ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU CHO XE MÁY THI CÔNG

Chia sẻ: Nf Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

1
1.343
lượt xem
376
download

ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU CHO XE MÁY THI CÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định mức nhiên liệu cho xe vận chuyển tự đổ sử dụng dầu Diesel 1.1 Điều kiện tiêu chuẩn, qui ước - Xe cấp chất lượng A - Đường công trường - Vật liệu vận chuyển: Đất cấp IV, tính theo m3 nguyên thổ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU CHO XE MÁY THI CÔNG

 1. Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng C«ng ty licogi sè1 §Þnh møc tiªu hao nhiªn liÖu, vËt  liÖu cho xe m¸y thi c«ng Phßng qu¶n lý thiÕt bÞ ­ vËt t Hµ Néi ­ N¨m 2008
 2. §Þnh møc tiªu hao nhiªn liÖu,  vËt liÖu cho xe m¸y thi c«ng A. §Þnh møc nhiªn liÖu cho c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn vËt liÖu 1. §Þnh møc nhiªn liÖu cho xe vËn chuyÓn tù ®æ sö dông dÇu  Diesel 1.1  §iÒu kiÖn tiªu chuÈn, qui íc ­ Xe cÊp chÊt lîng A ­ §êng c«ng trêng ­ VËt liÖu vËn chuyÓn: §Êt cÊp IV, tÝnh theo m3 nguyªn thæ 1.2  Trong c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ, ¸p dông c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh   nh sau: ­ HÖ sè Kd: §iÒu chØnh theo lo¹i vËt liÖu chuyªn chë Khi chë ®¸: Kd = 1,2  ­ HÖ sè Km ®iÒu chØnh theo chÊt lîng xe: Xe cÊp chÊt lîng B: Kmb = 1,08 Xe cÊp chÊt lîng C: KmC = 1,20 ­ HÖ sè Kd  ®iÒu chØnh theo cÊp ®êng §o¹n ch¹y trªn ®êng nhùa: Kd = 0,5 1.3 C¸c ®Þnh møc c¬ së: §¬n vÞ tÝnh: Lit/m3 TT Cù ly (m) Xe 7T ­ 9T Xe 12T ­ 15T Xe trªn 25T 1 500 0.261 0.277 0.313 2 1.000 0.357 0.359 0.411 3 2.000 0.498 0.533 0.576 4 3.000 0.588 0.633 0.675 5 4.000 0.649 0.704 0.747 6 5.000 0.694 0.750 0.801 7 6.000 0.732 0.793 0.844 8 7.000 0.770 0.836 0.887 2.  §Þnh møc nhiªn liÖu dïng cho xe vËn chuyÓn tù ®æ ch¹y  trong hÇm 2.1  §iÒu kiÖn tiªu chuÈn:
 3. Xe cÊp chÊt lîng lo¹i A; ch¹y trong hÇm kÝn VËt liÖu chuyªn chë: §¸ khoan næ tÝnh theo m3 nguyªn khèi. 2.2  HÖ sè ®iÒu chØnh: Km: theo cÊp chÊt lîng xe + Xe cÊp chÊt lîng lo¹i B: Kmb = 1,2 + Xe cÊp chÊt lîng lo¹i C: Kmc = 1,3 Kd: Theo lo¹i ®êng xe ch¹y: §o¹n ®êng ch¹y ngoµi giê: Kmb =  0,8 2.3 C¸c ®Þnh møc c¬ së: §¬n vÞ tÝnh: Lit/m3 nguyªn khèi Lo¹i xe TT Cù ly (m) Xe chuyªn dïng Xe tù ®æ thêng 1 §Õn 600 0.45 0.54 2 §Õn 1000 0.54 0.675 3 §Õn 2000 0.765 0.945 4 Trªn 2000 0.02/100m 0.025/100m 3. §Þnh møc nhiªn liÖu dïng cho xe vËn t¶i ®êng dµi 3.1 §iÒu kiÖn tiªu chuÈn: Xe cÊp chÊt lîng lo¹i B 3.2 HÖ sè ®iÒu chØnh Km: Xe cÊp chÊt lîng lo¹i A: Km = 0,9 Xe cÊp chÊt lîng lo¹i C: Km = 1,2 TT Lo¹i xe Møc tiªu hao: LÝt/tÊn.Km 1 Xe sö dông x¨ng 0.108 2 Xe sö dông Diesel, t¶i ≤ 10T 0.0063 3 Xe sö dông Diesel, t¶i ≤ 20T 0.066 4 Xe sö dông Diesel, t¶i > 20T 0.0067 4. §Þnh møc nhiªn liÖu cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i thuû 4.1 §iÒu kiÖn tiªu chuÈn: Xe m¸y cÊp lo¹i B 4.2 HÖ sè ®iÒu chØnh: Xe m¸y cÊp lo¹i A: Km = 0,9 Xe m¸y cÊp lo¹i C: Km = 1,1
 4. 4.3 C¸c møc c¬ së: TÇu kÐo cã c«ng suÊt ®Õn 135 m∙ lùc: 16.0 kg/1000tÊn.Km TÇu kÐo cã c«ng suÊt ®Õn 150 m∙ lùc: 16.5 kg/1000tÊn.Km TÇu kÐo cã c«ng suÊt ®Õn 150 m∙ lùc: 17.0 kg/1000tÊn.Km B. Møc nhiªn liÖu cho m¸y thi c«ng 1. §Þnh møc nhiªn liÖu dïng cho m¸y ®µo ­ Møc   tiªu   hao   nhiªn   liÖu   c¬   së   tÝnh   trong   ®iÒu   kiÖn   tiªu  chuÈn (Qui íc lµ: M¸y cÊp chÊt lîng lo¹i A; ®µo ®Êt cÊp IV) ­ HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng: M¸y cÊp chÊt lîng lo¹i B: Kmb = 1.08 ­ M¸y cÊp chÊt lîng lo¹i C: Kmc = 1.16 ­ HÖ sè ®iÒu chØnh cÊp ®Êt ®¸:  Kd1 = 0.53 cho ®Êt cÊp I Kd2 = 0.62 cho ®Êt cÊp II Kd3 = 0.75 cho ®Êt cÊp III Kdd = 1.2  cho ®¸ næ m×n Xe m¸y cÊp chÊt lîng lo¹i A §¬n vÞ tÝnh: Lit/m3nguyªn thæ Lo¹i ®Êt §Êt  §Êt cÊp  §Êt cÊp  §ÊtcÊp  §Êt cÊp  TT Lo¹i m¸y cÊp I II III IV V M¸y cã dung  1 tÝch gÇu ®Õn  0.140 0.164 0.198 0.264 0.316 0,8m3 M¸y cã dung  2 tÝch gÇu ®Õn  0.137 0.161 0.194 0.259 0.311 1,25m3 M¸y cã dung  3 tÝch gÇu ®Õn  0.137 0.161 0.194 0.259 0.311 1,60m3 M¸y cã dung  4 tÝch gÇu ®Õn  0.142 0.167 0.202 0.268 0.322 2,30m3 M¸y cã dung  5 tÝch gÇu ®Õn  0.142 0.167 0.202 0.268 0.322 2,8m3 M¸y cã dung  6 tÝch gÇu ®Õn  0.142 0.167 0.202 0.268 0.322 3,3m3
 5. M¸y xóc lËt  7 (xóc vËt liÖu  0.117 0.138 0.167 0.222 0,266 dêi) Xe m¸y cÊp chÊt lîng lo¹i B §¬n vÞ tÝnh: Lit/m3nguyªn thæ Lo¹i ®Êt §Êt  §Êt cÊp  §Êt cÊp  §Êt cÊp  §Êt cÊp  TT Lo¹i m¸y cÊp I II III IV V M¸y   cã   dung  1 tÝch   gÇu   ®Õn  0.150 0.176 0.213 0.285 0.341 0,8m3 M¸y   cã   dung  2 tÝch   gÇu   ®Õn  0.148 0.172 0.209 0.279 0.336 1,25m3 M¸y   cã   dung  3 tÝch   gÇu   ®Õn  0.148 0.172 0.209 0.279 0.336 1,60m3 M¸y   cã   dung  4 tÝch   gÇu   ®Õn  0.153 0.179 0.217 0.290 0.348 2,30m3 M¸y   cã   dung  5 tÝch   gÇu   ®Õn  0.153 0.179 0.217 0.290 0.348 2,8m3 M¸y   cã   dung  6 tÝch   gÇu   ®Õn  0.153 0.179 0.217 0.290 0.348 3,3m3 M¸y   xóc   lËt  7 (xóc vËt liÖu  0.126 0.149 0.179 0.240 0.288 dêi) Xe m¸y cÊp chÊt lîng lo¹i C §¬n vÞ tÝnh: lit/m3 Lo¹i m¸y §Êt  §Êt cÊp  §Êt cÊp  §Êt cÊp  §Êt cÊp  TT Lo¹i ®Êt cÊp I II III IV V M¸y cã dung  1 tÝch gÇu ®Õn  0.162 0.189 0.229 0.306 0.367 0,8m3
 6. M¸y cã dung  2 tÝch gÇu ®Õn  0.159 0.186 0.226 0.300 0.360 1,25m3 M¸y cã dung  3 tÝch gÇu ®Õn  0.159 0.186 0.226 0.300 0.360 1,60m3 M¸y cã dung  4 tÝch gÇu ®Õn  0.164 0.193 0.233 0.310 0.373 2,30m3 M¸y cã dung  5 tÝch gÇu ®Õn  0.153 0.193 0.233 0.310 0.373 2,8m3 M¸y cã dung  6 tÝch gÇu ®Õn  0.164 0.193 0.233 0.310 0.373 3,3m3 M¸y xóc lËt  7 (xóc vËt liÖu  0.137 0.160 0.193 0.257 0.308 dêi) 2. §Þnh møc nhiªn liÖu cho c¸c lo¹i m¸y ñi 2.1 §iÒu kiÖn tiªu chuÈn: Xe m¸y cÊp lo¹i B, cì 160 ÷ 180 m∙ lùc, ñi ­ ®µo ®Êt nguyªn  thæ 2.2 C¸c hÖ sè ®iÒu chØnh: ­ HÖ sè theo m¸y: M¸y cÊp lo¹i A: Km = 0.9 M¸y cÊp lo¹i C: Km = 1.1 ­ HÖ sè ®iÒu chØnh theo vËt liÖu: Khi san ®Èy vËt liÖu rêi: Kv = 0,5 Khi san ®¸ næ m×n : Kv = 1,25 ­ HÖ sè ®iÒu chØnh cì m¸y: M¸y cã c«ng suÊt 75 ± 5 m∙ lùc, Kl = 1,5 M¸y cã c«ng suÊt 150 ± 10 m∙ lùc, Kl = 1,1 M¸y cã c«ng suÊt 220 ± 20 m∙ lùc, Kl = 0,95 M¸y cã c«ng suÊt 250 m∙ lùc, Kl = 0,9 2.3 C¸c møc tiªu hao nhiªn liÖu c¬ së: §èi tîng ñi, ®µo TT Cù ly §Êt   cÊp  §Êt   cÊp  §Êt   cÊp  §Êt   cÊp  I II III IV
 7. ñi   ­   ®µo   vµ   ®Èy   ®i  1 0.093 0.111 0.131 0.152 25m ñi   ­   ®µo   vµ   ®Èy   ®i  2 0.185 0.203 0.233 0.268 50m ñi   ­   ®µo   vµ   ®Èy   ®i  3 0.231 0.259 0.314 0.360 70m 3. §Þnh møc nhiªn liÖu cho m¸y thi c«ng kh¸c 3.1 §iÒu kiÖn tiªu chuÈn: Xe cÊp lo¹i B, 7 giê lµm viÖc liªn tôc 3.2 C¸c hÖ sè ®iÒu chØnh Xe m¸y cÊp lo¹i A: Km = 0,92 Xe m¸y cÊp lo¹i C: Km = 1,08 3.3 C¸c møc c¬ së Møc tiªu hao  nhiªn liÖu cho  TT Lo¹i, cì m¸y H∙ng s¶n xuÊt 01giê lµm viÖc  (lÝt/giê) Khoan cäc nhåi  1 NIPPON SHARIO 19 ED6500 2 §Çm rung CLG 614 LIU GONG 11.5 3 M¸y xóc PC 300­7 KOMATSU 23 4 M¸y xóc PC 350­7 KOMATSU 23 5 M¸y xóc PC 200­6 KOMATSU 12.5 6 M¸y xóc PC 200­7 SUMITOMO 12.5 CÇn trôc xÝch LS118  7 HITACHI 12 HII (50T) 8 CÇn trôc xÝch KH100  HITACHI 9.5
 8. (30T) CÇn trôc xÝch KH125  9 HITACHI 9.5 (35T) CÇn trôc xÝch KH150  10 HITACHI 10.5 (40T) CÇn trôc xÝch KH180  11 HITACHI 11.5 (50T) CÇn trôc xÝch KH  12 NIPPON SHARIO 19 300 CÇn trôc xÝch DH  13 NIPPON SHARIO 9 300 CÇn trôc xÝch DH  14 NIPPON SHARIO 10 400 CÇn trôc xÝch DH  15 NIPPON SHARIO 12 600 16 M¸y ®ãng cäc D308 NIPPON SHARIO 10 17 M¸y ®ãng cäc D408 NIPPON SHARIO 10 18 M¸y ®ãng cäc D508 NIPPON SHARIO 10 19 M¸y ñi D60P – 8 KOMATSU 12.5 20 M¸y ñi D65 KOMATSU 12.5 21 M¸y ñi D80 KOMATSU 17 22 M¸y ñi D85 KOMATSU 20 23 M¸y ñi D6 CARTERPILLAR 14 24 M¸y ñi D7 CARTERPILLAR 20 25 M¸y san GD31RC­3A KOMATSU 8 26 M¸y san GD37­681 KOMATSU 9.5 27 M¸y san GD600R­1 KOMATSU 11 28 M¸y san GD605A­1 KOMATSU 10.5 29 M¸y san GD705R­1 KOMATSU 17
 9. 30 M¸y san SG1B MITSHUBISHI 6 31 M¸y san MG3­H MITSHUBISHI 8.5 32 M¸y san LG2­H MITSHUBISHI 9.5 33 M¸y san D2 99 MITSHUBISHI 7 34 M¸y san D2­148 MITSHUBISHI 7 35 M¸y san D2­143­1 MITSHUBISHI 10 36 M¸y san DZ 122 MITSHUBISHI 10 37 M¸y san DZ­98A MITSHUBISHI 19 38 M¸y san SG1B MITSHUBISHI 6 39 M¸y san LG2­H MITSHUBISHI 9.5 40 M¸y san GD28AC­1 KOMATSU 6 41 M¸y san GD31RC­3A KOMATSU 8.5 42 M¸y san GD37­GH KOMATSU 11 43 M¸y san GD600R­1 KOMATSU 11 44 M¸y san GD605A­1 KOMATSU 11 45 M¸y san GD305A­3 KOMATSU 7.5 46 M¸y san GD510R­1 KOMATSU 9.5 47 M¸y san GD511A­1 KOMATSU 10 48 M¸y xóc lËt KLDM6 KAWASAKI 6.5 49 M¸y xóc lËt KLDM9 KAWASAKI 16 50 M¸y xóc lËt KLD65Z KAWASAKI 9 51 M¸y xóc lËt KLD70 KAWASAKI 13 52 M¸y xóc lËt KLD80Z KAWASAKI 14.5 53 M¸y xóc lËt KLD80 KAWASAKI 18.5 54 M¸y xóc lËt KLD85Z KAWASAKI 19.5 55 M¸y xóc lËt KLD90Z KAWASAKI 26.5
 10. 56 M¸y xóc lËt KLD95Z KAWASAKI 28 57 M¸y xóc lËt D31S­16 KOMATSU 6 58 M¸y xóc lËt D31Q­16 KOMATSU 6 59 M¸y xóc lËt D50S­16 KOMATSU 11 60 M¸y xóc lËt D53S­16 KOMATSU 11 61 M¸y xóc lËt D57S­1 KOMATSU 12 62 M¸y xóc lËt D60S­6 KOMATSU 13 63 M¸y xóc lËt D65S­6 KOMATSU 14.5 64 M¸y xóc lËt S15 KOMATSU 8.5 65 M¸y xóc lËt JH63 KOMATSU 9 66 M¸y xóc lËt JH65 CP KOMATSU 12.5 67 M¸y xóc lËt 530 KOMATSU 14 68 M¸y xóc lËt JH80C KOMATSU 18 69 M¸y xóc lËt JH90 EV KOMATSU 21 70 M¸y xóc lËt ZL50C LIU GONG 19 M¸y ph¸t ®iÖn 350  71 22 KVA M¸y ph¸t ®iÖn 300  72 18.5 KVA M¸y ph¸t ®iÖn 250  73 17 KVA M¸y ph¸t ®iÖn 200  74 12.5 KVA M¸y ph¸t ®iÖn 150  75 9.5 KVA M¸y ph¸t ®iÖn 100  76 6.5 KVA C. §Þnh møc tiªu hao dÇu mì phô
 11. 1. §iÒu kiÖn tiªu chuÈn Xe m¸y cÊp chÊt lîng lo¹i A Møc tiªu hao tÝnh cho cÊp bæ xung hµng ngµy Thay dÇu ®óng yªu cÇu cña nhµ s¶n xuÊt xe m¸y 2. HÖ sè ®iÒu chØnh Xe m¸y cÊp lo¹i B: Km =1,1 Xe m¸y cÊp lo¹i C: Km =1,5 3. C¸c møc c¬ së: §¬n vÞ tÝnh: theo % nhiªn liÖu Lo¹i h¹ng xe m¸y TT Lo¹i dÇu mì H¹ng trung H¹ng nÆng 1 DÇu m¸y 2,0% 2,5% 2 DÇu truyÒn ®éng 0,3% 0,5% 2,5% x 1% cña dung  3 DÇu thuû lùc 2,0% tÝch hÖ thèng thuû  lùc 4 Mì ®Æc 0,1% 0,2% 4. §Þnh møc tiªu hao vËt liÖu vËn hµnh chñ yÕu 4.1 Møc tiªu hao c¸c phô tïng chÞu mßn: §iÒu kiÖn tiªu chuÈn: §¸ cÊp 2, ®Êt cÊp IV 4.2 HÖ sè ®iÒu chØnh: §¸ cÊp 1: Kd = 0,7 §¸ cÊp 3,4: Kd = 1,5 §¸ cÊp I = II: Kd = 2 §¸ cÊp III: Kd = 1,5 §¬n vÞ tÝnh: theo m3s¶n phÈm VËt liÖu TT Tªn phô tïng Ghi chó §Êt cÊp IV §¸ cÊp 2 1 R¨ng gÇu m¸y ®µo 40.000 30.000 Thay 1 bé 2 Tay v¬ m¸y cµo 40.000 20.000 Thay 1 bé 3 Hµm nghiÒn m¸ 30.000 Thay 1 bé 4 Hµm nghiÒn c«n 40.000 Thay 1 bé
 12. 4.3 Møc tiªu hao s¨m lèp H¹n møc thêi gian sö  TT Lo¹i lèp vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc dông Lèp xe «t« vËn t¶i ch¹y ®êng dµi (®­ 1 50.000 km êng nhùa) Lèp xe «t« vËn t¶i ch¹y ®êng c«ng tr­ 2 30.000 km êng Lèp   xe   «t«   vËn   t¶i   ch¹y   t¹i   má   ®¸,  3 15.000 km trong hÇm ®¸ Lèp xe «t« vËn t¶i chuyªn dïng, ch¹y  4 12.000 km ®êng má ®¸, trong hÇm ®¸ 4.4 Møc thêi h¹n sö dông ¾c qui Xe ch¹y ®êng dµi: 30 th¸ng Xe thi c«ng c«ng trêng: 24 th¸ng
Đồng bộ tài khoản