intTypePromotion=3

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Hệ thống quản lý buôn bán máy tính của công ty cổ phần vận tải và thương mại CPN Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
128
lượt xem
48
download

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Hệ thống quản lý buôn bán máy tính của công ty cổ phần vận tải và thương mại CPN Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty nhận các thông tin chi tiết về thiết bị nhập của nhà cung cấp (Sau khi có yêu cầu nhập hàng). Nếu có nhu cầu lấy các thiết bị này Công ty sẽ gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp .Sau đó tiến hành làm báo giá thiết bị cho khách hàng. Nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu nhập hàng của Công ty bằng việc chuyển hàng cho Công ty theo đơn đặt hàng và kèm theo hoá đơn thanh toán tiền thiết bị. Công ty nhập thiết bị thông qua biên lai thanh toán...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Hệ thống quản lý buôn bán máy tính của công ty cổ phần vận tải và thương mại CPN Việt Nam

 1. Đề tài: Hệ thống quản lý buụn bỏn máy tính của công ty cổ phần vận tải và thương mại CPN Việt Nam
 2. Chương 1 : Mô tả bài toán 1. Mô tả bằng lời . Công ty nhận các thông tin chi tiết về thiết bị nhập của nhà cung cấp (Sau khi có yêu cầu nhập hàng). Nếu có nhu cầu lấy các thiết bị này Công ty sẽ gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp .Sau đó tiến hành làm báo giá thiết bị cho khách hàng. Nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu nhập hàng của Công ty bằng việc chuyển hàng cho Công ty theo đơn đặt hàng và kèm theo hoá đơn thanh toán tiền thiết bị. Công ty nhập thiết bị thông qua biên lai thanh toán tiền và phiếu nhập kho Khách hàng có nhu cầu mua thiết bị , sẽ gửi yêu cầu đến Công ty , đáp ứng yêu cầu đó Công ty sẽ gửi bảng báo giá thiết bị cho khách hàng . Nếu khách hàng đ ồng ý mua thiết bị thì làm đơn đặt hàng với Công ty . Công ty tiến hành bàn giao thiết bị cho khách hàng (Thể hiện ở phiếu xuất kho (Hoá đơn thanh toán) ) kèm theo biên bản bàn giao (Kiêm phiếu bảo hành) . Khi khách hàng có yêu cầu về bảo hành thiết bị đã mua ở Công ty . Công ty nhận thiết bị cần bảo hành thông qua biên lai nhận thiết bị .Bộ phận bảo hành tiến hành tu sửa thiết bị và gửi lại thiết bị cho khách hàng khi bảo hành xong thông qua biên lai tra thiết bị và hóa đơn thanh toán bảo hành (Nếu thiết bị quá hạn bảo hành). Các thông tin trong biên lai nhận thiết bị và biên lai trả thiết bị được lưu trong sổ bảo hành
 3. Sau mỗi tuần , mỗi tháng và sau một năm bộ phận bán hàng tổng hợp tình hình bán hàng , nhập hàng , bảo hành và lượng hàng tồn của cả Công ty để báo cáo cho ban lãnh đạo . 2. Các hồ sơ dữ liệu Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Bảng báo giá Biên bản giao hàng Biên lai nhận thiết bị bảo hành ( chưa có , yêu cầu HS Dl gốc )
