đồ án môn học kỹ thuật lạnh

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
283
lượt xem
149
download

đồ án môn học kỹ thuật lạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu chung Địa điểm xây dựng công trình nằm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là một trung tâm kinh tế và du lịch biển lớn ở phía nam, trình độ phát triển kinh tế xã hội tương đối cao, mật độ dân số lớn, có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm quanh năm. Việc xây dựng và vận hành công trình trên khu vực này có những đặc điểm cả thuận lợi và khó khăn. Về ưu điểm, khu vực này có nguồn cung cấp nguyên vật liệu, máy móc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án môn học kỹ thuật lạnh

 1. I. Giíi thiÖu chung §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh n»m trªn ®Þa bµn thµnh phè Vòng Tµu, tØnh Bµ RÞa – Vòng Tµu. §©y lµ mét trung t©m kinh tÕ vµ du lÞch biÓn lín ë phÝa nam, tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi t-¬ng ®èi cao, mËt ®é d©n sè lín, cã khÝ hËu nhiÖt ®íi nãng Èm quanh n¨m. ViÖc x©y dùng vµ vËn hµnh c«ng tr×nh trªn khu vùc nµy cã nh÷ng ®Æc ®iÓm c¶ thuËn lîi vµ khã kh¨n. VÒ -u ®iÓm, khu vùc nµy cã nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ phong phó, nguån cung cÊp ®iÖn n¨ng ®Çy ®ñ vµ chÊt l-îng tèt. VÒ nh-îc ®iÓm, khu vùc nµy cã khÝ hËu nãng Èm quanh n¨m nªn yªu cÇu c¸ch nhiÖt, c¸ch Èm cao dÉn ®Õn chi phÝ x©y dùng vµ vËn hµnh cao. Tr¹m l¹nh cÇn thiÕt kÕ cã hÖ thèng kho l¹nh thuéc lo¹i kho b¶o qu¶n l¹nh. Chøc n¨ng chÝnh cña nã lµ b¶o qu¶n rau qu¶ vµ h¶i s¶n. ë ®©y ®· hoµn thµnh b-íc thiÕt kÕ ®Þa ®iÓm x©y dùng vµ diÖn tÝch mÆt b»ng c«ng tr×nh. NhiÖm vô cßn l¹i lµ thiÕt kÕ kÕt cÊu kho l¹nh vµ thiÕt kÕ hÖ thèng l¹nh. II. tÝnh to¸n kho l¹nh Kho l¹nh cã ba phßng l¹nh ®-îc ®¸nh sè tõ 1 ®Õn 3, mét phßng m¸y vµ mét phßng ®Öm. DiÖn tÝch c¸c phßng ®Òu ®· ®-îc x¸c ®Þnh. Ta lùa chän vÞ trÝ ®Æt phßng m¸y gi¸p víi t-êng T©y cña phßng l¹nh 1 v× vÞ trÝ nµy lµm gi¶m tæn thÊt nhiÖt xuèng møc thÊp nhÊt. II.1. Lùa chän c¸c th«ng sè tÝnh to¸n ban ®Çu C¸c th«ng sè tÝnh to¸n ban ®Çu bao gåm c¸c th«ng sè khÝ hËu n¬i x©y dùng kho l¹nh, nhiÖt ®é vµ ®é Èm b¶o qu¶n trong c¸c phßng l¹nh. Ngoµi ra ta cßn cÇn x¸c ®Þnh ®Æc ®iÓm cña c¸c hÖ thèng kü thuËt trong c¸c phßng l¹nh vµ phßng phô trî. II.1.1. C¸c th«ng sè khÝ hËu n¬i x©y dùng c«ng tr×nh §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh ®Æt t¹i Vòng Tµu, tra trong TCVN 4088-85 ta ®-îc c¸c th«ng sè khÝ hËu nh- sau:  NhiÖt ®é cùc ®¹i trung b×nh cña kh«ng khÝ th¸ng nãng nhÊt:  NhiÖt ®é cùc ®¹i tuyÖt ®èi cña kh«ng khÝ:  §é Èm t-¬ng ®èi trung b×nh cña kh«ng khÝ: §é Èm t-¬ng ®èi trung b×nh cña kh«ng khÝ lÊy vµo th¸ng cã nhiÖt ®é tuyÖt ®èi trung b×nh lín nhÊt (th¸ng N¨m). NhiÖt ®é tÝnh to¸n cña kh«ng khÝ ngoµi trêi x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: (II-1) Trong ®ã: NhiÖt ®é tÝnh to¸n cña kh«ng khÝ ngoµi trêi, ( ) NhiÖt ®é cùc ®¹i trung b×nh cña kh«ng khÝ th¸ng nãng nhÊt, ( ) NhiÖt ®é cùc ®¹i tuyÖt ®èi cña kh«ng khÝ, ( ) HÖ sè an toµn, ; lÊy Thay sè vµo c«ng thøc (II-1) ta ®-îc:
