intTypePromotion=1

đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 2

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
126
lượt xem
92
download

đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích và các chỉ tiêu phải đạt được qua đề tài Luận văn tốt nghiệp - Thiết kế và chế tạo tay máy có 4 bậc tự do. - Lập trình điều khiển tay máy có khả năng đi tới một điểm hoặc đi theo một đường yêu cầu. - Việc điều khiển tay máy phải chính xác. - Tay máy được điều khiển từ xa. - Tay máy có thể lập đi lập lại theo một chu trình đã được lập trình trước. Các giải pháp đề ra để đạt được các mục tiêu trên - Chọn động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế chế tạo và điều khiển tay máy, chương 2

  1. Thieát keá, cheá taïo vaø ñieàu khieån tay maùy Trang 5 2 NHIEÄM VUÏ CUÛA LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP Muïc ñích vaø caùc chæ tieâu phaûi ñaït ñöôïc qua ñeà taøi Luaän vaên toát nghieäp - Thieát keá vaø cheá taïo tay maùy coù 4 baäc töï do. - Laäp trình ñieàu khieån tay maùy coù khaû naêng ñi tôùi moät ñieåm hoaëc ñi theo moät ñöôøng yeâu caàu. - Vieäc ñieàu khieån tay maùy phaûi chính xaùc. - Tay maùy ñöôïc ñieàu khieån töø xa. - Tay maùy coù theå laäp ñi laäp laïi theo moät chu trình ñaõ ñöôïc laäp trình tröôùc. Caùc giaûi phaùp ñeà ra ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu treân - Choïn ñoäng cô coù ñoä chính xaùc cao. - Choïn vaät lieäu laøm tay maùy laø vaät lieäu nheï, deã gia coâng. - Döõ lieäu veà toïa ñoä tay maùy ñöôïc laäp trình treân maùy vi tính. - Choïn giaûi phaùp truyeàn döõ lieäu töø maùy tính ñeán tay maùy baèng soùng hoàng ngoaïi. - Söû duïng ñóa cöùng (HDD) ñeå coù theå löu tröõ ñöôïc moät khoái löôïng lôùn döõ lieäu. Töø nhöõng döõ lieäu naøy, tay maùy coù theå hoaït ñoäng ñoäc laäp theo chu trình ñaõ ñöôïc laäp saün. GVHD: TS. NGUYEÃN VAÊN GIAÙP SVTH: Nguyeãn Nhaät Taân-Nguyeãn Leâ Tuøng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2