intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

đồ án kỹ thuật lạnh, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
208
lượt xem
124
download

đồ án kỹ thuật lạnh, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tính kiểm tra cách nhiệt và kiểm tra đọng sương trong vách Đăc điểm cấu trúc kho lạnh Việc xây dựng kho lạnh đòi hỏi một lượng vốn đầu tư tương đối lớn trong tổng đầu tư cho hệ thống lạnh. Đặc điểm cơ bản của các buồng lạnh là khó sửa chữa, thay thế trong quá trình sử dụng sau này. Do đó khi thiết kế, xây dựng kho lạnh phải bảo đảm khả năng làm việc liên tục trong một thời gian dài không phải sửa chữa thay thế. Ngoài ra chất lượng kho lạnh chủ yếu là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án kỹ thuật lạnh, chương 2

 1. Ch-¬ng 2: tÝnh kiÓm tra c¸ch nhiÖt vµ kiÓm tra ®äng s-¬ng trong v¸ch I.§Æc ®iÓm cÊu tróc kho l¹nh ViÖc x©y dùng kho l¹nh ®ßi hái mét l-îng vèn ®Çu t- t-¬ng ®èi lín trong tæng ®Çu t- cho hÖ thèng l¹nh. §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña c¸c buång l¹nh lµ khã söa ch÷a, thay thÕ trong qu¸ tr×nh sö dông sau nµy. Do ®ã khi thiÕt kÕ, x©y dùng kho l¹nh ph¶i b¶o ®¶m kh¶ n¨ng lµm viÖc liªn tôc trong mét thêi gian dµi kh«ng ph¶i söa ch÷a thay thÕ. Ngoµi ra chÊt l-îng kho l¹nh chñ yÕu lµ chÊt l-îng c¸ch nhiÖt, c¸ch Èm ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ sö dông hÖ thèng l¹nh. NÕu c¸ch nhiÖt, c¸ch Èm tèt chi phÝ vËn hµnh gi¶m ®¸ng kÓ, tuæi thä m¸y mãc thiÕt bÞ ®-îc t¨ng lªn, chÊt l-îng s¶n phÈm b¶o qu¶n ®-îc ®¶m b¶o tèt h¬n. ChÊt l-îng c¸ch nhiÖt cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi chÊt l-îng kho l¹nh. Líp c¸ch nhiÖt c¸ch Èm cÇn ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau: - HÖ sè dÉn nhiÖt  nhá - Khèi l-îng riªng nhá - §é thÊm h¬i nhá - §é bÒn c¬ häc cao - Kh«ng ¨n mßn kh«ng ph¶n øng víi c¸c vËt liÖu tiÕp xóc, chÞu ®-îc nhiÖt ®é thÊp vµ nhiÖt ®é cao - Kh«ng cã mïi l¹, kh«ng ch¸y, kh«ng ®éc h¹i víi con ng-êi vµ víi s¶n phÈm b¶o qu¶n - DÔ mua, rÎ, dÔ gia c«ng, vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, kh«ng cÇn b¶o d-ìng cao VËt liÖu chñ yÕu ®Ó c¸ch Èm chñ yÕu lµ bitum, polistyrol dÔ kiÕm, dÔ thi c«ng, gi¸ thµnh rÎ. ChiÒu dµy c¸ch nhiÖt ph¶i ®¶m b¶o ®Ó kh«ng cho phÐp bÒ mÆt t-êng ngoµi bÞ ®äng s-¬ng. Do vËy sau khi ®· tÝnh c¸ch nhiÖt, c¸ch Èm ta ph¶i kiÓm tra ®äng s-¬ng v¸ch. II.TÝnh chiÒu dµy líp c¸ch nhiÖt ChiÒu dµy líp c¸ch nhiÖt ®-îc tÝnh theo c«ng thøc:
 2. 1  1 n  1  cn =  cn .      i   ; (m)    k   n i 1 i  tr  (2.1) 1 1. Líp v÷a ch¸t 2.T-êng g¹ch 7 3. Líp c¸ch Èm 4,5. Líp c¸ch nhiÖt d¹ng tÊm 6. líp l-íi thÐp ®-îc tr¸t v÷a xi m¨ng 7. C¸c m¹ch ghÐp gi÷a c¸c tÊm 2 3 4 5 6 Trong ®ã: - K : lµ hÖ sè truyÒn nhiÖt cña kÕt cÊu bao che [w/m2k] - n : hÖ sè to¶ nhiÖt tõ kh«ng khÝ ®Õn bÒ mÆt ngoµi cña t-êng. §èi víi t-êng ngoµi n = 23,3 [w/m2k] - tr : hÖ sè to¶ nhiÖt tõ bÒ mÆt trong ®Õn kh«ng khÝ trong buång. §èi víi t-êng trong khi kh«ng cã tuÇn hoµn c-ìng bøc tr = 8 [w/m2k]. - cn, i : chiÒu dµy cña líp c¸ch nhiÖt vµ c¸c líp t-êng (m) - cn, i : hÖ sè dÉn nhiÖt cña líp c¸ch nhiÖt vµ c¸c líp t-êng (w/m.k) 1.TÝnh chiÒu dµy líp c¸ch nhiÖt vµ c¸ch Èm gi÷a phßng b¶o qu¶n ®«ng vµ kh«ng khÝ bªn ngoµi. *** b¶ng sè liÖu tÝnh to¸n *** Th«ng sè  (m)  (w/m.k)  (g/m.h.MPa)
 3. Líp v÷a xi m¨ng 0,02 0,88 90 Líp g¹ch ®á 0,2 0,82 105 Líp v÷a xi m¨ng 0,02 0,88 90 Líp c¸ch Èm b»ng bitum 0,005 0,3 0,86 Líp c¸ch nhiÖt b«ng thuû tinh cn = ? 0,047 7,5 Líp v÷a xi m¨ng 0,02 0,88 90 + Chän hÖ sè truyÒn nhiÖt k = 0,23 (w/m2k) a, ChiÒu dµy líp c¸ch nhiÖt lµ:  1  1 0 ,02 0 ,2 0 ,005 1      3.     cn = 0,047.  0 ,23  23 ,3 0 ,88 0 ,82 0 ,3 8  = 0,18 (m). Chän cn = 0,2 m víi 2 líp c¸ch nhiÖt mçi líp dµy 0,1 m. b, HÖ sè truyÒn nhiÖt thùc tÕ lµ: Ta cã: 1 ktt = 1 n  1  cntt  i    n i  1  i  tr  cn (2.2) Thay sè ta ®-îc: 1 ktt =  0 ,21 (w/m2k) 1 0 ,02 0 ,2 0 ,005 0 ,2 1  3.     23 ,3 0 ,88 0 ,82 0 ,3 0 ,047 8 c, TÝnh c¸ch Èm  NhiÖt trë cña kÕt cÊu bao che 1 n  1 R = Ri =  i  (w/m2k)  n i  1  i  tr (2.3) Thay sè ta ®-îc: 1 0,02 0,2 0,005 0,2 1 R = Ri =  3.     = 4,75 (w/m2k) 23,3 0,88 0,82 0,3 0,047 8  X¸c ®Þnh hÖ sè truyÒn nhiÖt qua v¸ch, ®Ó cã thÓ tÝnh thªm hÖ sè an toµn b»ng 1,15.
 4. 1 ,15 1 ,15 K=  = 0,24 (w/m2k) R 4 ,75 (2.4)  KiÓm tra ®äng s-¬ng Theo b¶ng 1-1,nhiÖt ®é trung b×nh th¸ng nãng nhÊt t¹i NghÖ An tf1 = 38 0C ; ®é Èm φ13 = 74% nªn tra ®å thÞ h-x ta ®-îc: ts = 33 0C t2 = tb = -20 0C => α1 = 23,3 (W/m2K) HÖ sè truyÒn nhiÖt ®äng s-¬ng: 38 - 33 ks = 0,95.23,3. -------------- = 1,91 (W/m2K) 38 - (-20) Ta thÊy kt = 0,24 (W/m K) < ks = 1,91 (W/m2K) => V¸ch ngoµi kh«ng bÞ 2 ®äng s-¬ng.  X¸c ®Þnh dßng nhiÖt (æn ®Þnh) qua kÕt cÊu bao che. q = ktt.(tkk- tb) (2.5) t kk  38 0 C  t b  20 0 C  cho tr-íc:  ;    kk  74%   b  90%  Thay sè ta ®-îc: q = 0,21.(38 + 20) = 12,18 (W/m2)  X¸c ®Þnh nhiÖt ®é trªn c¸c bÒ mÆt cña kÕt cÊu bao che. Ta cã q 12,18 t1 = tkk - = 38 - = 37,5 0C n 23,3 1 0 ,02 t2 = t1 – q. = 37,5 – 12,18. = 37,2 0C 1 0 ,88 2 0 ,2 t3 = t2 – q. = 37,2 – 12,18. = 34,2 0C 2 0 ,82 3 0 ,02 t4 = t3 – q. = 34,2 – 12,18. = 33,9 0C 3 0 ,88 4 0 ,005 t5 = t4 – q. = 33,9 – 12,18. = 33,7 0C 4 0 ,3
 5. 5 0 ,2 t6 = t5 – q. = 33,7 – 12,18. = - 18,1 0C 5 0 ,047 6 0 ,02 t7 = t6 – q. = - 18,1 – 12,18. = - 18,4 0C 6 0 ,88  KiÓm tra l¹i c¸c phÐp tÝnh 1 1 ttr = tb + q. = - 20 + 12,18. = - 18,5 0C  tr 8  Theo nhiÖt ®é ë bÒ mÆt ®· tÝnh ®-îc dùa vµo b¶ng h¬i n-íc b·o hoµ ta tra ®-îc ph©n ¸p suÊt b·o hoµ cña h¬i n-íc. BÒ mÆt NhiÖt ®é (0C) Px’’ b·o hßa (Pa) 1 37,5 6449 2 37,2 6344 3 34,2 5378,9 4 33,9 5289,3 5 33,7 5231,4 6 - 18,1 123,523 7 - 18,4 117,857   Dßng h¬i n-íc riªng qua kÕt cÊu bao che Pkk  Pb 4901,76  92,6325 6 = = 10 = 0,1374 (g/m2.h) H 0,035 {2.6} trong ®ã: + Pkk : ph©n ¸p suÊt kh«ng khÝ bªn ngoµi (víi tkk = 380C  P’kk = 6624 Pa) + Pb : ph©n ¸p suÊt kh«ng khÝ trong buång (víi tb = - 20 0C  P’b = 102,925 Pa) + H : Trë kh¸ng thÊm h¬i cña kÕt cÊu bao che bao gåm tæng trë kh¸ng cña c¸c líp riªng biÖt.
 6. i 0,02 0,2 0,005 0,2 mµ H= = 3.    = 0,035(m2hMPa/g) i 90 105 0.86 7,5 Ph©n ¸p suÊt h¬i n-íc ë phÝa ngoµi kÕt cÊu bao che: Px1 = Pkk = kk.P’kk = 0,74.6624 = 4901,76 Pa (2.7)  Ph©n ¸p suÊt h¬i n-íc ë bÒ mÆt trong cña kÕt cÊu bao che: Ptr = Pb = b.P’b = 0,9.102,925 = 92,63 Pa (2.8) trong ®ã: kk , kk: ®é Èm t-¬ng ®èi cña kk bªn ngoµi vµ kk trong buång l¹nh P’kk, P’b: ph©n ¸p suÊt b·o hoµ cña kk bªn ngoµi vµ trong buång