intTypePromotion=3

Điện Tử - Vật Liệu Linh Kiện part 6

Chia sẻ: Ngọc Tam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
66
lượt xem
6
download

Điện Tử - Vật Liệu Linh Kiện part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mômen từ spin của điện tử có giá trị: μs = − g.μB.S μB = 9.274 009 49(80) × 10-24 J·Tesla-1 là Magneton Bohr, đơn vị của mômen từ, g = 2,0023 cho điện tử tự do goi là thừa số Landé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện Tử - Vật Liệu Linh Kiện part 6

  1. ghi dfr li¢u n hu CD - RW. Dung luqng trung blnh vaa khoang 4,7 Gbyte. TuOi thQ ma DVD-RW, DVD-R, C D - R, CD - RW vao khoiing tit 5 0 d en 300 niim. * D VD+RW ghi dfr ii~u nhi6u lan, d ung l uqng t rung b lnh t ren mQt m~t 13. 2,8 Gbyte. D ung hai ehC" d ¢ dge: Chc dQ v~n toe tuye'n tfnh k hong d 6i CLV de dge dfr ii~u phim va e he dO v~n toe g ae k hong d6i CAY d~ t ruy nh~p dfr li¢u thuang. The' h~ D VD+R\V thli hai se c o dung luqng 4,7 Gbyte. mEN M (}T C HIEU c o NHO IV. f )(}NG C O a Trong cae may C ASSETIE du ho~lt dOng e he dO nao ( ghi hay dge, xoa) thl bang t u d uqe gifr c ho e huyen dOng iu61 q ua d au t u v ai m¢t toe d¢ khong d6i. V.}n toe t uang doi c ua d[iu d ge t rcn v~t ghi e ua dia CD e ung k h6ng d6i. D~ d •\.m buo yeu cau nay nguon quay thong thuang h ay d ung l1i d .e d ¢ng ea . di¢n c o n ha 1 e hicu, g9i Hi rna t a DC. Ngo~li e hue nang lam nguon q uay keo d .e b ang tu, quay dia CD, m ota D C c ung con him nhiEu ehue nang khae trong c ae thiet bi di~n lU, e huyen m,!-eh .. m~leh di~n, Trong cac s a d o m ota DC t huang duqc ky hi¢u n hu hlnh ( 1- 26). - -, 1 .. I 1 1 1 ..... _ _ J MO to" DC co IC 6n t6c Ki hicu mo t o DC Ky hi¢u m oW D C Hillh J-26. Cau 1
  2. v~t li0u sat til tren d 6 c 6 c ae r anh d~ di!-t cUe 2. Pha" ltng: L am hang cae k hung day. K hung d ay dUQ'e d~t t ren cae q tnh e ua philn u ng n am t rong til truang cila phan d m. C ae c
  3. ph~n e hinh m ota DC e on c o c ac phein phl,l s au: N goai c ae b ¢ • F d WI h~) i ()c c /u{ng ( )II: M ota d uqc d(\t t rang 1 vi') k im lo
  4. Cau hoi va bai tap chlfdng 1 1. Trinh bay thuyet chat ran va vung dan di$n clla v~t li$u. Tuy t hea vung dan di(m,v~t li$u dLl9C chia thanh baa nhieu 10
  5. Chlio'ng 2 C HAT BAN D AN v A D UNG C U BAN D AN . . Chat oo.n da.n til d .c c hat trung gian gifi'a c ae chill d an di~n va chat e ach di
  6. v~y c u 2 n guyen 11.1 q .nh n hau g6p chung m(H doi di~n 11.1, deli di~n 11.1 nay chuycn d9ng tren quy d
  7. ( luang Iffig voi di~n tich du(mg) se ehuy~n dt,mg t hea ehi~u di¢n truang t~o lhanh dong di~n. NlllI v~y dong di~n t mng c hat ban dan la dong di¢n ti'r va d6ng 1
  8. di~n chu yeu bang di9n tii nen gQi la biiii dan di~n tU hay b an diln lo~i N (tu chit negative nghia la am). Phan til dan di9n ehu yeu gQl la phan tir e o ban hay phan til dan di~n da s6. d ban dan lo~i N, phon tL'j- dan di¢1I c o bdn Ia di¢n Uf. Di~" 'iT"_' d u Di~n i'u l it do Hillh 2-3: Me} lIinll t/'lIC m(,JI1g tillll the' ball dall tQP IO(,Ji N ( '(ttl Neu t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản