ ‡ WURQJ „ƒšW UƒšW EL…šQ „†œQJ YDŽ FR‘ DQK Kˆ‡QJ „…šQ Vˆ› SKD‘W VLQK YDŽ SKD‘W WUL…˜Q FXD P†œW V†š E…›QK 2[\ FR‘ P‚›W WURQJ FD‘F PDR TXDQ FXD „ƒšW WKRD‘QJ NKŒ YDŽ „ˆ‡œF U…˜ Fƒ\ YDŽ YL VLQK Yƒ›W Vˆ GX›QJ i†—QJ WK‡ŽL U…˜ Fƒ\ YDŽ NKŒ FDUERQLF „ˆ‡œF U…˜ Fƒ\ YDŽ YL VLQK Yƒ›W SKR‘QJ WKŒFK UD YDŽ NKX\…šFK WD‘Q WURQJ FD‘F PDR TXDQ FXD „ƒšW 6ˆ› WKRD‘QJ NKŒ FXD „ƒšW WXŽ\ WKX†œF YDŽR ORD›L „ƒšW FƒšX WUX‘F ƒ™P „†œ FXD „ƒšW YDŽ WKˆ›F Yƒ›W V†šQJ WU…Q „ƒšW ƒš\ 1†—QJ „†œ R[\ WURQJ 
 9. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ „ƒšW DQK Kˆ‡QJ O…Q KRD›W „†œQJ FXD YL VLQK Yƒ›W KRD›L VLQK YDŽ YL VLQK Yƒ›W N\‘ VLQK „†—QJ WK‡ŽL QR‘ FXQJ TX\…šW „QK Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD U…˜ YDŽ Vˆ› KƒšS WKX Gˆ‡QJ OL…›X FXD Fƒ\ FXQJ QKˆ QKL…—X KRD›W „†œQJ VLQK KR‘D WURQJ „ƒšW 7D‘F „†œQJ FXD YL VLQK Yƒ›W U…˜ Fƒ\ YDŽ KRD›W „†œQJ VLQK KR‘D FXD „ƒšW DQK Kˆ‡QJ O…Q Vˆ› FƒQ E‚“QJ JLˆD R[\ YDŽ NKŒ FDUERQLF .…šW TXD ODŽ FKX‘QJ FR‘ DQK Kˆ‡QJ O…Q P†šL Wˆ‡QJ WD‘F JLˆD Fƒ\ YDŽ Pƒ—P E…›QK *LˆD KDL NKŒ Qƒ—\ Q†—QJ „†œ FXD NKŒ FDUERQLF FR‘ DQK Kˆ‡QJ TXDQ WURœQJ O…Q Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD Fƒ\ YDŽ FXD Pƒ—P E…›QK 7KŒ GX› OX‘D P‰ Qƒ˜\ Pƒ—P W†šW NKL Q†—QJ „†œ &2 E‰QK WKˆ‡ŽQJ  QKˆQJ NKL Q†—QJ „†œ Qƒ—\ W‚QJ O…Q „…šQ KR‚›F  WK‰ Vˆ› Qƒ˜\ Pƒ—P FXD U…˜ OX‘D P‰ E JLDP „D‘QJ N…˜ YDŽ Q…šX Q†—QJ „†œ O…Q „…šQ WK‰ KD›W OX‘D P‰ NK†QJ Qƒ˜\ Pƒ—P „ˆ‡œF 7URQJ NKL „R‘ QƒšP )XVDULXP FXOPRUXP Jƒ\ E…›QK WKX‘L U…˜ OX‘D P‰ FR‘ WK…˜ SKD‘W WUL…˜Q ‡ P†L WUˆ‡ŽQJ FR‘ Q†—QJ „†œ NKŒ &2 FDR „…šQ  1Kˆ Yƒ›\ NKL NKŒ &2 WURQJ „ƒšW W‚QJ FDR P†œW P‚›W ˆ‘F FK…š Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD U…˜ OX‘D P‰ P‚›W NKD‘F QƒšP ) FXOPRUXP Yƒ™Q SKD‘W WUL…˜Q W†šW VH ODŽ „L…—X NL…›Q W†šW „…˜ GFK E…›QK WK†šL U…˜ OX‘D P‰ E†œF SKD‘W 7‰QK K‰QK Wˆ‡QJ Wˆ› FXQJ [D\ UD WURQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS FXD QƒšP ) R[\VSRULXP I VS PHORQLV Jƒ\ E…›QK KH‘R Gƒ\ GˆD 1JRDŽL UD Vˆ› WKRD‘QJ NKŒ Wˆ‘F Q†—QJ „†œ R[\ FDR FR‘ DQK Kˆ‡QJ WŒFK Fˆ›F O…Q Vˆ› KRD›W „†œQJ FXD FD‘F YL NKXƒ˜Q KL…šX NKŒ WURQJ „ƒšW &D‘F YL NKXƒ˜Q Qƒ—\ WL…šW UD FD‘F FKƒšW FR‘ NKD Q‚QJ ˆ‘F FK…š Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD FD‘F QƒšP Jƒ\ E…›QK FKR U…˜ Fƒ\ 9DŽ QJˆ‡œF OD›L „ƒšW NH‘P WKRD‘W Qˆ‡‘F Q†—QJ „†œ R[\ Wˆ› GR WURQJ „ƒšW TXD‘ WKƒšS YL NKXƒ˜Q N\’ NKŒ KRD›W „†œQJ PD›QK VH WL…šW UD FD‘F FKƒšW „†œF ˆ‘F FK…š Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD U…˜ Fƒ\ YDŽ VH ODŽ „L…—X NL…›Q WKXƒ›Q O‡œL FKR GFK E…›QK SKD‘W VLQK YDŽ SKD‘W WUL…˜Q 7KŒ GX› 1ƒšP 3\WKLXP DUUKHQRPDQHV Jƒ\ E…›QK Jƒ\ E…›QK WKX‘L U…˜ PŒD VH Jƒ\ E…›QK WUƒ—P WURœQJ WURQJ „L…—X NL…›Q „ƒšW TXD‘ ƒ™P YDŽ E EŒ Qˆ‡‘F WKL…šX WKRD‘W Qˆ‡‘F i†šL Y‡‘L P†œW V†š WX\…šQ WUXŽQJ W‰QK WUD›QJ „ƒšW WKRD‘QJ NKŒ Wˆ‘F Q†—QJ „†œ R[\ Wˆ› GR WURQJ „ƒšW FDR VH JLX‘S WX\…šQ WUXŽQJ GL „†œQJ K‡Q YDŽ QKƒQ Pƒ›W V†š QKDQK K‡Q 7URQJ NKL „R‘ „L…—X NL…›Q Q†—QJ „†œ NKŒ &2 FDR VH ODŽP JLDP WŒQK GL „†œQJ FXD WX\…šQ WUXŽQJ „†—QJ WK‡ŽL ˆ‘F FK…š Vˆ› QKƒQ Pƒ›W V†š FXD FKX‘QJ 7Kˆ‡ŽQJ WK‰ FKX‘QJ NK†QJ FK…šW PDŽ WU‡ Q…Q EƒšW „†œQJ GR FD‘F WL…šQ WU‰QK VLQK O\‘ FXD FKX‘QJ QJˆŽQJ OD›L hX WUXŽQJ WK‰ NK†QJ WK…˜ Vˆ GX›QJ FD‘F FKƒšW EH‘R Gˆ› WUˆ FXD P‰QK Q…Q FXQJ NK†QJ KRD›W „†œQJ „ˆ‡œF 7KŒ GX› WX\…šQ WUXŽQJ 0HORLGRJ\QH VS Jƒ\ E…›QK Eˆ‡‘X U…˜ OX‘D 7‰QK WUD›QJ NKŒ &2 FDR Qƒ—\ FR‘ WK…˜ ODŽP NH‘R GDŽL Vˆ› OˆX W†—Q FXD WX\…šQ WUXŽQJ 7X\ QKL…Q FXQJ FR‘ WUˆ‡ŽQJ K‡œS FKX‘QJ VH FK…šW V‡‘P VDX P†œW WK‡ŽL JLDQ QJ‚–Q FKX „ˆ›QJ 7KŒ GX› WX\…šQ WUXŽQJ 'LW\OHQFKXV GLSVDFL VH FK…šW VDX JL‡Ž WURQJ „L…—X NL…›Q Q†—QJ „† &2 FDR L $tQK Kˆ‡QJ FXD FD‘F QKR‘P VLQK Yƒ›W NKD‘F 
 10. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ &KXQJ TXDQK Pƒ—P E…›QK FRŽQ FR‘ UƒšW QKL…—X QKR‘P VLQK Yƒ›W NKD‘F FXŽQJ V†šQJ FKXQJ 0†™L QKR‘P VLQK Yƒ›W Qƒ—\ WURQJ TXD‘ WU‰QK V†šQJ FXD P‰QK Fƒ—Q KƒšS WKX P†œW V†š FKƒšW Fƒ—Q WKL…šW „†—QJ WK‡ŽL OD›L WKDL UD E…Q QJRDŽL P†œW V†š FKƒšW &D‘F FKƒšW Qƒ—\ FR‘ WK…˜ ODŽ QKˆQJ FKƒšW NK†QJ DQK Kˆ‡QJ J‰ O…Q Pƒ—P E…›QK QKˆQJ FXQJ FR‘ WK…˜ Jƒ\ KD›L FKR TXD‘ WU‰QK SKD‘W WUL…˜Q FXD Pƒ—P E…›QK YDŽ FXQJ FR‘ WK…˜ WKX‘F „ƒ˜\ Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD Pƒ—P E…›QK 'R „R‘ P†L WUˆ‡ŽQJ VLQK Yƒ›W FKXQJ TXDQK Fƒ\ WU†—QJ WU…Q NK†QJ FXQJ QKˆ WURQJ „ƒšW ODŽ \…šX W†š JR‘S SKƒ—Q DQK Kˆ‡QJ O…Q Vˆ› SKD‘W VLQK YDŽ SKD‘W WUL…˜Q FXD GFK E…›QK N $tQK Kˆ‡QJ FXD GLQK Gˆ‡QJ FXD Fƒ\ WU†—QJ &ƒ\ WU†—QJ WKL…šX GLQK Gˆ‡QJ WU‡ Q…Q VX\ \…šX UƒšW G…˜ E QKL…—X ORD›L E…›QK WƒšQ F†QJ 9‡‘L FXŽQJ D‘S Oˆ›F FXD Pƒ—P E…›QK Q…šX Fƒ\ WU†—QJ E VX\ GLQK Gˆ‡QJ E…›QK VH Jƒ\ KD›L Q‚›QJ K‡Q VR Y‡‘L Fƒ\ WU†—QJ NKRH PD›QK GR „ƒ—\ „X GLQK Gˆ‡QJ K‡Q 7KŒ GX› %…›QK „†šP QƒX OD‘ OX‘D GR &RFKOLREROXV PL\DEHDQXV +HOPLQWKRVSRULXP RU\]DH VH SKD‘W WUL…˜Q PD›QK NKL OX‘D E WKL…šX SKƒQ 1 &XQJ Wˆ‡QJ Wˆ› QKˆ Yƒ›\ KH‘R UX FDŽ FKXD GR QƒšP )XVDULXP R[\VSRULXP IVS O\FRSHUVLFL YDŽ GR YL NKXƒ˜Q 3VHXGRPRQDV VRODQDFHDUXP WKˆ‡ŽQJ WU‡ Q…Q WUƒ—P WURœQJ NKL Fƒ\ WU†—QJ WKL…šX 1 7URQJ NKL „R‘ YL…›F ER‘Q SKƒQ FKR Fƒ\ WU†—QJ NK†QJ FƒQ „†šL FXQJ JLX‘S FKR E…›QK FR‘ WK…˜ SKD‘W WUL…˜Q WKDŽQK GFK 7URQJ FD‘F ORD›L SKƒQ ER‘Q SKƒQ 1 FR‘ YDL WURŽ UƒšW TXDQ WURœQJ WURQJ GFK E…›QK KRœF %R‘Q 1 Y‡‘L Oˆ‡œQJ TXD‘ O‡‘Q WKX‘F Gƒ˜\ Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q QKDQK FKR‘QJ FD‘F W…š EDŽR FXD Fƒ\ YDŽ ODŽP FKƒ›P OD›L TXD‘ WU‰QK FKŒQ FXD WUD‘L &D‘F Pƒ—P E…›QK WƒšQ F†QJ WU…Q FD‘F Fƒ\ Qƒ—\ VH G…™ GDŽQJ [ƒP QKƒ›S YDŽR Fƒ\ K‡Q GR YD‘FK FXD W…š EDŽR FXD Fƒ\ P…—P \…šX K‡Q 1JRDŽL UD Pƒ—P E…›QK FRŽQ „ˆ‡œF W…š EDŽR FXQJ FƒšS G†—L GDŽR 1 K‡Q E‰QK WKˆ‡ŽQJ Q…Q SKD‘W WUL…˜Q QKDQK K‡Q YDŽ VLQK VDQ FXQJ QKDQK K‡Q 'R „R‘ Pƒ›W V†š Pƒ—P E…›QK VH „ˆ‡œF QKƒQ O…Q QKDQK FKR‘QJ „…˜ V‡‘P K‰QK WKDŽQK GFK E…›QK Q…šX K†œL „X FD‘F „L…—X NL…›Q NKD‘F 7KŒ GX› %…›QK FKD‘\ OD‘ OX‘D GR QƒšP ,3\ULFXODULD RU\]DH L VH Jƒ\ WKL…›W KD›L WUƒ—P WURœQJ WU…Q FD‘F UX†œQJ ER‘Q 1 FDR NKL J‚›S „L…—X NL…›Q WKXƒ›Q O‡œL %R‘Q 1 FDR FXQJ ODŽP FKR E…›QK YDŽQJ OD‘ OX‘D E…›QK „†šP Y‚“Q OX‘D 5KL]RFWRQLD VRODQL SKD‘W WUL…˜Q QKDQK YDŽ Jƒ\ WKL…›W KD›L Q‚›QJ K‡Q 7R‘P OD›L WƒšW FD FD‘F \…šX W†š QJRD›L JL‡‘L FR‘ WD‘F „†œQJ FXŽQJ P†œW OX‘F O…Q Pƒ—P E…›QK YDŽ O…Q Fƒ\ WU†—QJ 7URQJ FXŽQJ P†œW WK‡ŽL „L…™P P†œW „L…—X NL…›Q QJRD›L JL‡‘L FR‘ WK…˜ YˆŽD WD‘F „†œQJ WKXƒ›Q O‡œL FKR Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD P†œW ORD›L Pƒ—P E…›QK YˆŽD WD‘F „†œQJ EƒšW O‡œL FKR Fƒ\ WU†—QJ„ƒ\ ODŽ WUˆ‡ŽQJ K‡œS WKXƒ›Q O‡œL FKR GFK E…›QK [D\ UD 1Jˆ‡œF OD›L Q…šX „L…—X NL…›Q QJRD›L JL‡‘L YˆŽD SKXŽ K‡œS FKR Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD Pƒ—P E…›QK YˆŽD WKXƒ›Q O‡œL FKR Fƒ\ WU†—QJ WK‰ GFK E…›QK FXQJ NKR‘ [D\ UD 7D‘F „†œQJ FXD „L…—X NL…›Q QJRD›L JL‡‘L O…Q Pƒ—P E…›QK YDŽ O…Q Fƒ\ WU†—QJ „ˆD „…šQ E†šQ WUˆ‡ŽQJ K‡œS VDX „ƒ\ 
 11. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ 7D‘F „†œQJ FXD „L…—X NL…›Q QJRD›L JL‡‘L 7‰QK WUD›QJ GFK E…›QK FR‘ WK…˜ [D\ UD /…Q Fƒ\ WU†—QJ /…Q Pƒ—P E…›QK 7KXƒ›Q O‡œL .K†QJ WKXƒ›Q O‡œL .K†QJ WK…˜ [D\ UD 7KXƒ›Q O‡œL 7KXƒ›Q O‡œL &R‘ E…›QK QKˆQJ NK†QJ WKDŽQK GFK .K†QJ WKXƒ›Q O‡œL .K†QJ WKXƒ›Q O‡œL .K†QJ WK…˜ [D\ UD .K†QJ WKXƒ›Q O‡œL 7KXƒ›Q O‡œL 'FK E…›QK VH [D\ UD 7X\ QKL…Q GFK E…›QK FRŽQ WXŽ\ WKX†œF YDŽR Vˆ› FK†šQJ „†šL FXD Fƒ\ WU†—QJ YDŽ Vˆ› KL…›Q GL…›Q FXD QKR‘P VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ &ƒ\ WU†—QJ YDŽ Pƒ—P E…›QK &ƒ\ WU†—QJ OX†Q OX†Q FR‘ Vˆ› FK†šQJ „†šL Y‡‘L Pƒ—P E…›QK 7X\ QKL…Q Vˆ› FK†šQJ „†šL Qƒ—\ FRŽQ WXŽ\ WKX†œF YDŽR WŒQK NKD‘QJ E…›QK FXD JL†šQJ Fƒ\ ƒš\ .KL QR‘L „…šQ WŒQK NKD‘QJ FXD JL†šQJ WK‰ SKDL QR‘L „…šQ WŒQK „†œF FXD Pƒ—P E…›QK QKˆ \‘ QL…›P JLHQ„†šLJLHQ JHQH IRU JHQH FRQFHSW FXD )ORU .KL QR‘L „…šQ GFK E…›QK ODŽ WUˆ‡ŽQJ K‡œS E…›QK [D\ UD WU…Q GL…›Q WŒFK U†œQJ O‡‘Q GR „R‘ F‡ FƒšX JL†šQJ Fƒ\ WU†—QJ WU…Q NKX Yˆ›F ƒš\ JLˆ YDL WURŽ TXDQ WURœQJ 1…šX F‡ FƒšX JL†šQJ WU…Q NKX Yˆ›F „R‘ FKX \…šX ODŽ JL†šQJ QKL…™P Y‡‘L Pƒ—P E…›QK „DQJ OˆX KDŽQK WK‰ GFK E…›QK UƒšW G…™ [D\ UD &RŽQ QJˆ‡œF OD›L Q…šX JL†šQJ FKX Oˆ›F FXD NKX Yˆ›F ODŽ JL†šQJ NKD‘QJ E…›QK WK‰ GXŽ „L…—X NL…›Q QJRD›L JL‡‘L FR‘ WKXƒ›Q O‡œL FKR GFK E…›QK [D\ UD „L QˆD WK‰ E…›QK FXQJ FKŠ [D\ UD WU…Q V†š ŒW GL…›Q WŒFK WU†—QJ Y‡‘L JL†šQJ QKL…™P PDŽ WK†L 9…— P‚›W Pƒ—P E…›QK WK‰ WXŽ\ WKX†œF YDŽR ORD›L Pƒ—P E…›QK FR‘ WŒQK FKX\…Q EL…›W FDR KD\ WKƒšS 7Uˆ‡ŽQJ K‡œS FD‘F Pƒ—P E…›QK FR‘ WŒQK FKX\…Q EL…›W FDR WK‰ P†šL Wˆ‡QJ WD‘F JLˆD GRŽQJ VLQK O\‘ FXD Pƒ—P E…›QK Y‡‘L JL†šQJ FXD Fƒ\ WU†—QJ VH UƒšW FK‚›F FKH *L†šQJ NKD‘QJ E…›QK FKŠ SKD‘W KX\ WŒQK NKD‘QJ FXD P‰QK Y‡‘L GRŽQJ VLQK O\‘ Wˆ‡QJ ˆ‘QJ FXD Pƒ—P E…›QK &RŽQ NKL Pƒ—P E…›QK FKX\…˜Q VDQJ GRŽQJ VLQK O\‘ P‡‘L „†œF K‡Q WƒšQ F†QJ „ˆ‡œF JL†šQJ Qƒ—\ WK‰ W‰QK WK…š VH FKX\…˜Q „†˜L 'R „R‘ YL…›F Vˆ GX›QJ JL†šQJ NKD‘QJ E…›QK FXQJ FKŠ ODŽ Wˆ‡QJ „†šL WURQJ P†œW NKRDQJ WK‡ŽL JLDQ PDŽ WK†L Y‰ NKL Pƒ—P E…›QK WL…šQ KR‘D O…Q FKX\…˜Q VDQJ GRŽQJ VLQK O\‘ „†œF K‡Q WK‰ JL†šQJ Qƒ—\ VH NK†QJ FRŽQ NKD‘QJ E…›QK QˆD 7URQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS Qƒ—\ \…šX W†š Fƒ\ WU†—QJ YDŽ Pƒ—P E…›QK ODŽ KDL \…šX W†š TXDQ WURœQJ Wˆ‡QJ „ˆ‡QJ Y‡‘L \…šX W†š QJRD›L JL‡‘L WURQJ YL…›F K‰QK WKDŽQK GFK E…›QK 
 12. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ &RŽQ WURQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS Pƒ—P E…›QK FR‘ Pˆ‘F „†œ WL…šQ KR‘D WKƒšS Wˆ‘F ODŽ FKˆD FR‘ WŒQK FKX\…Q EL…›W WK‰ VH NK†QJ FR‘ JL†šQJ NKD‘QJ E…›QK /X‘F Qƒ—\ Vˆ› FK†šQJ „†šL FXD Fƒ\ WU†—QJ Y‡‘L Pƒ—P E…›QK WXŽ\ WKX†œF YDŽR „L…—X NL…›Q QJRœDL JL‡‘L FR‘ WKŒFK K‡œS FKR Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD Fƒ\ WU†—QJ KD\ NK†QJ PDŽ WK†L +D\ QR‘L NKD‘F K‡Q WURQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS Qƒ—\ \…šX W†š Fƒ\ WU†—QJ YDŽ Pƒ—P E…›QK WU‡ WKDŽQK WKˆ‘ \…šX VR Y‡‘L \…šX W†š QJRD›L JL‡‘L WURQJ YL…›F K‰QK WKDŽQK GFK E…›QK 6LQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ 7URQJ P†œW V†š WUˆ‡ŽQJ K‡œS VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ QKˆ‘W ODŽ YL VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ WURQJ „ƒšW FR‘ YDL WURŽ UƒšW TXDQ WURœQJ O…Q GFK E…›QK FXD Fƒ\ WU†—QJ 6ˆ› KL…›Q GL…›Q P†œW FD‘FK G†—L GDŽR FXD FD‘F VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ FR‘ WK…˜ N…—P JLˆ Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD Pƒ—P E…›QK YDŽ ODŽP FKR GFK E…›QK NK†QJ WK…˜ [D\ UD QKˆ‘W ODŽ FD‘F E…›QK ‡ WURQJ „ƒšW &D‘F \…šX W†š NKD‘F FXD P†L WUˆ‡ŽQJ YˆŽD WD‘F „†œQJ O…Q Pƒ—P E…›QK YˆŽD WD‘F „†œQJ O…Q QKR‘P VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ Qƒ—\ 'R „R‘ Q…šX FD‘F \…šX W†š NKD‘F FXD P†L WUˆ‡ŽQJ NK†QJ SKXŽ K‡œS FKR Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD QKR‘P VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ VH ODŽ „L…—X NL…›Q W†šW FKR GFK E…›QK SKD‘W VLQK YDŽ SKD‘W WUL…˜Q 7KŒ GX› 9DŽR Q‚P WD›L EDQJ 4XHHQODQG FXD 8vF E…›QK FK…šW QKD‘F FXD Fƒ\ DYRFDGR Fƒ\ E‡ GR QƒšP 3K\WRSKWKRUD FLQQDPRPL „D Jƒ\ WKDŽQK GFK VDX „‡œW PˆD NH‘R GDŽL Y‡‘L YX Oˆ‡œQJ JƒšS „†L VR Y‡‘L K‚“QJ YDŽL FKX›F Q‚P WUˆ‡‘F „R‘ ODŽ WUˆ‡ŽQJ K‡œS „L…˜Q K‰QK 'FK E…›QK FK…šW QKD‘F V‡ GŠ „D [D\ UD „ˆ‡œF ODŽ Y‰ W‰QK WUD›QJ PˆD WR YDŽ NH‘R GDŽL ODŽP FKR „ƒšW ‡ WURQJ W‰QK WUD›QJ EDR KRŽD Qˆ‡‘F OƒX GDŽL GR „R‘ QKR‘P [D› NKXƒ˜Q YDŽ YL NKXƒ˜Q %DFLOOXV WURQJ „ƒšW ODŽ FD‘F QKR‘P YL VLQK Yƒ›W KL…šX NKŒ NK†QJ SKD‘W WUL…˜Q „ˆ‡œF 7URQJ NKL „R‘ WURQJ „L…—X NL…›Q WUˆ‡‘F PˆD WR QKR‘P YL VLQK Yƒ›W Qƒ—\ SKD‘W WUL…˜Q PD›QK YDŽ ˆ‘F FK…š Vˆ› Jƒ\ KD›L FXD QƒšP 3 FLQQDPRPL ODŽP FKR E…›QK FK…šW QKD‘F WX\ Yƒ™Q FR‘ P‚›W QKˆQJ OH WH NK†QJ „D‘QJ N…˜ 4XD „‡œW PˆD WR Qƒ—\ Pƒ›W V†š [D› NKXƒ˜Q YDŽ YL NKXƒ˜Q %DFLOOXV JLDP VX‘W „D‘QJ N…˜ „R‘ ODŽ „L…—X NL…›Q WKXƒ›Q O‡œL FKR QƒšP 3 FLQQDPRPL SKD‘W WUL…˜Q PD›QK YDŽ Jƒ\ WKDŽQK GFK 1†QJ GƒQ WURQJ YXŽQJ „D „†šL SKR‘ Y‡‘L GFK E…›QK FK…šW QKD‘F Fƒ\ E‡ Qƒ—\ E‚“QJ FD‘FK ER‘Q QKL…—X SKƒQ FKX†—QJ X PX›F FKR Yˆ‡ŽQ E‡ FXD KRœ 1K‡Ž WURQJ SKƒQ FKX†—QJ X KRDL PX›F FR‘ UƒšW QKL…—X YL VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ FKX‘QJ JR‘S SKƒ—Q ODŽP FƒQ E‚“QJ WU‡ OD›L FKR „ƒšW FXD Yˆ‡ŽQ E‡ 6DX „R‘ ŒW OƒX KRœ „D FKƒ›Q „ˆ‘QJ „ˆ‡œF GFK E…›QK Qƒ—\ i†šL Y‡‘L GFK E…›QK KH‘R UX Gƒ\ WL…X WD›L i%6&/ WK‰ EL…›Q SKD‘S ER‘Q QKL…—X SKƒQ FKX†—QJ „D X WKƒ›W RDL PX›F FXQJ ODŽ EL…›Q SKD‘S KˆX KL…›X %‡L Y‰ NKL ER‘Q QKL…—X SKƒQ FKX†—QJ „D X RDL PX›F FK‚”QJ QKˆQJ FKX‘QJ WD WD›R „L…—X NL…›Q OX†Q WKRD‘QJ NKŒ ‡ E†œ U…˜ FXD Gƒ\ WL…X WURQJ PXŽD PˆD PDŽ FKX‘QJ WD FRŽQ FXQJ FƒšS FKR „ƒšW Yˆ‡ŽQ WL…X P†œW Oˆ‡œQJ [D› NKXƒ˜Q YDŽ FD‘F YL VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ NKD‘F UƒšW „D‘QJ N…˜ „X Vˆ‘F FK…šQJˆ› Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD QƒšP Jƒ\ E…›QK )XVDULXP VRODQL 
 13. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ ,9 3+2s1* 1*ms$ 9$s &+j 1*m€ 'r&+ %j€1+ &8t$ &h< 75k|1* 3KRŽQJ QJˆŽD GFK E…›QK i…˜ SKRŽQJ QJˆŽD P†œW GFK E…›QK WKˆ‡ŽQJ [D\ UD ‡ „D SKˆ‡QJ Fƒ—Q D‘S GX›QJ EL…›Q SKD‘S W†˜QJ K‡œS „…˜ „†šL SKR‘ Y‡‘L E…›QK ƒš\ QKˆ 6ˆ GX›QJ KD›W JL†šQJ W†šW NK†QJ FR‘ FKˆ‘D Pƒ—P E…›QK „…˜ JLHR WU†—QJ 1…šX NK†QJ „DP EDR O† KD›W JL†šQJ WKX KRD›FK WˆŽ UX†œQJ YDŽ ‡ YXŽQJ NK†QJ FR‘ E…›QK [D\ UD WK‰ W†šW QKˆ‘W ODŽ Q…Q NKˆ „†œF KD›W JL†šQJ ƒš\ WUˆ‡‘F NKL „HP JLHR WU†—QJ 9…› VLQK „†—QJ UX†œQJ W†šW N…˜ WˆŽ VDX NKL WKX KRD›FK YX› WUˆ‡‘F 0X›F „ŒFK ODŽ ORD›L WUˆŽ Pƒ—P E…›QK FRŽQ OˆX W†—Q WU…Q „†—QJ UX†œQJ &D‘F EL…›Q SKD‘S QKˆ FDŽ\ DL SK‡L „ƒšW KR‚›F „†šW „†—QJ VDX PXŽD YX› ODŽP VD›FK FR SKD‘W ER OX‘D UDŽ\ OX‘D FKH‘W WU…Q UX†œQJ VDX PXŽD YX› %R‘Q SKƒQ KˆX F‡ FKR Fƒ\ WU†—QJ YˆŽD JLX‘S Fƒ\ SKD‘W WUL…˜Q W†šW YˆŽD FXQJ FƒšS YDŽ WD›R „L…—X NL…›Q WKXƒ›Q O‡œL FKR YL VLQK Yƒ›W „†šL NKD‘QJ SKD‘W WUL…˜Q FXQJ ODŽ EL…›Q SKD‘S KˆX KL…›X „…˜ QJˆŽD GFK E…›QK WURQJ „ƒšW VRLOERUQH GLVHDVHV  *LHR VD› Y‡‘L Pƒ›W „†œ YˆŽD SKDL NK†QJ TXD‘ GDŽ\ %R‘Q SKƒQ FƒQ „†šL NK†QJ ER‘Q TXD‘ QKL…—X SKƒQ 1 KR‘D KRœF 7URQJ P†œW V†š WUˆ‡ŽQJ K‡œS SKƒQ OƒQ KR‚›F SKƒQ NDOL KR‚›F FD KDL FR‘ KL…›X TXD ODŽP JLDP Pˆ‘F „†œ WUƒ—P WURœQJ FXD P†œW YDŽL GFK E…›QK FXD Fƒ\ WU†—QJ „D‘QJ N…˜ &D‘F EL…›Q SKD‘S FDQK WD‘F QKˆ OXƒQ FDQK [HQ FDQK WU†—QJ Fƒ\ ODŽP KDŽQJ UDŽR QJ‚Q FK‚›Q E…›QK FXQJ JLX‘S ŒFK P†œW FD‘FK „D‘QJ N…˜ WURQJ YL…›F ODŽP JLDP Wƒ—Q V†š FXD GFK E…›QK 7U†—QJ Fƒ\ FKH ER‘QJ PD‘W FKR Fƒ\ WU†—QJ P†œW FD‘FK WKŒFK QJKL FXQJ JLX‘S JLDP NKD Q‚QJ GFK E…›QK E†œF SKD‘W 7KŒ GX› QKˆ GXŽQJ Fƒ\ GˆŽD FKH ER‘QJ PD‘W FKR Yˆ‡ŽQ FKX†šL P†œW FD‘FK WKŒFK QJKL JLX‘S JLDP NKD Q‚QJ E†œF SKD‘W GFK E…›QK 6LJDWRND 'R ER‘QJ PD‘W ODŽP ˆ‘F FK…š E‡‘W NKD Q‚QJ VLQK EDŽR Wˆ FXD QƒšP Jƒ\ E…›QK 6 1DJDUDMDQ  &DŽ\ EˆŽD „ƒšW „…˜ WD›R P†œW FƒšX WUX‘F FXD „ƒšW SKXŽ K‡œS Y‡‘L \…X Fƒ—X FXD Fƒ\ WU†—QJ FXQJ JR‘S SKƒ—Q WURQJ YL…›F ODŽP JLDP E‡‘W NKD Q‚QJ E†œF SKD‘W FXD GFK E…›QK 7KRD‘W WKX\ W†šW YDŽ Wˆ‡‘L Qˆ‡‘F „ƒ—\ „X NKL Fƒ—Q WKL…šW FXQJ ODŽ EL…›Q SKD‘S Fƒ—Q WKL…šW YDŽ TXDQ WURœQJ ODŽP JLDP E‡‘W NKD Q‚QJ E†œF SKD‘W GFK E…›QK 3Kˆ‡QJ SKD‘S Wˆ‡‘L FXQJ FR‘ 
 14. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ DQK Kˆ‡QJ NKD‘ TXDQ WURœQJ QKˆ Wˆ‡‘L SKXQ WKˆ‡ŽQJ WD›R ƒ™P „†œ WURQJ WD‘Q Fƒ\ FDR Q…Q WKXƒ›Q O‡œL FKR Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD GFK E…›QK K‡Q ODŽ Wˆ‡‘L WKƒšP 6ˆ GX›QJ JL†šQJ Fƒ\ WU†—QJ FR‘ PDQJ JLHQ NKD‘QJ E…›QK Wˆ‡QJ ˆ‘QJ 7URQJ PXŽD YX› Fƒ—Q WKHR GRL „†—QJ UX†œQJ [D‘F VDR „…˜ „†šL SKR‘ NS WK‡ŽL &†QJ WD‘F Gˆ› ED‘R QJ‚–Q KD›Q Fƒ—Q „ˆ‡œF WKˆ›F KL…›Q WURQJ NKX Yˆ›F „…˜ ED‘R „†œQJ NS WK‡ŽL WUˆ‡‘F NKL GFK E…›QK E†œF SKD‘W 7KŒ GX› 'FK E…›QK OXŽQ [R‚–Q OD‘ OX‘D GR YLUXV 5569 ULFH UDJJHG VWXQW YLUXV Jƒ\ UD „D Jƒ\ WKDŽQK GFK E…›QK WD›L WŠQK 7L…—Q *LDQJ YDŽR Q‚P i…˜ SKRŽQJ QJˆŽD E…›QK Qƒ—\ FKR FD‘F Q‚P VDX FKX‘QJ WD „D D‘S GX›QJ EL…›Q SKD‘S WKD\ WK…š JL†šQJ OX‘D QKL…™P Uƒ—\ QƒX E‚“QJ JL†šQJ OX‘D NKD‘QJ Uƒ—\ ,5  9‡‘L EL…›Q SKD‘S Qƒ—\ FKX‘QJ WD „D JLDP WKƒšS D‘S Oˆ›F FXD Uƒ—\ QƒX [X†šQJ Uƒ—\ QƒX ODŽ P†L JL‡‘L WUX\…—Q E…›QK OXŽQ [R‚–Q OD‘ 1K‡Ž „R‘ WˆŽ Q‚P WU‡ Y…— VDX E…›QK OXŽQ [R‚–Q OD‘ JLDP Gƒ—Q YDŽ EL…šQ PƒšW K‚”Q i…šQ Q‚P E…›QK OXŽQ [R‚–Q OD‘ OX‘D OD›L E†œF SKD‘W WKDŽQK GFK WUƒ—P WURœQJ ‡ FD‘F WŠQK &ƒ—Q 7K‡ 6R‘F 7U‚QJ 9ŠQK /RQJ 7UDŽ 9LQK YDŽ i†—QJ 7KD‘S Jƒ\ WKL…›W KD›L QKL…—X WU‚P QJDŽQ WƒšQ OX‘D FKR YX› „†QJ [XƒQ FKŠ UL…QJ WŠQK &ƒ—Q 7K‡ WKL…›W KD›L O…Q „…šQ WU…Q WƒšQ OX‘D %L…›Q SKD‘S SKRŽQJ QJˆŽD GFK E…›QK Qƒ—\ FKR YX› KHŽ WKX ODŽ WŒFK Fˆ›F WKD\ „†˜L JL†šQJ OX‘D NKD‘QJ Uƒ—\ QƒX WL…šQ KDŽQK Y…› VLQK „†—QJ UX†œQJ SKD‘W ER OX‘D FKH‘W FRŽQ QJRDŽL UX†œQJ VDX YX› „†QJ [XƒQ QK†˜ ER FD‘F EX›L OX‘D P‚–F E…›QK V‡‘P WŒFK Fˆ›F Kˆ‡‘QJ Gƒ˜Q Q†QJ GƒQ KL…˜X EL…šW Y…— E…›QK Qƒ—\ „…˜ SKRŽQJ FK†šQJ Uƒ—\ QƒX W†šW NK†QJ „…˜ Pƒ›W V†š Uƒ—\ QƒX O…Q FDR  i†šL SKR‘ Y‡‘L GFK E…›QK NKL „D E†œF SKD‘W 7URQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS FR‘ ODŽP W†šW F†QJ WD‘F Gˆ› ED‘R QJ‚–Q KD›Q FKX‘QJ EL…šW „ˆ‡œF W‰QK WUD›QJ GFK E…›QK VH [D\ UD WUˆ‡‘F NKL QR‘ [XƒšW KL…›Q lt WUˆ‡ŽQJ K‡œS Qƒ—\ Fƒ—Q ED‘R „†œQJ U†œQJ UDL FKR WƒšW FD Q†QJ GƒQ „ˆ‡œF EL…šW GXŽQJ WƒšW FD FD‘F SKˆ‡QJ WL…›Q FR‘ WK…˜ FR‘ „…˜ SK†˜ EL…šQ FD‘FK „†šL SKR‘ FKR Q†QJ GƒQ EL…šW +ˆ‡‘QJ Gƒ˜Q FD‘FK Vˆ GX›QJ WKX†šF WKHR E†šQ „X‘QJ „…˜ FKƒ›Q „ˆ‘QJ Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD GFK E…›QK 1†QJ GƒQ VH SKXQ WKX†šF QJD\ NKL E…›QK YˆŽD FK‡‘P [XƒšW KL…›Q WURQJ UX†œQJ QKDŽ 
 15. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ 7URQJ WUˆ‡ŽQJ K‡œS SKD‘W KL…›Q UD GFK E…›QK TXD‘ WU…˜ OX‘F Eƒš\ JL‡Ž E…›QK „D ODQ WUDŽQ YDŽ Jƒ\ WKL…›W KD›L WUƒ—P WURœQJ 7Uˆ‡ŽQJ K‡œS Qƒ—\ SKDL WŒFK Fˆ›F Kˆ‡‘QJ Gƒ˜Q Q†QJ GƒQ GXŽQJ WKX†šF „‚›F WU „…˜ „†šL SKR‘ mX WL…Q WKX†šF FKR FD‘F YXŽQJ E…›QK FRŽQ QKH› KR‚›F P‡‘L [XƒšW KL…›Q E…›QK &D‘F UX†œQJ E…›QK Q‚›QJ TXD‘ Q…šX Fˆ‘X YDQ NK†QJ NS KR‚›F NK†QJ FR‘ NLQK W…š WK‰ SKDL WKL…X KX\ V‡‘P „…˜ WL…X GL…›W QJX†—Q E…›QK 9 'm€ %$v2 'r&+ %j€1+ &8t$ &h< 75k|1* &D‘F ORD›L Gˆ› ED‘R GFK E…›QK FXD Fƒ\ WU†—QJ &R‘ ED ORD›L Gˆ› ED‘R GFK E…›QK D 'ˆ› ED‘R GDŽL KD›Q ODŽ Gˆ› ED‘R WURQJ Q‚P Q‚P KR‚›F Pˆ‡ŽL Q‚P W‡‘L WURQJ Qˆ‡‘F FR‘ QKˆQJ ORD›L VƒX E…›QK J‰ TXDQ WURœQJ [D\ UD 'ˆ› ED‘R Qƒ—\ Gˆ›D WU…Q FD‘F V†š OL…›X GFK VƒX E…›QK WURQJ Qˆ‡‘F FXD QKL…—X Q‚P TXD YDŽ W‰QK K‰QK SKD‘W WUL…˜Q FXD VƒX E…›QK WU…Q WK…š JL‡‘L 'ˆ› ED‘R Qƒ—\ Fƒ—Q WKL…šW „…˜ ODQK „D›R WUXQJ ˆ‡QJ „…— UD FKL…šQ Oˆ‡œF YDŽ FKL…šQ WKXƒ›W Y…— Q†QJ QJKL…›S YDŽ FD Y…— F†QJ QJKL…›S FR‘ OL…Q TXDQ „…šQ Q†QJ QJKL…›S 7KŒ GX› QKˆ N…š KRD›FK Oƒ›S FD‘F QKDŽ PD‘\ VDQ [XƒšW WKX†šF Q†QJ QJKL…›S QKDŽ PD‘\ VDQ [XƒšW GX›QJ FX› EDR Y…› WKˆ›F Yƒ›W YY E 'ˆ›› ED‘R WUXQJ KD›Q ODŽ Gˆ› ED‘R W‰QK K‰QK GFK VƒX E…›QK FR‘ WK…˜ [D\ UD FKR YX› W‡‘L KR‚›F P†œW YDŽL YX› W‡‘L 'ˆ› ED‘R Qƒ—\ Gˆ›D WU…Q W‰QK K‰QK VƒX E…›QK „D [D\ UD WU‰QK „†œ FXD Q†QJ GƒQ WURQJ NKX Yˆ›F FD‘F Gˆ› ED‘R Y…— NKŒ Wˆ‡œQJ WURQJ QKL…—X WKD‘QJ W‡‘L YY 'ˆ› ED‘R Qƒ—\ WKˆ‡ŽQJ GR ODQK „D›R YDŽ FD‘Q E†œ N\ WKXƒ›W FXD 6‡ 1†QJ 1JKL…›S YDŽ &KL &X›F %DR 9…› 7Kˆ›F 9ƒ›W FD‘F WŠQK WKˆ›F KL…›Q „…˜ Oƒ›S N…š KRD›FK VDQ [XƒšW FKR YX› W‡‘L WURQJ „R‘ YL…›F FKXƒ˜Q E WKX†šF EDR Y…› WKˆ›F Yƒ›W „…˜ SKRŽQJ GFK VƒX E…›QK ODŽ K…šW Vˆ‘F TXDQ WURœQJ 'ˆ› ED‘R Qƒ—\ FXQJ JLX‘S Oƒ›S N…š KRD›FK NKX\…šQ Q†QJ VD‘W Y‡‘L QKX Fƒ—X Fƒ—Q WKL…šW FXD VDQ [XƒšW K‡Q 'ˆ› ED‘R ORD›L Qƒ—\ FXQJ FRŽQ ODŽ F‡ V‡ „…˜ Oƒ›S N…š KRD›FK SKRŽQJ WUˆŽ W†˜QJ K‡œS WKŒFK „D‘QJ FKR WˆŽQJ PXŽD YX› KR‚›F FKR QKL…—X PXŽD YX› OL…Q KRDŽQ Y‡‘L QKDX 'ˆ› ED‘R ORD›L Qƒ—\ WKŠQK WKRDQJ FXQJ FR‘ VDL Oƒ—P 7KŒ GX› QKˆ YDŽR YX› „†QJ [XƒQ WŠQK $Q *LDQJ E „‡œW GFK Uƒ—\ QƒX WƒšQ F†QJ Gˆ G†œL Yˆ‡œW QJRDŽL Gˆ› ED‘R WUˆ‡‘F „R‘ FXD WŠQK GR „R‘ W‰QK WUD›QJ NKDQ KL…šP WKX†šF „‚›F WU „D [D\ UD YDŽ P†œW E†œ SKƒ›Q Q†QJ GƒQ ‡ YXŽQJ VƒX FKˆD „ˆ‡œF FKXƒ˜Q E Q…Q FKˆD KL…˜X EL…šW EL…›Q SKD‘S „†šL SKR‘ Y‡‘L Uƒ—\ QƒX FXQJ QKˆ FD‘FK Vˆ GX›QJ WKX†šF WU Uƒ—\ WKHR E†šQ „X‘QJ /X‘F Eƒš\ JL‡Ž .KRD 7U†—QJ 7URœW 7Uˆ‡ŽQJ iD›L +RœF &ƒ—Q 7K‡ „D SKDL „ˆD P†œW „†œL QJX WKƒ—\ YDŽ WURŽ „…šQ FD‘F [D Qƒ—\ WKHR \…X Fƒ—X FXD 6‡ 1†QJ 1JKL…›S WŠQK $Q *LDQJ „…˜ Kˆ‡‘QJ Gƒ˜Q Q†QJ GƒQ FD‘FK „†šL SKR‘ Y‡‘L Uƒ—\ QƒX JLX‘S Gƒ›S W‚–F GFK NS WK‡ŽL 
 16. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ F 'ˆ› ED‘R QJ‚–Q KD›Q ODŽ Gˆ› ED‘R WUˆ‡‘F NKL GFK E…›QK [D\ UD WˆŽ YDŽL QJDŽ\ „…šQ P†œW YDŽL WXƒ—Q iƒ\ ODŽ Gˆ› ED‘R FKŒQK [D‘F Gˆ›D WU…Q FD‘F Gˆ OL…›X FX› WK…˜ YDŽ Y‡‘L FD‘F SKˆ‡QJ SKD‘S NKRD KRœF 'ˆ› ED‘R Qƒ—\ FKŠ VDL Oƒ—P NKL WKX WKƒ›S VDL Oƒ—P FD‘F Gˆ NL…›Q KR‚›F GR FD‘Q E† „L „L…—X WUD FXQJ FƒšS V†š OL…›X VDL Oƒ—P GR Oˆ‡ŽL EL…šQJ YDŽ ED‘R FD‘R V†š OL…›X NK†QJ [D‘F WKˆ›F 'ˆ› ED‘R Qƒ—\ JLX‘S FKR &KL &X›F %DR 9…› 7Kˆ›F 9ƒ›W WŠQK ED‘R „†œQJ NS WK‡ŽL FKR Q†QJ GƒQ „…˜ FKXƒ˜Q E Wˆ Wˆ‡QJ „†šL SKR‘ „†—QJ WK‡ŽL FƒQ „†šL FD‘F ORD›L WKX†šF Fƒ—Q WKL…šW FKR FD‘F YXŽQJ FR‘ NKD Q‚QJ E GFK VƒX E…›QK Jƒ\ KD›L 1JRDŽL UD NKL Fƒ—Q WKL…šW &KL &X›F %979 FRŽQ FR‘ WK‡ŽL JLDQ FKD›\ WK…P WKX†šF WˆŽ FD‘F Q‡L NKD‘F FKR QKX Fƒ—X WURQJ WŠQK 1KˆQJ E…›QK QDŽR Fƒ—Q ODŽP F†QJ WD‘F Gˆ› ED‘R .K†QJ SKDL EƒšW Fˆ‘ E…›QK QDŽR FXD Fƒ\ WU†—QJ FKX‘QJ WD FXQJ ODŽP F†QJ WD‘F Gˆ› ED‘R FD %‡L Y‰ PX†šQ ODŽP F†QJ WD‘F Gˆ› ED‘R FKR P†œW E…›QK FKX‘QJ WD SKDL FR‘ TXD‘ WU‰QK QJKL…Q Fˆ‘X OƒX