Điều kiện để mô hình franchise thành công

Chia sẻ: Tuan Tran Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
518
lượt xem
217
download

Điều kiện để mô hình franchise thành công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhượng quyền kinh doanh được xem là kênh tiếp thị độc đáo và siêu thị của thời đại. Song để xây dựng thành công một mô hình franchise phát triển mạnh và bền vững thật là điều không dễ dàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều kiện để mô hình franchise thành công

  1. I U KI N MÔ HÌNH FRANCHISE THÀNH CÔNG Như ng quy n kinh doanh (franchise) ư c xem là kênh ti p th c áo và siêu th c a th i i. Song xây d ng thành công m t mô hình franchise phát tri n m nh và b n v ng th t là i u không d dàng. Bài vi t chia s m t s i u ki n ch ch t m b o h th ng franchise thành công t kinh nghi m phát tri n franchise trên th gi i… Theo kinh nghi m tư v n th c ti n c a FT Consulting, doanh nghi p c n xây d ng chi n lư c franchise m b o 4 y u t quy t nh sau cho s thành công & phát tri n b n v ng: kh năng phát tri n b n v ng (sustainablity), kh năng ki m soát (controllability), kh năng ti p th h th ng (marketability) và kh năng nhân b n (replicability). Theo ó, doanh nghi p nên th c hi n các bư c i m t cách chuyên nghi p và áp ng các yêu c u c th sau: • Ch t lư ng & tiêu chuNn s n phNm d ch v nh t quán • Các ng d ng ti p th truy n thông b n s c thương hi u nh t quán th hi n qua vi c th c hi n chi n lư c “tài s n s h u trí tu ” phù h p • Mô hình & quy trình kinh doanh ư c chuNn hóa chi ti t có th d dàng & nhanh chóng nhân b n v i t l sai bi t v ch t lư ng nh nh t • Bên như ng quy n xây d ng h th ng ánh giá & ki m soát ch t lư ng và tính ng nh t c a h th ng nh m m b o các bên nh n quy n luôn th c hi n úng & nghiêm túc các quy nh ã th a thu n theo tinh th n “các anh em ru t trong cùng gia ình” • Ngành hàng kinh doanh franchise có ti m năng phát tri n n nh, b n v ng và lâu dài • m b o kh năng sinh l i phù h p & tương x ng cho c bên như ng quy n & nh n quy n • Bên như ng quy n có tri t lý và quan i m kinh doanh phù h p v i mong mu n h tr bên nh n quy n thành công theo nguyên t c ôi bên cùng th ng (win-win) và cung c p liên t c nh ng h tr c n thi t. Do ó nh ng i u ki n th a thu n trong h p ng ph i công b ng & m b o “win’win” cho c ôi bên. • Bên như ng quy n cam k t liên t c u tư vào ho t ng nghiên c u & phát tri n (ho c sáng t o) i v i s n phNm, dich v và c mô hình kinh doanh nh m m b o tính c nh tranh cho các bên nh n quy n & k c thương hi u • Bên như ng quy n l a ch n cNn th n các i tác nh n quy n v i tri t lý & ngu n l c phù h p d a trên các tiêu chí & tiêu chuNn rõ ràng. Theo th ng k trên th gi i, nguyên nhân th t b i ư c chia theo t l : 25% l i do ngư i như ng quy n, 25% do môi trư ng và 50% do bên nh n quy n. Trong h p ng franchise cũng quy nh vai trò & trách nhi m rõ ràng c a các bên tham gia, trong ó bên như ng quy n ch u trách nhi m chuy n giao h th ng, bí quy t, thương hi u và s n phNm.d ch v , còn bên nh n quy n ch u trách nhi m qu n lý & i u hành tr c ti p cơ s như ng quy n v i cam k t cao nh t v ngu n l c v t ch t & tinh th n. Mua như ng quy n franchise m b o xác su t thành công cao & gi m thi u r i ro không có nghĩa là thành công ch c ch n 100%. Quan tr ng nh t là bên nh n quy n c n phát tri n h th ng ki m soát tính nh t quán & hi u qu h th ng h n ch nh ng thay i t phát t phía bên nh n quy n, như t ý b i nguyên li u, cách ch bi n món ăn hay thay i h th ng b n s c thương hi u… Hơn th n a, bên như ng quy n nên xây d ng chương trình qu n lý quan h ch t ch v i bên nh n quy n (relationship mangement) như vi ng thăm nh kỳ, kh o sát ý ki n và hài lòng, h i th o/h i ngh B n quy n 2009© the Pathfinder 1
  2. khách hàng, hu n luy n nh m m b o l ng nghe ý ki n ph n h i, cung c p s h tr k p th i và liên t c. i u lưu ý là nhi u doanh nghi p qu c t ã không thành công khi xây d ng mô hình kinh doanh franchise do chưa th c hi n t t & y các y u t quy t nh s thành công c a mô hình franchise m c dù h ã c g ng t mình xây d ng hay “b t chư c” các mô hình thành công trên th gi i. Khi ó, các công ty tư v n franchise s giúp h gi m thi u r i ro u tư và gia tăng cơ h i thành công l n hơn. Bên nh n quy n cũng c n ư c ào t o bài b n hơn v franchise n u th t s h mong mu n kinh doanh thành công b ng mô hình franchise ch không ch ư c v ng suông v m t mô hình “bách chi n bách th ng’ có s n nào ó. T góc nhìn c a ngư i nh n quy n, vi c tham gia vào các h th ng NQKD s giúp h ti t ki m ti n b c, th i gian và gi m r i ro nhanh chóng tr thành nh ng ngư i ch doanh nghi p v i h n ch ban u v v n u tư, v ki n th c và kinh nghi m qu n lý, i u hành doanh nghi p nh quá trình chuy n như ng mô hình kinh doanh ã ư c ki m ch ng hi u qu trong th c t . Hi u qu v n u tư s cao hơn nhi u so v i t mình xây d ng doanh nghi p vì v n u tư ban u tuy không nh nhưng l i ích có ư c t NGKD & r i ro phát sinh l i th p hơn nhi u. Theo nghiên c u c a Phòng Thương m i M t năm 1974 n 2002, trung bình ch có 5% s doanh nghi p th t b i trong lĩnh v c NQKD, trong khi con s tương ng các doanh nghi p không như ng quy n là 30-65%. Chưa k ngư i nh n quy n s t n d ng ư c l i th có ư c nh quy mô c a toàn h th ng như gi m chi phí ti p th , khuy n mãi, gi m giá u vào nguyên v t li u s n xu t…Do ó bên c nh vi c n l c xây d ng thương hi u riêng c a mình, nhi u doanh nghi p trong nư c có th mua quy n s d ng thương hi u n i ti ng c a nư c ngoài phát tri n m ng lư i kinh doanh m t cách nhanh chóng và có hi u qu . i v i Vi t Nam, trư c m t nhu c u ào t o là r t c n thi t nâng cao nh n th c và hi u bi t, c bi t cho i tư ng như ng quy n & nh n quy n kinh doanh ti m năng. i n hình nh t là trư ng h p Chính Ph Singapre ã th c hi n r t t t vi c h tr phát tri n mô hình này qua chi n lư c franchise qu c gia vào nh ng năm 1990 v i nhi u chính sách h tr r t tích c c & hi u qu liên quan n vi c mi n thu cho các công ty tư v n franchise, ưu ãi thu & tài tr phát tri n h th ng các doanh nghi p như ng quy n và nh n quy n bên c nh vi c xây d ng khung pháp lý hoàn ch nh & thu n l i. Tr n Anh Tu n i tác i u hành the Pathfinder www.thepathfinder.com.vn B n quy n 2009© the Pathfinder 2
  3. Nhóm công ty tư v n FT-Pathfinder Consuting Group, bao g m hai công ty tư v n the Pathfinder (Vietnam) & FT Consulting (Singapore). Vài nét v công ty tư v n the Pathfinder (www.thepathfinder.com.vn)  Là công ty chuyên tư v n chi n lư c thương hi u, thi t k h th ng b n s c thương hi u & k ho ch ti p th truy n thông thương hi u, xây d ng chi n lư c công ty, tư v n chi n lư c & k ho ch phát tri n h th ng bán hàng…  Các thành viên c a công ty ã ư c m i và tham gia v i vai trò C v n trong Chương trình “20 thương hi u h t gi ng” c a y Ban Nhân Dân TP H Chí Minh do Trung tâm Xúc Ti n Thương M i TPHCM (ITPC) t ch c th c hi n 2005-2006.  Khách hàng tiêu bi u: May Vi t Ti n, May Phương ông, K m Nghĩa, Saigon Co.op, Tín Nghĩa, Vinasoy, Ngân hàng Phương ông, VNCI-USAID, SBI-EU… Vài nét v công ty tư v n như ng quy n FT Consulting, Singapore (www.consultft.com)  Là m t trong nh ng công ty tư v n l n nh t t i Châu Á, chuyên v như ng quy n kinh doanh, c p phép kinh doanh và chi n lư c phát tri n kinh doanh.  Công ty tư v n v như ng quy n duy nh t t i Singapore v i kinh nghi m th c ti n trong i u hành ho t ng như ng quy n. Hi n ang i u hành chu i c a hàng cà phê v i g n 50 c a hàng t i 9 qu c gia Á Châu.  FT Consulting tham gia tư v n cho nhi u công ty l n nh , t nh ng doanh nghi p a phương nh và trung, n các công ty a qu c gia như HP, Siemens, Ascendas, NTUC, Comfort-Delgro, Telekom Malaysia, KPMG và Singapore Press Holdings.  Giám c i u hành c a FT Consulting là thành viên y Ban i u hành c a H i Như ng quy n và C p phép Singapore.  i ngũ nhân viên hoàn ch nh – v lu t pháp, tài chính, xây d ng thương hi u, và kinh doanh.  16 năm ho t ng trong ngành  10 chuyên gia tư v n  Tư v n hơn 40 ngành ngh khác nhau  80 năm t ng h p kinh nghi m v tư v n như ng quy n  10 qu c gia – chi nhánh ho c i tác  T i Vi t Nam FT Consulting ã ch n the Pathfinder làm i tác ph i h p và cung c p d ch v Nh ng thành qu c a FT Consulting  150 h th ng như ng quy n ã ư c thi t l p và kinh doanh  30% th ph n c a th trư ng tư v n như ng quy n t i Singapore  Là ơn v ào t o chính th c và hàng u cho H i Như ng quy n và C p phép Singapore  ã ào t o và c p b ng v như ng quy n kinh doanh cho hơn 200 ngư i qu n lý và nhân viên trong khu v c Châu Á B n quy n 2009© the Pathfinder 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản