Điện dung

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
176
lượt xem
95
download

Điện dung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Loại điện dung - Cảm biến tiệm cận loại điện dung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện dung

  1. Loaïi Ñieän Dung Caûm bieán tieäm caän loaïi ñieän dung Ñaëc ñieåm Coù theå phaùt hieän saét, kim loaïi, nhöïa, nöôùc, ñaù soûi, goã,... Tuoåi thoï daøi vaø ñoä tin caäy cao Coù maïch baûo veä choáng noái ngöôïc cöïc nguoàn, baûo veä quùa aùp Deã daøng ñieàu chænh khoaûng caùch caûm bieán baèng volume ñieàu chænh ñoä nhaïy beân trong Coù theå kieåm tra tình traïng hoaït ñoäng bôûi chæ thò LED ñoû Deã daøng ñieàu khieån möùc vaø vò trí Phaân loaïi Loaïi DC-3 daây Loaïi AC-2 daây Hình daùng Model Hình daùng Model Daáu laø tuøy choïn Thoâng soá kyõ thuaät Khoaûng caùch phaùt hieän Ñoä treã Max. 10% khoaûng caùch phaùt hieän Kích thöôùc cuûa vaät Khoaûng caùch caøi ñaët Nguoàn caáp (Ñieän aùp hoaït ñoäng) Doøng ñieän tieâu thuï Doøng ñieän roø Taàn soá ñaùp öùng Ñieän aùp dö AÛnh höôûng bôûi nhieät ñoä Ngoõ ra ñieàu khieån Ñieän trôû caùch ñieän (ôû 500VDC) Ñoä beàn ñieän moâi 1500VAC 50/60Hz trong 1 phuùt Chaán ñoäng 1mm bieân ñoä taàn soá 10 ~ 55Hz treân moãi phöông X, Y, Z trong 2 giôø Va chaïm (50G) treân moãi phöông X, Y, Z trong 3 laàn Hieån thò Chæ thò hoaït ñoäng baèng LED vaøng Nhieät ñoä moâi tröôøng (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Nhieät ñoä löu tröõ (ôû traïng thaùi khoâng ñoâng) Ñoä aåm moâi tröôøng Maïch baûo veä Maïch baûo veä quùa aùp, Maïch baûo veä choáng noái ngöôïc cöïc Maïch baûo veä quùa aùp Tieâu chuaån IP66 (Chuaån IEC) IP65 (Chuaån IEC) IP66 (Chuaån IEC) IP65 (Chuaån IEC) Thoâng soá caùp noái Troïng löôïng Khoaûng. 72g Khoaûng. 212g Khoaûng. 63g Khoaûng. 220g Taàn soá ñaùp öùng laø giaù trò trung bình. Chuaån phaùt hieän vaät ñöôïc söû duïng vaø ñoä roäng ñöôïc caøi ñaët gaáp 2 laàn chuaån phaùt hieän vaät, khoaûng caùch baèng 1/2 khoaûng caùch phaùt hieän.
  2. Kích thöôùc Ñôn vò: mm Sô ñoà ngoõ ra ñieàu khieån Sô ñoà keát noái Loaïi DC-3 daây Loaïi DC-3 daây Loaïi ngoõ ra NPN chung Phaùt hieän vaät Coù vaät Khoâng Taûi Hoaït ñoäng (Naâu-Ñen) Traû laïi Ñieän aùp ngoõ ra (Ñen-Xanh) Chæ thò (LED) Loaïi ngoõ ra PNP chung Phaùt hieän vaät Coù vaät Khoâng Taûi Hoaït ñoäng (Naâu-Ñen) Traû laïi Ñieän aùp ngoõ ra (Ñen-Xanh) Chæ thò (LED) Loaïi AC-2 daây Loaïi AC-2 daây Phaùt hieän Coù vaät vaät Khoâng Nguoàn AC Taûi Hoaït ñoäng Traû laïi Taûi coù theå ñöôïc keát noái vôùi 1 trong 2 daây Chæ thò (LED)