GDŽL YDŽ W†šQ NH‘P Y…— E…›QK ƒš\ „…˜ WKX WKƒ›S „ƒ—\ „X WK†QJ WLQ Fƒ—Q WKL…šW FKR YL…›F Gˆ› WKDR TXL WU‰QK Gˆ› ED‘R 6DX „R‘ SKDL NL…™P WUD WŒQK FKŒQK [D‘F FXD TXL WU‰QK Qƒ—\ WURQJ QKL…—X Q‚P WUˆ‡‘F NKL „ˆD UD ˆ‘QJ GX›QJ 7K†QJ WKˆ‡ŽQJ P†œW E…›QK Fƒ\ „ˆ‡œF TXDQ WƒP ODŽP F†QJ WD‘F Gˆ› ED‘R SKDL K†œL „X FD‘F „L…—X NL…›Q VDX „ƒ\ %…›QK Qƒ—\ „D Jƒ\ UD QKˆQJ WKL…›W KD›L Q‚›QJ Y…— Q‚QJ VXƒšW YDŽ SKƒ™P FKƒšW FXD KRD PDŽX WD›L NKX Yˆ›F YDŽ Vˆ› WKL…›W KD›L Qƒ—\ FR‘ \‘ QJK‹D TXDQ WURœQJ Y…— P‚›W NLQK W…š 6ˆ› E†œF SKD‘W Vˆ› Oƒ\ ODQ W†šF „†œ SKD‘W WUL…˜Q YDŽ Vˆ› WKL…›W KD›L GR E…›QK Qƒ—\ Jƒ\ UD EL…šQ „†œQJ K‚“QJ Q‚P WXŽ\ WKX†œF YDŽR „L…—X NL…›Q WK‡ŽL WL…šW %L…›Q SKD‘S „†šL SKR‘ Y‡‘L E…›QK Qƒ—\ „D EL…šW YDŽ Q†QJ GƒQ FR‘ WK…˜ D‘S GX›QJ P†œW FD‘FK FR‘ KL…›X TXD YDŽ FR‘ NLQK W…š 0†šL Wˆ‡QJ TXDQ JLˆD E…›QK YDŽ WK‡ŽL WL…šW „D „ˆ‡œF EL…šW „ƒ—\ „X &D‘F WK†QJ WLQ Fƒ—Q WKL…šW „…˜ Gˆ› ED‘R P†œW GFK E…›QK i…˜ FR‘ WK…˜ Gˆ› ED‘R QJ‚–Q KD›Q P†œW FD‘FK FKŒQK [D‘F FKX‘QJ WD Fƒ—Q FR‘ WK†QJ WLQ „ƒ—\ „X Y…— ED QKR‘P \…šX W†š K‰QK WKDŽQK Q…Q GFK E…›QK „R‘ ODŽ N\‘ FKX Pƒ—P E…›QK YDŽ WK‡ŽL WL…šW D 9…— N\‘ FKX 
 17. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ  &ƒ—Q EL…šW Y…— F‡ FƒšX JL†šQJ Fƒ\ WU†—QJ ƒš\ WD›L „D SKˆ‡QJ PX†šQ ODŽP F†QJ WD‘F Gˆ› ED‘R 7Š O…› JLˆD JL†šQJ NKD‘QJ YDŽ JL†šQJ QKL…™P Y‡‘L Pƒ—P E…›QK FXD „D SKˆ‡QJ *L†šQJ QKL…™P „ˆ‡œF WU†—QJ Wƒ›S WUXQJ KD\ SKƒQ WD‘Q UDL UD‘F UD [HQ Oƒ™Q Y‡‘L JL†šQJ NKD‘QJ 1…šX JL†šQJ QKL…™P „ˆ‡œF SKƒQ WD‘Q UD WK‰ NKD Q‚QJ GFK E…›QK [D\ UD VH UƒšW KL…šP &RŽQ Q…šX JL†šQJ QKL…™P WU†—QJ Wƒ›S WUXQJ WURQJ FD‘F NKX Yˆ›F U†œQJ O‡‘Q WK‰ NKL J‚›S „L…—X NL…›Q WKXƒ›Q O‡œL E…›QK VH Jƒ\ KD›L WUƒ—P WURœQJ *LDL „RD›Q VLQK WUˆ‡QJ FXD N\‘ FKX YDŽR OX‘F „L…—X NL…›Q WK‡ŽL WL…šW WKŒFK K‡œS FKR GFK E…›QK [D\ UD FXQJ ODŽ \…šX W†š TXDQ WURœQJ Fƒ—Q EL…šW %‡L Y‰ FR‘ QKˆQJ JLDL „RD›Q VLQK WUˆ‡QJ FXD Fƒ\ UƒšW G…™ QKL…™P E…›QK YDŽ FD‘F JLDL „RD›Q NKD‘F WK‰ E…›QK NKR‘ WƒšQ F†QJ K‡Q 3KƒQ ER‘Q EL…›Q SKD‘S FDQK WD‘F WKX\ O‡œL YY PDŽ N\‘ FKX „ˆ‡œF Kˆ‡QJ FXQJ JR‘S SKƒ—Q TXDQ WURœQJ WURQJ NKD Q‚QJ QKL…™P KR‚›F FK†šQJ E…›QK FXD N\‘ FKX E 9…— Pƒ—P E…›QK 'RŽQJ VLQK O\‘ FXD Pƒ—P E…›QK Q…šX ODŽ Pƒ—P E…›QK FR‘ WŒQK FKX\…Q EL…›W FDR iL…—X NL…›Q OˆX W†—Q FXD Pƒ—P E…›QK JLˆD KDL PXŽD YX› W‰QK WUD›QJ Y…› VLQK „†—QJ UX†œQJ JLˆD KDL PXŽD YX› FDŽ\ DL SK‡L „ƒšW N\‘ FKX SKX› N\‘ FKX WUXQJ JLDQ OX‘D FKH‘W YY VH TX\…šW „QK Vˆ› OˆX W†—Q FXD Pƒ—P E…›QK TXD YX› VDX 0ƒ›W V†š Pƒ—P E…›QK OˆX W†—Q „ˆ‡œF Pƒ›W V†š EDQ „ƒ—X FXD Pƒ—P E…›QK ‡ „ƒ—X YX› FR‘ \‘ QJK‹D UƒšW TXDQ WURœQJ WURQJ W†šF „†œ QKƒQ Pƒ›W V†š O…Q lt „ƒ—X YX› Pƒ›W V†š Pƒ—P E…›QK OˆX W†—Q OD›L FDŽQJ FDR WK‰ Pƒ—P E…›QK FDŽQJ V‡‘P „D›W Pƒ›W V†š Jƒ\ GFK F 9…— QJRD›L JL‡‘L 1KR‘P \…šX W†š Y…— NKŒ Wˆ‡œQJ YDŽ NKŒ Kƒ›X FRQ QJˆ‡ŽL NK†QJ WD‘F „†œQJ YDŽR „ˆ‡œF JLˆ YDL WURŽ UƒšW TXDQ WURœQJ TX\…šW „QK Vˆ› E†œF SKD‘W FXD GFK E…›QK %…Q FD›QK „R‘ QKR‘P \…šX W†š QJRD›L JL‡‘L PDŽ FRQ QJˆ‡ŽL FR‘ WK…˜ WD‘F „†œQJ YDŽR QKˆ „ƒšW „DL YDŽ FD‘F EL…›Q SKD‘S FDQK WD‘F FXQJ JR‘S SKƒ—Q ODŽP JLDP E‡‘W KR‚›F WKX‘F „ƒ˜\ WK…P WD‘F „†œQJ FXD NKŒ Wˆ‡œQJ YDŽ NKŒ Kƒ›X 1Kˆ FKX‘QJ WD „D EL…šW „L…—X NL…›Q QJRD›L JL‡‘L FXŽQJ OX‘F WD‘F „†œQJ O…Q Pƒ—P E…›QK Oƒ™Q Fƒ\ WU†—QJ &D‘F \…šX W†š NKŒ Wˆ‡œQJ Fƒ—Q WKX WKƒ›S „…˜ GXŽQJ WURQJ F†QJ WD‘F Gˆ› ED‘R GFK E…›QK Fƒ—Q „ˆ‡œF WKˆ›F KL…›Q ‡ ED Q‡L QJD\ Gˆ‡‘L WDŽQ Fƒ\ WU†—QJ Q‡L Fƒ—Q Gˆ› ED‘R WU…Q FD‘QK „†—QJ Fƒ—Q Gˆ› ED‘R E…Q WU…Q WDŽQ Fƒ\ YDŽ V†š OL…›X FXD FD‘F WUD›P NKŒ Wˆ‡œQJ WURQJ YXŽQJ 6ˆ› NKD‘F EL…›W Y…— FD‘F V†š OL…›X NKŒ Wˆ‡œQJ ‡ Gˆ‡‘L WDŽQ Fƒ\ YDŽ E…Q WU…Q WDŽQ Fƒ\ WXŽ\ 
