Điện tâm đồ_Phần 6

Chia sẻ: Gai Gai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
103
lượt xem
65
download

Điện tâm đồ_Phần 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phó tâm thu gồm 2 loại đó là Phó tâm thu nhĩ và Phó tâm thu thất. Đặc điểm của Phó tâm thu: khoảng cách giữa 2 nhát Phó tâm thu bao giờ cũng bằng hay bằng bội số của một khoảng cơ sở. Tần số của một phó tâm thu có thể chậm hơn tần số xoang cơ bản trong khi đó tần số một loạt ngoại tâm thu thì bao giờ cũng nhanh hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện tâm đồ_Phần 6

  1. phã t©m thu (parasystole) Gåm: - Phã t©m thu nhÜ - Phã t©m thu thÊt * §Æc ®iÓm cña phã t©m thu: - Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 nh¸t phã t©m thu bao giê còng b»ng hay b»ng béi sè cña mét kho¶ng c¬ së - TÇn sè cña mét nhãm phã t©m thu cã thÓ chËm h¬n tÇn sè xoang c¬ b¶n trong khi ®ã tÇn sè mét lo¹t NTT th× bao giê còng nhanh h¬n VÝ dô: Phã t©m thu thÊt kÕt hîp víi ngo¹i t©m thu thÊt, mòi tªn chØ c¸c phã t©m thu thÊt
  2. nhÞp nhaNh kÞch ph¸t 1. NhÞp nhanh kÞch ph¸t trªn thÊt: * §Æc ®iÓm: - Sãng P: + TÇn sè nhanh 120-240ck/p + H×nh d¹ng kh¸c víi nhÞp c¬ së + VÞ trÝ: lÉn vμo QRS hoÆc nh« ra ë phÇn cuèi QRS - QRS hÑp th−êng gièng nhÞp c¬ së(trong c¬n) * C¸c lo¹i: - Tim nhanh vμo l¹i nót xoang - Tim nhanh vμo l¹i c¬ nhÜ - Tim nhanh vμo l¹i nót nhÜ thÊt - Tim nhanh trªn thÊt do vßng vμo l¹i víi ®−êng dÉn truyÒn phô nhÜ- thÊt
  3. NhÞp nhanh kÞch ph¸t trªn thÊt: f= 150l/p; QRS hÑp
  4. NhÞp nhanh kÞch ph¸t trªn thÊt: f= 150; QRS hÑp, PR ng¾n l¹i
  5. NhÞp nhanh kÞch ph¸t thÊt(tim nhanh thÊt) * Nguån ph¸t nhÞp tõ chç ph©n nh¸nh cña bã His trë xuèng nh−ng chñ yÕu lμ m¹ng Purkinje * §Æc ®iÓm ECG: • TÇn sè thÊt rÊt nhanh:120-240ck/p • QRS d·n réng • P b×nh th−êng cã tÇn sè cña nhÞp xoang(60-70ck/p) th−êng lÉn vμo QRS, nÕu ®øng ®éc lËp lμ ph©n li nhÜ thÊt( • cã gi¸ trÞ chÈn ®oÊn NNT)
  6. Tim nhanh thÊt: f= 150ck/p; QRS gi·n réng
  7. Tim nhanh thÊt ph¶i(æ xuÊt ph¸t tõ thÊt ph¶i)
  8. Tiªu chuÈn Brugada ®Ó chÈn ®o¸n ph©n biÖt tim nhanh thÊt víi tim nhanh trªn thÊt bÞ dÉn truyÒn lÖnh h−íng • B−íc 1: Xem cã d¹n RS/c¸c chuyÓn ®¹o tr−íc tim kh«ng? + NÕu kh«ng cã=> tim nhanh thÊt + NÕu cã d¹ng RS ë Ýt nhÊt 1 chuyªn ®¹o th× sang b−íc 2 - B−íc 2: §o kho¶ng c¸ch tõ khëi ®Çu QRS tíi ®iÓm s©u nhÊt cña S(kho¶ng RS). + NÕu RS > 0,1s ë Ýt nhÊt 1 chuyÓn ®¹o => tim nhanh thÊt + NÕu RS b−íc3 - B−íc 3: T×m dÊu hiÖu ph©n ly nhÜ thÊt. + NÕu cã sè QRS > sè sãng P => tim nhanh thÊt + NÕu kh«ng cã ph©n ly A-V => b−íc 4 - B−íc 4: Xem h×nh d¹ng cña QRS/V1 vμ V6 nÕu cã ®Æc ®iÓm cña tim nhanh thÊt th× chÈn ®o¸n lμ tim nhanh thÊt nÕu kh«ng cã th× lμ tim nhanh trªn thÊt dÉn truyÒn lÖch h−íng Tiªu chuÈn QRS cña tim nhanh thÊt: - QRS réng ≥ 0.14s - Trôc QRS: trôc tr¸i m¹nh
Đồng bộ tài khoản