  3. Loaïi Ñieän Dung Ñieàu chænh ñoä nhaïy Haõy xoay caùi phaân ñieän aùp VR vaø caøi ñaët ñoä nhaïy theo caùc thuû tuïc döôùi ñaây. Khoâng coù muïc tieâu phaùt hieän, xoay caùi phaân ñieän aùp VR Ñaët vaïch ñích veà vò trí caûm bieán beân phaûi, xoay caùi phaân sang phaûi vaø döøng laïi luùc caûm bieán tieäm caän ON (OFF). ñieän aùp VR sang beân traùi vaø döøng luùc caûm bieán tieäm caän OFF (ON). Döøng taïi vò trí ON Döøng taïi vò trí OFF Neáu coù söï khaùc nhau veà soá laàn xoay caùi phaân ñieän aùp VR Neáu vò trí ñieàu chænh caûm bieán cuûa caùi phaân aùp VR ñöôïc giöõa ñieåm ON (OFF) vaø ñieåm OFF (ON) laø hôn 1.5 voøng, caøi ñaët ôû trung taâm giöõa vaø ñoä nhaïy caøi ñaët seõ ñöôïc hoaït ñoäng caûm bieán seõ oån ñònh. hoaøn taát. Noù oån ñònh khi xoay Hoaøn taát vieäc ñieàu chænh quùa 1.5 voøng Vò trí OFF Vò trí ON Vò trí OFF Vò trí ON (Vò trí ON) (Vò trí OFF) (Vò trí ON) (Vò trí OFF) Khi coù söï dao ñoäng khoaûng caùch giöõa caûm bieán tieäm caän vaø vaät, haõy ñieàu chænh theo ôû khoaûng caùch xa nhaát töø thieát bò naøy. Xoay caùi phaân aùp theo chieàu kim ñoàng hoà, noù seõ laø Max. vaø theo chieàu ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà, noù seõ laø Min. soá cuûa vieäc ñieàu chænh laø voøng vaø neáu noù ñöôïc xoay sang phaûi hoaëc traùi quùa nhieàu, noù seõ khoâng döøng laïi, nhöng noù khoâng taùc duïng thì khoâng coù hö. Phaàn trong ngoaëc ( ) laø loaïi Thöôøng Ñoùng. Söï tieáp ñaát Khoaûng caùch caûm bieán seõ ñöôïc thay ñoåi bôûi tình traïng tieáp ñaát cuûa caûm bieán tieäm caän ñieän dung vaø vaät [50 x 50 x 1mm (Saét)]. Haõy kieåm tra vaät lieäu khi laép ñaët noù vaøo baûng. Loaïi CR18 Loaïi CR30 Ñieàu kieän tieáp ñaát Ñieàu kieän (Switch b) tieáp ñaát Khoaûng caùch hoaït ñoäng (mm) Khoaûng caùch hoaït ñoäng (mm) Vaät phaùt hieän Vaät phaùt hieän
  4. Söï giao thoa & AÛnh höôûng bôûi kim loaïi xung quanh Khi coù vaøi caûm bieán tieäm caän ñöôïc ñaët saùt nhau, söï laøm vieäc sai cuûa caûm bieán coù theå laø do nguyeân nhaân giao thoa. Vì theá, haõy chaéc chaén quy ñònh moät khoaûng caùch nhoû giöõa 2 caûm bieán, nhö caùc hình döôùi ñaây: Maët ñoái maët Ñôn vò: mm Song song Khi caùc caûm bieán ñöôïc ñaët treân baûng kim loaïi, noù ñoøi hoûi che chaén caûm bieán ñeå traùnh aûnh höôûng bôûi caùc ñoà vaät baèng kim loaïi ngoaïi tröø vaät caàn phaùt hieän. Vì theá, haõy chaéc chaén quy ñònh moät khoaûng caùch nhoû nhö caùc hình döôùi ñaây: Ñôn vò: mm Caùc loaïi vaät lieäu Caùc loaïi vaät lieäu cuûa vaät caûm bieán Khoaûng caùch caûm bieán coù theå khaùc nhau bôûi ñaëc tröng ñieän cuûa vaät caûm bieán (Tính chaát daãn ñieän, Haèng soá khoâng ñieän moâi) vaø tình traïng huùt nöôùc, kích thöôùc,... AÛnh höôûng bôûi ñieän tröôøng coù taàn soá cao Noù coù theå gaây ra söï coá cho maùy moùc maø maùy naøy phaùt ra taàn soá cao cuûa ñieän tröôøng ví duï nhö maùy giaëc,... Moâi tröôøng xung quanh Coù nöôùc hoaëc daàu treân beà maët cuûa phaàn caûm bieán, noù coù theå gaây ra truïc traëc. Neáu caùi chai ñeå phaùt hieän möùc bò phuû daàu,... noù coù theå gaây truïc traëc. Ñaëc bieät, loaïi 15mm coù ñoä nhaïy cao vôùi caùc vaät theå coù ñieän caûm, haõy caån thaän keûo thaám nöôùc. Daàu Khoâng cho daàu hoaëc dung dòch daàu chaûy vaøo caûm bieán, ñoái vôùi voû ñöôïc laøm baèng nhöïa.
Đồng bộ tài khoản