 18. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ WKX†œF YDŽR WŒQK FKƒšW FXD ORD›L Fƒ\ YDŽR Pƒ›W „†œ JLHR WU†—QJ YDŽ ƒ™P „†œ FXD Wƒ—QJ P‚›W FXD „ƒšW 6ˆ› NKD‘F EL…›W Qƒ—\ VH UƒšW O‡‘Q WURQJ QKˆQJ QJDŽ\ Q‚–QJ W†šW YDŽ O‚›QJ JLR‘ 7URQJ NKL „R‘ JLR‘ WR VH ODŽP JLDP E‡‘W Vˆ› NKD‘F EL…›W Qƒ—\ iL…—X NL…›Q NKŒ Wˆ‡œQJ E…Q Gˆ‡‘L YDŽ E…Q WU…Q WDŽQ Fƒ\ VH NK†QJ NKD‘F EL…›W QKDX YDŽR QKˆQJ QJDŽ\ WU‡ŽL ƒP X PˆD KR‚›F Vˆ‡QJ PXŽ YDŽ ODŽ „L…—X NL…›Q UƒšW SKXŽ K‡œS FKR FD‘F SKƒ—Q O‡‘Q FD‘F E…›QK GR QƒšP SKD‘W WUL…˜Q h~P „†œ Wˆ‡QJ „†šL E…Q Gˆ‡‘L WDŽQ Fƒ\ WKˆ‡ŽQJ FDR K‡Q E…Q WU…Q WDŽQ Fƒ\ QKˆ‘W ODŽ ‡ QKˆQJ UX†œQJ JLHR VD› GDŽ\ YDŽ ER‘Q SKƒQ 1 FDR *LR‘ JLX‘S FKR V†š OL…›X NKŒ Wˆ‡œQJ WKX WKƒ›S E…Q WU…Q WDŽQ Fƒ\ FXD FD‘QK „†—QJ YDŽ V†š OL…›X FXD „DŽL NKŒ Wˆ‡œQJ Jƒ—Q JL†šQJ QKDX *LR‘ FRŽQ JLX‘S FKX‘QJ WD EL…šW „ˆ‡œF Kˆ‡‘QJ SKD‘W WD‘Q W†šF „†œ ED\ FXD EDŽR Wˆ YDŽ WK‡ŽL JLDQ EDŽR Wˆ „D‘S [X†šQJ i†šL Y‡‘L FD‘F E…›QK FR‘ EDŽR Wˆ SKD‘W WD‘Q WKHR JLR‘ WK‰ Kˆ‡‘QJ JLR‘ W†šF „†œ JLR‘ YDŽ WK‡ŽL JLDQ FR‘ JLR‘ ODŽ QKˆQJ V†š OL…›X Fƒ—Q WKL…šW „…˜ Gˆ› ED‘R NKX Yˆ›F FR‘ WK…˜ QKL…™P E…›QK „ƒ—X WL…Q GR EDŽR Wˆ [XƒšW SKD‘W WˆŽ NKX Yˆ›F OˆX W†—Q FXD QR‘ PDŽ FKX‘QJ WD „D EL…šW WUˆ‡‘F &D‘F Gˆ› ED‘R GFK E…›QK FKŒQK [D‘F WKˆ‡ŽQJ Gˆ›D YDŽR P†šL Wˆ‡QJ TXDQ WRD‘Q KRœF JLˆD FD‘F Gˆ NL…›Q WKX WKƒ›S „ˆ‡œF Y…— N\‘ FKX Pƒ—P E…›QK YDŽ QJRD›L JL‡‘L FXD NKX Yˆ›F PX†šQ Gˆ› ED‘R i…˜ „D›W „ˆ‡œF FD‘F P†šL Wˆ‡QJ TXDQ Qƒ—\ Wˆ‘F ODŽ FD‘F SKˆ‡QJ WU‰QK Wˆ‡QJ TXDQ SKˆ‘F WD›S „…˜ Gˆ› ED‘R WUˆ‡‘F K…šW Fƒ—Q FR‘ QKL…—X Q‚P WKX WKƒ›S FD‘F Gˆ NL…›Q WU…Q YDŽ W‰QK K‰QK GFK E…›QK WURQJ NKX Yˆ›F VDX „R‘ „ˆD YDŽR WŒQK Wˆ‡QJ TXDQ YDŽ [D‘F „QK SKˆ‡QJ WU‰QK YDŽ FKRœQ ORœF FD‘F Gˆ NL…›Q FR‘ \‘ QJK‹D WURQJ SKˆ‡QJ WU‰QK „…˜ GXŽQJ ODŽP Gˆ NL…›Q Fƒ—Q WKX WKƒ›S „…˜ Gˆ› ED‘R 6DX „R‘ FRŽQ SKDL „ˆD SKˆ‡QJ WU‰QK UD WKˆ QJKL…›P WŒQK FKŒQK [D‘F WURQJ QKL…—X Q‚P „…˜ „L…—X FKŠQK NKL Fƒ—Q WKL…šW 0†œW YDŽL P† K‰QK Gˆ› ED‘R GFK E…›QK WU…Q WK…š JL‡‘L D 'ˆ› ED‘R GFK E…›QK P†šF Vˆ‡QJ NKRDL Wƒ\ 'FK E…›QK P†šF Vˆ‡QJ NKRDL Wƒ\ 3K\WRSKWKRUD LQIHVWDQV Jƒ\ WKL…›W KD›L TXDQ WURœQJ FKR Q…—Q NLQK W…š FXD FD‘F Qˆ‡‘F WKX†œF &KƒX hX 'R „R‘ E…›QK Qƒ—\ „D „ˆ‡œF Wƒ›S WUXQJ QJKL…Q Fˆ‘X WˆŽ K‚“QJ WU‚P Q‚P TXD i…šQ QD\ FD‘F KL…˜X EL…šW Y…— E…›QK Qƒ—\ UƒšW SKRQJ SKX‘ YDŽ UƒšW „ƒ—\ „X „…˜ ODŽP F†QJ WD‘F Gˆ› ED‘R QJ‚–Q KD›Q P†œW FD‘FK FKŒQK [D‘F &D‘F Qˆ‡‘F ‡ &KƒX hX +RD .\Ž „…—X „D FR‘ QKˆQJ F†QJ WKˆ‘F „…˜ Gˆ› ED‘R E…›QK FKR Qˆ‡‘F P‰QK &D‘F F†QJ WKˆ‘F Gˆ› ED‘R Qƒ—\ „…—X NK†QJ JL†šQJ QKDX D lt +RŽD /DQ F†QJ WKˆ‘F Gˆ› ED‘R E…›QK Qƒ—\ „D „ˆ‡œF WKˆ›F KL…›Q WˆŽ K‡Q Q‚P TXD 'FK E…›QK P†šF Vˆ‡QJ NKRDL Wƒ\ VH E†œF SKD‘W NKL K†œL „X FD‘F \…šX W†š VDX FR‘ Vˆ‡QJ PXŽ Y…— „…P NH‘R GDŽL ŒW QKˆ‘W JL‡Ž QKL…›W „†œ NK†QJ Gˆ‡‘L 6R V& KR‚›F K‡L FDR K‡Q QJDŽ\ K†P VDX SKDL FR‘ Pƒ\ FKH SKX ŒW QKˆ‘W ODŽ WK‡ŽL JLDQ FXD QJDŽ\ 
 19. &DÉF 1JX\½Q /\É Y½Ð %½ÕQK +DÕL &»\ 7U¾ÐQJ &KÀ¿QJ  SKDL FR‘ PˆD ŒW QKˆ‘W ODŽ  PP WURQJ YRŽQJ JL‡Ž &†QJ WKˆ‘F Qƒ—\ D‘S GX›QJ FR‘ N…šW TXD W†šW ‡ +RŽD /DQ WURQJ QKL…—X Q‚P 1KˆQJ NKL D‘S GX›QJ ‡ $QK WK‰ F†QJ WKˆ‘F Qƒ—\ NK†QJ „D›W E 'R „R‘ ‡ $QK 4X†šF F†QJ WKˆ‘F Gˆ› ED‘R FR‘ NKD‘F K‡Q 'FK E…›QK ‡ $QK [D\ UD NKL K†œL „X KDL „L…—X NL…›Q VDX QKL…›W „†œ WKƒšS QKˆ‘W WURQJ QJDŽ\ ODŽ 4& ƒ™P „†œ Wˆ‡QJ „†šL NK†QJ Gˆ‡‘L WURQJ ŒW QKˆ‘W QJDŽ\ &†QJ WKˆ‘F Qƒ—\ FXQJ FKŠ D‘S GX›QJ ‡ $QK 4X†šF 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản