intTypePromotion=1
ADSENSE

đồ án nền móng chung cư cao tầng Phước Long, chương 11

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

238
lượt xem
113
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

chọn momen lớn nhất tương ứng với P3 = P4 = Pmax Mà: P3 = P4 = Pmax =34,9(T), và: r3= r4=0,55 0,4 0,35(m). 2 MI-I = 2. Pmax r 2 34.9 0,35 24.43(Tm) M I I 0.9 Ra h0 Diện tích cốt thép : Fa =24.43E 4 11.17(cm 2 ) 0.9 27000 0,9 Chọn Số cây =d 2 3,14.1,4 2 14 S 1,5386(cm 2 ). 4 4 11.17 7.25 (cây). 1,5386 chọn 8 cây bước a= 1.7 0,21(m) 210(mm).8 Vậy chọn 8 14 với a =210(mm) 2) Tính toán bố trí...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án nền móng chung cư cao tầng Phước Long, chương 11

  1. Chương 11: Tính toaùn boá trí coát theùp trong ñaøi coïc
  2. 1) Tính toaùn boá trí coát theùp theo phöông ngang: Xeùt maët ngaøm I-I ta coù: Momen töông öùng vôùi maët ngaøm I-I: MI-I = P3.r3 + P4.r4 P3  P4  Pmax  N tt  M x y 3 4 n xi 1 2 i ( choïn momen lôùn nhaát töông öùng vôùi P3 = P4 = Pmax) 0,4 Maø: P3 = P4 = Pmax =34,9(T), vaø: r3= r4=0,55 -  0,35(m). 2  MI-I = 2. Pmax  r  2  34.9  0,35  24.43(Tm) Dieän tích coát theùp : M I I 24.43E 4 Fa = =  11.17(cm 2 ) 0.9  Ra  h0 0.9  27000  0,9  .d 2 3,14.1,4 2 Choïn  14  S    1,5386(cm 2 ). 4 4 11.17 Soá caây =  7.25 (caây). 1,5386  choïn 8 caây  böôùc a= 1.7  0,21(m)  210(mm). 8 Vaäy choïn 8 14 vôùi a =210(mm) 2) Tính toaùn boá trí coát theùp theo phöông ñöùng:
  3. Xeùt maët ngaøm II-II ta coù: Momen töông öùng vôùi maët ngaøm II-II:( Momen maët ngaøm treân baèng momen maët ngaøm döôùi) MII-II = P1.r1 + P3.r3 Maø: P1 = Pmin = 19.45(T). P3 = Pmax = 34.9(T). 0,4 Vaø: r1= r3=0,55 -  0,35(m). 2  MII-II = 0,6  (19.45  34.9)  32.61(Tm) Dieän tích coát theùp : M II  II 32.61 Fa = =  15(cm 2 ) 0.9  Ra  h0 0.9  27000  0,9  .d 2 3,14.1,4 2 Choïn 14  S   1,5386(cm 2 ). 4 4 15 Soá caây =  9,7 (caây). 1,5386  choïn 10 caây  böôùc a= 1.7  0,17(m)  170(mm). 10 Vaäy choïn 10 14 vôùi a=170(mm) Tính toaùn boá trí coát theùp ñai cho coïc: Hai ñaàu coïc laáy vaøo 1m boá trí coát ñai  6a50 Ñoaïn coøn laïi naèm giuõa coïc boá trí coát ñai theo caáu taïo  6a 200 Gia coá taêng cöông cho ñaàu coïc Boå sung ñaàu coïc duøng löôùi  6a50 1 ñoaïn = d = 300 mm Muõi coïc :
  4. Theùp muõi coïc chon  25 Noái hai ñoaïn coïc : Chuùng ta duøng hoäp noái coïc ñöôïc theå hieân nhu hình veõ, hoäp noái coïc daøy 20mm nhö hình veõ. Lieân keát giuõa ñaàu coïc vôùi Ñaøi : Döôùi Ñaøi laø lôùp beâ toâng loùt 10cm Vaø 1 lôùp ñeäm caùt ñaøy 10cm Theùp raâu lieân keát vôùi ñai co l = 30  = 18x30 540 mm Boá trí löôùi theùp choáng nöùt cho ñaøi : Do beà daøy Ñaøi la 1 m neân ta boá trí theâm löôùi choáng nöùt vì beâ toâng ñaøi coù theå bò co ngoùt gaây ra nöùt, löôùi bao phuø lôùp beân ngoai vôùi 12a 200 IX. Nhaän xeùt vaø choïn phöông aùn: Qua 2 phöông aùn thieát keá moùng baêng vaø moùng coïc ñaøi thaáp ñoái vôùi hoà sô ñòa chaát ñaõ cho thì ta thaáy phöông aùn moùng coïc ñaøi thaáp khaû thi hôn vì: - Moùng coïc thi coâng deã daøng. - Moùng coïc coù theå ñoùng xuyeân qua caùc lôùp ñaát yeáu ñeå ñeán ñöôïc lôùp ñaát toát nhaát. Trong khi ñoù moùng baêng thì thöôøng ñaët leân lôùp ñaát yeáu, neáu tính luùn khoâng thoûa thì ta phaûi taêng chieàu saâu ñaët moùng hoaëc taêng beà roäng cuûa moùng vieäc naøy gaây khoù khaên trong thi coâng vaø toán keùm veà kinh teá, taêng giaù thaønh trong coâng trình. - Ñoä luùn cuûa moùng coïc ñaøi thaáp thì nhoû hôn nhieàu so vôùi thöôøng hôïp ta laøm moùng baêng.
  5. - Vì ñoä luùn cuûa moùng coïc ñaøi thaáp nhoû cho neân coâng trình nhanh choùng taét luùn vaø coâng trình ñöôïc ñöa vaøo söû duïng ngay. - Ñoái vôùi moùng coïc ñaøi thaáp thì tröôùc khi thi coâng neàn moùng coâng trình thì khoâng caàn gia taûi tröôùc. Qua caùc nhaän xeùt treân thì ta quyeát ñònh choïn moùng coïc ñaøi thaáp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2