l¹nh  Ph©n ¸p suÊt thùc cña h¬i n-íc trªn c¸c kÕt cÊu bao che 1 0,02 Px2 = Pkk - . = 4901,76– 0,1374. = 4871,2 Pa 1 90 2 0,2 Px3 = P2 - . = 4871,2 – 0,1374. = 4609,512 Pa 2 105 3 0,02 Px4 = P3 - . = 4609,512 – 0,1374. = 4578,98 Pa 3 90 4 0,005 Px5 = P4 - . = 4578,98 – 0,1374. = 3780,14 Pa 4 0,86 5 0,2 Px6 = P5 - . = 3780,14 – 0,1374. = 116,14 Pa 5 7,5 6 0,02 Px7 = P6 - . = 116,14 – 0,1374. = 85,61 Pa 6 90 VËy so s¸nh ¸p suÊt võa tÝnh vµ ¸p suÊt b·o hoµ ta thÊy v¸ch kh«ng ®äng Èm ®å thÞ biÓu thÞ hai ¸p suÊt ®ã lµ :
 7. 7000 6000 5000 Pb Px" 4000 3000 2000 ap suat (Pa) 1000 100 1 2 3 4 5 6 7 chieu day (m) 0 2.TÝnh chiÒu dµy líp c¸ch nhiÖt vµ c¸ch Èm gi÷a phßng b¶o qu¶n l¹nh vµ kh«ng khÝ bªn ngoµi. *** b¶ng sè liÖu tÝnh to¸n *** Th«ng sè  (m)  (w/m.k)  (g/m.h.MPa) Líp v÷a xi m¨ng 0,02 0,88 90 Líp g¹ch ®á 0,2 0,82 105 Líp v÷a xi m¨ng 0,02 0,88 90 Líp c¸ch Èm b»ng bitum 0,005 0,3 0,86 Líp c¸ch nhiÖt b«ng thuû tinh cn = ? 0,047 7,5 Líp v÷a xi m¨ng 0,02 0,88 90 Theo b¶ng (5) víi tbql = 0 0C ta cã:  hÖ sè truyÒn nhiÖt: k = 0,30 (w/m2.k)  HÖ sè to¶ nhiÖt ®èi víi t-êng trong: tr = 8 (w/m2.k)
 8.  HÖ sè to¶ nhiÖt ®èi víi t-êng ngoµi: n = 23,3 (w/m2.k) *** B¶ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n *** 1. chiÒu dµy cña líp c¸ch nhiÖt {theo cn = 0,133 m (2.1)} 2. HÖ sè truyÒn nhiÖt thùc tÕ {theo ktt = 0,29 w/m2.k (2.2)} 3. tÝnh c¸ch Èm a. nhiÖt trë cña kÕt cÊu bao che {theo R = 3,4 m2k/w (2.3)} b. hÖ sè truyÒn nhiÖt qua v¸ch {theo K = 0,34 w/m2k (2.4)} c. dßng nhiÖt æn ®Þnh qua kÕt cÊu bao che {theo (2.5)} q = 11,02 w/m2 t kk  38 0 C  t b  0 0 C  cho tr-íc:  ;    kk  74%   b  90% t1 = 37,5 0C t2 = 37,2 0C t3 = 34,5 0C d. nhiÖt ®é trªn c¸c bÒ mÆt cña kÕt cÊu bao che t4 = 34,2 0C t5 = 34,0 0C t6 = 2,8 0C t7 = 2,5 0C e. nhiÖt ®é bÒ mÆt trong cïng ttr ttr = 1,4 0C P1 = 6447 Pa P2 = 6344 Pa P3 = 5469,95 Pa f. ph©n ¸p suÊt b·o hoµ cña h¬i n-íc t-¬ng øng víi P4 = 5378,9 Pa c¸c nhiÖt ®é P5 = 5318,2 Pa P6 = 747,1 Pa
 9. P7 = 731,5 Pa g. dßng h¬i n-íc riªng qua kÕt cÊu bao che {theo (2.6)} + Pkk : ph©n ¸p suÊt kh«ng khÝ bªn ngoµi (víi tkk =  = 0,167 g/m2.h 380C  Pkk = 6624.0,74 = 4901,76 Pa + Pb : ph©n ¸p suÊt kh«ng khÝ trong buång (víi tb = 0 0C  Pb = 610,8.0,90 = 549,72 Pa h. trë kh¸ng thÊm h¬i cña kÕt cÊu bao che H = 0,026 (m2hMPa/g) i. ph©n ¸p suÊt h¬i n-íc ë phÝa ngoµi kÕt cÊu bao che Px1 = 4901,76 Pa {theo (2.7)} j. ph©n ¸p suÊt h¬i n-íc ë phÝa trong kÕt cÊu bao che Ptr = 549,72 Pa {theo (2.8)} Px2 = 4864,65 Pa Px3 = 4546,55 Pa k. Ph©n ¸p suÊt thùc cña h¬i n-íc trªn c¸c bÒ mÆt Px4 = 4509,44 Pa Px5 = 3538,5 Pa Px6 = 577 Pa Px7 = 540 Pa
 10. 6000 5000 Pb Px" 4000 3000 2000 ap suat (Pa) 1000 100 1 2 3 4 5 6 7 chieu day (m) 0 3.TÝnh chiÒu dµy líp c¸ch nhiÖt vµ c¸ch Èm gi÷a phßng lµm l¹nh ®«ng vµ kh«ng khÝ bªn ngoµi. *** b¶ng sè liÖu tÝnh to¸n *** Th«ng sè  (m)  (w/m.k)  (g/m.h.MPa) Líp v÷a xi m¨ng 0,02 0,88 90 Líp g¹ch ®á 0,2 0,82 105 Líp v÷a xi m¨ng 0,02 0,88 90 Líp c¸ch Èm b»ng bitum 0,005 0,3 0,86 Líp c¸ch nhiÖt b«ng thuû tinh cn = ? 0,047 7,5 Líp v÷a xi m¨ng 0,02 0,88 90 Theo b¶ng (5) víi tld = - 30 0C ta cã:  hÖ sè truyÒn nhiÖt: k = 0,19 (w/m2.k)  HÖ sè to¶ nhiÖt ®èi víi t-êng trong: tr = 8 (w/m2.k)
 11.  HÖ sè to¶ nhiÖt ®èi víi t-êng ngoµi: n = 23,3 (w/m2.k) *** B¶ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n *** 1. chiÒu dµy cña líp c¸ch nhiÖt {theo cn = 0,224 m (2.1)} 2. HÖ sè truyÒn nhiÖt thùc tÕ {theo ktt = 0,185 (2.2)} w/m .k 2 3. tÝnh c¸ch Èm a. nhiÖt trë cña kÕt cÊu bao che {theo R = 5,76 m2k/w (2.3)} b. hÖ sè truyÒn nhiÖt qua v¸ch {theo K = 0,199 w/m2k (2.4)} c. dßng nhiÖt æn ®Þnh qua kÕt cÊu bao che {theo (2.5)} q = 12,58 w/m2 t  38 0 C  t b  30 0 C  cho tr-íc:  kk ;    kk  74%   b  90%  t1 = 37,5 0C t2 = 37,2 0C t3 = 34,1 0C d. nhiÖt ®é trªn c¸c bÒ mÆt cña kÕt cÊu bao che t4 = 33,80C t5 = 33,6 0C t6 = - 26,3 0C t7 = - 26,6 0C e. nhiÖt ®é bÒ mÆt trong cïng ttr ttr = - 28,4 0C P1 = 6449 Pa P2 = 6344 Pa P3 = 5348,6 Pa f. ph©n ¸p suÊt b·o hoµ cña h¬i n-íc t-¬ng øng víi P4 = 5260,4 Pa c¸c nhiÖt ®é P5 = 5202,5 pa P6 = 54,795 Pa
 12. P7 = 53,195 Pa g. dßng h¬i n-íc riªng qua kÕt cÊu bao che {theo (2.6)} + Pkk : ph©n ¸p suÊt kh«ng khÝ bªn ngoµi (víi tkk =  = 0,128 g/m2.h 380C  Pkk = 6624.0,74 = 4901,76 Pa + Pb : ph©n ¸p suÊt kh«ng khÝ trong buång (víi tb = - 30 0C  Pb = 37,33.0,90 = 33,597 Pa h. trë kh¸ng thÊm h¬i cña kÕt cÊu bao che H = 0,038 (m2hMPa/g) i. ph©n ¸p suÊt h¬i n-íc ë phÝa ngoµi kÕt cÊu bao che Px1 = 4901,76 Pa {theo (2.7)} j. ph©n ¸p suÊt h¬i n-íc ë phÝa trong kÕt cÊu bao che Ptr = 33,597 Pa {theo (2.8)} Px2 = 4873,39 Pa Px3 = 4630,23 Pa k. Ph©n ¸p suÊt thùc cña h¬i n-íc trªn c¸c bÒ mÆt Px4 = 4601,85 Pa Px5 = 3859,64 Pa Px6 = 46,81 Pa Px7 = 18,44 Pa
 13. 7000 6000 5000 Pb Px" 4000 3000 2000 ap suat (Pa) 1000 100 1 2 34 5 6 7 0 chieu day (m) 4.TÝnh chiÒu dµy líp c¸ch nhiÖt vµ c¸ch Èm gi÷a phßng lµm l¹nh ®«ng vµ hµnh lang. *** b¶ng sè liÖu tÝnh to¸n *** Th«ng sè  (m)  (w/m.k)  (g/m.h.MPa) Líp v÷a xi m¨ng 0,02 0,88 90 Líp g¹ch ®á 0,2 0,82 105 Líp v÷a xi m¨ng 0,02 0,88 90 Líp c¸ch Èm b»ng bitum 0,005 0,3 0,86 Líp c¸ch nhiÖt b«ng thuû tinh cn = ? 0,047 7,5 Líp v÷a xi m¨ng 0,02 0,88 90 Theo b¶ng (5) víi tld = - 300C ta cã:
 14.  hÖ sè truyÒn nhiÖt: k = 0,27 w/m2.k  HÖ sè to¶ nhiÖt ®èi víi t-êng trong: tr = 8 (w/m2.k)  HÖ sè to¶ nhiÖt ®èi víi t-êng ngoµi: n = 23,3 (w/m2.k) *** B¶ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n *** 1. chiÒu dµy cña líp c¸ch nhiÖt {theo cn = 0,15 m (2.1)} 2. HÖ sè truyÒn nhiÖt thùc tÕ {theo ktt = 0,271 (2.2)} w/m .k 2 3. tÝnh c¸ch Èm a. nhiÖt trë cña kÕt cÊu bao che {theo R = 3,688 m2k/w (2.3)} b. hÖ sè truyÒn nhiÖt qua v¸ch {theo K = 0,312 w/m2k (2.4)} c. dßng nhiÖt æn ®Þnh qua kÕt cÊu bao che {theo (2.5)} q = 13,55 w/m2 t  20 0 C  t b  30 0 C  cho tr-íc:  kk ;    kk  80%   b  90%  t1 = 19,4 0C t2 = 19,1 0C t3 = 15,8 0C d. nhiÖt ®é trªn c¸c bÒ mÆt cña kÕt cÊu bao che t4 = 15,5 0C t5 = 15,3 0C t6 = -28 0C t7 = -28,3 0C e. nhiÖt ®é bÒ mÆt trong cïng ttr ttr = -28,4 0C P1 = 2252,32 Pa P2 = 2210,08 Pa P3 = 1794,42 Pa f. ph©n ¸p suÊt b·o hoµ cña h¬i n-íc t-¬ng øng víi P4 = 1760,55 Pa
 15. c¸c nhiÖt ®é P5 = 1737,97 Pa P6 = 44,64 Pa P7 = 44,2 Pa g. dßng h¬i n-íc riªng qua kÕt cÊu bao che {theo (2.6)} + Pkk : ph©n ¸p suÊt kh«ng khÝ bªn ngoµi (víi tkk =  = 0,065 g/m2.h 20 0C  Pkk = 2336,8.0,8 = 1869,44 Pa + Pb : ph©n ¸p suÊt kh«ng khÝ trong buång víi tb = - 30 0C  Pb = 37,33.0,90 = 33,597 Pa h. trë kh¸ng thÊm h¬i cña kÕt cÊu bao che H =0,0384 (m2hMPa/g) i. ph©n ¸p suÊt h¬i n-íc ë phÝa ngoµi kÕt cÊu bao che Px1 = 1869,44 Pa {theo (2.7)} j. ph©n ¸p suÊt h¬i n-íc ë phÝa trong kÕt cÊu bao che Ptr = 33,597 Pa {theo (2.8)} Px2 = 1854,99 Pa Px3 = 1731,2 Pa k. Ph©n ¸p suÊt thùc cña h¬i n-íc trªn c¸c bÒ mÆt Px4 = 1716,73 Pa Px5 = 1338,8 Pa Px6 = 38,83 Pa Px7 = 24,4 Pa
 16. 2500 2000 Pb Px" 1000 ap suat (Pa) 500 100 1 2 3 45 6 7 chieu day (m) 0 5.TÝnh chiÒu dµy líp c¸ch nhiÖt trÇn phßng b¶o qu¶n ®«ng. *** b¶ng sè liÖu tÝnh to¸n *** Th«ng sè  (m)  (w/m.k)  (g/m.h.mmHg)
 17. 1. líp c¸ch Èm b»ng bitum 0,012 0,3 2. líp bª t«ng cèt thÐp 0,04 1,4 3. líp c¸ch nhiÖt ®iÒn ®Çy cn = ? 0,2 4. líp c¸ch nhiÖt stiropo 0,1 0,047 5. líp bªt«ng cèt thÐp chÞu lùc 0,22 1,5 Theo b¶ng (5) víi tbqd = - 20 0C ta cã:  hÖ sè truyÒn nhiÖt : k = 0,21 (w/m2.k)  HÖ sè to¶ nhiÖt ®èi víi t-êng trong : tr = 8 (w/m2.k)  HÖ sè to¶ nhiÖt ®èi víi t-êng ngoµi : n = 23,3 (w/m2.k) Theo c«ng thøc (2.1) ta cã:  1  1 0,012 0,04 0,1 0,22 1  cn = 0,2.         = 0,45 (m).  0,21  23,3 0,3 1,4 0,047 1,5 8  Chän cn = 0,5 m. nh- vËy chiÒu dµy c¸ch nhiÖt cña c¶ líp stiropo vµ líp ®iÒn ®Çy lµ 0,6 m. HÖ sè truyÒn nhiÖt thùc tÕ theo c«ng thøc (2.2) lµ: 1 ktt =  0,2 (w/m2k) 1 0,012 0,04 0,1 0,22 0,5 1       23,3 0,3 1,4 0,047 1,5 0,2 8 6.TÝnh chiÒu dµy líp c¸ch nhiÖt trÇn phßng b¶o qu¶n l¹nh. *** b¶ng sè liÖu tÝnh to¸n *** Th«ng sè  (m)   (g/m.h.mmHg) (w/m.k) 1. líp c¸ch Èm b»ng bitum 0,012 0,3 2. líp bª t«ng cèt thÐp 0,04 1,4 3. líp c¸ch nhiÖt ®iÒn ®Çy cn = ? 0,2 4. líp c¸ch nhiÖt stiropo 0,05 0,047
 18. 5. líp bªt«ng cèt thÐp chÞu 0,22 1,5 lùc Theo b¶ng (5) víi tbql = 0 0C ta cã:  hÖ sè truyÒn nhiÖt : k = 0,29 (w/m2.k)  HÖ sè to¶ nhiÖt ®èi víi t-êng trong : tr = 8 (w/m2.k)  HÖ sè to¶ nhiÖt ®èi víi t-êng ngoµi : n = 23,3 (w/m2.k) Theo c«ng thøc (2.1) ta cã:  1  1 0,012 0,04 0,05 0,22 1  cn = 0,2.         = 0,403 (m).  0,29  23,3 0,3 1,4 0,047 1,5 8  Chän cn = 0,41 m. nh- vËy chiÒu dµy c¸ch nhiÖt cña c¶ líp stiropo vµ líp ®iÒn ®Çy lµ 0,46 m. HÖ sè truyÒn nhiÖt thùc tÕ theo c«ng thøc (2.2) lµ: 1 ktt =  0 ,22 (w/m2k) 1 0 ,012 0 ,04 0 ,1 0 ,22 0 ,4 1       23 ,3 0 ,3 1 ,4 0 ,047 1 ,5 0 ,2 8 7.TÝnh chiÒu dµy líp c¸ch nhiÖt trÇn phßng lµm l¹nh ®«ng. *** b¶ng sè liÖu tÝnh to¸n *** Th«ng sè  (m)  (w/m.k)  (g/m.h.mmHg) 1. líp c¸ch Èm b»ng bitum 0,012 0,3 2. líp bª t«ng cèt thÐp 0,04 1,4 3. líp c¸ch nhiÖt ®iÒn ®Çy cn = ? 0,2 4. líp c¸ch nhiÖt stiropo 0,05 0,047 5. líp bªt«ng cèt thÐp chÞu lùc 0,22 1,5 Theo b¶ng (5) víi tll® = - 30 0C ta cã:  hÖ sè truyÒn nhiÖt : k = 0,17 (w/m2.k)  HÖ sè to¶ nhiÖt ®èi víi t-êng trong : tr = 8 (w/m2.k)
 19.  HÖ sè to¶ nhiÖt ®èi víi t-êng ngoµi : n = 23,3 (w/m2.k) Theo c«ng thøc (2.1) ta cã:  1  1 0,012 0,04 0,05 0,22 1  cn = 0,2.         = 0,89 (m).  0,17  23,3 0,3 1,4 0,047 1,5 8  Chän cn = 0,89 m. nh- vËy chiÒu dµy c¸ch nhiÖt cña c¶ líp stiropo vµ líp ®iÒn ®Çy lµ 0,94 m. HÖ sè truyÒn nhiÖt thùc tÕ theo c«ng thøc (2.2) lµ: 1 ktt =  0,14 (w/m2k) 1 0,012 0,04 0,1 0,22 0,89 1       23,3 0,3 1,4 0,047 1,5 0,2 8 8.TÝnh chiÒu dµy líp c¸ch nhiÖt nÒn phßng b¶o qu¶n ®«ng. *** b¶ng sè liÖu tÝnh to¸n *** Th«ng sè  (m)  (w/m.k)  (g/m.h.mmHg) 1. nÒn b»ng c¸c tÊm bªt«ng l¸t 0,04 1,4 2. líp bªt«ng 0,1 1,4 3. líp c¸ch nhiÖt ®Êt xÐt xèp cn = ? 0,2 Theo b¶ng (5) víi tbqd = - 20 0C ta cã:  hÖ sè truyÒn nhiÖt : k = 0,21 (w/m2.k)  HÖ sè to¶ nhiÖt ®èi víi t-êng trong : tr = 10,5 (w/m2.k) Theo c«ng thøc (2.1) ta cã:  1  0,04 0,1 1  cn = 0,2.      = 0,913 (m).  0,21  1,4 1,4 10,5  Chän cn = 0,95 m. HÖ sè truyÒn nhiÖt thùc tÕ theo c«ng thøc (2.2) lµ: 1 ktt =  0,2 (w/m2k) 0,04 0,1 0,95 1    1,4 1,4 0,2 10,5
 20. 9.TÝnh chiÒu dµy líp c¸ch nhiÖt nÒn phßng b¶o qu¶n l¹nh. *** b¶ng sè liÖu tÝnh to¸n *** Th«ng sè  (m)  (w/m.k)  (g/m.h.mmHg) 1. nÒn b»ng c¸c tÊm bªt«ng l¸t 0,04 1,4 2. líp bªt«ng 0,1 1,4 3. líp c¸ch nhiÖt ®Êt xÐt xèp cn = ? 0,2 Theo b¶ng (5) víi tbql = 0 0C ta cã:  hÖ sè truyÒn nhiÖt : k = 0,41 (w/m2.k)  HÖ sè to¶ nhiÖt ®èi víi t-êng trong : tr = 10,5 (w/m2.k) Theo c«ng thøc (2.1) ta cã:  1  0,04 0,1 1  cn = 0,2.      = 0,448 (m).  0,41  1,4 1,4 10,5  Chän cn = 0,45 m. HÖ sè truyÒn nhiÖt thùc tÕ theo c«ng thøc (2.2) lµ: 1 ktt =  0,409 (w/m2k) 0,04 0,1 0,45 1    1,4 1,4 0,2 10,5 10.TÝnh chiÒu dµy líp c¸ch nhiÖt nÒn phßng lµm l¹nh ®«ng. *** b¶ng sè liÖu tÝnh to¸n *** Th«ng sè  (m)  (w/m.k)  (g/m.h.mmHg) 1. nÒn b»ng c¸c tÊm bªt«ng l¸t 0,04 1,4 2. líp bªt«ng 0,1 1,4 3. líp c¸ch nhiÖt ®Êt xÐt xèp cn = ? 0,2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản