Diễn giải hệ số k

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
11
download

Diễn giải hệ số k

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để lương công nhân được tính toán tăng ca và trưởng bộ phận không lấy từ lương sản phẩm của tổ sản xuất thì đơn giá mới phải giảm so với đơn giá cũ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Diễn giải hệ số k

  1. DIEÃN GIAÛI HEÄ SOÁ K Ñeå löông cuûa coâng nhaân ñöôïc tính toaùn taêng ca vaø löông cuûa tröôûng boä phaän khoâng laáy töø löông saûn phaåm cuûa toå saûn xuaát thì ñôn giaù môùi phaûi giaûm so vôùi ñôn giaù cuõ. - Giaû ñònh ñôn giaù chæ môùi chæ baèng k so vôùi ñôn giaù cuõ ( 0 < k < 1). - Giaû ñònh moät soå saûn xuaát laøm 2 maõ haøng trong thaùng vôùi soá löôïng vaø ñôn giaù theo baûng sau (caùc soá lieäu, daãn chöùng chæ mang tính minh hoaï): Stt Khaùch haøng Maõ haøng PO Saûn löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn 1 Lollytogs 9084 9000 1500 13 500 000 2 Rotex 838 12000 1300 15 600 000 Toång coäng: 29 100 000 ñoàng Toång ngaøy coâng chính laø: NCC Toång ngaøy coâng taêng ca la: NCTC Toång ngaøy coâng chuû nhaät laø: NCCN Neáu ñôn giaù môùi chæ coøn k so vôùi ñôn giaù cuõ (0

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản