intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đồ án thiết kế: Thiết kế HTCCĐ cho nhà máy

Chia sẻ: NGOC NHU | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:73

1
233
lượt xem
98
download

Đồ án thiết kế: Thiết kế HTCCĐ cho nhà máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu chung về nhà máy: vị trí địa lý, kinh tế, đặc điểm công nghệ; đặc điểm và phân bố của phụ tải; phân loại phụ tải điện…Nội dung tính toán, thiết kế, các tài liệu tham khảo. Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng và toàn nhà máy. Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xưởng cơ khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án thiết kế: Thiết kế HTCCĐ cho nhà máy

 1. Cung cấp điện G VHD: Nguyễn Thị Thanh Ngân II Đồ án thiết kế Thiết kế HTCCĐ cho nhà máy 1
 2. Cung cấp điện G VHD: Nguyễn Thị Thanh Ngân THIẾT KẾ MÔN HỌC TRƯỜNG ĐHSPKT VINH BỘ MÔN CUNG CẤP ĐIỆN HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN 1. Tên đ ề thiết kế: Thiết kế HTCCĐ cho nhà máy (ghi theo bản vẽ k èm theo) 2. Sinh viên thiết kế: LÊ NGỌC NHU 3. Cán bộ hướng dẫn: NGUY ỄN THỊ THANH NGÂN MỤC LỤC Mở đầu: 1. 1.1. Giới thiệu chung về nhà máy: vị trí địa lý, kinh tế, đặc điểm công nghệ; đặc điểm và phân bố của phụ tải; phân loại phụ tải điện… 1.2. Nội dung tính toán, thiết kế, các tài liệu tham khảo… 2. Xác đ ịnh phụ tải tính toán của các phân xưởng và toàn nhà máy 3. Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xưởng cơ khí 4. Thiết kế mạng điện hạ áp cho toàn bộ nhà mày 4.1 chọn số lượng,dung lượng và vị trí đặt trạm biến áp phân xưởng. 4.2 chọn số lượng,dung lượng và vị trí đặt các trạm biến áp trung gian(Trạm biến áp xí nghiệp)hoặc trạm phân phối trung tâm,lựa chọn sơ đồ nối điện và cunh cấp điện cho nhà máy. 4.3 Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy 5.Tính toán bù công su ất phản kháng cho HTCCĐ của nhà máy 6.Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng sữa chữa cơ khí CÁC BẢN VẼ TRÊN KHỔ GIẤY A3 1. Sơ đồ nguyên lý mạng điện,sơ đồ mặt bằng đi dây phân xưởng sữa chữa cơ khí 2. Sơ đồ nguyên lý HTCCĐ toàn nhà máy. 3.Sơ đồ nối điện MBA toàn nhà máy 4. Sơ đồ nguyên lý role bảo vệ MBA toàn nhà máy CÁC SỐ LIỆU VỀ NGUỒN ĐIỆN VÀ NHÀ MÁY Điện áp: tự chọn theo công suất của nhà máy và kho ảng cách từ nhà máy đ ến TBA khu 1. vực (hệ thống điện). Công su ất của nguồn điện: vô cùng lớn. 2. Dung lượng ngắn mạch về phía hạ áp của TBA khu vực: 250MVA. 3. Đường dây cung cấp điện cho to àn nhà máy dùng loại dây AC 4. Kho ảng cách từ TBA khu vực đến nhà máy: 12 km 5. Nhà máy làm việc 3 ca. 6. Ngày nhận đề: Tháng năm Trưởng bộ môn duyệt: CÁN BỘ HƯỚNG DẪN N guyễn Thị Thanh Ngân 2
 3. Cung cấp điện G VHD: Nguyễn Thị Thanh Ngân Nhà máy số 8 Từ hệ thống điện đến Nhà máy công cơ khí công nghiệp địa phương (mặt bằng nhà máy số 8). SỐ TRÊN CÔNG SUẤT ĐẶT TÊN PHÂN XƯỞNG MẶT BẰNG ( kW ) Phòng thí nghiệm 1 120 Phân xưởng số 3 2 3100 Phân xưởng số 4 3 2100 Phân xưởng sữa chữa cơ khí 4 Theo tính toán 5 Lò ga 400 Phân xưởng rèn 6 1600 Bộ phận nén ép 7 600 Trạm bơm 8 200 Chiếu sáng phân xưởng Xác định theo diện tích 9 Danh sách thiết bị phân x ưởng sửa chữa cơ khí (Bản vẽ số 2). TT Tên thiết bị Số Nhãn hiệu Công suất (kW) lượng Đ3 Đ4 1 2 3 4 5 6 Bộ phận máy Máy cưa kiểu đai 1 1 8531 1,3 1,5 2 Khoan bàn 1 MC-12A 0,65 0,85 3
 4. Cung cấp điện G VHD: Nguyễn Thị Thanh Ngân 3 Máy mài thô 1 PA274 2,8 3,0 Máy khoan đứng 4 1 2A125 4,0 3,8 5 Máy bào ngang 1 736 6,5 6 Máy xọc 6 1 7A420 2,8 3,3 Máy mài tròn vạn năng 7 1 3A130 4,7 4,0 Máy phay răng 8 1 5D37t 5,5 5,8 Máy tiện ren 9 1 5M82 7,0 7,5 Máy tiện ren 10 1 1 A62 8,3 8,3 Máy tiện ren 11 1 IX620 9,0 8,5 BỘ PHẬN HÀN HƠI 12 Máy nén cắt dập liên lợp 1 HB31 1,7 2,0 13 Máy mài phá 1 3M634 3,5 3,1 14 Quạt lò rèn 1 1,5 1,5 15 1 2188 0,85 0,78 Máy khoan đứng BỘ PHẬN SỬA CHỬA ĐIỆN 16 Bể ngâm dung dịch kiềm 1 3,0 3,0 17 Bể ngâm nước nóng 1 3,5 3,8 18 Máy cuộn dây 1 1,2 1,1 19 Máy khoan bàn 1 0,65 0,65 20 Máy mài thô 1 HC12A 3,0 3,5 21 Bàn thử nghiệm thiết bị 1 3M634 7,0 6,5 điện BUỒNG NẠP ĐIỆN 22 Chỉnh lưa salenium 1 BCA5M 0,7 0,7 4