 4. 3. Bảng phân tích xác định chức năng ,tác nhân và hồ sơ Nhận xét Động từ + Danh từ Danh từ = +Bộ phận nhập = +Yêu cầu nhập hàng hàng +Gửi đơn đặt hàng cho nhà +Bộ phận bán = tác nhân cung cấp hàng tác nhân +Viết phiếu nhập kho +Bộ phận bảo +Thanh toán tiền nhập thiết bị hành hồ sơ hồ sơ +Cập nhật thiết bị mới +Khách hồ sơ +Viết báo giá +Nhân viên tiếp +Viết phiếu xuất kho (thanh tân hồ sơ +Phiếu thanh toán hồ sơ toán) hồ sơ +Viết phiếu ban giao (bảo +Phiếu ban giao tác nhân hành) +Bảng báo giá +Viết biên lai nhận thiết bị bảo +Phiếu nhập kho tác nhân hồ sơ hành +Biên lai nhận hồ sơ +Viết biên lai trả thiết bị bảo +TBBH hành +Biên lai trả +Ghi vào sổ bảo hành +TBBH +Viết phiếu chi +Nhà cung cấp +Lập báo cáo +Chủ của hàng +Báo cáo +Phiếu chi
 5. Chương 2 : Mụ hỡnh nghiệp vụ 1.Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống
 6. 0 Phiếu yêu cầu nhập hàng Yêu cầu nhập TB Bảng báo giá HỆ THỐNG Đơn đặt Đơn đặt hàng hàng MUA BÁN VÀ NHÀ CUNG BẢO HÀNH Phiếu xuất kho KHÁCH CẤP HÀNG THIẾT BỊ MÁY Phiếu bàn giao TÍNH Th«ng tin TB Biên lai nhận TBBH Hoá đơn thanh toán Biên lai trả TBBH Yêu Thông báo cầu tin cáoá báo o Ch ỉ cáo đạo BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY H1 : Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống 2. Biểu đồ phân ró chức năng Quản lý mua bỏn và bảo hành thiết bị mỏy tớnh
 7. 1. Nhập hàng 3 . Bảo hành 2. Bán hàng 4. Báo cáo 1.1 Viết 3.1 Ghi biên 2.1 viết bảng 4.1 Lập báo phiếu yêu lai nhận thiết báo giá cáo cầu nhập bị bảo hành thiết bị 1.2 Gửi đơn 3.2 Ghi biên lai trả thiết bị đặt thiết bị 2.2 Viết phiếu bảo hành xuất kho (phiếu Thanh toán) 3.3 Ghi sổ bảo hành 1.3 Viết phiếu nhập kho 2.3 Viết phiếu bàn giao 3.4 Viết hoá (Phiếu bảo đơn bảo hành hành) 1.4 thanh toán hoá đơn H2: Biểu đồ phân dó chức năng 3. Mô tả chi tiết chức năng lá
 8. 1.1 Viết phiếu yêu cầu nhập hàng: Khi trong Công ty bán gần hết hoặc hết mộthay nhiều thiết bị , bộ phận nhập hàng sẽ gửi phiếu yêu cầu nhập hàng tới nhà cung cấp thiết bị . 1.2 Sau khi đã nhận được thông tin chi tiết về thiết bị của nhà cung cấp . Nếu không có gì vướng mắ Công ty gửi đơn đặt hàng đến nhà cung cấp , trên đơn ghi rõ thiết bị cần lấy , số lượng lấy . 1.3 Nếu có đơn đặt hàng của Công ty gửi đến , nhà cung cấp sẽ chuyển hàng va hoá đơn đến cho Công ty. Bộ phận nhập hàng sẽ nghiệm thu thiết bị thể hiện qua phiếu nhập kho (trong phiếu ghi rõ : thiết bị nhập , số lượng , đơn giá nhập , ngày nhập) 1.4 Nhập hàng xong , bộ phận nhập hàng của Công ty sẽ thanh toán tiền nhập hàng với nhà cung cấp thông qua phiếu thanh toán nhập hàng . 2.1 Khi có yêu cầu mua hàng của khách hàng . Công ty làm nhiêm vụ thông báo giá thiết bị cụ thể cho khách hàng thông qua bảng báo giá . 2.2 Khách hàng đồng ý mua thiết bị của Công ty thông qua đơn đặt hàng . Nhận được đơn đặt hàng , Công ty thực hiện bàn giao thiết bị cho khách hàng thông qua phiếu xuất kho (Kiêm phiếu thanh toán) . 2.3 Khi khách hàng thanh toán tiền thiết bị cho Công ty xong , bộ phân bán hàng thưc hiên viết phiếu ban giao (Kiêm phiếu bảo hành ) cho khách hàng. 3.1 Nếu có yêu cầu bảo hành Công ty tiến hành nhận thiết bị bảo hành thông qua biên lai nhận thiết bị bảo hành . 3.2 Sau khi bảo hành xong Công ty trả thiất bị cho khách hang thông qua biên lai trả thiết bị bảo hành 3.3) Các thông tin trong biên lai nhậm và trả thiết bị dươc ghi đầy đủ trong sổ bảo hành
 9. 3.4 Khi bảo hành xong thiết bị Công ty tiến hành kiểm tra thời gian bảo hàng của thiết bị . Nếu còn hạn bảo hành thì khônn viết hoa đơn thanh toán phi bảo hành , ngược lại thi viết đơn thanh toán bảo hành 4.1 Sau mỗi tuần , mỗi tháng , mỗi năm bộ phận bán hàng co nhiêm vụ báo cáo cho ban lónh đậo Công ty tình hình kinh doanh của Công ty. Trong báo cáo ghi rõ : tình hình nhập hàng , Bán hàng , Bảo hành , doanh thu và lượng hàng tôn kho. 4. Danh sách hồ sơ dữ liệu được sử dụng 1. Thông tin về các thiết bị 2. Đơn đặt hàng
 10. 3. Phiếu nhập kho 4. Bảng báo giá 5. Phiếu xuất kho ( Kiêm hoá đơn thanh toán của khách hàng) 6. Phiếu bàn giao ( Kiêm phiếu bảo hành) 7. Biên lai nhạn thiết bị bảo hành 8. Biên lai trả thiết bị bảo hành 9. Sổ bảo hành 10. Hoá đơn thanh toan phí bảo hành 11. Thông tin chỉ đạo 5.Ma trận thực thể chức năng Các thực thể a. Thông tin về các thiết bị
 11. b. Đơn đặt hàng c. Phiếu nhập kho d. Bảng báo giá e. Phiếu xuất kho f. Phiếu bàn giao g. Biên lai nhận thiết bị bảo hành h. Biên lai trả thiết bị bảo hành i. Sổ bảo hành j. Hoá đơn thanh toan phí bảo hành k. Thông tin chỉ đạo Các chức năng nghiệp vụ a b c d ef g h i j k R 1. Nhập thiết bị RCC C 2. Bán thiết bị UR CCC R 3. Bảo hành R CCCCR 4 . Báo cáo C Chương 3 : Mụ hỡnh quan niệm 1.Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 Phiếu yêu cầu nhập hàng Phiếu yêu cầu mua hàng a Thông tin TB Khách hàng Nhà cung cấp
 12. Thông tin TB Bảng báo giá 1.0 2.0 f phiếu Đơn đặt Đơn đặt bàn giao Nhập Bán hàng hàng hàng Hoá đơn thanh Phiếu bàn hàng toán giao Phiếu xuất kho Phiếu e Phiếu xuất c b Đơn đặt k Thông tin nhập kho kho hàng chỉ đạo g Biên lai nhận d Bảng báo giá TB bảo hành h Biên lai trả TB bảo hành 3.0 4.0 j Hoá đơn Báo Bảo hành Biên lai trả Phiếu bảo Thông cáo yêu hành thiết bị TB tin cầu chỉ đạo bảo Báo Yêu hành cáo cầu i Sổ bảo Biên lai nhận báo hành thiết bị TB cáo Ban lónh đạo Khách hàng công ty 2.Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 1.1 Biểu đồ của tiến trỡnh nhập hàng Đơn đặt Nhà cung cấp hàng Thông tin b Đơn đặt TB hàng Phiếu yêu cầu nhập hàng
 13. 1.1 2.1 Gửi đơn đặt Hàng đã chọn Viết phiếu thiết bị yêu cầu nhập TB Số lượng k Thông tin a Thông tin TB và đơn chỉ đạo giá nhập 3.1 4.1 Các thiết bị đã mua Viết phiếu Thanh toán hoá nhập kho đơn c Phiếu nhập kho Hóa đơn thanh toán 2.1 Biểu đồ của tiến trỡnh bỏn hàng e Phiếu xuất kho Phiếu yêu cầu mua hàng
 14. Phiếu xuất Khách hàng kho Bảng báo giá Đơn đặt hàn g 2.1 2.2 Đơn giá và số lượng thiết bị được mua Làm bảng Viết phiếu báo giá xuất kho k Thông tin Thời d Bảng báo chỉ đạo gian giá Các BH thiết các bị đã TB đươc được f phiếu mua mua bµn giao 2.3 Viết phiếu bàn giao Phiếu bàn giao 3.1 Biểu đồ của tiến trỡnh bảo hành Biên lai trả thiết bị BH Phiếu yêu cầu BH Khách hàng
 15. Biên 3.1 3.2 lai nhậ Ghi biên lai Ghi biên n trả thiết bị lai nhận thiết bảo hành thiết bị bị bảo hành g Biên lai nhận h Biên lai trả TB bảo hành k Thông tin TB bảo hành chỉ đạo 3.3 3.4 j Hoá đơn Ghi sæ b¶o bảo hành h µnh Viết hoá đơn thanh toán BH i Sổ bảo f phiếu hành bàn giao Hóa đơn thanh toán bảo hành Chương 4: Mụ hỡnh vật lý 1.Xác định luồng hệ thống
 16. 1.1 Sơ đồ hệ thống của cho biểu đồ” nhập hàng” Đơn đặt Nhà cung cấp hàng Thông tin b Đơn đặt TB hàng Phiếu yêu 2.1 1.1 cầu nhập Gửi đơn đ ặt Hàng đã chọn Viết phiếu hàng thiết bị yêu cầu nhập TB k Thông tin a Thông tin TB chỉ đạo 3.1 4.1 Các thiết bị đã mua Viết phiếu Thanh toán hoá nhập kho đơn c Phiếu nhập kho Hoá đơn thanh toán 1.2 Sơ đồ hệ thống của cho biểu đồ” bán hàng”
 17. Phiếu xuất Khách hàng kho Bảng báo giá e Phiếu xuất kho Phiếu Đơn yêu đặt cầu hàn mua hàng g 1.2 2.2 Đơn giá và số lượng thiết bị được mua Làm bảng Viết phiếu báo giá xuất kho k Thông tin d Bảng báo Thời chỉ đạo giá gian Các BH thiết các bị đã TB đươc được f phiếu mua mua bàn giao 3.2 Viết phiếu bàn giao Phiếu bàn giao 1.3 Sơ đồ hệ thống của cho biểu đồ” bảo hành” Biên lai trả thiết bị BH Phiếu yêu cầu BH Khách hàng Biên 1.3 2.3 lai nhậ Ghi biên lai Ghi biên n
 18. 2.Cơ sở dữ liệu vật lý a. Table : Thiết bị Thuộc tính Kiểu dữ liệu Khoá
 19. Mã_TB Text Khoá chính Tên_TB Text Đặt chỉ số Đơn vị Text Đặt chỉ số b. Table : Nhà cung cấp Thuộc tính Kiểu dữ liệu Khoá Tên_CU Text Khoá chính ĐC_CU Text Đặt chỉ số Tel_CU Text Đặt chỉ số c. Table : Khách hàng Thuộc tính Kiểu dữ liệu Khoá Tên_KH Text Khoá chính ĐC_KH Text Đặt chỉ số Tel_KH Text Đặt chỉ số d. Table : Thiết bị bảo hành Thuộc tính Kiểu dữ liệu Khoá SERIAL Text Khoá chính Tên_KH Text Khoá ngoại
 20. Tên_TBBH Text Đặt chỉ số B_H Text Đặt chỉ số DD_H Text Đặt chỉ số e. Table : nhập hàng Thuộc tính Kiểu dữ liệu Khoá Tên_CU Text Khoá chính Mã_TB Text Khoá ngoại Sl_Nhập Integer ĐG_nhập Integer Ngày nhập Date/time Số phiếu nhập Text Đặt chỉ số f. Table : Bán hàng Thuộc tính Kiểu dữ liệu Khoá

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản