intTypePromotion=1
ADSENSE

Điện biên phủ qua những trang hồi ức: phần 2

Chia sẻ: Bautroibinhyen8 Bautroibinhyen8 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:139

63
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: nhật ký chiến dịch Điện biên phủ, văn công phục vụ bộ đội ở Điện biên phủ, bài hò kéo pháo nhìn dưới góc độ lịch sử, nhớ đồng đội cũ, những điều kỳ diệu trong chiến dịch Điện biên phủ,... mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện biên phủ qua những trang hồi ức: phần 2

NHẬT KÝ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ'<br /> ST.<br /> <br /> Cuối th á n g 9 năm 1953:<br /> Bộ C hính trị Ban Chấp h àn h T rung ương Đ ảng họp<br /> xác định phương châm tác chiến của chúng ta là; tích<br /> cực, chủ động, cơ động, linh hoạt. H ưóng chính của<br /> chiến cuộc Đông X uân 1953-1954 là Tây Bắc.<br /> Thượng tu ầ n th án g 11 năm 1953:<br /> Bộ phận ch u ẩn bị chiến trường của đại đoàn 316 lên<br /> Táy Bắc.<br /> Ngày 2 th á n g 11 năm 1953:<br /> Tướng N a-va gửi chỉ lệnh đặc biệt cho tướng Cô-nhi,<br /> chỉ huy quân đội viễn chinh P háp ở Bắc Bộ, chuẩn bị<br /> chiếm đóng Điện Biên Phủ.<br /> Ngày 12 th án g 11 năm 1953:<br /> Đại đoàn 316 được lệnh tiến quân lên Tây Bắc.<br /> Từ ngày 19 đến ngày 23 th á n g 11 năm 1953:<br /> 1. Báo Quân đội nhân dân số 10031, thứ năm 27, 28 tháng 4<br /> năm 1989, tr. 2.<br /> 129<br /> <br /> Bộ Tổng tư lệnh mở hội nghị cán bộ từ tru n g đoàn<br /> trở lên để phổ biến kế hoạch Đông X uân 1953-1954.<br /> Ngày 20 th án g 11 năm 1953;<br /> Địch nhảy dù chiếm đóng Đ iện Biên Phủ. Tiểu đoàn<br /> 910 (trung đoàn Sơn La) đánh địch suốt ngày tiêu diệt<br /> 300 tên.<br /> Ngày 29 th án g 11 năm 1953;<br /> - Đại đoàn 308 tiến q uân lên Tây Bắc.<br /> - Na-va và Cô-nhi lên Điện Biên Phủ. Ngồi trên máy<br /> bay, hai viên tướng thực dân th ảo luận cử Đò Cát thay<br /> Gin chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.<br /> Ngày 30 th án g 11 năm 1953:<br /> Đò C át đưỢc bổ nhiệm chỉ huy “quân đồn trú Điện<br /> Biên Phủ”.<br /> Ngày 3 th án g 12 năm 1953;<br /> Na-va “tiếp nhận chiến đấu” với quân ta ở Điện Biên<br /> P hủ và chỉ thị phải “bảo vệ bằng b ấ t cứ giá nào”.<br /> Ngày 6 th án g 12 năm 1953:<br /> Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi th ư kêu gọi cán bộ<br /> và chiến sĩ quyết tâm hoàn th à n h nhiệm vụ tiêu diệt<br /> sinh lực địch, giải phóng đồng bào Tây Bắc<br /> Ngày 7 th án g 12 năm 1953:<br /> Đại đoàn 316 được lện h n h a n h chóng tiêu diệt địch<br /> ở Lai Châu, đại đoàn 308 bao vây địch ở Điện Biên Phủ<br /> không cho chúng sang Lào.<br /> 130<br /> <br /> Ngày 24 th án g 12 năm 1953:<br /> - Đại đoàn 312 tiến quân lên Tây Bắc.<br /> - Na-va dự lễ Nô-en với quân lính ở Điện Biên Phủ.<br /> Na-va nói với binh sĩ là quân Việt M inh đang gặp khó<br /> khăn rấ t lớn về cung cấp, quân đội viễn chinh Pháp<br /> n h ất định th ắn g lớn...<br /> Ngày 31 th án g 12 năm 1953:<br /> Na-va chỉ thị cho Cô-nhi và Đò Cre-vô-cơ nghiên<br /> cứu k ế hoạch rú t lui của Điện Biên Phủ (kế hoạch<br /> Xê-nô-phông).