intTypePromotion=1

Điều khiển PLC - Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200

Chia sẻ: Nguyen Dinh Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
442
lượt xem
179
download

Điều khiển PLC - Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu các ngôn ngữ lập trình: LẬP TRÌNH PLC S7-200 Lập trình cho S7 200 và các PLC khác của hãng Siemens dựa trên 3 phương pháp cơ bản: Phương pháp hình thang (Ladder logic _ LAD). Phương pháp khối hàm (Function Block Diagram _ FBD). Phương pháp liệt kê câu lệnh (Statement List _ STL). 5.1.1 Định nghĩa về LAD: LAD là ngôn ngữ lập trình bằng đồ họa. Nhữnh thành phần cơ bản dùng trong LAD tương ứng với những thành phần cơ bản dùng trong bảng mạch rơle....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển PLC - Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200

 1. Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200 Chương 5 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PLC S7-200 5.1.Giới thiệu các ngôn ngữ lập trình: Lập trình cho S7 200 và các PLC khác của hãng Siemens dựa trên 3 phương pháp cơ bản: Phương pháp hình thang (Ladder logic _ LAD). Phương pháp khối hàm (Function Block Diagram _ FBD). Phương pháp liệt kê câu lệnh (Statement List _ STL). 5.1.1 Định nghĩa về LAD: LAD là ngôn ngữ lập trình bằng đồ họa. Nhữnh thành phần cơ bản dùng trong LAD tương ứng với những thành phần cơ bản dùng trong bảng mạch rơle. + Tiếp điểm có hai loại: Thường đóng Thường hở + Cuộn dây (coil): + Hộp (box): Mô tả các hàm khác nhau, nó làm việc khi có tín hiệu đưa đến hộp. Có các nhóm hộp sau: hộp các bộ định thời, hộp các bộ đếm, hộp di chuyển dữ liệu, hộp các hàm toán học, hộp trong truyền thông mạng... + Mạng LAD: Là mạch nối các phần tử thành một mạng hoàn thiện, các phần tử như cuộn dây hoặc các hộp phải được mắc đúng chiều. Nguồn điện có hai đường chính, một đường bên trái thể hiện dây nóng, một đường bên phải là dây trung tính (neutral) nhưng không được thể hiện trên giao diện lập trình. Một mach làm việc được khi các phần tử được mắc đúng chiều và kín mạch. 5.1.2. Định nghĩa về STL: Là phương pháp thể hiện chương trình dưới dạng tập hợp các câu lệnh. Để tạo ra một chương trình bằng STL, người lập trình cần phải hiểu rõ phương thức sử dụng 9 bit trong ngăn xếp (stack) logic của S7 200. Ngăn xếp là một khối 9 bit chồng lên nhau từ S0÷S8, nhưng tất cả các thuật toán liên quan đến ngăn xếp đều làm việc với bit đầu tiên và bit thứ hai (S0 và S1) của ngăn xếp. giá trị logic mới có thể được gởi hoặc nối thêm vào ngăn xếp. Hai bit S0 và S1 phối hợp với nhau thì ngăn xếp được kéo lên một bit. Ngăn xếp của S7 200 (logic stack): 44
 2. Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200 S0 Stack0 bit đầu tiên của ngăn xếp. S1 Stack1 bit thứ hai của ngăn xếp. S2 Stack2 bit thứ ba của ngăn xếp. S3 Stack3 bit thứ tư của ngăn xếp. S4 Stack4 bit thứ năm của ngăn xếp. S5 Stack5 bit thứ sáu của ngăn xếp. S6 Stack6 bit thứ bảy của ngăn xếp. Stack7 bit thứ tám của ngăn xếp. S7 Stack8 bit thứ chín của ngăn xếp. S8 Hình 5.3: Mô tả ngăn xếp của S7 200. 5.2.Vòng quét (thực hiện chương trình) và cấu trúc của một chương trình: PLC thực hiện chương trình theo vòng lặp. Mỗi vòng lặp được gọi là vòng quét (scan). Các giai đoạn của vòng quét: Khi gặp lệnh vào/ra tức thời ngay lập tức hệ thống dừng tất cả mọi công việc khác, ngay cả chương trình xử lý ngắt để thực hiện chương trình này trực tiếp với cổng vào/ra. Nếu sử dụng các chế độ ngắt, chương trình con tương ứng với từng tín hiệu ngắt được soạn thảo và cài đặt như một bộ phận của chương trình. Chương trình xử lý ngắt chỉ được thực hiện trong vòng quét khi xuất hiện tín hiệu báo ngắt và có thể xảy ra ở bất cứ thời điểm nàơ trong vòng quét. 45
 3. Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200 5.3.Tập lệnh S7-200: Tập lệnh của S7-200 được chia làm 3 nhóm: 1. Các lệnh mà khi thực hiện thì làm việc độc lập không phụ thuộc vào giá trị logic của bit đầu tiên trong ngăn xếp (gọi là nhóm lệnh không điều kiện). 2. Các lệnh chỉ thực hiện khi bit đầu tiên trong ngăn xếp có giá trị bằng 1 (gọi là nhóm lệnh có điều kiện). 3. Các nhãn lệnh đánh dấu vị trí trong tập lệnh (gọi là nhóm lệnh điều khiển chương trình). Cây lệnh Tập lệnh Bit Tập lệnh can thiệp vào thời gian hệ thống Tập lệnh truyền thông Tập lệnh so sánh Tập lệnh biến đổi Tập các bộ đếm Tập lệnh toán học Tập lệnh toán học Tập lệnh điều khiển ngắt Tập lệnh các phép tính logic biến đổi Tập lệnh di chuyển dữ liệu Tập lệnh điều khiển chương trình Tập lệnh thao tác với thanh ghi (dịch/quay vòng thanh ghi) Tập lệnh làm việc với chuỗi Tập lệnh làm việc với bảng dữ liệu Tập các bộ định thời Tập lệnh gọi chương trình con và chương trình ngắt Hình 5.3: Mô tả cây lệnh với SIMATIC S7-200. 46
 4. Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 Hình 5.4: Mô tả cây lệnh bit. 2 2 Hình 5.5: Mô tả cây lệnh can thiệp vào thời gian hệ thống. 2 2 2 2 2 2 Hình 5.6: Mô tả cây lệnh truyền thông. 47
 5. Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48
 6. Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hình 5.7: Mô tả cây lệnh so sánh 49
 7. Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Hình 5.8: Mô tả cây lệnh biến đổi. 2 2 2 2 2 2 Hình 5.9: Mô tả cây lệnh các bộ đếm. 2 2 2 Hình 5.10: Mô tả cây lệnh các bộ định thời. 50
 8. Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200 2 2 2 2 2 Hình 5.11: Mô tả cây lệnh điều khiển ngắt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Hình 5.12: Mô tả cây lệnh học kiểu Floating-Point. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Hình 5.13: Mô tả cây lệnh toán học kiểu Integer. 51
 9. Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Hình 5.14: Mô tả cây lệnh phép tính logic biến đổi. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Hình 5.15: Mô tả cây lệnh di chuyển dữ liệu. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Hình 5.16: Mô tả cây lệnh điều khiển chương trình. 52
 10. Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Hình 5.17: Mô tả cây lệnh điều khiển chương trình. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Hình 5.18: Mô tả cây lệnh làm việc với chuỗi. 53
 11. Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200 2 2 2 2 2 2 2 2 Hình 5.19: Mô tả cây lệnh làm việc với bảng dữ liệu. ! 1_Các lệnh không điều kiện. 2_Các lệnh có điều kiện. 3_Các lệnh điều khiển chương trình. 5.4. Cú pháp và cách ứng dụng SIMATIC struction S7-200: 5.4.1. Toán hạng và giới hạn cho phép: Bảng : Giới hạn toán hạng của CPU S7-200 series CPU 22x. 54
 12. Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200 5.4.2. SIMATIC Bit Logic instruction: Bảng : Standard contacts, Immediate contacts, Not, Positive_Negative transition. Mô tả Toán hạng Kiểu dữ liệu STL LAD Description Operands Data Types bit LD Tiếp điểm thường mở sẽ được bit: I, Q, M, V, SM, Bool đóng khi bit = 1 T, C, S, L A O LDN bit Tiếp điểm thường đóng sẽ được bit: I, Q, M, V, SM, Bool mở khi bit = 1 T, C, S, L AN ON LDI Tiếp điểm thường mở sẽ đóng tức bit thời (không phụ thuộc vào chu kỳ Bool bit: I AI vòng quét) OI bit LDNI Tiếp điểm thường đóng sẽ mở tức thời (không phụ thuộc vào chu kỳ Bool bit: I AIN vòng quét) OIN Đảo giá trị logic của bit đầu tiên NOT Không Không NOT trong ngăn xếp Bit đầu tiên trong ngăn xếp có giá bit: I, Q, M, V, SM, trị bằng 1 (trong khoảng thời gian T, C, S, L P EU đúng bằng 1 chu kỳ vòng quét) Bool khi phát hiện sườn lên của tín hiệu đầu vào. 55
 13. Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200 Bit đầu tiên trong ngăn xếp có giá bit: I, Q, M, V, SM, Bool trị bằng 1 (trong khoảng thời gian T, C, S, L ED đúng bằng 1 chu kỳ vòng quét) N khi phát hiện sườn xuống của tín hiệu đầu vào. Hình 5.20: Ví dụ minh hoạ lệnh LD, NOT, ED trong chương trình LAD và STL. 1. SIMATIC Bit Logic Instructions: Mô tả Toán hạng Kiểu dữ liệu STL LAD Description Operands Data Types Cuộn dây đầu ra ở trạng thái ON bit: I, Q, M, V, SM, bit khi có dòng điện điều khiển đi T, C, S, L Bool = bit qua. Cuộn dây đầu ra ở trạng thái ON bit: Q bit tức thời (không phụ thuộc vào Bool =I bit chu kỳ vòng quét) khi có dòng điện điều khiển đi qua. bit: I, Q, M, V, SM, Set 1 mảng gồm n tiếp điểm, T, C, S, L tính từ tiếp điểm "bit" (n
 14. Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200 bit: I, Q, M, V, SM, Reset 1 mảng gồm n tiếp điểm, T, C, S, L tính từ tiếp điểm "bit" (n
 15. Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200 2. SIMATIC Copare Byte Instructions: Mô tả Toán hạng Kiểu dữ liệu STL LAD Description Operands Data Types COPARE BYTE Lệnh so sánh giá trị của hai byte IB, QB, MB, LDB= IN1 và IN2. VB, SMB, SB, IN1 Trạng thái tiếp điểm là đóng khi LB, AC, Byte ==B AB= IN2 Constant, ∗VD, lệnh so sánh IN1= IN2 là đúng. OB= ∗AC, ∗LD Lệnh so sánh giá trị của hai byte IB, QB, MB, LDB IN1 và IN2. VB, SMB, SB, IN1 Trạng thái tiếp điểm là đóng khi LB, AC, B Byte AB IN2 lệnh so sánh IN1 IN2 là đúng. Constant, ∗VD, OB ∗AC, ∗LD LDB< Lệnh so sánh giá trị của hai byte IB, QB, MB, IN1 và IN2. VB, SMB, SB, IN1 = Lệnh so sánh giá trị của hai byte IB, QB, MB, IN1 và IN2. VB, SMB, SB, IN1 >=B Trạng thái tiếp điểm là đóng khi LB, AC, Byte AB>= IN2 lệnh so sánh IN1>= IN2 là đúng. Constant, ∗VD, OB>= ∗AC, ∗LD COPARE WORD (COPARE INTEGER) LDW= Lệnh so sánh giá trị của hai IW, QW, MW, VW, Word IN1 và IN2. SMW, SW, LW, IN1 Word Trạng thái tiếp điểm là đóng khi AC, Constant, ∗VD, ==I AW= IN2 lệnh so sánh IN1= IN2 là đúng. ∗AC, ∗LD OW= LDW Lệnh so sánh giá trị của hai IW, QW, MW, VW, IN1 Word IN1 và IN2. SMW, SW, LW, I Trạng thái tiếp điểm là đóng khi AC, Constant, ∗VD, Word AW IN2 lệnh so sánh IN1 IN2 là đúng. ∗AC, ∗LD OW 58
 16. Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200 LDW> Lệnh so sánh giá trị của hai IW, QW, MW, VW, Word IN1 và IN2. SMW, SW, LW, IN1 Word AC, Constant, ∗VD, Trạng thái tiếp điểm là đóng khi >I AW> IN2 lệnh so sánh IN1 > IN2 là đúng. ∗AC, ∗LD OW> LDW>= Lệnh so sánh giá trị của hai IW, QW, MW, VW, Word IN1 và IN2. SMW, SW, LW, IN1 Word >=I Trạng thái tiếp điểm là đóng khi AC, Constant, ∗VD, AW>= IN2 lệnh so sánh IN1 >= IN2 là đúng. ∗AC, ∗LD OW>= LDW< Lệnh so sánh giá trị của hai IW, QW, MW, VW, Word IN1 và IN2. SMW, SW, LW, IN1 Word Trạng thái tiếp điểm là đóng khi AC, Constant, ∗VD, = Lệnh so sánh giá trị của hai ID, QD, MD, VD, DoubleWord IN1 và IN2. SMD, SD, LD, AC, IN1 Double >=D Trạng thái tiếp điểm là đóng khi Constant, ∗VD, Word ADW>= IN2 lệnh so sánh IN1 >= IN2 là đúng. ∗AC, ∗LD ODW>= LDDW< Lệnh so sánh giá trị của hai ID, QD, MD, VD, DoubleWord IN1 và IN2. SMD, SD, LD, AC, Double IN1 Trạng thái tiếp điểm là đóng khi Constant, ∗VD,
 17. Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200 thực IN1 và IN2. SMD, SD, LD, AC, Constant, ∗VD, Trạng thái tiếp điểm là đóng khi IN1 AR= ==R lệnh so sánh IN1 = IN2 là đúng. ∗AC, ∗LD OR= IN2 Lệnh so sánh giá trị của hai số ID, QD, MD, VD, LDR thực IN1 và IN2. SMD, SD, LD, AC, IN1 Real Constant, ∗VD, Trạng thái tiếp điểm là đóng khi R AR IN2 lệnh so sánh IN1 IN2 là đúng ∗AC, ∗LD OR Lệnh so sánh giá trị của hai số ID, QD, MD, VD, LDR> IN1 thực IN1 và IN2. SMD, SD, LD, AC, Real >R Constant, ∗VD, Trạng thái tiếp điểm là đóng khi AR> IN2 lệnh so sánh IN1 > IN2 là đúng ∗AC, ∗LD OR> Lệnh so sánh giá trị của hai số ID, QD, MD, VD, LDR>= thực IN1 và IN2. SMD, SD, LD, AC, IN1 Real Constant, ∗VD, Trạng thái tiếp điểm là đóng khi >=R AR>= IN2 lệnh so sánh IN1 >= IN2 là đúng ∗AC, ∗LD OR>= Lệnh so sánh giá trị của hai số ID, QD, MD, VD, LDR< thực IN1 và IN2. SMD, SD, LD, AC, IN1 Real
 18. Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200 3. SIMATIC Timer Instructions: Kiểu dữ Mô tả Toán hạng liệu STL LAD Description Operands Data Types On_Delay_Timer (TON) Đây là lệnh đếm thời Txxx: Constant word gian hoạt khi tín hiệu EN IN : power flow bool là ON. Txxx TON Txxx, PT Khi giá trị dếm tức thời TON trong thanh ghi CT >= EN giá trị đặt trước trong PT thanh ghi PT thì bit trạng thái Txxx của bộ Timer là ON. Gía trị đếm tức thời trong thanh ghi CT = 0 và bit trạng thái về off khi tín hiệu ở đầu vào PT: IW, QW, là off. Ngược lại với MW, SMW, bộ TON, thanh ghi CV VW, LW, SW, và bit trạng thái vẫn INT AIW, T, C, AC, giữ nguyên trừ khi có Constant, ∗VD, lệnh Reset bộ TONR. ∗AC, ∗LD Ngoài ra có thể sử Txxx dụng lệnh Reset để TONR xoá thanh ghi tức thời TON Txxx, PT EN cũng như bit trạng thái PT của bộ TON. Ta có thể sử dụng toán hạng Word (INT) tương ứng với lệnh INT hay toán hạng tương ứng với bit trạng thái. Khi tín hiệu đầu vào EN = 1 bộ TOF không Txxx hoạt động. chỉ hoạt TOF EN TOF Txxx, PT động khi có sườn PT xuống của tín hiệu đầu vào. Bit trạng thái được bật lên ON khi 61
 19. Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200 CV = PT. Reset TOF (cả CV và bit trạng thái) bằng cách cung cấp tín hiệu vào đầu vào EN. Bảng : Số Timer và độ phân giải. Note: Không thể cùng một lúc sử dụng cả 2 bộ TON và TOF cho cùng 1 địa chỉ (ví dụ T37). Bảng : Gía trị đặt tối đa cho từng loại và trạng thái làm việc của các loại Timer. Việc sử dụng tiếp điểm thường đóng Q0.0 bên dưới để đảm làm tín hiệu đầu vào cho Timer đảm bảo cho Q0.0 sẽ có giá trị logic bằng 1 trong một vòng quét ở mỗi thời điểm mà giá trị đếm tức thời của bộ Timer đạt giá trị đặt trước PT. 62
 20. Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200 Tạo khoảng thời gian trễ 300ms bằng các loại timer có độ phân giải khác nhau Hình 23: Ví dụ cách sử dụng bộ TON. 63
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2