 2. Phßng m¸y ®Æt ë phÝa t-êng T©y cña phßng l¹nh 1, cã hµnh lang chung víi hµnh lang c¸c phßng l¹nh. Trong phßng m¸y cã ®Æt hÖ thèng th«ng giã víi nhiÖt ®é tÝnh to¸n trong phßng x¸c ®Þnh nh- sau: (II-2) Trong ®ã: NhiÖt ®é tÝnh to¸n bªn trong phßng m¸y, ( ) NhiÖt ®é tÝnh to¸n cña kh«ng khÝ ngoµi trêi, ( ) Thay sè vµo c«ng thøc trªn ta cã: Víi phßng ®Öm, ta kh«ng x¸c ®Þnh cô thÓ nhiÖt ®é trong phßng. Khi tÝnh to¸n tæn thÊt nhiÖt qua kÕt cÊu ng¨n che c¸c phßng l¹nh víi phßng ®Öm ta sÏ dïng hÖ sè . II.1.2. Lùa chän chÕ ®é vµ thêi gian b¶o qu¶n trong c¸c phßng l¹nh Chøc n¨ng cña kho l¹nh lµ b¶o qu¶n l¹nh hai lo¹i s¶n phÈm chÝnh lµ rau qu¶ vµ h¶i s¶n. Kho l¹nh cã ba phßng l¹nh trong ®ã hai phßng 1 vµ 2 chän lµm c¸c phßng b¶o qu¶n rau qu¶, s¶n phÈm b¶o qu¶n lµ c¸c lo¹i qu¶ cã mói nh- cam, chanh, b-ëi vµ nhiÒu lo¹i rau qu¶ kh¸c cã cïng nhiÖt ®é b¶o qu¶n; phßng 3 dïng ®Ó b¶o qu¶n h¶i s¶n, ë ®©y lµ c¸, t«m, cua míi ®¸nh b¾t. B¶ng 1. ChÕ ®é vµ thêi gian b¶o qu¶n cña c¸c phßng l¹nh NhiÖt ®é Thêi gian §é Èm Stt Phßng l¹nh S¶n phÈm b¶o qu¶n Th«ng giã b¶o qu¶n (ngµy) 1 Phßng 1 Rau qu¶ 2 85 Cã 30 2 Phßng 2 Rau qu¶ 2 85 Cã 30 3 Phßng 3 H¶i s¶n -3 90 Kh«ng 3 II.2. X¸c ®Þnh dung tÝch c¸c phßng l¹nh II.2.1. DiÖn tÝch chÊt t¶i h÷u Ých cña c¸c phßng l¹nh DiÖn tÝch chÊt t¶i h÷u Ých x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: (II-3) Trong ®ã: DiÖn tÝch chÊt t¶i h÷u Ých cña phßng l¹nh, ( ) DiÖn tÝch x©y dùng cña phßng l¹nh, ( ) HÖ sè sö dông diÖn tÝch, phô thuéc vµo diÖn tÝch x©y dùng cña phßng l¹nh DiÖn tÝch chÊt t¶i h÷u Ých tÝnh to¸n cho tõng phßng l¹nh thÓ hiÖn trong b¶ng 2. II.2.2. ChiÒu cao chÊt t¶i ChiÒu cao chÊt t¶i cña c¸c phßng l¹nh x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: (II-4)
 3. Trong ®ã: ChiÒu cao chÊt t¶i cña phßng l¹nh, ( ) ChiÒu cao theo thiÕt kÕ kiÕn tróc cña phßng l¹nh, ( ) ChiÒu dÇy cña trÇn phßng l¹nh, ( ) 0,5m Kho¶ng dù tr÷ ®é cao cho c¸c hÖ thèng ®-êng èng vµ chiÒu cao n©ng hµng cña xe rïa. TÊt c¶ c¸c phßng l¹nh ®Òu cã chung c¸c th«ng sè vÒ c¸c chiÒu cao kÓ trªn nªn ®Òu cã cïng chiÒu cao chÊt t¶i. Thay sè vµo c«ng thøc (II-4) ta cã: II.2.3. ThÓ tÝch chÊt hµng vµ dung tÝch cña c¸c phßng l¹nh ThÓ tÝch chÊt hµng cña c¸c phßng l¹nh tÝnh theo c«ng thøc sau: (II-5) Trong ®ã: V ThÓ tÝch chÊt t¶i cña cña phßng l¹nh, ( ) ChiÒu cao chÊt t¶i cña phßng l¹nh, ( ) DiÖn tÝch chÊt t¶i cña phßng l¹nh, ( ) Dung tÝch c¸c phßng l¹nh: (II-6) Trong ®ã: Dung tÝch cña phßng l¹nh, ( ) ThÓ tÝch chÊt t¶i cña cña phßng l¹nh, ( ) Tiªu chuÈn chÊt t¶i, ( ). Tiªu chuÈn chÊt t¶i phô thuéc lo¹i hµng b¶o qu¶n cña phßng l¹nh; tra trong b¶ng 2-1, trang 20, tµi liÖu Kü thuËt l¹nh øng dông. KÕt qu¶ tÝnh to¸n thÓ tÝch chÊt hµng vµ dung tÝch c¸c phßng l¹nh thÓ hiÖn trong b¶ng 2. B¶ng 2. Dung tÝch c¸c phßng l¹nh Phßng F h V E S¶n phÈm l¹nh ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 Rau qu¶ 180 0.75 135.0 4.7 634.50 0.45 285.53 2 Rau qu¶ 120 0.75 90.0 4.7 423.00 0.45 190.35 3 H¶i s¶n 270 0.75 202.5 4.7 951.75 0.45 428.29 II.3. TÝnh to¸n c¸ch nhiÖt vµ c¸ch Èm Tr-íc hÕt, ta cÇn x¸c ®Þnh chiÒu dÇy c¸c líp c¸ch nhiÖt cña c¸c kÕt cÊu ng¨n che. §èi víi m¸i ta ®Æt c¸ch nhiÖt c¶ trªn lÉn d-íi, phÝa trªn dïng bªt«ng bät, phÝa d-íi dïng polystirol; víi t-êng dïng vËt liÖu polystirol vµ nÒn dïng bªt«ng bät. §Ó tho¶ m·n yªu cÇu c¸ch Èm, ta chän s½n chiÒu dÇy c¸c líp vËt liÖu c¸ch Èm trong c¸c kÕt cÊu ng¨n che vµ ®¸nh gi¸ th«ng qua viÖc kiÓm tra ®äng s-¬ng vµ ®äng Èm trong lßng kÕt cÊu. Víi c¸c kÕt cÊu cã ph-¬ng ®øng chän vËt liÖu c¸ch Èm lµ bitum; víi c¸c kÕt cÊu ph-¬ng ngang c¸ch Èm b»ng c¸c líp vËt liÖu nh- giÊy dÇu, g¹ch l¸ nem,
 4. g¹ch l¸t vµ v÷a xim¨ng. H×nh 1. CÊu t¹o c¸c líp vËt liÖu m¸i G¹ch l¸ nem,  = 15 mm i = 2% V÷a xim¨ng,  = 10 mm G¹ch l¸ nem,  = 15 mm V÷a xim¨ng,  = 10 mm Bª t«ng chèng thÊm,  = 80 mm XØ t¹o ®é dèc,  = 200 mm Sµn BTCT,  = 100 mm V÷a tr¸t,  = 15 mm Bitum,  = 4 mm Líp c¸ch nhiÖt polystirol,  ®ang x¸c ®Þnh V÷a tr¸t luoi thÐp,  = 15 mm Stt Líp vËt liÖu ( ) ( ) ( ) ( ) 1 G¹ch l¸ nem 0.015 0.810 10.500 0.0185 2 V÷a xim¨ng 0.010 0.930 9.000 0.0108 3 G¹ch l¸ nem 0.015 0.810 10.500 0.0185 4 V÷a xim¨ng 0.010 0.930 9.000 0.0108 5 Bªt«ng chèng thÊm 0.080 1.500 1.000 0.0533 6 XØ t¹o ®é dèc 0.200 0.290 19.500 0.6897 7 TrÇn BTCT 0.100 1.550 3.000 0.0645 8 V÷a xim¨ng tr¸t 0.015 0.930 9.000 0.0161 9 Bitum c¸ch Èm 0.004 0.180 0.086 0.0222 10 Polystirol ??? 0.047 0.750 0.0000 11 V÷a tr¸t l-íi thÐp 0.020 0.870 9.800 0.0230 Tæng nhiÖt trë ch-a kÓ líp c¸ch nhiÖt: 0.7550
 5. H×nh 2. CÊu t¹o c¸c líp vËt liÖu nÒn G¹ch l¸t nÒn,  = 15 mm V÷a XM,  = 15 mm Bª t«ng bät,  ®ang x¸c ®Þnh Hai líp giÊy dÇu,  = 5 mm Bª t«ng g¹ch vì,  = 100 mm §Êt c¸t pha, s¹ch chÊt mïn, ®Çm kü Stt Líp vËt liÖu ( ) ( ) ( ) ( ) 1 G¹ch l¸t nÒn 0.015 0.810 10.500 0.0185 2 V÷a xim¨ng 0.015 0.930 9.000 0.0161 3 Bªt«ng bät ??? 0.400 7.500 0.0000 4 Hai líp giÊy dÇu 0.005 0.140 0.135 0.0357 5 Bªt«ng g¹ch vì 0.100 0.870 6.800 0.1149 Tæng nhiÖt trë ch-a kÓ líp c¸ch nhiÖt: 0.1853 H×nh 3. CÊu t¹o c¸c líp vËt liÖu t-êng ngoµi V÷a XM tr¸t,  = 20 mm G¹ch ®á,  = 220 mm V÷a XM tr¸t,  = 15 mm Bitum c¸ch Èm,  = 4 mm Líp c¸ch nhiÖt,  ®ang x¸c ®Þnh V÷a tam hîp luoi thÐp,  = 20 mm
 6. Stt Líp vËt liÖu ( ) ( ) ( ) ( ) 1 V÷a xim¨ng tr¸t 0.020 0.930 9.000 0.0215 2 G¹ch ®á 0.220 0.810 10.500 0.2716 3 V÷a xim¨ng tr¸t 0.015 0.930 9.000 0.0161 4 Bitum c¸ch Èm 0.004 0.180 0.086 0.0222 5 Polystirol ??? 0.047 0.750 0.0000 6 V÷a tr¸t l-íi thÐp 0.020 0.870 9.800 0.0230 Tæng nhiÖt trë ch-a kÓ líp c¸ch nhiÖt: 0.3545 H×nh 4. CÊu t¹o c¸c líp vËt liÖu t-êng ng¨n c¸c phßng V÷a XM tr¸t,  = 20 mm G¹ch ®á,  = 110 mm V÷a XM tr¸t,  = 15 mm Bitum c¸ch Èm,  = 4 mm Líp c¸ch nhiÖt,  ®ang x¸c ®Þnh V÷a tam hîp luoi thÐp,  = 20 mm Stt Líp vËt liÖu ( ) ( ) ( ) ( ) 1 V÷a xim¨ng tr¸t 0.020 0.930 9.000 0.0215 2 G¹ch ®á 0.110 0.810 10.500 0.1358 3 V÷a xim¨ng tr¸t 0.015 0.930 9.000 0.0161 4 Bitum c¸ch Èm 0.004 0.180 0.086 0.0222 5 Polystirol ??? 0.047 0.750 0.0000 6 V÷a tr¸t l-íi thÐp 0.020 0.870 9.800 0.0230 Tæng nhiÖt trë ch-a kÓ líp c¸ch nhiÖt: 0.2186
 7. H×nh 5. CÊu t¹o c¸c líp vËt liÖu cöa ®i ThÐp kh«ng gØ,  = 0,5 mm VËt liÖu c¸ch nhiÖt,  ®ang x¸c ®Þnh ThÐp kh«ng gØ,  = 0,5 mm Stt Líp vËt liÖu ( ) ( ) ( ) ( ) 1 ThÐp kh«ng gØ 0.0005 58.000 0.000 0.0000086 2 Polystirol ??? 0.047 0.750 0.0000000 3 ThÐp kh«ng gØ 0.0005 58.000 0.000 0.0000086 Tæng nhiÖt trë ch-a kÓ líp c¸ch nhiÖt: 0.0000172 II.3.1. TÝnh to¸n chiÒu dÇy c¸c líp c¸ch nhiÖt. KiÓm tra ®äng s-¬ng bÒ mÆt ngoµikÕt cÊu. ChiÒu dÇy líp c¸ch nhiÖt x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: (II-7) Trong ®ã: ChiÒu dÇy líp c¸ch nhiÖt, ( ) HÖ sè dÉn nhiÖt cña vËt liÖu c¸ch nhiÖt, ( ). HÖ sè dÉn nhiÖt cña vËt liÖu c¸ch nhiÖt lÊy phô thuéc vµo lo¹i vËt liÖu, chøc n¨ng vµ cÊp nhiÖt ®é b¶o qu¶n cña phßng l¹nh. HÖ sè truyÒn nhiÖt hîp lý, ( ); phô thuéc ®é chªnh nhiÖt ®é gi÷a hai bÒ mÆt ngoµi cña kÕt cÊu. HÖ sè trao ®æi nhiÖt bÒ mÆt cña mÆt trong vµ mÆt ngoµi kÕt cÊu ng¨n che, ( ); tra trong b¶ng 3-2, trang 77, tµi liÖu Kü thuËt th«ng giã, t¸c gi¶ TrÇn Ngäc ChÊn. ChiÒu dÇy líp vËt liÖu thø i, ( ) HÖ sè dÉn nhiÖt cña líp vËt liÖu thø i, ( ); tra trong phô lôc 2, trang 377, tµi liÖu Kü thuËt th«ng giã, t¸c gi¶ TrÇn Ngäc ChÊn. §Ó x¸c ®Þnh ta cÇn ph¶i tÝnh chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a hai bÒ mÆt theo c«ng thøc sau: (II-8) Trong ®ã: chªnh nhiÖt ®é gi÷a hai bÒ mÆt ngoµi cña kÕt cÊu, ( ) NhiÖt ®é tÝnh to¸n cña kh«ng khÝ ngoµi trêi vµ trong phßng, ( ) HÖ sè kÓ ®Õn vÞ trÝ cña kÕt cÊu bao che
 8. ChiÒu dÇy thùc (chiÒu dÇy lùa chän) ®-îc lÊy theo tæ hîp chiÒu dÇy c¸c tÊm polystirol chÕ t¹o s½n vµ kh«ng nhá h¬n chiÒu dÇy c¸ch nhiÖt tÝnh ®-îc ë trªn. HÖ sè truyÒn nhiÖt cña kÕt cÊu tÝnh theo c«ng thøc: (II-9) Trong ®ã: HÖ sè truyÒn nhiÖt cña kÕt cÊu, ( ) ChiÒu dÇy líp c¸ch nhiÖt, ( ) HÖ sè dÉn nhiÖt cña vËt liÖu c¸ch nhiÖt, ( ) HÖ sè trao ®æi nhiÖt bÒ mÆt cña mÆt trong vµ mÆt ngoµi kÕt cÊu ng¨n che, ( ) ChiÒu dÇy líp vËt liÖu thø i, ( ) HÖ sè dÉn nhiÖt cña líp vËt liÖu thø i, ( ) HÖ sè truyÒn nhiÖt cña kÕt cÊu khi ®äng s-¬ng tÝnh theo c«ng thøc: (II-10) Trong ®ã: HÖ sè truyÒn nhiÖt cña kÕt cÊu khi ®äng s-¬ng, ( ) NhiÖt ®é ®iÓm s-¬ng cña kh«ng khÝ ngoµi, ( ); x¸c ®Þnh theo c¸c th«ng sè tr¹ng th¸i cña kh«ng khÝ Èm bªn ngoµi. HÖ sè trao ®æi nhiÖt mÆt ngoµi kÕt cÊu ng¨n che, ( ); NhiÖt ®é tÝnh to¸n cña kh«ng khÝ ngoµi trêi vµ trong phßng, ( ) §iÒu kiÖn ®Ó kh«ng ®äng s-¬ng ë bÒ mÆt ngoài kÕt cÊu: KÕt qu¶ tÝnh to¸n cô thÓ ghi trong b¶ng 3. Tõ kÕt qu¶ ta thÊy ®iÒu kiÖn kh«ng ®äng s-¬ng tháa m·n cho mäi kÕt cÊu ng¨n che.
 9. S Phßng M¶ng t l¹nh t-êng t ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) B¾c 34.4 2 1 32.4 0.35 23.26 8.72 0.3545 0.047 0.110 0.10 0.436 31.4 2.05 Nam 34.4 2 0.7 22.7 0.50 11.63 8.72 0.2186 0.047 0.074 0.10 0.452 Phßng T©y 37.4 2 1 35.4 0.32 11.63 8.72 0.3545 0.047 0.121 0.15 0.307 31.4 1.87 1 1 §«ng 8.72 8.72 0.2186 0.047 0.05 0.761 M¸i 34.4 2 1 32.4 0.35 23.26 8.72 0.7550 0.047 0.091 0.10 0.378 31.4 2.05 Cöa ®i 34.4 2 0.7 22.7 0.50 11.63 8.72 0 0.047 0.085 0.10 0.494 B¾c 34.4 2 1 32.4 0.35 23.26 8.72 0.3545 0.047 0.110 0.10 0.436 31.4 2.05 Nam 34.4 2 0.7 22.7 0.50 11.63 8.72 0.2186 0.047 0.074 0.10 0.452 Phßng T©y 8.72 8.72 0.2186 0.047 0.05 0.761 2 2 §«ng -3 2 1 -5.0 0.65 8.72 8.72 0.2186 0.047 0.051 0.05 0.761 M¸i 34.4 2 1 32.4 0.35 23.26 8.72 0.7550 0.047 0.091 0.10 0.378 31.4 2.05 Cöa ®i 34.4 2 0.7 22.7 0.50 11.63 8.72 0 0.047 0.085 0.10 0.494 B¾c 34.4 -3 1 37.4 0.30 23.26 8.72 0.3545 0.047 0.133 0.15 0.311 31.4 1.77 Nam 34.4 -3 1 37.4 0.30 23.26 8.72 0.3545 0.047 0.133 0.15 0.311 31.4 1.77 T©y (gi¸p P.2) 2 -3 1 5.0 0.65 8.72 8.72 0.2186 0.047 0.051 0.05 0.761 Phßng T©y 3 3 (gi¸p P.®) 34.4 -3 0.7 26.2 0.42 11.63 8.72 0.2186 0.047 0.092 0.10 0.452 §«ng 34.4 -3 1 37.4 0.30 23.26 8.72 0.3545 0.047 0.133 0.15 0.311 31.4 1.77 M¸i 34.4 -3 1 37.4 0.30 23.26 8.72 0.7550 0.047 0.114 0.10 0.378 31.4 1.77 Cöa ®i 34.4 -3 0.7 26.2 0.42 11.63 8.72 0 0.047 0.102 0.10 0.494 4 NÒn 0.41 0.1853 0.150 0.338 0.35 0.457
 10. II.3.2. TÝnh to¸n kiÓm tra ®äng Èm trong lßng kÕt cÊu ng¨n che Ta chØ tÝnh to¸n kiÓm tra ®äng Èm trong lßng kÕt cÊu cña hai kÕt cÊu ng¨n che nguy hiÓm nhÊt (cã chªnh lÖch nhiÖt ®é lín nhÊt) lµ kÕ cÊu t-êng ngoµi vµ m¸i cña phßng l¹nh 3. Tæng nhiÖt trë cña kÕt cÊu ng¨n che x¸c ®Þnh nh- sau: (II-11) Trong ®ã: Tæng nhiÖt trë cña kÕt cÊu ng¨n che, ( ) NhiÖt trë mÆt trong kÕt cÊu ng¨n che, ( ) Tæng nhiÖt trë cña c¸c líp kÕt cÊu ng¨n che, ( ) NhiÖt trë mÆt ngoµi kÕt cÊu ng¨n che, ( ) NhiÖt trë mÆt trong vµ mÆt ngoµi kÕt cÊu ng¨n che: (II-12) Trong ®ã: NhiÖt trë mÆt trong vµ mÆt ngoµi kÕt cÊu ng¨n che, ( ) HÖ sè trao ®æi nhiÖt bÒ mÆt trong vµ ngoµi kÕt cÊu, ( ); lÊy theo b¶ng 2.3, trang 33, tµi liÖu ThiÕt kÕ th«ng giã c«ng nghiÖp, t¸c gi¶ Hoµng ThÞ HiÒn NhiÖt trë cña mét líp thø i kÕt cÊu ng¨n che: (II-13) Trong ®ã: NhiÖt trë líp kÕt cÊu ng¨n che thø i, ( ) ChiÒu dÇy líp kÕt cÊu thø i, ( ) HÖ sè dÉn nhiÖt cña vËt liÖu líp kÕt cÊu thø i, ( ); lÊy theo phô lôc 2.2, trang 249, tµi liÖu ThiÕt kÕ th«ng giã c«ng nghiÖp, t¸c gi¶ Hoµng ThÞ HiÒn vµ b¶ng 3-1, trang 81, tµi liÖu H-íng dÉn thiÕt kÕ hÖ thèng l¹nh, t¸c gi¶ NguyÔn §øc Lîi. NhiÖt ®é mÆt ngoµi cña líp vËt liÖu thø i tÝnh nh- sau: (II-14) Trong ®ã: NhiÖt ®é bÒ mÆt ngoµi kÕt cÊu ng¨n che thø i, ( ) NhiÖt ®é tÝnh to¸n cña kh«ng khÝ ngoµi trêi vµ trong phßng, ( ) Tæng nhiÖt trë cña kÕt cÊu ng¨n che, ( ) NhiÖt trë mÆt ngoµi kÕt cÊu ng¨n che, ( ) NhiÖt trë líp kÕt cÊu ng¨n che thø i, ( )
 11. KÕt qu¶ tÝnh to¸n nhiÖt ®é mÆt ngoµi cña kÕt cÊu thÓ hiÖn ë b¶ng 4. Tõ c¸c gi¸ trÞ nhiÖt ®é bÒ mÆt c¸c líp kÕt cÊu , dïng biÓu ®å I-d ta tra ®-îc c¸c gi¸ trÞ ¸p suÊt ph©n h¬i n-íc b·o hßa ( ). Tæng Èm trë cña kÕt cÊu ng¨n che x¸c ®Þnh nh- sau: (II-15) Trong ®ã: Tæng Èm trë cña kÕt cÊu ng¨n che, ( ) Èm trë mÆt trong kÕt cÊu ng¨n che, ( ) Èm trë b¶n th©n kÕt cÊu ng¨n che, ( ) Èm trë mÆt ngoµi kÕt cÊu ng¨n che, ( ) Èm trë cña mét líp thø i kÕt cÊu ng¨n che: (II-16) Trong ®ã: Èm trë líp kÕt cÊu ng¨n che thø i, ( ) ChiÒu dÇy líp kÕt cÊu thø i, ( ) HÖ sè dÉn nhiÖt cña vËt liÖu líp kÕt cÊu thø i, ( ); lÊy theo phô lôc 2.2, trang 249, tµi liÖu ThiÕt kÕ th«ng giã c«ng nghiÖp, t¸c gi¶ Hoµng ThÞ HiÒn vµ b¶ng 3-1 trang 81, b¶ng 3-2 trang 83, tµi liÖu H-íng dÉn thiÕt kÕ hÖ thèng l¹nh, t¸c gi¶ NguyÔn §øc Lîi. TrÞ sè ph©n ¸p suÊt h¬i n-íc t¹i mÆt ngoµi cña tõng líp vËt liÖu cña kÕt cÊu ng¨n che x¸c ®Þnh nh- sau: (II-17) Trong ®ã: Ph©n ¸p suÊt h¬i n-íc mÆt ngoµi kÕt cÊu ng¨n che thø i, ( ) Ph©n ¸p suÊt h¬i n-íc kh«ng khÝ bªn ngoµi vµ bªn trong kÕt cÊu, ( ); x¸c ®Þnh b»ng c¸ch tra biÓu ®å I-d. Tæng Èm trë cña kÕt cÊu ng¨n che, ( ) Èm trë mÆt ngoµi kÕt cÊu ng¨n che, ( ) Èm trë líp kÕt cÊu ng¨n che thø i, ( ) KÕt qu¶ tÝnh to¸n ph©n ¸p suÊt h¬i n-íc mÆt ngoµi c¸c líp vËt liÖu thÓ hiÖn ë b¶ng 4. T¹i c¸c bÒ mÆt ta ®Òu cã ¸p suÊt ph©n h¬i n-íc nhá h¬n ¸p suÊt h¬i n-íc b·o hßa, do ®ã kh«ng cã hiÖn t-îng ®äng s-¬ng trong lßng kÕt cÊu ng¨n che.
