intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Điều trị gãy mâm chày phức tạp bằng kết hợp xương tối thiểu và cố định ngoài Ilzarov

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

636
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gãy mâm chày là loại gãy phạm khớp mà việc điều trị không tốt sẽ dẫn đến giới hạn gấp duỗi khớp gối, thoái hóa khớp sớm sau chấn thương hoặc có khi cứng khớp làm mất chức năng của khớp gối.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều trị gãy mâm chày phức tạp bằng kết hợp xương tối thiểu và cố định ngoài Ilzarov

  1. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 ÑIEÀU TRÒ GAÕY MAÂM CHAØY PHÖÙC TAÏP BAÈNG KEÁT HÔÏP XÖÔNG TOÁI THIEÅU VAØ COÁ ÑÒNH NGOAØI ILZAROV Hoaøng Ñöùc Thaùi, Ñoã Phöôùc Huøng, Löông Ñình Laâm TOÙM TAÉT Ñoái vôùi gaõy maâm chaøy phöùc taïp, ñieàu trò khoâng phaãu thuaät coøn nhieàu haïn cheá, ñieàu trò phaãu thuaät keát hôïp xöông kinh ñieån baèng neïp vít cuõng khoù ñaït ñöôïc muïc tieâu ñieàu trò trong tröôøng hôïp toån thöông moâ meàm lan roäng, vì seõ laøm toån thöông theâm heä thoáng gaáp duoãi goái vaø tæ leä nhieãm truøng cao. Muïc tieâu cuûa nghieân cöùu naøy nhaèm ñaùnh giaù böôùc ñaàu keát quaû ñieàu trò gaõy maâm chaøy phöùc taïp baèng keát hôïp xöông toái thieåu beân trong vaø coá ñònh ngoaøi Ilizarov. Töø thaùng 06.2002 ñeán thaùng 10.2003 chuùng toâi ñaõ ñieàu trò 40 gaõy maâm chaøy baèng phöông phaùp naøy, bao goàm 29 gaõy loaïi VI vaø 11 loaïi V theo phaân loaïi Schatzker. Coù 12 gaõy hôû vaø 28 gaõy kín. Ñaùnh giaù keát quaû theo thang ñieåm cuûa Hoäi khôùp goái Hoa Kyø. Thôøi gian theo doõi daøi nhaát laø 21 thaùng, ngaén nhaát laø 5 thaùng, trung bình laø 13,1 thaùng. Taát caû ñeàu lieàn xöông vôùi thôøi gian trung bình laø 16,6 tuaàn. Khoâng coù nhieãm truøng oå gaõy. Bieân ñoä gaáp goái trung bình laø 129,6o (töø 100o-145o); 90% beänh nhaân gaáp goái ñöôïc töø 120o trôû leân. Ñieåm khôùp goái: trung bình laø 87,9 ñieåm; 90% beänh nhaân ñaït loaïi toát vaø raát toát. Ñieåm chöùc naêng: trung bình laø 85,1 ñieåm; 92,5% beänh nhaân ñaït loaïi toát vaø raát toát. Phöông phaùp ñieàu trò naøy ñaït ñöôïc muïc tieâu coá ñònh vöõng xöông gaõy, cho pheùp vaän ñoäng sôùm, vaø giaûm ñaùng keå bieán chöùng nhieãm truøng veát moå. SUMMARY TREATMENT OF COMPLEX FRACTURES OF THE TIBIAL PLATEAU WITH MINIMAL INTERNAL FIXATION AND THE ILIZAROV EXTERNAL FIXATOR Hoang Duc Thai, Do Phuoc Hung, Luong Dinh Lam * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 211 – 215 Background: Dealing with complex fractures of the tibial plateau, non-operative treatment has achieved few good results, but operative treatment with conventional plates and screws also hardly got satisfactory results in the case of serious damage of soft tissue. Because operative would injure more the extensor system and have high risk of infection. Purpose: To evaluate the preliminary results of treatment of complex fractures of the tibial plateau using minimal internal fixation combined with Ilizarov external fixator. Materials and methods: From June, 2002 to October, 2003 we have treated 40 fractures of the tibial plateau with this method. They included 29 type VI and 11 type V fractures (according to Schatzker’s classification), 12 open and 28 closed fractures. The Knee Society clinical rating system was used to evaluate the final results. Results: The average follow-up time is 13.1 months (range 5 to 21 months). The union was achieved with the duration of 16.6 weeks on average. There was no deep-wound infection. The average range of knee flexion was 129.6o (range 100o to 145o), 90% more than 120o. The average knee score was 87.9, * Khoa chaán thöông chænh hình beänh vieän Chôï Raãy 211
  2. 90% good and excellent results. The average functional score was 85.1, 92.5% good and excellent results. Conclusion: This method has accessed the goals of treatment: stabilizing fractures, allowing early motion, and reducing accountably complication of infection. ÑAËT VAÁN ÑEÀ chaèng beân, gaõy ñaàu döôùi xöông ñuøi hoaëc gaõy xöông baùnh cheø cuøng beân. Taát caû caùc beänh nhaân sau khi Gaõy maâm chaøy laø loaïi gaõy phaïm khôùp maø vieäc ñöôïc coá ñònh xöông ñeàu ñöôïc khaùm laïi caùc test ôû goái, ñieàu trò khoâng toát seõ daãn ñeán giôùi haïn gaáp duoãi khôùp neáu coù loûng leûo khôùp goái roõ reät do toån thöông daây goái, thoaùi hoùa khôùp sôùm sau chaán thöông hoaëc coù khi chaèng thì khoâng ñöôïc ñöa vaøo loâ nghieân cöùu. cöùng khôùp laøm maát chöùc naêng cuûa khôùp goái. Coù 40 gaõy maâm chaøy thoûa maõn caùc tieâu chuaån Ñoái vôùi loaïi gaõy maâm chaøy phöùc taïp, ñieàu trò choïn beänh. Thôøi gian theo doõi daøi nhaát laø 21 thaùng, khoâng phaãu thuaät coøn nhieàu haïn cheá vì khoù naén söûa ngaén nhaát laø 5 thaùng, trung bình laø 13,1 thaùng. Ñaùnh heát di leäch, khoâng theå baát ñoäng vöõng chaéc xöông gaõy, giaù keát quaû theo thang ñieåm cuûa Hoäi khôùp goái Hoa Kyø vaø coù theå phaûi baát ñoäng qua khôùp goái, laø moät yeáu toá naêm 1989. daãn ñeán cöùng khôùp goái. Ñieàu trò phaãu thuaät keát hôïp xöông kinh ñieån baèng neïp vít cuõng khoù ñaït ñöôïc muïc Phöông phaùp nghieân cöùu tieâu ñieàu trò trong tröôøng hôïp toån thöông moâ meàm Thieát keá nghieân cöùu lan roäng, vì seõ laøm toån thöông theâm heä thoáng gaáp Ñaây laø nghieân cöùu tieàn cöùu moâ taû caét ngang. duoãi goái vaø tæ leä nhieãm truøng cao. Kó thuaät naén chænh vaø coá ñònh xöông Ñieàu trò gaõy maâm chaøy phöùc taïp baèng keát hôïp Sau khi teâ tuûy soáng hoaëc gaây meâ toaøn thaân, khaùm xöông beân trong toái thieåu cuøng vôùi coá ñònh ngoaøi laø laïi khôùp goái ñeå coù theå xaùc ñònh theâm caùc toån thöông moät phöông phaùp trung gian giöõa ñieàu trò baûo toàn vaø daây chaèng. Xaùc ñònh khe khôùp goái roài duøng 2 kim phaãu thuaät keát hôïp xöông kinh ñieån. Theo y vaên theá tieâm gaêm vaøo khe khôùp trong vaø khe khôùp ngoaøi ñeå giôùi, phöông phaùp naøy böôùc ñaàu ñaõ thu ñöôïc moät soá ñaùnh daáu vò trí khe khôùp. keát quaû khaû quan vì giaûm ñöôïc sang chaán moâ meàm Keùo doïc truïc caúng chaân (coù theå xuyeân ñinh xöông maø vaãn ñaït ñöôïc yeâu caàu coá ñònh xöông gaõy. goùt) ñeå naén di leäch choàng ngaén vaø coù theå naén ñöôïc MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU moät phaàn caùc maûnh gaõy nhôø taùc duïng ñònh höôùng Ñaùnh giaù böôùc ñaàu keát quaû ñieàu trò gaõy maâm chaøy cuûa daây chaèng bao khôùp. Khi coù choàng ngaén nhieàu loaïi V vaø VI theo phaân loaïi Schatzker baèng keát hôïp thì duøng khung coá ñònh ngoaøi vôùi 1 ñinh xuyeân ngang xöông toái thieåu beân trong vaø coá ñònh ngoaøi Ilizarov. qua thaân xöông ñuøi vaø 1 ñinh xuyeân ngang qua thaân xöông chaøy ñeå caêng ra. ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN Neáu maâm chaøy coù maûnh gaõy taùch ra, duøng baêng CÖÙU thun quaán quanh maâm chaøy ngay döôùi khe khôùp goái, Ñoái töôïng nghieân cöùu duøng buùa goõ nheï vaøo vò trí maûnh gaõy trong khi vaãn Laø caùc beänh nhaân gaõy maâm chaøy loaïi V,VI theo duy trì löïc keùo doïc truïc caúng chaân. Hoaëc duøng nhöõng phaân loaïi Schatzker ñöôïc ñieàu trò taïi Khoa chaán caùi keïp coù muõi nhoïn ñeå eùp maûnh gaõy vaøo. thöông chænh hình beänh vieän Chôï Raãy töø thaùng Neáu naén kín khoù khaên coù theå môû toái thieåu ôû haønh 06.2002 ñeán thaùng 10.2003. xöông ngay vò trí cuûa maûnh gaõy ñeå naén, vì coù nhöõng Khoâng ñöa vaøo nghieân cöùu caùc beänh nhaân gaõy tröôøng hôïp coù cheøn moâ meàm vaøo giöõa khe gaõy. maâm chaøy loaïi V,VI laø gaõy hôû ñoä IIIB trôû leân hoaëc coù Tröôøng hôïp khaùc caàn phaûi môû toái thieåu laø khi coù luùn keøm caùc toån thöông khaùc taïi goái nhö: toån thöông maët khôùp nhieàu, chuùng toâi môû bao khôùp goái toái thieåu maïch khoeo, toån thöông daây chaèng cheùo hoaëc daây theo ñöôøng raïch ngang döôùi suïn cheâm, keùo suïn cheâm leân ñeå quan saùt maët khôùp maâm chaøy, naâng choã 212
  3. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 luùn xöông cuûa maâm chaøy, neáu caàn thì gheùp xöông KEÁT QUAÛ maøo chaäu vaøo choã thieáu xöông beân döôùi choã luùn. Coù 40 tröôøng hôïp gaõy maâm chaøy ôû 40 beänh nhaân Sau khi ñaõ naén söûa toát caùc di leäch, caùc maûnh gaõy trong nghieân cöùu naøy. Tuoåi nhoû nhaát laø 17, tuoåi lôùn ñöôïc coá ñònh taïm baèng kim Kirschner, lieân keát caùc nhaát laø 73, trung bình laø 38,9 tuoåi. Löùa tuoåi döôùi 50 maûnh gaõy lôùn vôùi nhau baèng vít xoáp 6,5mm. Caùc vít tuoåi chieám 85% beänh nhaân. Taát caû ñeàu bò chaán xoáp ñöôïc baét song song vôùi khe khôùp goái. thöông do tai naïn löu thoâng. Trong quaù trình naén xöông vaø baét vít chuùng toâi Coù 12 gaõy hôû (chieám 30%) vaø 28 gaõy kín (chieám duøng C-arm ñeå kieåm tra vôùi hai bình dieän maët vaø beân, 70%). Da noåi boùng nöôùc xaûy ra ôû 9/40(22,5%) tröôøng hoaëc coù theå chuïp X-quang taïi phoøng moå. hôïp, chæ gaëp trong caùc tröôøng hôïp gaõy kín. Coù 29/40 Khung Ilizarov ñaõ ñöôïc chuaån bò saün tröôùc moå vôùi gaõy loaïi VI vaø 11/40 gaõy loaïi V theo phaân loaïi 4 voøng vaø 3 thanh doïc, voøng treân cuøng chæ laø 2/3 voøng Schatzker. vì 1/3 voøng phía sau ñaõ ñöôïc caét boû. Trong khi ñaët Baûng 1 Toån thöông moâ meàm bao quanh maâm chaøy. khung Ilizarov vaãn duy trì keùo doïc truïc caúng chaân ñeå Gaõy hôû Gaõy kín Phaân loaïi Toång traùnh gaäp goùc ôû haønh xöông chaøy. Ñoä I Ñoä II Ñoä IIIA Ñoä 0 Ñoä 1 Ñoä 2 Ñoä 3 Soá beänh nhaân 3 6 3 0 0 11 17 40 Sau khi ñaõ coá ñònh xong, thöïc hieän laïi caùc test ôû Tæ leä % 7,5% 15% 7,5% 0% 0% 27,5% 42,5% 100% khôùp goái ñeå ñaùnh giaù ñoä vöõng cuûa khôùp. Luùc naøy coù Baûng 2 Ñoä luùn maët khôùp maâm chaøy. theå xaùc ñònh töông ñoái chính xaùc caùc toån thöông daây Maâm chaøy trong Maâm chaøy ngoaøi Tính chung chaèng vì xöông gaõy ñaõ ñöôïc coá ñònh vöõng. Ñoä luùn Soá löôïng Tæ leä % Soá löôïng Tæ leä % Soá löôïng Tæ leä % Saên soùc haäu phaãu vaø phuïc hoài chöùc naêng 0 mm 26 65% 5 12,5% 31 38,75% Khaùng sinh sau moå: söû duïng khaùng sinh tieâm, 1 – 3 mm 8 20% 17 42,5% 25 31,25% 4 – 6 mm 4 10% 14 35% 18 22,5% ñoái vôùi gaõy kín laø cephalosporins theá heä II hoaëc III > 6 mm 2 5% 4 10% 6 7,5% trong 3 ngaøy, ñoái vôùi gaõy hôû thì duøng phoái hôïp Toång 40 100% 40 100% 80 100% cephalosporins vaø aminoglycosides trong 5-7 ngaøy. Coù 26/40 maâm chaøy trong coøn nguyeân veïn neân Chaân ñinh ñöôïc röûa baèng nöôùc muoái sinh lí vaø soá maët khôùp khoâng luùn chieám tæ leä cao. Coù70% maët quaán gaïc taåm dung dòch betadine trong suoát thôøi gian khôùp luùn döôùi 4mm. mang khung Ilizarov. Coù 26 maâm chaøy ñöôïc naén kín, 9 môû toái thieåu ôû Töø ngaøy thöù hai sau phaãu thuaät, taäp gaäp duoãi goái haønh xöông vaø 5 môû toái thieåu bao khôùp goái. thuï ñoäng vaø chuû ñoäng coù trôï giuùp moät phaàn khoâng Coù 3 maâm chaøy ñöôïc gheùp xöông maøo chaäu cuøng gaây ñau, giuùp taêng daàn bieân ñoä gaäp duoãi goái nhöng thì vaø 4 ñöôïc gheùp xöông thì 2. khoâng coá ñaït ñöôïc bieân ñoä vaän ñoäng lôùn trong nhöõng tuaàn ñaàu. Baûng 3 So saùnh caùc chæ soá X-quang trung bình. Tröôùc Sau Laàn khaùm Vaät lí trò lieäu phoøng ngöøa co ruùt gaân goùt vaø co ruùt Chæ soá Giaù trò p* moå moå cuoái caùc cô gaáp goái: chuùng toâi duøng baêng thun quaán töø Ñoä khaùc bieät Khoâng 2,8 2,97 p = 0,012 < nöûa tröôùc baøn chaân ñeán khung Ilizarov giuùp giöõ baøn goùc ñaùnh giaù (0 – 7) (0 – 8) 0,05 chaøy ñuøi (ñoä) chaân ôû tö theá vuoâng goùc trong thôøi gian ñaàu cho ñeán Ñoä luùn maâm khi beänh nhaân taäp tì choáng treân chaân gaõy. 1,25 0,63 0,68 p = 0,478 > chaøy (0 – 7) (0 – 4) (0 – 4) 0,05 Töø tuaàn thöù 6 sau moå baét ñaàu tì ñeø leân chaân gaõy, trong (mm) Ñoä luùn maâm löïc tì ñeø taêng daàn daàn. Tì ñeø hoaøn toaøn chæ ñöôïc thöïc 3,55 1,55 1,63 p = 0,074 > chaøy hieän sau moå khoaûng 12 tuaàn tuøy theo möùc ñoä gaõy naùt (0 – 8) (0 – 3) (0 – 3) 0,05 ngoaøi (mm) cuûa maâm chaøy. Ñoä taêng beà 8,73 2,43 2,48 p = 0,478 > roäng (0 – 20) (0 – 6) (0 – 6) 0,05 213
  4. Tröôùc Sau Laàn khaùm BAØN LUAÄN Chæ soá Giaù trò p* moå moå cuoái maâm chaøy Chæ tröø nhöõng tröôøng hôïp gaõy hôû coù veát thöông (mm) lôùn, nhöõng tröôøng hôïp coøn laïi ñeàu ñöôïc thöïc hieän (*): Giaù trò xaùc suaát trong pheùp kieåm ñònh söï khaùc bieät giöõa naén kín. Sau khi naén kín, nhöõng di leäch naøo coøn laïi chæ soá X-quang sau moå vôùi chæ soá ôû laàn khaùm cuoái. khoâng naén ñöôïc thì chuùng toâi môùi môû toái thieåu ñeå Giaù trò trong ngoaëc ñôn laø khoaûng bieán thieân. naén. Chuùng toâi thaáy raèng nhöõng tröôøng hôïp maët khôùp maâm chaøy khoâng naùt nhieàu vaø maûnh gaõy lôùn Baûng 4 Bieân ñoä gaáp duoãi goái. thì deã thaønh coâng vôùi naén kín. Phaân tích nhöõng Gaáp goái Soá beänh nhaân Tæ leä % < 90o 0 0% tröôøng hôïp naén kín khoù khaên chuùng toâi nhaän thaáy rôi 90o – 119o 4 10% vaøo nhöõng tình huoáng sau: 120o – 139o 26 65% - Maët khôùp gaõy naùt nhieàu maûnh vaø luùn nhieàu, ñaëc ≥ 140o 10 25% Toång soá 40 100% bieät laø ôû nhöõng beänh nhaân lôùn tuoåi coù chaát löôïng xöông khoâng coøn toát. Caùc bieán chöùng cuûa ñieàu trò - Khi coù maûnh gaõy ôû bôø sau cuûa maâm chaøy vaø Nhieãm truøng maûnh gaõy naøy di leäch ra sau. Khoâng coù tröôøng hôïp nhieãm truøng oå gaõy hay Khi rôi vaøo hai tình huoáng naøy chuùng toâi maïnh nhieãm truøng khôùp goái. daïn môû khôùp toái thieåu ñeå naén vaø kieåm tra maët khôùp, Coù 7/40 beänh nhaân coù nhieãm truøng chaân ñinh coá nhaèm traùnh laøm baàm daäp theâm moâ meàm do coá gaéng ñònh ngoaøi. Ñaây laø caùc nhieãm truøng noâng ñeàu oån naén kín. Ñöôøng raïch da thöôøng laø ngay vò trí maûnh baèng caùch saên soùc chaân ñinh vôùi nöôùc muoái sinh lí vaø xöông ñöôïc cho laø naén khoù khaên nhaát. dung dòch Betadin keát hôïp vôùi khaùng sinh uoáng. Coøn nhöõng tröôøng hôïp môû ôû haønh xöông thì maët Co ruùt gaân goùt khôùp khoâng naùt nhieàu, maûnh gaõy töông ñoái lôùn Coù 9/40 beänh nhaân chieám 22,5% co ruùt nheï gaân â nhöng sau khi naén kín vaãn khoâng ñöa ñöôïc maûnh goùt trong vaøi tuaàn ñaàu. Tình traïng naøy ñöôïc caûi thieän gaõy veà ñuùng vò trí cuûa noù. Sau khi môû ra chuùng toâi töø thôøi ñieåm cho beänh nhaân tì choáng chaân gaõy. Sau â thaáy coù cheøn moâ meàm, maøng xöông coù khi laø caùc gaân khi thaùo coá ñònh ngoaøi khoâng coøn coù tröôøng hôïp naøo cô chaân ngoãng vaøo khe gaõy. Tình huoáng naøy hay gaëp co ruùt gaân goùt. ñoái vôùi maâm chaøy trong di leäch nhieàu. Moät tình Löôïng giaù keát quaû theo thang ñieåm huoáng khaùc neáu khoâng ñeå yù cuõng khoù ñöa maûnh gaõy Ñieåm khôùp goái trung bình laø 87,9 (töø 55 – 95 veà ñuùng vò trí cuûa noù khi naén kín ñoù laø tröôøng hôïp ñieåm). maûnh gaõy tröôùc ngoaøi cuûa maâm chaøy ngoaøi bò daûi chaäu chaøy keùo leân treân. Ñieåm chöùc naêng trung bình laø 85,1 (töø 60 – 90 ñieåm). Tæ leä nhieãm truøng chaân ñinh ôû khung coá ñònh ngoaøi Ilizarov thaáp hôn raát nhieàu so vôùi nhöõng khung Baûng 5 Xeáp loaïi keát quaû ñieàu trò theo thang ñieåm. coá ñònh ngoaøi khaùc söû duïng ñinh raêng. Ñaây laø öu Ñieåm khôùp goái Ñieåm chöùc naêng ñieåm cuûa khung Ilizarov. Xeáp loaïi Soá beänh Tæ leä Soá beänh Tæ leä % nhaân % nhaân Bieân ñoä gaáp duoãi goái trung bình laø 129,6o (töø Raát toát (90 – 100 ñieåm) 21 52,5% 25 62,5% 100 –145o). Khoâng coù haïn cheá duoãi goái. Ñaây laø keát o Toát (80 – 89 ñieåm) 15 37,5% 12 30% quaû khaùc bieät raát roõ reät khi so vôùi caùc phöông phaùp Trung bình (70 – 79 ñieåm) 2 5% 1 2,5% khaùc ñieàu trò gaõy maâm chaøy loaïi V-VI. Haàu heát caùc Keùm (döôùi 70 ñieåm) 2 5% 2 5% Toång soá 40 100% 40 100% beänh nhaân cuûa chuùng toâi ôû laàn taùi khaùm cuoái cuøng ñeàu coù theå ngoài xoåm ñöôïc. Coù 90% beänh nhaân bieân 214
  5. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 ñoä gaáp goái töø 120o trôû leân. Keát quaû ñaït ñöôïc nhö vaäy TAØI LIEÄU THAM KHAÛO theo chuùng toâi coù 2 yeáu toá: 1 Kumar A., Whittle A.P. (2000), “Treatment of complex (Schatzker Type VI) fractures of the tibial plateau - Vì laø phaãu thuaät can thieäp toái thieåu, ít toån with circular wire external fixation: retrospective case thöông moâ meàm neân beänh nhaân coù theå taäp gaáp duoãi review”, J Orthop Trauma,14(5), pp.339-344. 2 Mikulak S.A., Gold S.M., Zinar D.M.(1998), “Small goái raát sôùm töø ngaøy thöù hai sau moå. wire external fixation of high energy tibial plateau - Khung coá ñònh ngoaøi Ilizarov vaø keát hôïp xöông fractures”, Clin Orthop, (356), pp.230-238. 3 Stamer D.T., Schenk R., Staggers B., Aurori K., Aurori toái thieåu beân trong ñuû vöõng cho pheùp beänh nhaân taäp B., Behrens F.F.(1994), “Bicondylar tibial plateau gaáp duoãi goái sôùm. fractures treated with a hybrid ring external fixator: a preliminary study”, J Orthop Trauma, 8(6), pp.455- KEÁT LUAÄN 461. 4 Whittle A.P. (1998), “Tibial plateau fractures”, Phöông phaùp ñieàu trò naøy ñaït ñöôïc muïc tieâu coá Campbell’s operative orthopaedics, Vol.3, pp.2094- ñònh vöõng xöông gaõy, cho pheùp vaän ñoäng sôùm, vaø 2111. 5 Wiss D.A., Watson J.T.(1996), “Fractures of the giaûm ñaùng keå bieán chöùng nhieãm truøng veát moå. proximal tibia and fibula”, Fractures in adults, Vol.2, pp.1919-1956. Möùc ñoä hoài phuïc chöùc naêng cuûa beänh nhaân gaõy 6 Young M.J., Barrack R.L. (1994), “Complications of maâm chaøy ñieàu trò theo phöông phaùp naøy laø khaù toát. internal fixation of tibial plateau fractures”, Orthop Rev, 23(2), pp.149-154. 215
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2