<br /> Điện Biên Phủ là m ột th u n g lũng lòng chảo ở phía<br /> tây vùng rừ ng núi Tây Bắc. Cánh đồng Điện Biên Phủ<br /> dài khoảng 18 kilôm ét, rộng từ 6 đến 8 kilôm ét. Điện<br /> Biên P hủ nằm trên ngã ba nhiều đường giao thông<br /> quan trọng, phía đông bắc nối liền với Lai Châu, phía<br /> đông và đông nam nốì liền vối Tuần Giáo, Sơn La, Nà<br /> Sản, phía tây thông với Luông Pha Băng, phía nam<br /> thông vói Sầm Nưa. Địa hình bằng phẳng, vào m ùa khô<br /> Điện Biên Phủ là m ột địa bàn th u ậ n tiện cho việc sử<br /> dụng xe tăng, cơ giới. Điện Biên Phủ là một vị tr í chiến<br /> lược cơ động giữa m iền Bắc Việt Nam, Thượng Lào và<br /> miên Tây Nam T rung Quốc, có th ể trở th àn h m ột căn<br /> cứ lục quân và không quân r ấ t lợi hại trong âm mưu<br /> xâm lược của chúng ở vùng Đông Nam Á.<br /> Lúc đ ầu ở Điện Biên P hủ có khoảng 6 tiểu đoàn, sau<br /> tăn g lên 12 tiểu đoàn và 7 tiểu đội bộ binh vào lúc quân<br /> ta nổ súng b ắ t đầu tiến công Đ iện Biên Phủ. Trong quá<br /> 131<br /> <br /> trìn h chiến dịch, địch tăn g thêm 4 tiểu đoàn và 2 đại<br /> đội nhảy dù, tổng cộng là 17 tiểu đoàn bộ binh, phần<br /> lớn gồm q u ân Âu - Phi và các đơn vỊ nhảy dù tin h nhuệ.<br /> Ngoài ra còn ba tiểu đoàn pháo binh, một tiểu đoàn<br /> công binh, m ột đại đội xe tăng, m ột đại đội xe vận tải<br /> 200 chiếc và m ột phi đội không quân thường trực có<br /> 14 chiếc. Tổng quân sô" quân địch là 16.200 tên.<br /> Địch bô" tr í Điện Biên Phủ th àn h tập đoàn cứ điểm<br /> gồm ba p h ân khu, tấ t cả có 49 cứ điểm. P hân khu trung<br /> tâm ở ngay giữa làng Mường T hanh. Phía đông phân<br /> kh u có m ột hệ thông điểm cao rấ t lợi hại, đặc biệt là các<br /> đồi A l, C l, D l, E l. P hân khu bắc gồm các tru n g tâm đê<br /> kh án g đồi Độc Lập và Bản Kéo. P hân khu nam (phân<br /> k h u Hồng Cúm) ngăn chặn quân ta từ phía nam , đồng<br /> thòi giữ đường liên lạc với Thượng Lào.<br /> Pháo binh địch bô" trí th àn h hai căn cứ: Mường<br /> T hanh và Hồng Cúm. Điện Biên Phủ có hai sân bay:<br /> Mường T h an h và Hồng Cúm. Mỗi ngày có gần 100 chiếc<br /> m áy bay vận tải tiếp tế 200 - 300 tấ n hàng.<br /> Ngày 5 th á n g 1 năm 1954:<br /> Bộ Tổng tư lệnh ra lệnh cho các đơn vỊ dự bị tiến<br /> q u ân lên Tây Bắc.<br /> Ngày 14 th á n g 1 năm 1954;<br /> Bộ chỉ huy m ặt trậ n Điện Biên Phủ triệ u tập hội<br /> nghị b àn kê" hoạch tiến công vào tập đoàn cứ điểm Điện<br /> Biên P h ủ theo phương châm “đánh nhanh, giải quyết<br /> n h a n h ”.<br /> 13a<br /> <br /> Ngày 15 th án g 1 năm 1954:<br /> Tại Điện Biên Phủ, quân ta kéo pháo lên núi.<br /> Ngày 25 th án g 1 năm 1954:<br /> Hoãn lệnh tiên công. Đảng ủy m ặt trậ n Điện Biên<br /> Phủ họp bàn về chuyển cách đánh từ “đánh nhanh,<br /> thắng n h a n h ” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Bảo đảm<br /> đánh chắc thắng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân<br /> danh Tư lệnh Bộ chỉ huy m ặt trậ n ra lệnh ngừng tiến<br /> công, chuẩn bị lại theo cách đánh mới.<br /> Ngày 2 th án g 2 năm 1954:<br /> Tướng Mỹ Ô. Đa-ni-en lên kiểm tra Điện Biên Phủ<br /> tỏ ý “rấ t hài lòng” vê tổ chức phòng ngự ở đây.<br /> Ngày 3 th án g 2 năm 1954;<br /> - Địch th ả tru y ền đơn ở Điện Biên P hủ thách thức ta<br /> tiên công.<br /> - Sơn pháo 75 của ta b ắt đầu bắn vào sân bay<br /> Mường T hanh.<br /> Ngày 17 th án g 2 năm 1954:<br /> Tại Điện Biên Phủ. Bộ chỉ huy m ặt trậ n triệu tập<br /> hội nghị bàn k ế hoạch tiến công vào Điện Biên Phủ<br /> theo phương châm “đánh chắc, tiến chắc”.<br /> Ngày 18 th án g 2 năm 1954:<br /> - Na-va và Cô-nhi lên thăm Điện Biên Phủ.<br /> - Hội nghị 4 ngoại trưởng L iên Xô, Anh, Mỹ và Pháp<br /> ở Béc-lin ra thông báo sẽ họp b à n về vấn đề “lập lại hòa<br /> bình ở Đông Dương^’ tại Giơ-ne-vơ vào tháng 4 năm 1954.<br /> 133<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2