 12. KÕt Stt Líp vËt liÖu cÊu ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) KK ngoµi 34.4 0.0430 0.12 4601 1. V÷a xim¨ng tr¸t 0.020 0.930 9.000 0.0215 33.97 5315 222.22 4600.98 714.02 2. G¹ch ®á 0.220 0.810 10.500 0.2716 33.75 5250 2095.24 4567.06 682.94 3. V÷a xim¨ng tr¸t 0.015 0.930 9.000 0.0161 31.01 4499 166.67 4247.26 251.74 T-êng 1 233.18 biªn 4. Bitum c¸ch Èm 0.004 0.180 0.086 0.0222 30.84 4455 4651.16 4221.82 5. Polystirol 0.150 0.047 0.750 3.1915 30.62 4410 20000.00 3511.88 898.12 6. V÷a tr¸t l-íi thÐp 0.020 0.870 9.800 0.0230 -1.61 535 204.08 459.17 75.83 KK trong -3 0.1147 -1.84 525 0.16 428 428.02 96.98 3.7036 27339.65 Kk ngoµi 34.4 0.0430 0.12 4601 1. G¹ch l¸ nem 0.015 0.810 10.500 0.0185 33.90 5290 142.86 4600.98 689.02 2. V÷a xim¨ng 0.010 0.930 9.000 0.0108 33.68 5240 111.11 4581.89 658.11 3. G¹ch l¸ nem 0.015 0.810 10.500 0.0185 33.56 5200 142.86 4567.04 632.96 4. V÷a xim¨ng 0.010 0.930 9.000 0.0108 33.34 5135 111.11 4547.95 587.05 5. Bªt«ng chèng thÊm 0.080 1.500 1.000 0.0533 33.22 5090 8000.00 4533.10 556.90 6. XØ t¹o ®é dèc 0.200 0.290 19.500 0.6897 32.60 4920 1025.64 3463.87 1456.13 2 M¸i 7. TrÇn BTCT 0.100 1.550 3.000 0.0645 24.57 3350 3333.33 3326.78 23.22 8. V÷a xim¨ng tr¸t 0.015 0.930 9.000 0.0161 23.82 2950 166.67 2881.27 68.73 9. Bitum c¸ch Èm 0.004 0.180 0.086 0.0222 23.63 2910 4651.16 2859.00 51.00 10. Polystirol 0.100 0.047 0.750 2.1277 23.37 2880 13333.33 2237.35 642.65 11. V÷a tr¸t l-íi thÐp 0.020 0.870 9.800 0.0230 -1.40 540 204.08 455.30 84.70 Kk trong -3 0.1147 -1.66 530 0.16 428 428.02 101.98 3.2127 31222.44
 13. II.4. TÝnh to¸n nhiÖt kho l¹nh II.4.1. Tæn thÊt l¹nh b¶o qu¶n vËt phÈm C«ng thøc x¸c ®Þnh tæn thÊt l¹nh b¶o qu¶n vËt phÈm: (II-18) Trong ®ã: Tæn thÊt l¹nh b¶o qu¶n vËt phÈm, ( ) Tæn thÊt l¹nh h¹ nhiÖt ®é vËt phÈm, ( ) Tæn thÊt l¹nh h¹ nhiÖt ®é bao b× vËt phÈm, ( )  Tæn thÊt l¹nh h¹ nhiÖt ®é vËt phÈm Tæn thÊt l¹nh h¹ nhiÖt ®é vËt phÈm x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: (II-19) Trong ®ã: Tæn thÊt l¹nh h¹ nhiÖt ®é vËt phÈm, ( ) L-îng vËt phÈm b¶o qu¶n trong mét ngµy ®ªm, ( ); phô thuéc vµo dung tÝch phßng l¹nh vµ lo¹i vËt phÈm b¶o qu¶n: Thùc phÈm: Rau qu¶: Enthalpy vËt phÈm khi nhËp kho vµ khi xuÊt kho, ( ); tra theo b¶ng 4-2, trang 110, tµi liÖu H-íng dÉn thiÕt kÕ hÖ thèng l¹nh, t¸c gi¶ NguyÔn §øc Lîi.  Tæn thÊt l¹nh h¹ nhiÖt ®é bao b× Dßng l¹nh h¹ nhiÖt ®é bao b× tÝnh theo c«ng thøc: (II-20) Trong ®ã: Tæn thÊt l¹nh h¹ nhiÖt ®é bao b×, ( ) L-îng bao b× b¶o qu¶n trong mét ngµy ®ªm, ( ); lÊy b»ng víi rau qu¶ vµ víi h¶i s¶n. Tû nhiÖt cña bao b×, ( ); tra theo h-íng dÉn, trang 113, tµi liÖu H-íng dÉn thiÕt kÕ hÖ thèng l¹nh, t¸c gi¶ NguyÔn §øc Lîi. NhiÖt ®é vËt phÈm khi nhËp kho vµ khi xuÊt kho, ( ) NhiÖt ®é vËt phÈm khi nhËp kho vµ xuÊt kho lÊy t-¬ng øng b»ng nhiÖt ®é kh«ng khÝ bªn ngoµi vµ nhiÖt ®é b¶o qu¶n. KÕt qu¶ tÝnh to¸n dßng l¹nh b¶o qu¶n vËt phÈm thÓ hiÖn trong b¶ng 5.
 14. B¶ng 5. Dßng l¹nh b¶o qu¶n vËt phÈm Phßng S¶n l¹nh phÈm ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 Rau qu¶ 285.53 28553.00 403.00 274.00 42.6 44.2 2 Rau qu¶ 190.35 19035.00 403.00 274.00 28.4 29.5 3 H¶i s¶n 428.29 25697.40 369.00 85.00 84.5 86.1 Phßng S¶n l¹nh phÈm ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 Rau qu¶ 1.46 2855.30 34.4 2 1.6 2 Rau qu¶ 1.46 1903.50 34.4 2 1.0 3 H¶i s¶n 1.46 2569.74 34.4 -3 1.6 II.4.2. Tæn thÊt l¹nh qua kÕt cÊu bao che  TruyÒn nhiÖt qua kÕt cÊu bao che C«ng thøc x¸c ®Þnh truyÒn nhiÖt qua kÕt cÊu t-êng, m¸i vµ cöa ®i: (II-21) Trong ®ã: Tæn thÊt l¹nh qua kÕt cÊu bao che, ( ) HÖ sè truyÒn nhiÖt cña kÕt cÊu ng¨n che, ( ); x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (II-9), kÕt qu¶ lÊy theo tÝnh to¸n ë b¶ng 3. DiÖn tÝch kÕt cÊu ng¨n che, ( ) NhiÖt ®é tÝnh to¸n cña kh«ng khÝ ngoµi trêi vµ trong phßng, ( ) HÖ sè kÓ ®Õn vÞ trÝ cña kÕt cÊu bao che §èi víi nÒn, c¸c líp vËt liÖu cÊu t¹o ®Òu cã hÖ sè dÉn nhiÖt nªn ta cã nÒn c¸ch nhiÖt. DiÖn tÝch nÒn ®-îc chia thµnh bèn d¶i réng 2m bao nhau theo chu vi nÒn ®¸nh sè tõ I ®Õn IV (xem h×nh 6). Mçi d¶i cã hÖ sè truyÒn nhiÖt riªng kh«ng phô thuéc vµo chiÒu dÇy c¸c líp vËt liÖu. Riªng víi d¶i I, diÖn tÝch cña d¶i nµy ®-îc tÝnh thªm vµo diÖn tÝch bèn « vu«ng g¹ch chÐo trªn h×nh vÏ. C«ng thøc x¸c ®Þnh dßng l¹nh truyÒn qua nÒn: (II-22) Trong ®ã: Tæn thÊt l¹nh qua kÕt cÊu nÒn phßng l¹nh, ( ) HÖ sè truyÒn nhiÖt cña d¶i nÒn thø i, ( ); x¸c ®Þnh theo h-íng dÉn trang 113, tµi liÖu H-íng dÉn thiÕt kÕ hÖ thèng l¹nh, t¸c gi¶ NguyÔn §øc Lîi. DiÖn tÝch cña d¶i nÒn thø i, ( )
 15. NhiÖt ®é tÝnh to¸n cña kh«ng khÝ ngoµi trêi vµ trong phßng, ( ) HÖ sè kÓ ®Õn sù t¨ng nhiÖt trë khi cã líp c¸ch nhiÖt Trong ®ã: HÖ sè kÓ ®Õn sù t¨ng nhiÖt trë khi cã líp c¸ch nhiÖt Tæng nhiÖt trë cña c¸c líp kÕt cÊu nÒn, ( ) KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt l¹nh qua kÕt cÊu bao che c¸c phßng l¹nh cho trong b¶ng 6. vµ 7. B¶ng 6. Tæn thÊt l¹nh qua kÕt cÊu t-êng, m¸i vµ cöa ®i Stt Phßng l¹nh Phßng 1 T-êng B¾c 1 0.436 34 2 15.11 5.4 81.594 1.15 T-êng Nam 0.7 0.452 34 2 15 5.4 74.840 0.77 1 T-êng T©y 1 0.307 34 2 12.11 5.4 65.394 0.65 T-êng §«ng 1 0.761 2 2 12 5.4 64.800 0.00 M¸i 1 0.378 34 2 15 12 180.000 2.21 Cöa 0.7 0.494 34 2 2.2 2.8 6.160 0.07 Tæng céng 4.84 Phßng 2 T-êng B¾c 1 0.436 34 2 10 5.4 54.000 0.76 T-êng Nam 0.7 0.452 34 2 10 5.4 47.840 0.49 2 T-êng T©y 1 0.761 2 2 12 5.4 64.800 0.00 T-êng §«ng 1 0.761 -3 2 12 5.4 64.800 -0.25 M¸i 1 0.378 34 2 10 12 120.000 1.47 Cöa 0.7 0.494 34 2 2.2 2.8 6.160 0.07 Tæng céng 2.55 Phßng 3 T-êng B¾c 1 0.311 34 -3 15.11 5.4 81.594 0.95 T-êng Nam 1 0.311 34 -3 15.11 5.4 81.594 0.95 T-êng T©y (Ph. 2) 1 0.761 2 -3 12 5.4 64.800 0.25 3 T-êng T©y (Ph. ®.) 0.7 0.452 34 -3 6 5.4 26.240 0.31 T-êng §«ng 1 0.311 34 -3 18.22 5.4 98.388 1.14 M¸i 1 0.378 34 -3 15 18 270.000 3.82 Cöa 0.7 0.494 34 -3 2.2 2.8 6.160 0.08 Tæng céng 7.49
 16. H×nh 6. S¬ ®å tÝnh tæn thÊt l¹nh qua nÒn I 2 II 2 III 2 IV 18 m 2 2 2 40 m B¶ng 7. Tæn thÊt l¹nh truyÒn qua nÒn Phßng l¹nh Phßng 1 54 42 34 54 0.47 0.23 0.12 0.1 34.4 2 0.34 Phßng 2 20 20 20 60 2.52 0.24 0.47 0.23 0.12 0.1 34.4 2 0.16 Phßng 3 96 72 56 54 0.47 0.23 0.12 0.1 34.4 -3 0.65  L-îng l¹nh khö bøc x¹ mÆt trêi truyÒn vµo phßng l¹nh C«ng thøc x¸c ®Þnh l-îng l¹nh khö bøc x¹ mÆt trêi: (II-23) Trong ®ã: Dßng l¹nh khö bøc x¹ mÆt trêi, ( ) HÖ sè truyÒn nhiÖt cña kÕt cÊu ng¨n che, ( ); x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (II-9), kÕt qu¶ lÊy theo tÝnh to¸n ë b¶ng 3. DiÖn tÝch kÕt cÊu ng¨n che chÞu ¶nh h-ëng cña bøc x¹, ( ) Chªnh lÖch nhiÖt ®é g©y ra bëi bøc x¹, ( ) Trong ®ã: Chªnh lÖch nhiÖt ®é g©y ra bëi bøc x¹, ( ) HÖ sè hÊp thô bøc x¹ mÆt trêi cña bÒ mÆt kÕt cÊu ng¨n che; phô thuéc tÝnh chÊt vµ mÇu s¾c cña vËt liÖu ë líp ngoµi kÕt cÊu, víi m¸i mµu g¹ch, t-êng s¬n vµng; tra trong b¶ng 2.17, trang 54, tµi liÖu ThiÕt kÕ th«ng giã c«ng nghiÖp, t¸c gi¶ Hoµng ThÞ HiÒn.
 17. C-êng ®é bøc x¹ trung b×nh trong ngµy trªn mÆt ph¼ng kÕt cÊu th¸ng tÝnh to¸n, ( ); tra trong phô lôc 2.5, trang 256, tµi liÖu ThiÕt kÕ th«ng giã c«ng nghiÖp, t¸c gi¶ Hoµng ThÞ HiÒn. HÖ sè trao ®æi nhiÖt bÒ mÆt ngoµi kÕt cÊu, ( ); lÊy theo b¶ng 2.3, trang 33, tµi liÖu ThiÕt kÕ th«ng giã c«ng nghiÖp, t¸c gi¶ Hoµng ThÞ HiÒn KÕt qu¶ tÝnh to¸n l-îng l¹nh khö bøc x¹ mÆt trêi thÓ hiÖn ë b¶ng 8. B¶ng 8. L-îng l¹nh khö bøc x¹ mÆt trêi Stt Phßng l¹nh 1 Phßng 1 T-êng B¾c 0.436 81 0.44 52.92 23.26 0.75 0.03 M¸i 0.378 180 0.7 259.38 23.26 5.85 0.40 Tæng céng 0.43 2 Phßng 2 T-êng B¾c 0.436 54 0.44 52.92 23.26 0.75 0.02 M¸i 0.378 120 0.7 259.38 23.26 5.85 0.27 Tæng céng 0.29 3 Phßng 3 T-êng B¾c 0.311 81 0.44 52.92 23.26 0.75 0.02 T-êng §«ng 0.311 97.2 0.44 84.54 23.26 1.20 0.04 M¸i 0.386 270 0.7 259.38 23.26 5.85 0.61 Tæng céng 0.67 II.4.3. Tæn thÊt l¹nh do qu¸ tr×nh vËn hµnh  L-îng l¹nh mÊt m¸t do th«ng giã Tæn thÊt l¹nh do th«ng giã chØ tÝnh cho phßng l¹nh b¶o qu¶n rau qu¶. C«ng thøc x¸c ®Þnh: (II-24) Trong ®ã: Dßng l¹nh mÊt m¸t do th«ng giã, ( ) Béi sè trao ®æi kh«ng khÝ, ( ) ThÓ tÝch cña kho, ( ) Khèi l-îng riªng cña kh«ng khÝ trong kho, ( ) Enthalpy cña kh«ng khÝ bªn ngoµi vµ trong phßng, ( ); c¸c th«ng sè nhiÖt ®éng cña kh«ng khÝ trong vµ ngoµi kho tra trong biÓu ®å I-d.
 18. KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt l¹nh do th«ng giã thÓ hiÖn ë b¶ng 9. B¶ng 9. Tæn thÊt l¹nh do th«ng giã Stt Phßng l¹nh ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 Phßng 1 972 4 1.281 110.79 11.33 5.73 2 Phßng 2 648 4 1.281 110.79 11.33 3.82  L-îng nhiÖt truyÒn vµo do qu¸ tr×nh më cöa C«ng thøc x¸c ®Þnh: (II-25) Trong ®ã: Dßng l¹nh mÊt m¸t do më cöa, ( ) Dßng nhiÖt riªng khi më cöa, ( ); phô thuéc chiÒu cao vµ diÖn tÝch buång, tra b¶ng 4-4, trang 117, tµi liÖu H-íng dÉn thiÕt kÕ hÖ thèng l¹nh, t¸c gi¶ NguyÔn §øc Lîi. DiÖn tÝch buång, ( ) KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt l¹nh do më cöa thÓ hiÖn ë b¶ng 10. B¶ng 10. Tæn thÊt l¹nh do më cöa Stt Phßng l¹nh 1 Phßng 1 (Rau qu¶) 180 12 2.16 2 Phßng 2 (Rau qu¶) 120 15 1.80 3 Phßng 3 (H¶i s¶n) 270 12 3.24  L-îng nhiÖt táa ra tõ ®éng c¬ vµ thiÕt bÞ vËn chuyÓn C«ng thøc x¸c ®Þnh nh- sau: (II-26) Trong ®ã: Dßng nhiÖt táa ra tõ c¸c ®éng c¬ vµ thiÕt bÞ vËn chuyÓn, ( ) Thêi gian ho¹t ®éng cña ®éng c¬ trong ngµy, ( ) Tæng c«ng suÊt c¸c ®éng c¬, ( ) B¶ng 11. Dßng nhiÖt táa ra tõ ®éng c¬ Stt Phßng l¹nh 1 Phßng 1 43200 1.5 1.20 2 Phßng 2 43200 1 0.80 3 Phßng 3 43200 1.5 1.20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản