intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Điện toán đám mây

Chia sẻ: Nguyễn Huỳnh Đông | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
359
lượt xem
150
download

Điện toán đám mây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay, đối với các công ty, doanh nghiệp. việc quản lí tốt hiệu quả dữ liệu của riêng công ty cũng như dữ liệu khách hàng, đối tác là một trong những bài toán được ưu tiên hàng đầu và đang không ngừng gây khó khăn cho họ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện toán đám mây

 1. BÀI BÁO CÁO Nhóm 9 Thành viên trong nhóm: Nguy n Thành Nguyên Nguy n Th Bích Ngân Huỳnh Chí Hi u Tr n B ch Y n Phi Nguy n Huỳnh ð ng
 2. M c l c: I. V n ñ II. ð nh nghĩa III. Các gi i pháp IV. Các l i ích c a ñi n toán ñám mây V. Ưu ñi m VI. Khó khăn và thách th c
 3. SƠ LƯ C V CLOUD COMPUTING I. ð T V N ð - Ngày nay, ñ i v i các công ty, doanh nghi p, vi c qu n lý t t, hi u qu d li u c a riêng công ty cũng như d li u khách hàng, ñ i tác là m t trong nh ng bài toán ñư c ưu tiên hàng ñ u và ñang không ng ng gây khó khăn cho h . ð có th qu n lý ñư c ngu n d li u ñó, ban ñ u các doanh nghi p ph i ñ u tư, tính toán r t nhi u lo i chi phí như chi phí cho ph n c ng, ph n m m, m ng, chi phí cho qu n tr viên, chi phí b o trì, s a ch a, … Ngoài ra h còn ph i tính toán kh năng m r ng, nâng c p thi t b ; ph i ki m soát vi c b o m t d li u cũng như tính s n sàng cao c a d li u. - T m t bài toán ñi n hình như v y, chúng ta th y ñư c r ng n u có m t nơi tin c y giúp các doanh nghi p qu n lý t t ngu n d li u ñó, các doanh nghi p s không còn quan tâm ñ n cơ s h t ng, công ngh mà ch t p trung chính vào công vi c kinh doanh c a h thì s mang l i cho h hi u qu và l i nhu n ngày càng cao hơn. - Thu t ng “cloud computing” còn ñư c b t ngu n t ý tư ng ñưa t t c m i th như d li u, ph n m m, tính toán, … lên trên m ng Internet. Chúng ta s không còn trông th y các máy PC, máy ch c a riêng các doanh nghi p ñ lưu tr d li u, ph n m m n a mà ch còn m t s các “máy ch o” t p trung trên m ng. Các “máy ch o” s cung c p các d ch v giúp cho doanh nghi p có th qu n lý d li u d dàng hơn, h s ch tr chi phí cho lư ng s d ng d ch v c a h , mà không c n ph i ñ u tư nhi u vào cơ s h t ng cũng như quan tâm nhi u ñ n công ngh . Xu hư ng này s giúp nhi u cho các công ty, doanh nghi p v a và nh mà không có cơ s h t ng m ng, máy ch ñ lưu tr , qu n lý d li u t t. - V y “cloud computing” là gì ? Nó có th gi i quy t bài toán trên như th nào và có nh ng ñ c ñi m n i b t gì ? Chúng ta s ñi qua các ph n sau ñ n m rõ v n ñ này. II. ð NH NGHĨA “ði n toán ñám mây (cloud computing) là m t mô hình ñi n toán có kh năng co giãn (scalable) linh ñ ng và các tài nguyên thư ng ñư c o hóa ñư c cung c p như m t d ch v trên m ng Internet”. (Theo wikipedia) “M t mô hình ñi n toán nơi mà kh năng m r ng và linh ho t v công ngh thông tin ñư c cung c p như m t d ch v cho nhi u khách hàng ñang s d ng các công ngh trên Internet”. (Theo Gartner)
 4. Hình 1. Mô hình cho ñi n toán ñám mây Theo Ian Foster: “M t mô hình ñi n toán phân tán có tính co giãn l n mà hư ng theo co giãn v m t kinh t , là nơi ch a các s c m nh tính toán, kho lưu tr , các n n t ng (platform) và các d ch v ñư c tr c quan, o hóa và co giãn linh ñ ng, s ñư c phân ph i theo nhu c u cho các khách hàng bên ngoài thông qua Internet”. III. CÁC GI I PHÁP • Cloud Computing ra ñ i ñ gi i quy t các v n ñ sau: V n ñ v lưu tr d li u: D li u ñư c lưu tr t p trung các kho d li u kh ng l . Các công ty l n như Microsoft, Google có hàng ch c kho d li u trung tâm n m r i rác kh p nơi trên th gi i. Các công ty l n này s cung c p các d ch v cho phép doanh nghi p có th lưu tr và qu n lý d li u c a h trên các kho lưu tr trung tâm. • V n ñ v s c m nh tính toán: Có 2 gi i pháp chính: o S d ng các siêu máy tính (super-computer) ñ x lý tính toán. o S d ng các h th ng tính toán song song, phân tán, tính toán lư i (grid computing). • V n ñ v cung c p tài nguyên, ph n m m: Cung c p các d ch v như IaaS (infrastructure as a service), PaaS (platform as a service), SaaS (software as a service). Chương 2 s ñi sâu hơn v các d ch v này.
 5. IV. M T S L I ÍCH C A ðI N TOÁN ðÁM MÂY MANG L I • V n ñ v lưu tr d li u: D li u ñư c lưu tr t p trung các kho d li u kh ng l . Các công ty l n như Microsoft, Google có hàng ch c kho d li u trung tâm n m r i rác kh p nơi trên th gi i. Các công ty l n này s cung c p các d ch v cho phép doanh nghi p có th lưu tr và qu n lý d li u c a h trên các kho lưu tr trung tâm. • V n ñ v s c m nh tính toán: Có 2 gi i pháp chính: o S d ng các siêu máy tính (super-computer) ñ x lý tính toán. o S d ng các h th ng tính toán song song, phân tán, tính toán lư i (grid computing). • V n ñ v cung c p tài nguyên, ph n m m: Cung c p các d ch v như IaaS (infrastructure as a service), PaaS (platform as a service), SaaS (software as a service). V. ƯU ðI M • Nhanh chóng c i thi n v i ngư i dùng có kh năng cung c p s n các tài nguyên cơ s h t ng công ngh m t cách nhanh chóng và ít t n kém. • Chi phí ñư c gi m ñáng k và chi phí v n ñ u tư ñư c chuy n sang ho t ñ ng chi tiêu. ði u này làm gi m rào c n cho vi c ti p nh n, ch ng h n như cơ s h t ng ñư c cung c p b i ñ i tác th 3 và không c n ph i mua ñ dùng cho các tác v tính toán th c hi n 1 l n hay chuyên sâu mà không thư ng xuyên. Vi c ñ nh giá d a trên cơ s tính toán theo nhu c u thì t t ñ i v i nh ng tùy ch n d a trên vi c s d ng và các k năng IT ñư c ñòi h i t i thi u (hay không ñư c ñòi h i) cho vi c th c thi. • S ñ c l p gi a thi t b và v trí làm cho ngư i dùng có th truy c p h th ng b ng cách s d ng trình duy t web mà không quan tâm ñ n v trí c a h hay thi t b nào mà h ñang dùng, ví d như PC, mobile. Vì cơ s h t ng off-site (ñư c cung c p b i ñ i tác th 3) và ñư c truy c p thông qua Internet, do ñó ngư i dùng có th k t n i t b t kỳ nơi nào. • Vi c cho thuê nhi u ñ có th chia s tài nguyên và chi phí gi a m t ph m vi l n ngư i dùng, cho phép: o T p trung hóa cơ s h t ng trong các lĩnh v c v i chi phí th p hơn (ch ng h n như b t ñ ng s n, ñi n, v.v.) o Kh năng ch u t i nâng cao (ngư i dùng không c n k sư cho các m c t i cao nh t có th ). o C i thi n vi c s d ng và hi u qu cho các h th ng mà thư ng ch 10-20% ñư c s d ng. • ð tin c y c i thi n thông qua vi c s d ng các site có nhi u dư th a, làm nó thích h p cho tính liên t c trong kinh doanh và khôi ph c th t b i. Tuy nhiên, ph n l n các d ch v c a cloud computing có nh ng lúc thi u h t và ngư i giám ñ c kinh doanh, IT ph i làm cho nó ít ñi. • Tính co giãn linh ñ ng (“theo nhu c u”) cung c p tài nguyên trên m t cơ s m n, t b n thân d ch v và g n th i gian th c, không c n ngư i dùng ph i có k
 6. sư cho ch u t i. Hi u su t ho t ñ ng ñư c quan sát và các ki n trúc nh t quán, k t n i l ng l o ñư c c u trúc dùng web service như giao ti p h th ng. • Vi c b o m t c i thi n nh vào t p trung hóa d li u, các tài nguyên chú tr ng b o m t, v.v… nhưng cũng nâng cao m i quan tâm v vi c m t quy n ñi u khi n d li u nh y c m. B o m t thư ng thì t t hay t t hơn các h th ng truy n th ng, m t ph n b i các nhà cung c p có th dành nhi u ngu n l c cho vi c gi i quy t các v n ñ b o m t mà nhi u khách hàng không có ñ chi phí ñ th c hi n. Các nhà cung c p s ghi nh (log) các truy c p, nhưng vi c truy c p vào chính b n thân các audit log có th khó khăn hay không th . • Kh năng ch u ñ ng x y ra thông qua vi c t n d ng tài nguyên ñã ñư c c i thi n, các h th ng hi u qu hơn. Tuy nhiên, các máy tính và cơ s h t ng k t h p là nh ng th tiêu th năng lư ng ch y u. VI. KHÓ KHĂN VÀ THÁCH TH C Trong quá trình hi n th c cloud computing, ngư i ta nh n th y m t s khó khăn, thách th c sau: • B om t o S h u trí tu (Intellectual property) o Tính riêng tư (Privacy) o ð tin c y (Trust) • Kh năng không ki m soát d li u • ð tr d li u • Tính s n sàng c a d ch v , d li u • Các d ch v kèm theo • Các quy ñ nh pháp lu t cho các d ch v , gi a khách hàng và nhà cung c p. Ngu n tham kh o: _ http://vi.wikipedia.org/ _ http://facts.baomoi.com/ _ http://www.thesaigontimes.vn/ _ www.cisco.com/

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản