đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 8

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
139
lượt xem
66
download

đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

LCD 162A là một thiết bị ngoại vi có thể xuất (để hiện thị), nhập (đọc giá trị từ LCD về), có kích thước và sơ đồ chân như hình sau: Các thông số về kích thước của LCD + Thông số kỹ thuật của một ô chữ GVHD: TS. NGUYỄN VĂN GIÁP SVTH: Nguyễn Nhật Tân-Nguyễn Lê Tùng Thiết kế, chế tạo và điều khiển tay máy Các thông số về kích thước ô chữ của LCD + Sơ đồ khối của LCD Sơ đồ khối của LCD Bảng 8.1 Các chân LCD (pinout) Chân số Ký hiệu Mức logic Chức năng 1...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 8

 1. Thieát keá, cheá taïo vaø ñieàu khieån tay maùy Trang 56 8 THIEÁT BÒ HIEÅN THÒ LCD 8.1 GIÔÙI THIEÄU VEÀ LCD 1602A LCD 162A laø moät thieát bò ngoaïi vi coù theå xuaát (ñeå hieän thò), nhaäp (ñoïc giaù trò töø LCD veà), coù kích thöôùc vaø sô ñoà chaân nhö hình sau: Hình 8.1 Caùc thoâng soá veà kích thöôùc cuûa LCD + Thoâng soá kyõ thuaät cuûa moät oâ chöõ GVHD: TS. NGUYEÃN VAÊN GIAÙP SVTH: Nguyeãn Nhaät Taân-Nguyeãn Leâ Tuøng
 2. Thieát keá, cheá taïo vaø ñieàu khieån tay maùy Trang 57 Hình 8.2 Caùc thoâng soá veà kích thöôùc oâ chöõ cuûa LCD + Sô ñoà khoái cuûa LCD Hình 8.3 Sô ñoà khoái cuûa LCD Baûng 8.1 Caùc chaân LCD (pinout) Chaân soá Kyù hieäu Möùc logic Chöùc naêng 1 Vss 0V Mass 2 Vdd 5V Nguoàn cung caáp 3 Vo -- Nguoàn cung caáp cho chöõ 4 RS H/L H: tín hieäu döõ lieäu, L: tín hieäu cho leänh 5 R/W H/L H: cheá ñoä ñoïc, L: cheá ñoä ghi 6 E H, H→L Tín hieäu cho pheùp 7..14 DB0..DB7 H/L Ñöôøng döõ lieäu 15 LED+ 4.2V Cöïc döông ñeøn neàn 16 LED- 0V Cöïc aâm ñeøn neàn + Moät soá ñaëc tính o Hieån thò: 16 x 2 haøng. o Boä ñieàu khieån: KS0066U hoaëc töông ñöông. o Hoã trôï ñeøn neàn, ñeøn chöõ. GVHD: TS. NGUYEÃN VAÊN GIAÙP SVTH: Nguyeãn Nhaät Taân-Nguyeãn Leâ Tuøng
 3. Thieát keá, cheá taïo vaø ñieàu khieån tay maùy Trang 58 o Hoã trôï baûng leänh ñeå laäp trình . o Thôøi gian ñaùp öùng nhanh. + Sô ñoà maïch caáp nguoàn 5V Vôùi maïch naøy khi thay ñoåi bieán trôû, töùc thay ñoåi aùp Vo ta coù theå chænh ñöôïc möùc ñoä töông phaûn cuûa chöõ xuaát treân LCD. Hình 8.4 Sô ñoà noái maïch nguoàn Coøn ñoái vôùi maïch caáp nguoàn cho LED neàn, ta coù theå caáp tröïc tieáp hoaëc duøng moät bieán trôû ñeå coù theå ñieàu chænh saùng toái khi caàn. 8.2 BAÛNG MAÕ LEÄNH ÑEÅ LAÄP TRÌNH LCD 1602A GVHD: TS. NGUYEÃN VAÊN GIAÙP SVTH: Nguyeãn Nhaät Taân-Nguyeãn Leâ Tuøng