 5. Trang 5 ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ HTCCĐ cho nhà máy số 4 Më ®Çu giíi thiÖu chung vÒ nhµ m¸y Nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y kÐo ®­îc x©y dùng trªn ®Þa bµn HuyÖn Gia L©m, thµnh phè Hµ Néi víi quy m« kh¸ lín bao gåm 10 ph©n x­ëng vµ nhµ lµm viÖc B¶ng 1.1 - Danh s¸ch c¸c ph©n x­ëng vµ nhµ lµm viÖc trong nhµ m¸y Số trên Tên phân xưởng Công suất đặt (KW) mặt bằng Phòng thí nghiệm 1 120 Phân xưởng số 1 2 3200 Phân xưởng số 2 3 3100 Phân xưởng số 3 4 2100 Phân xưởng sữa chữa cơ khí 5 theo tính toán Phân xưởng rèn 6 1600 bộ phận nén ép 7 600 trạm bơm 8 200 Chiếu sáng phân xưởng xác định theo diện tích 9 10 Nhµ m¸y cã nhiÖm vô chÕ t¹o ra c¸c lo¹i m¸y kÐo ®Ó cung cÊp cho c¸c ngµnh kinh tÕ trong n­íc vµ xuÊt khÈu. §øng vÒ mÆt tiªu thô ®iÖn n¨ng th× nhµ m¸y lµ mét trong nh÷ng hé tiªu thô lín. Do tÇm quan träng cña nhµ m¸y nªn ta cã thÓ xÕp nhµ m¸y vµo hé tiªu thô lo¹i I, cÇn ®­îc ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn liªn tôc vµ an toµn. Theo thiÕt kÕ , nhµ m¸y sÏ ®­îc cÊp ®iÖn tõ mét Tr¹m biÕn ¸p trung gian c¸ch nhµ m¸y 12 km, b»ng ®­êng d©y trªn kh«ng lé kÐp, dung l­îng ng¾n m¹ch phÝa h¹ ¸p cña Tr¹m biÕn ¸p trung gian lµ SN =250 MVA. Nhµ m¸y lµm viÖc theo chÕ ®é 3 ca, thêi gian sö dông c«ng suÊt cùc ®¹i Tmax= 6000 h. Trong nhµ m¸y cã Ban qu¶n lý, Ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ vµ Kho vËt liÖu lµ hé lo¹i III, c¸c ph©n x­ëng cßn l¹i ®Òu thuéc hé lo¹i I C¸c néi dung tÝnh to¸n, thiÕt kÕ bao gåm : 1. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x­ëng vµ nhµ m¸y 2. ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cho toµn nhµ m¸y 3. ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cho ph©n x­ëng Söa ch÷a c¬ khÝ 4. TÝnh to¸n bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ®Ó n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cña nhµ m¸y 5. ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho ph©n x­ëng Söa ch÷a c¬ khÝ GVHD: NGUYỄN THỊ THANH NGÂN SVTH: Lê Ngọc Nhu
 6. Trang 6 ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ HTCCĐ cho nhà máy số 4 Ch­¬ng I X¸c ®Þnh phô t¶I tÝnh to¸n Phô t¶i tÝnh to¸n lµ phô t¶i gi¶ thiÕt l©u dµi kh«ng ®æi, t­¬ng ®­¬ng víi phô t¶i thùc tÕ vÒ mÆt hiÖu qu¶ ph¸t nhiÖt hoÆc møc ®é huû ho¹i c¸ch ®iÖn. Nãi c¸ch kh¸c, phô t¶i tÝnh to¸n còng ®èt nãng thiÕt bÞ lªn tíi nhiÖt ®é t­¬ng tù nh­ phô t¶i thùc tÕ g©y ra, v× vËy chän c¸c thiÕt bÞ theo phô t¶i tÝnh to¸n sÏ ®¶m b¶o an toµn cho thiÕt bÞ vÒ mÆt ph¸t nãng. Phô t¶i tÝnh to¸n ®­îc sö dông ®Ó lùa chän vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ trong hÖ thèng cung cÊp ®iÖn nh­ : m¸y biÕn ¸p, d©y dÉn, c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t, b¶o vÖ ... tÝnh to¸n tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn n¨ng, tæn thÊt ®iÖn ¸p; lùa chän dung l­îng bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ... Phô t¶i tÝnh to¸n phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh­ : c«ng suÊt, sè l­îng, chÕ ®é lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, tr×nh ®é vµ ph­¬ng thøc vËn hµnh hÖ thèng...V× vËy x¸c ®Þnh chÝnh x¸c phô t¶i tÝnh to¸n lµ mét nhiÖm vô khã kh¨n nh­ng rÊt quan träng. Bëi v× nÕu phô t¶i tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ®­îc nhá h¬n phô t¶i thùc tÕ th× sÏ gi¶m tuæi thä c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, cã khi dÉn ®Õn sù cè ch¸y næ, rÊt nguy hiÓm. NÕu phô t¶i tÝnh to¸n lín h¬n thùc tÕ nhiÒu th× c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®­îc chän sÏ qu¸ lín so víi yªu cÇu, do ®ã g©y l·ng phÝ. Do tÝnh chÊt quan träng nh­ vËy nªn tõ tr­íc tíi nay ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu vµ cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n phô t¶i ®iÖn. Song v× phô t¶i ®iÖn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn nªn cho ®Õn nay vÉn ch­a cã ph­¬ng ph¸p nµo hoµn toµn chÝnh x¸c vµ tiÖn lîi. Nh÷ng ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n thuËn tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n th× l¹i thiÕu chÝnh x¸c, cßn nÕu n©ng cao ®­îc ®é chÝnh x¸c, kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña nhiÒu yÕu tè th× ph­¬ng ph¸p tÝnh l¹i phøc t¹p. Sau ®©y lµ mét sè ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n phô t¶i th­êng dïng nhÊt trong thiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn: - Ph­¬ng ph¸p tÝnh theo hÖ sè nhu cÇu - Ph­¬ng ph¸p tÝnh theo c«ng suÊt trung b×nh - Ph­¬ng ph¸p tÝnh theo suÊt tiªu hao ®iÖn n¨ng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm - Ph­¬ng ph¸p tÝnh theo suÊt phô t¶i trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch s¶n xuÊt Trong thùc tÕ tuú theo quy m« vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh, tuú theo giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé hay kü thuËt thi c«ng mµ chän ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n phô t¶i ®iÖn thÝch hîp GVHD: NGUYỄN THỊ THANH NGÂN SVTH: Lê Ngọc Nhu
 7. Trang 7 ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ HTCCĐ cho nhà máy số 4 1.1 x¸c ®Þnh phô t¶I tÝnh to¸n cña ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ Ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ lµ ph©n x­ëng sè 6 trong s¬ ®å mÆt b»ng nhµ m¸y. Ph©n x­ëng cã diÖn tÝch bè trÝ 1200 m2. Trong ph©n x­ëng cã 98 thiÕt bÞ, c«ng suÊt cña c¸c thiÕt bÞ rÊt kh¸c nhau, thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín nhÊt lµ 30 kW( lß ®iÖn ), song còng cã nh÷ng thiÕt bÞ cã c«ng suÊt rÊt nhá. PhÇn lín c¸c thiÕt bÞ cã chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n, chØ cã m¸y biÕn ¸p hµn lµ cã chÕ ®é lµm viÖc ng¾n h¹n lÆp l¹i. Nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy cÇn ®­îc quan t©m khi ph©n nhãm phô t¶i, x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n vµ lùa chän ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn cho ph©n x­ëng. 1.1.1 Ph©n nhãm phô t¶i cña ph©n x­ëng Söa ch÷a c¬ khÝ Trong mét ph©n x­ëng th­êng cã nhiÒu thiÕt bÞ cã c«ng suÊt vµ chÕ ®é lµm viÖc kh¸c nhau, muèn x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n ®ùoc chÝnh x¸c cÇn ph¶i ph©n nhãm thiÕt bÞ ®iÖn. ViÖc ph©n nhãm cÇn tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau: - C¸c thiÕt bÞ trong cïng mét nhãm nªn ë gÇn nhau ®Ó gi¶m chiÒu dµi ®­êng d©y h¹ ¸p nhê vËy cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc vèn ®Çu t­ vµ tæn thÊt trªn c¸c ®­êng d©y h¹ ¸p trong ph©n x­ëng . - ChÕ ®é lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ trong cïng mét nhãm nªn gièng nhau ®Ó viÖc x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n ®­îc chÝnh x¸c h¬n vµ thuËn lîi cho viÖc lùa chän ph­¬ng thøc cung cÊp ®iÖn cho nhãm . -Tæng c«ng suÊt c¸c nhãm nªn xÊp xØ nhau ®Ó gi¶m chñng lo¹i tñ ®éng lùc cÇn dïng trong ph©n x­ëng vµ toµn nhµ m¸y.Sè thiÕt bÞ trong mét nhãm còng kh«ng nªn qu¸ nhiÒu bëi sè ®Çu ra cña c¸c tñ ®éng lùc th­êng (812) . Tuy nhiªn th­êng rÊt khã tho¶ m·n cïng mét lóc c¶ 3 nguyªn t¾c trªn, do vËy ng­êi thiÕt kÕ ph¶i tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña phô t¶i ®Ó lùa chän ph­¬ng ¸n tho¶ hiÖp mét c¸ch tèt nhÊt cã thÓ Dùa theo nguyªn t¾c ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn ®· nªu ë trªn vµ c¨n cø vµo vÞ trÝ, c«ng suÊt cña c¸c thiÕt bÞ bè trÝ trªn mÆt b»ng ph©n x­ëng cã thÓ chia c¸c thiÕt bÞ trong ph©n x­ëng Söa ch÷a c¬ khÝ thµnh 3 nhãm. KÕt qu¶ ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn ®­îc tr×nh bµy trong b¶ng 1.1 NHÓM I STT Tên Thiết Bị Số Công Iđm Suất(KW) (A) Lượng Máy cưa kiểu đai 3.29 1 1 1 .3 1.65 2 Khoan bàn 1 0 .65 7.09 3 Máy mài thô 1 2 .8 Máy khoan đứng 10.13 4 1 4 .0 16.46 5 Máy bào ngang 1 6 .5 Máy xọc 7.09 6 1 2 .8 Máy mài tròn vạn năng 11.90 7 1 4 .7 Máy phay răng 13.93 8 1 5 .5 GVHD: NGUYỄN THỊ THANH NGÂN SVTH: Lê Ngọc Nhu
 8. Trang 8 ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ HTCCĐ cho nhà máy số 4 Máy tiện ren 17.73 9 1 7 .0 Máy tiện ren 21.02 10 1 8 .3 Máy tiện ren 22.79 11 1 9 .0 Máy nén cắt dập liên hợp 4.3 12 1 1 .7 Cộng 137.37 11 54.25 NHÓM II 8.86 13 Máy mài phá 1 3.5 Quạt lò rèn 3.80 14 1 1.5 Máy khoan đứng 2.15 15 1 0.85 Bể ngâm dung dịch kiềm 7.60 16 1 3.0 Cộng 4 8.85 22.41 NHÓM III Bể ngâm nước nóng 8.86 17 1 3.5 Máy cu ộn dây 3.04 18 1 1.2 1.65 19 Máy khoan bàn 1 0.65 7.60 20 Máy mài thô 1 3.0 Bàn thử nghiệm thiết bị điện 17.72 21 1 7.0 Ch ỉnh lưu salenium 22 1 0.7 1 .77 Cộng 6 16.05 40.64 B¶ng 1.2 - B¶ng ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn ( I§M ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : I®m = S®m/ 3 U, S®m = Pdm/cos trong ®ã tÊt c¶ c¸c nhãm ®Òu lÊy cos = 0.6 , ) 1.1.2 X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c nhãm phô t¶i 1. TÝnh to¸n cho nhãm 1: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 1 cho trong b¶ng 1.3 B¶ng 1.3 - Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc nhãm I STT Tên Thiết Bị Số Công Iđm Lượng Suất(KW) (A) Máy cưa kiểu đai 3.29 1 1 1 .3 1.65 2 Khoan bàn 1 0 .65 7.09 3 Máy mài thô 1 2 .8 Máy khoan đứng 10.13 4 1 4 .0 16.46 5 Máy bào ngang 1 6 .5 Máy xọc 7.09 6 1 2 .8 Máy mài tròn vạn năng 11.90 7 1 4 .7 Máy phay răng 13.93 8 1 5 .5 Máy tiện ren 17.73 9 1 7 .0 Máy tiện ren 21.02 10 1 8 .3 Máy tiện ren 22.79 11 1 9 .0 Máy nén cắt dập liên hợp 4.30 12 1 1 .7 Cộng 137.37 12 54.25 GVHD: NGUYỄN THỊ THANH NGÂN SVTH: Lê Ngọc Nhu
 9. Trang 9 ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ HTCCĐ cho nhà máy số 4 Tra b¶ng PL1.1 [1](s¸ch thiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn cña Ng« Hång Quang-Vò V¨ TÈm) ta t×m ®­îc ksd = 0.15, cos = 0.6 Pdd max 9 Ta cã :   4.5 kW 2 2  n1 = 6 , n=12 n1 6  n* =   0.5 n 12 n1 P ddi 9  8.3  7.0  5.5  4.7  6.5 P i 1 P* = 1    0.76 n P 54.25 P ddi i 1 Tra b¶ng PL1.4 [1] t×m n hq* = f(n* , P*) ta ®­îc nhq* =0.63  nhq = nhq* *n = 0.63*12 = 7.56 Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m kmax = f( n hq , ksd) víi nhq =7.56, ksd =0.15 ta ®­îc kmax = 2.31 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm I : n Ptt = kmax*ksd*  Pddi = 2.31 *0.15*54.25 = 18.8 kW i 1 Qtt = Ptt*tg = 18.8*1.33 = 25 kVar Ptt 18.8 Stt =  31.3 kVA  cos  0.6 S tt 31.3 I tt    47.56 A 3U 3 * 0.38  I kd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max ) I dn  k kd * I dd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max) = 5*22.79 + 0.8(47.56- 0.15*22.79) = 149.26 (A) Trong ®ã : Ik® - dßng ®iÖn khëi ®éng cña thiÕt bÞ cã dßng ®iÖn khëi ®éng lín nhÊt trong nhãm kk® - hÖ sè khëi ®éng , lÊy kk® = 5 k®t - hÖ sè ®ång thêi , lÊy k®t =0.8 2. TÝnh to¸n cho nhãm 2: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 2 cho trong b¶ng 1.4 B¶ng 1.4 - Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc nhãm II 8.86 13 Máy mài phá 1 3.5 Quạt lò rèn 3.80 14 1 1.5 Máy khoan đứng 2.15 15 1 0.85 Bể ngâm dung dịch kiềm 7.60 16 1 3.0 GVHD: NGUYỄN THỊ THANH NGÂN SVTH: Lê Ngọc Nhu
 10. Trang 10 ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ HTCCĐ cho nhà máy số 4 Cộng 4 8.85 22.41 Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®­îc ksd = 0.15, cos = 0.6 Pdd max 3.5 Ta cã :  1.75 kW  2 2  n1 = 2 , n=4 n1  n* =  2 / 4  0.5 n n1 P ddi 3.5  3 P i 1 P* = 1    0.73 n P 8.85 P ddi i 1 Tra b¶ng PL1.4 [1] t×m n hq* = f(n* , P*) ta ®­îc nhq* = 0.76  nhq = nhq* *n = 0.76*4 = 3.04 Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m kmax = f( n hq , ksd) víi nhq =6 , ksd =0.15 ta ®­îc kmax = 3.11 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm II : n Ptt = kmax*ksd*  Pddi = 3.11*0.15*8.85 = 4.12 kW i 1 Qtt = Ptt*tg = 4.12*1.33 = 5.4 kVar Ptt 4.12 Stt =  6.9 kVA  cos  0 .6 S tt 4.12 I tt    6.25 A 3U 3 * 0.38  I kd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max ) I dn  k kd * I dd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max) = 5*8.86 + 0.8(6.25 - 0.15*8.86) = 48.32 A 3. TÝnh to¸n cho nhãm 3: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 3 cho trong b¶ng 1.5 B¶ng 1.5 - Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc nhãm III Bể ngâm nước nóng 8.86 17 1 3.5 Máy cu ộn dây 3.04 18 1 1.2 1.65 19 Máy khoan bàn 1 0.65 7.60 20 Máy mài thô 1 3.0 Bàn thử nghiệm thiết bị điện 17.72 21 1 7.0 Ch ỉnh lưu salenium 22 1 0.7 1.77 Cộng 6 16.05 40.64 GVHD: NGUYỄN THỊ THANH NGÂN SVTH: Lê Ngọc Nhu
 11. Trang 11 ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ HTCCĐ cho nhà máy số 4 Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®­îc ksd = 0.15, cos = 0.6 Pdd max 7 Ta cã :   3.5 Kw 2 2  n1 = 2 , n = 6 n1  n* =  2 / 6  0.33 n n1 P ddi 3.5  7 P i 1 1 ` P* =    0.65 n P 16.05 P ddi i 1 Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m n hq* = f(n* , P*) ta ®­îc n hq* = 0.68  nhq = n hq* *n = 0.68*6 = 4.08 Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m kmax = f( nhq , ksd) víi nhq = 4.08; ksd =0.15 ta ®­îc kmax =3.15 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm III : n Ptt = kmax*ksd*  Pddi = 3.11 *0.15*16.05 = 7.5 kW i 1 Qtt = Ptt*tg = 7.5*1.33 = 9.96 kVar Ptt 7.5 Stt =  12.5 kVA  cos  0.6 S tt 12.5 I tt    18.99 A 3U 3 * 0.38  I kd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max ) I dn  kkd * I dd max  k dt ( I tt  k sd * I dd max) = 5*17.72 + 0.8(18.99 - 0.15*17.72) = 101.67 A 1.1.3 TÝnh to¸n phô t¶i chiÕu s¸ng cña ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ Phô t¶i chiÕu s¸ng cña ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p suÊt chiÕu s¸ng trªn 1 ®¬n vÞ diÖn tÝch : Pcs = p0*F Trong ®ã : P0 - suÊt chiÕu s¸ng trªn 1 ®¬n vÞ diÖn tÝch chiÕu s¸ng [W/m2] F - DiÖn tÝch ®­îc chiÕu s¸ng [m2] Trong ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ ta dïng ®Ìn sîi ®èt ®Ó chiÕu s¸ng, tra b¶ng PL1.7[1] ta t×m ®­îc p0 = 15 W/m2 Phô t¶i chiÕu s¸ng ph©n x­ëng : Pcs = p0*F = 15*1950 = 29.25 kW Qcs =Pcs*tg = 0 ( ®Ìn sîi ®èt nªn sin =0 ) 1.1.4 X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn ph©n x­ëng * Phô t¶i t¸c dông cña ph©n x­ëng : GVHD: NGUYỄN THỊ THANH NGÂN SVTH: Lê Ngọc Nhu
 12. Trang 12 ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ HTCCĐ cho nhà máy số 4 7 Ppx  k dt  Ptti  0.8 ( 7.5  18.8  4.12)  23.7 kW i 1 Trong ®ã : k®t - hÖ sè ®ång thêi cña toµn ph©n x­ëng, lÊy k®t = 0.8 * Phô t¶i ph¶n kh¸ng cña ph©n x­ëng : 7 Q px  k dt  Qtti  0.8 ( 25  5.4  9.96)  40.3 kVar i 1 *Phô t¶i toµn phÇn cña ph©n x­ëng kÓ c¶ chiÕu s¸ng : S ttpx  ( Ppx  Pcs ) 2  Q 2 px  (23.7  29.25) 2  40.3 2  66.54 kVA S ttpx 66.54 I ttpx    101.1 A 3U 3 * 0.38 Pttpx 23.77  29.25 186.73 cos  px     0.8 S ttpx 66.54 234.4 Tõ c¸c kÕt qu¶ trªn ta cã b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho ph©n x­ëng SCCK . I. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA CÁC PHÂN XƯỞNG: Do c¸c ph©n x­ëng nµy chØ biÕt c«ng suÊt ®Æt vµ diÖn tÝch cña c¸c ph©n x­ëng nªn phô t¶i tÝnh to¸n ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng suÊt ®Æt vµ hÖ sè nhu cÇu a. Phụ tải tính toán của phòng thí nghiệm: Ta có: P đ = 120 KW. Tra theo bảng PL1.3 trang 324 và PL1.7 trang 328 HTCCĐ của NGUYỄN CÔNG HIỀN ta có k nc =0.75, Cos  = 0.75, P 0 =20 W 2 ,diện tích S = 120 m 2 m  Công su ất tính toán động lực : P đl = k nc .P đ = 0.75 * 120 = 90 KW  Công su ất tính toán chiếu sáng: P CS = P 0 . S = 20 * 120 = 2.4 KW  Công su ất tính toán tác dụng của phòng: P tt = P đl *P CS = 90 + 2.4 = 92.4KW  Công su ất tính toán phản kháng của phòng: Q tt = Q = P * tag  =90*0.88 = 79 KW đl đl  Công su ất tính toán toàn ph ần của phòng: Ptt 120 S tt =   160 KVA cos  0.75 b. Phụ tải tính toán của phân xưởng cơ khí số 1. P đ = 3200 KW ;diện tích S = 400m 2 Tra b¶ng PL1.3[1] víi ph©n x­ëng C¬ khÝ t×m ®­îc : cos = 0.6 knc = 0.4 , Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®­îc suÊt chiÕu s¸ng P0 = 14 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn coscs = 1 GVHD: NGUYỄN THỊ THANH NGÂN SVTH: Lê Ngọc Nhu
 13. Trang 13 ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ HTCCĐ cho nhà máy số 4 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0.4*3200 = 1280 kW Q®l = P®l*tg = 1280*1.33 = 1702 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*S = 14*400 = 5.6 kW Qcs = Pcs*tg = 0 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x­ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 1280 + 5.6= 1285.6kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x­ëng : Qttpx = Q®l + Qcs = 1702 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x­ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  1285.6 2  1702 2  2132.9 kVA 2 2 S ttpx 2143.9 I ttpx    3240.7 A 3U 3 * 0.38 Pttpx 1285.6 cospx =   0.60 S ttpx 2132.9 c. X¸c ®Þnh PTTT cho ph©n x­ëng c¬ khÝ sè 2. C«ng suÊt ®Æt : 3100 kW : 920 m2 DiÖn tÝch Tra b¶ng PL1.3[1] víi ph©n x­ëng C¬ khÝ t×m ®­îc : cos = 0.6 knc = 0.4 , Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®­îc suÊt chiÕu s¸ng P0 = 14 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn coscs = 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0.4*3100 = 1240 kW Q®l = P®l*tg = 1240*1.33 = 1650 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*S = 14*920 = 12.88 kW Qcs = Pcs*tg = 0 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x­ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 1240 + 12.88= 1252.8kW GVHD: NGUYỄN THỊ THANH NGÂN SVTH: Lê Ngọc Nhu
 14. Trang 14 ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ HTCCĐ cho nhà máy số 4 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x­ëng : Qttpx = Q®l + Qcs = 1650 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x­ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  1252.8 2  1650 2  2071.7 kVA 2 2 S ttpx 2071.7 I ttpx    3147.6 A 3U 3 * 0.38 Pttpx 1252.8 cospx =   0.60 S ttpx 2071.7 d. X¸c ®Þnh PTTT cho ph©n x­ëng c¬ khÝ sè 3. C«ng suÊt ®Æt : 2100 kW : 1200 m2 DiÖn tÝch Tra b¶ng PL1.3[1] víi ph©n x­ëng C¬ khÝ t×m ®­îc : cos = 0.6 knc = 0.4, Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®­îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn coscs = 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0.4*2100 = 840 kW Q®l = P®l*tg = 840*1.33 = 1117 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*S = 15*1200= 18 kW Qcs = Pcs*tg = 0 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x­ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 840 + 18 = 858 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x­ëng : Qttpx = Q®l + Qcs = 1117 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x­ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  858 2  1117 2  1408.5 kVA 2 2 S ttpx 1408.5 I ttpx    2139 A 3U 3 * 0.38 Pttpx 858 cospx =   0.61 S ttpx 1408.5 e. X¸c ®Þnh PTTT cho ph©n x­ëng RÌn . C«ng suÊt ®Æt : 1600 kW : 2400 m2 DiÖn tÝch GVHD: NGUYỄN THỊ THANH NGÂN SVTH: Lê Ngọc Nhu
 15. Trang 15 ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ HTCCĐ cho nhà máy số 4 Tra b¶ng PL1.3[1] víi ph©n x­ëng RÌn t×m ®­îc : cos = 0.6 knc = 0.55 , Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®­îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn coscs = 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0.55*1600 = 880 kW Q®l = P®l*tg = 880*1.33 = 1170 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*S = 15*2400 = 36 kW Qcs = Pcs*tg = 0 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x­ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 880 + 36 = 916 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x­ëng : Qttpx = Q®l + Qcs = 1170 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x­ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  916 2  1170 2  1485.9 kVA 2 2 S ttpx 1485.9 I ttpx    2257.6 A 3U 3 * 0.38 Pttpx 916 cospx =   0.62 S ttpx 1485 f. X¸c ®Þnh PTTT cho bé phËn NÐn ép . C«ng suÊt ®Æt : 600 kW : 1200 m2 DiÖn tÝch Tra b¶ng PL1.3[1] víi bé phËn NÐn khÝ t×m ®­îc : cos = 0.8 knc = 0.7 , Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®­îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 12 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn coscs = 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0.7*600 = 420 kW Q®l = P®l*tg = 420*0.75 = 315 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*S = 12*1200 = 14.4 kW Qcs = Pcs*tg = 0 kVar GVHD: NGUYỄN THỊ THANH NGÂN SVTH: Lê Ngọc Nhu
 16. Trang 16 ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ HTCCĐ cho nhà máy số 4 * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x­ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 420+14.4 = 434.4 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x­ëng : Qttpx = Q®l + Qcs = 315 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x­ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  434.4 2  315 2  536.6 kVA 2 2 S ttpx 536.6 I ttpx    815 A 3U 3 * 0.38 Pttpx 434.4 cospx =   0 .8 1 S ttpx 536.6 1.2.9 X¸c ®Þnh PTTT cho trạm bơm. C«ng suÊt ®Æt : 200 kW : 2000 m2 DiÖn tÝch Tra b¶ng PL1.3[1] víi trạm bơm t×m ®­îc : cos = 0.7 knc = 0.7 , Tra b¶ng PL1.2[1] ta t×m ®­îc suÊt chiÕu s¸ng p0 = 15 W/m2 , ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn coscs = 1 * C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc : P®l = knc*P® = 0.7*200 = 140 kW Q®l = P®l*tg =140*0.67= 93.8 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng : Pcs = p0*S = 15*2000 = 30 kW Qcs = Pcs*tg = 0 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n x­ëng : Pttpx = P®l + Pcs = 140 + 30 = 170 kW * C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n x­ëng : Qttpx = Q®l + Qcs =93.8 kVar * C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n x­ëng : S ttpx  Pttpx  Qttpx  170 2  93.8 2  194.2 kVA 2 2 S ttpx 194.2 I ttpx    294.9 A 3U 3 * 0.38 Pttpx 170 cospx =   0.87 S ttpx 194.2 GVHD: NGUYỄN THỊ THANH NGÂN SVTH: Lê Ngọc Nhu
 17. Trang 17 ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ HTCCĐ cho nhà máy số 4 Õt qu¶ x¸c ®Þnh PTTT cña c¸c ph©n x­ëng ®­îc tr×nh bµy trong b¶ng 1.9 B¶ng 1.9 - Phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x­ëng P§ PCS Ptt Qtt Stt Tên phân xưởng (kW) (kW) (kW) (kVar) (kVA) Phòng thí nghiệm 120 2.4 92.4 79 160 Phân xưởng số 1 3200 5.6 1285.6 1702 2132.9 Phân xưởng số 2 3100 12.88 1252.8 1650 2071.7 Phân xưởng số 3 2100 18 858 1117 1408 Phân xưởng sửa 29.25 23.7 40.3 60.54 chữa cơ khí Phân xưởng rèn 1600 36 916 1170 1485.9 Bộ phận nén ép 600 14.4 434.4 315 536.6 Trạm bơm 200 30 170 93.8 194.2 Tổng 5032.9 6167.1 8049.84 1.3 x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña nhµ m¸y 1. Phô t¶i tÝnh to¸n t¸c dông cña toµn nhµ m¸y Pttnm  k dt  Ptti  0.8 * 5032.9  4026.32 kW Trong ®ã: kdt = 0.8 lµ hÖ sè sè ®ång thêi 2. Phô t¶i tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña toµn nhµ m¸y Qttnm  k dt  Qtti  0.8 * 6167.1  4933.7 kVar 3. Phô t¶i tÝnh to¸n toµn phÇn cña toµn nhµ m¸y S ttnm  P 2 ttnm  Q 2 ttnm  4026.32 2  4933.7 2  6368.08 kVA 4. Dßng ®iÖn tÝnh to¸n toµn nhµ m¸y : S ttnm 6368.08 I ttnm    96.7 A 3U 3 * 38 5. HÖ sè c«ng suÊt cña toµn nhµ m¸y Pttnm 3968.72 cos     0.63 S ttnm 6329.2 1.4 x¸c ®Þnh t©m phô t¶i ®iÖn vµ vÏ biÓu ®å phô t¶i T©m phô t¶i lµ vÞ trÝ tèt nhÊt ®Ó ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p, tr¹m biÕn ¸p ph©n phèi, tñ ®éng lùc T©m phô t¶i ®iÖn lµ ®iÓm tho¶ m·n ®iÒu kiÖn m«men phô t¶i ®¹t gi¸ trÞ min :  Pi l i  min GVHD: NGUYỄN THỊ THANH NGÂN SVTH: Lê Ngọc Nhu
 18. Trang 18 ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ HTCCĐ cho nhà máy số 4 Trong ®ã Pi, li lµ c«ng suÊt tiªu thô vµ kho¶ngc¸ch tõ thiÕt bÞ thø i tíi t©m §Ó x¸c ®Þnh t©m phô t¶i ®iÖn ta dïng c«ng thøc : n n n  S i xi  S i yi S z i i i 1 i 1 i 1 = 8.63; y0  = 4.06 ; x0  z0  n n n S S S i i i i 1 i 1 i 1 Trong ®ã : x0, y0, z0 - to¹ ®é t©m phô t¶i xi,yi,zi - to¹ ®é phô t¶i thø i Si lµ c«ng suÊt phô t¶i thø i Trong thùc tÕ ng­êi ta Ýt quan t©m ®Õn to¹ ®é z nªn ta cho z =0 Chän tØ lÖ xÝch 3 kVA/mm2 , tõ ®ã t×m ®­îc b¸n kÝnh cña biÓu ®å phô t¶i : Si Ri  m Gãc phô t¶i chiÕu s¸ng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : 360.Pcs  cs  Ptt KÕt qu¶ tÝnh to¸n R vµ gãc chiÕu s¸ng cña biÓu ®å phô t¶i c¸c ph©n x­ëng cho trong b¶ng 1.10 B¶ng 1.10 - KÕt qu¶ x¸c ®Þnh R vµ cs cho c¸c ph©n x­ëng T©m phô t¶i Tªn ph©n x­ëng PCS Ptt Stt R  cs X(mm) Y(m (kW) (kW) (kVA) (mm) m) Phòng thí nghiệm 2.4 92.4 160 6.45 9.8 4.12 9.35 Phân xưởng số 1 5.6 1285.6 2132.9 3.35 13.2 15.04 1.57 Phân xưởng số 2 12.88 1252.8 2071.7 4.27 10 14.83 3.70 Phân xưởng số 3 18 858 1408 6.45 7.2 12.22 7.55 Phân xưởng sửa 29.25 23.7 60.54 2 7.4 2.53 444.3 chữa cơ khí Phân xưởng rèn 36 916 1485.9 2 4.2 12.56 14.15 Bộ phận nén ép 14.4 434.4 536.6 4.45 2 7.55 11.93 Trạm bơm 30 170 194.2 6.45 4.2 4.54 63.53 GVHD: NGUYỄN THỊ THANH NGÂN SVTH: Lê Ngọc Nhu
 19. Trang 19 ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ HTCCĐ cho nhà máy số 4 Ch­¬ng II thiÕt kÕ m¹ng cao ¸p cho cña nhµ m¸y ViÖc lùa chän c¸c s¬ ®å cung cÊp ®iÖn cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn vÊn ®Ò kinh tÕ kü thuËt cña hÖ thèng. Mét s¬ ®å cung cÊp ®iÖn ®­îc gäi lµ hîp lý ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt sau : 1. §¶m b¶o c¸c chØ tiªu kü thuËt 2. §¶m b¶o c¸c chØ tiªu vÒ mÆt kinh tÕ 3. §¶m b¶o ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn 4. ThuËn tiÖn vµ linh ho¹t trong vËn hµnh 5. An toµn cho ng­êi vµ thiÕt bÞ 6. DÔ dµng ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu t¨ng tr­ëng cña phô t¶i Tr×nh tù tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ m¹ng cao ¸p cho nhµ m¸y bao gåm c¸c b­íc sau : 1.V¹ch ra c¸c ph­¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn 2. Lùa chän vÞ trÝ , sè l­îng , dung l­îng cña c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ lùa chän chñng lo¹i , tiÕt diÖn ®­êng d©y cho c¸c ph­¬ng ¸n 3. TÝnh to¸n thiÕt kÕ kü thuËt ®Ó lùa chän ph­¬ng ¸n hîp lý 4. ThiÕt kÕ chi tiÕt c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän Tr­íc khi v¹ch ra c¸c ph­¬ng ¸n cô thÓ cho viÖc cÊp ®iÖn ¸p hîp lý cho ®­êng d©y t¶i ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ nhµ m¸y. BiÓu thøc kinh nghiÖm ®Ó lùa chän cÊp ®iÖn ¸p truyÒn t¶i lµ : (kV) U  4.34 l  0.016P Trong ®ã : P - c«ng suÊt tÝnh to¸n cña nhµ m¸y [kW] l - kho¶ng c¸ch tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ nhµ m¸y [km] Ta cã U  4.34 12  0.016 * 5032  31.24 (kV) Tr¹m biÕn ¸p trung gian cã c¸c møc ®iÖn ¸p lµ 22kV vµ 35 kV. Nh­ vËy ta chän cÊp ®iÖn ¸p cung cÊp cho nhµ m¸y lµ 35 kV. 2.1 c¸c ph­¬ng ¸n cÊp ®iÖn 2.1.1 Ph­¬ng ¸n vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng Nguyªn t¾c lùa chän c¸c tr¹m biÕn ¸p : 1. VÞ trÝ ®Æt c¸ tr¹m biÕn ¸p ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu : gÇn t©m phô t¶i, thuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt, vËn hµnh, söa ch÷a m¸y biÕn ¸p, an toµn vµ kinh tÕ 2. Sè l­îng m¸y biÕn ¸p ®Æt trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®­îc lùa chän dùa vµo c¸c yªu cÇu cung cÊp ®iÖn cña phô t¶i : ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt ; chÕ ®é lµm viÖc cña phô t¶i. Trong mäi tr­êng hîp tr¹m biÕn ¸p chØ ®Æt mét m¸y biÕn ¸p sÏ lµ kinh tÕ vµ thuËn lîi cho viÖc vËn hµnh song ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn kh«ng cao. C¸c tr¹m biÕn ¸p cung cÊp ®iÖn cho hé tiªu thô lo¹i I vµ II nªn dïng hai m¸y biÕn ¸p cßn hé lo¹i III th× chØ cÇn mét m¸y biÕn ¸p GVHD: NGUYỄN THỊ THANH NGÂN SVTH: Lê Ngọc Nhu
 20. Trang 20 ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ HTCCĐ cho nhà máy số 4 3. Dung l­îng c¸c m¸y biÕn ¸p ®­îc lùa chän theo ®iÒu kiÖn: nk hc S dmB  S tt vµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn sù cè mét m¸y biÕn ¸p : ( n  1) k hc k qt S dmB  S ttsc Trong ®ã : n - sè m¸y biÕn ¸p cã trong tr¹m khc - hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é m«i tr­êng ( ta lÊy khc = 1) kqt - hÖ sè qu¸ t¶i sù cè, lÊy kqt =1.4 nÕu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn MBA vËn hµnh qu¸ t¶i kh«ng qu¸ 5 ngµy ®ªm vµ thêi gian qu¸ t¶i 1 ngµy ®ªm kh«ng qu¸ 6h Sttsc - c«ng suÊt tÝnh to¸n sù cè. Khi sù cè mét MBA ta cã thÓ lo¹i bá mét sè phô t¶i kh«ng quan träng ®Ó gi¶m nhÑ dung l­îng cña c¸c MBA, nhê vËy cã thÓ gi¶m nhÑ ®­îc vèn ®Çu t­ vµ tæn thÊt cña tr¹m trong tr¹ng th¸i lµm viÖc b×nh th­êng. Gi¶ thiÕt trong c¸c hé lo¹i I cã 30% lµ phô t¶i lo¹i III nªn Sttsc = 0.7*Stt §ång thêi còng nªn gi¶m chñng lo¹i c¸c m¸y biÕn ¸p dïng trong nhµ m¸y ®Ó thuËn lîi cho viÖc mua s¾m , l¾p ®Æt , vËn hµnh , söa ch÷a . ph­¬ng ¸n 1: §Æt 5 TBA ph©n x­ëng: hình vẽ I. phuong án 1 1. Tr¹m biÕn ¸p B1:CÊp ®iÖn cho phòng thí nghiệm và phân xưởng số 2. Tr¹m ®­îc ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song n * k hc * S dmB  S tt ta cã: Stt = 160+2071.7= 2231.7 kVA GVHD: NGUYỄN THỊ THANH NGÂN SVTH: Lê Ngọc Nhu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản