Điện tâm đồ_Phần 7

Chia sẻ: Gai Gai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
110
lượt xem
68
download

Điện tâm đồ_Phần 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rung nhĩ - Cuồng nhĩ - Cuồng động nhĩ: Rung nhĩ là một loại loạn nhịp rất nhanh do nhiều ổ phát xung nằm ở cơ nhĩ cho các thớ cơ nhĩ rung lên chứ không còn co bóp do nút xoang chỉ huy. Trong cơn rung nhĩ các xung động truyền xuống thất không đều do có block nhĩ thất chức năng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện tâm đồ_Phần 7

 1. rung nhÜ, cuång nhÜ, cuång ®éng nhÜ 1. Rung nhÜ • Lμ 1 läai lo¹n nhÞp rÊt nhanh do nhiÒ æ ph¸t xung n»m ë c¬ nhÜ lμm cho c¸c thí c¬ nhÜ rung lªn chø kh«ng cßn co bãp do nót xoang chØ huy. Trong c¬n rung nhÜ c¸c xung ®éng truyÒn xuèng thÊt kh«ng ®Òu do cã block nhÜ thÊt chøc n¨ng Tiªu chuÈn: • MÊt sãng P thay b»ng sãng f (fibrillation)râ trªn V1,V2 • Phøc bé QRS: + Kh«ng ®Òu vÒ biªn ®é: c¸c sãng R cao thÊp kh¸c nhau + Kh«ng ®Òu vÒ tÇn sè: C¸c kho¶ng RR kh«ng ®Òu * C¸c thÓ: - Rung nhÜ ë bn cã HC W-P-W: + TÇn sè thÊt nhanh > 200l/p + QRS gi·n réng + RR ng¾n
 2. - Rung nhÜ víi block nhÜ thÊt hoμn toμn: + TÇn sè thÊt chËm vμ ®Òu + QRS cã thÓ hÑp hoÆc gi·n - Rung nhÜ trªn bn cã block nh¸nh tõ tr−íc: + QRS cã d¹ng cña block nh¸nh - Rung nhÜ víi nhÞp thÊt ®Òu vμ nhanh
 3. Rung nhÜ
 4. Rung nhÜ ë bÖnh nh©n cã HC W-P-W
 5. Cuång nhÜ (Atrial Flutter) * Lμ t×nh tr¹ng nhÜ bãp rÊt nhanh vμ rÊt ®Òu d−íi sù chØ huy cña nh÷ng xugn ®éng bÖnh lý cã tÇn sè kho¶ng 300ck/p * ECG: • MÊt sãng P thay b»ng sãng F(Flutter) cã h×nh d¹ng gièng nhau, ®Òu nhau vμ liªn tiÕp víi nhau rÊt ®Òu t¹o nªn h×nh ¶nh gièng nh− l−ìi c−a hoÆc c¸nh chim vç nªn cßn gäi lμ vç nhÜ • QRS b×nh th−êng cung cã thÓ mÐo mã do sãng F chång lªn • NÕu cã 2 sãng F cã 1 thÊt ®å (QRS) gäi lμ cuång nhÜ 2/1, 3 sãng F cã 1 QRS gäi lμ cuång nhÜ 3/1.... th−êng gÆp lo¹i cuång nhÜ 2/1
 6. Cuång nhÜ víi dÉn truyÒn nhÜ – thÊt 2/1
 7. Cuång nhÜ 2/1
 8. Cuång nhÜ 2/1
 9. Cuång nhÜ 3/2
 10. Cuång nhÜ 3/2
 11. Cuång nhÜ 2/1: mòi tªn chØ vÞ trÝ 2 sãng F(Flutter) míi cã 1 QRS TÇn sè nhÜ 280; tÇn sè thÊt 140
 12. Cuång nhÜ 2/1 víi block nh¸nh tr¸i
 13. Trªn nÒn cuång nhÜ 2/1, xuÊt hiÖn block A-V vμ block nh¸nh tr¸i
 14. Cuång nhÜ 2/1 vμ 4/1 víi block nh¸nh tr¸i kh«ng hoμn toμn: f sãng cuång nhÜ
 15. Rung cuång nhÜ, Cuång thÊt * Cuång nhÜ phèi hîp víi rung nhÜ, trªn ECG cã h×nh ¶nh cña c¶ rung nhÜ vμ cuång nhÜ tøc cã c¶ sãng f vμ sãng F( C¸c sãng F cã biªn ®é lín h¬n vμ ®Òu h¬n sãng f) * Cuång thÊt: • Tr¹ng th¸i chuyÓn tiÕp gi÷a NNT vμ rung thÊt • Kh«ng ph©n biÖt ®−îc P, QRS, T, th−êng lμ nh÷ng dao ®éng ®Òu h¬n rung thÊt biªn ®é lín
 16. xo¾n ®Ønh, Rung thÊt 1. Xo¾n ®Ønh: Lμ rèi lo¹n nhÞp trung gian gi÷a nhÞp nhanh thÊt vμ rung thÊt * ECG: - TÇn sè thÊt nhanh 200-250/phót - RR kh«ng ®Òu - BiÕn ®«i QRS lu«n thay ®æi theo 1 chu kú: t¨ng dÇn råi gi¶m dÇn 2. Rung thÊt : QRS-T bÞ biÕn d¹ng d·n réng thμnh ®−êng ngo»n ngoÌo Rung thÊt
Đồng bộ tài khoản