 4. Thieát keá, cheá taïo vaø ñieàu khieån tay maùy Trang 59 Maõ leänh Tmax vôùi fpc Leänh R Ghi chuù hay R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 S fosc=270 KHz Xoùa maøn Ghi “20H” vaøo DDRAM vaø ñöa con troû ñòa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.53ms hình chæ veà 0h Trôû veà Ñöa con troû veà ñaàu doøng vaø con troû ñòa chæ veà 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -- 1.53ms ñaàu doøng 0. Noäi dung hieån thò khoâng maát Choïn cheá Thieát laäp chieàu chuyeån ñoäng cuûa con troû vaø ñoä nhaäp 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH cho pheùp xuaát dòch toaøn boä; I/D: taêng, I/D: 39µs giaûm, SH=1 thöïc hieän cuøng vôùi dòch maøn hình Ñieàu Choïn hieån thò toaøn boä maøn hình (D), hieån thò khieån 0 0 0 0 0 0 1 D C B con troû (C), vaø taét/môû nhaáp nhaùy (B) 39µs hieån thò Con troû Di chuyeån con troû vaø dòch toaøn boä noäi dung hoaëc hieån hieån thò LCD maø khoâng laøm thay ñoåi noäi dung. thò 0 0 0 0 0 1 S/C R/L -- -- 39µs R/L=1: dòch phaûi, R/L=0: dòch traùi, S/C=1: hieån thò dòch, S/C=0: di chuyeån con troû Thieát laäp Qui ñònh chieàu daøi döõ lieäu (DL=1: 8bit, DL=0: kieåu 4bit), soá haøng hieån thò (N=1: 2doøng, N=0: 1 truyeàn 0 0 0 0 1 DL N F -- -- 39µs doøng) vaø font chöõ hieån thò (F=1: 5x10, F=0: DATA 5x7) SET ñòa 0 0 0 1 AC AC AC AC AC AC Set laïi ñòa chæ CG RAM 39µs GVHD: TS. NGUYEÃN VAÊN GIAÙP SVTH: Nguyeãn Nhaät Taân-Nguyeãn Leâ Tuøng
 5. Thieát keá, cheá taïo vaø ñieàu khieån tay maùy Trang 60 chæ CG 5 4 3 2 1 0 RAM SET ñòa Set laïi ñòa chæ DD RAM AC AC AC AC AC AC AC chæ DD 0 0 0 39µs 6 5 4 3 2 1 0 RAM Côø ñoïc Côø BF=1 chæ raèng leänh ñang ñöôïc thöïc hieän baän vaø AC AC AC AC AC AC AC 0 1 BF beân trong LCD. Noäi dung boä ñeám ñòa chæ cuõng 0µs ñòa chi’ 6 5 4 3 2 1 0 coù theå ñoïc. Ghi Data Ghi Data vaøo RAM (DD/CG RAM) 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 43µs vaøo RAM Ñoïc Data Ñoïc Data töø RAM (DD/CG RAM) 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 43µs töø RAM + Ghi chuù - Khi taàn soá thay ñoåi thì thôøi gian thöïc hieän toái ña seõ thay ñoåi theo. Chaúng haïn vôùi fpc hay fosc=250 KHz thì thôøi gian thöïc hieän toái ña laø 39*270/250=42µs - LCD coù hai RAM laø CG vaø DD RAM. DD RAM chöùa noäi dung hieån thò coøn CG RAM laø RAM chöùa kieåu chöõ (font) caàn xuaát. o “--“ khoâng quan taâm Baûng 8.2 Ñòa chæ cuûa DD RAM Soá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Haøng 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F Haøng 2 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F GVHD: TS. NGUYEÃN VAÊN GIAÙP SVTH: Nguyeãn Nhaät Taân-Nguyeãn Leâ Tuøng
 6. Thieát keá, cheá taïo vaø ñieàu khieån tay maùy Trang 61 Baûng 8.3 Ñòa chæ cuûa CG RAM GVHD: TS. NGUYEÃN VAÊN GIAÙP SVTH: Nguyeãn Nhaät Taân-Nguyeãn Leâ Tuøng
 7. Thieát keá, cheá taïo vaø ñieàu khieån tay maùy Trang 62 8.3 SÔ ÑOÀ KHOÁI GIAÛI THUAÄT LAÄP TRÌNH LCD 1602A 8.3.1 Giaûi thuaät laäp trình vôùi 8-bit data Baät nguoàn Chôø hôn 30ms ñeå Vdd ñaït 4.5V Thieát laäp kieåu truyeàn DATA RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 1 1 N F -- -- Chôø hôn 39µs Ñieàu khieån hieån thò RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 0 0 1 D C B Chôø hôn 39µs Xoùa maøn hình RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Chôø hôn 39µs A GVHD: TS. NGUYEÃN VAÊN GIAÙP SVTH: Nguyeãn Nhaät Taân-Nguyeãn Leâ Tuøng
 8. Thieát keá, cheá taïo vaø ñieàu khieån tay maùy Trang 63 A Choïn cheá ñoä nhaäp RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH Quaù trình khôûi ñoäng LCD keát thuùc Thöïc hieän Ñöa döõ lieäu vaøo RAM DD ñeå hieån thò voøng laëp ñeå RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 xuaát data ra 1 0 LCD 8.3.2 Giaûi thuaät laäp trình vôùi 4-bit data So vôùi caùch laäp trình 8-bit, thì quaù trình khôûi ñoäng LCD theo sô ñoà laäp trình 4-bit cuõng töông töï, nhöng chæ khaùc ôû choã moãi laàn truyeàn thì chuùng ta chia moät byte döõ lieäu thaønh hai laàn truyeàn lieân tieáp. GVHD: TS. NGUYEÃN VAÊN GIAÙP SVTH: Nguyeãn Nhaät Taân-Nguyeãn Leâ Tuøng
 9. Thieát keá, cheá taïo vaø ñieàu khieån tay maùy Trang 64 Baät nguoàn Chôø hôn 30ms ñeå Vdd ñaït 4.5V Thieát laäp kieåu truyeàn DATA RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 1 0 -- -- -- -- Chôø hôn 39µs Thieát laäp kieåu truyeàn DATA RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 N F -- -- -- -- -- -- Chôø hôn 39µs Ñieàu khieån hieån thò RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- B GVHD: TS. NGUYEÃN VAÊN GIAÙP SVTH: Nguyeãn Nhaät Taân-Nguyeãn Leâ Tuøng
 10. Thieát keá, cheá taïo vaø ñieàu khieån tay maùy Trang 65 B Chôø hôn 39µs Ñieàu khieån hieån thò RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 1 D C B -- -- -- -- Chôø hôn 39µs Xoùa maøn hình RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- Chôø hôn 39µs Xoùa maøn hình RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 0 1 -- -- -- -- Chôø hôn 39µs Choïn cheá ñoä nhaäp RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- Chôø hôn 39µs C GVHD: TS. NGUYEÃN VAÊN GIAÙP SVTH: Nguyeãn Nhaät Taân-Nguyeãn Leâ Tuøng
 11. Thieát keá, cheá taïo vaø ñieàu khieån tay maùy Trang 66 C Choïn cheá ñoä nhaäp RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 1 I/D SH -- -- -- -- Quaù trình khôûi ñoäng LCD keát thuùc Thöïc hieän Ñöa döõ lieäu vaøo RAM DD ñeå hieån thò voøng laëp ñeå RS R/W D7 D6 D5 D4 -- -- -- -- xuaát data ra 1 0 LCD Chôø hôn 43µs Ñöa döõ lieäu vaøo RAM DD ñeå hieån thò RS R/W D3 D2 D1 D0 -- -- -- -- 1 0 8.4 KEÁT LUAÄN Nhö vaäy ta ñaõ trình baøy nguyeân lyù hoaït ñoäng cuõng nhö nguyeân taéc laäp trình hieån thò LCD. Döõ lieäu hieän thò LCD ñöôïc xöû lyù tröïc tieáp treân chip AT89C2051 hoaëc qua giao tieáp döõ lieäu noái tieáp. Chöông sau chuùng ta seõ tìm hieåu roõ hôn veà vieäc giao tieáp ñieàu khieån noái tieáp. GVHD: TS. NGUYEÃN VAÊN GIAÙP SVTH: Nguyeãn Nhaät Taân-Nguyeãn Leâ Tuøng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản