intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Phần mềm quản lí thư viện

Chia sẻ: Nguyen Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
384
lượt xem
142
download

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Phần mềm quản lí thư viện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án tốt nghiệp - phân tích thiết kế hệ thống - phần mềm quản lí thư viện', luận văn - báo cáo, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Phần mềm quản lí thư viện

 1. ĐỀ TÀI: Thiết kế Phần mềm quản lí thư viện
 2. LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay,cùng với sự phát triển cuả khoa học kỹ thuật,nhu cầu ứng dụng tin học trong công tác quản lí cũng ngày càng gia tăng.Việc xây dựng các phần mềm quản lí nhằm đáp ứng nhu cầu trên là rất cần thiết.Quản lí thư viện cũng không phải là ngoại lệ. Phần mềm quản lí thư viện ra đời sẽ giúp cho các thủ thư đỡ mất công tìm kiếm thủ công trong mớ tài liệu đồ sộ,giúp việc quản lí sách và độc giả dễ dàng,thuận tiện hơn và đạc biệt là giúp cho độc giả tiện hơn tron việc tra cứu sách. Em xin cảm ơn các thầy cô trong khoa công nghệ thông tin đặc biệt là thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh đã tận tình dạy dỗ,giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình học tập.Kính gởi đến thầy lời chúc sức khỏe. S inh viên thực hiện
 3. LỜI NÓI ĐẦU MỤC LỤC I. Mục tiêu , phạm vi đề tài 1 Mục tiêu 2 Phạm vi II. Khảo sát III. Phân tích 1 Phát hiện thực thể 2 Mô hình ERD 3 Mô tả thực thể 4 Mô hình DFD 5 Mô tả tô xử lý, kho dữ liệu V. Thiết kế dữ liệu, xữ lý 1 Mô hình dữ liệu mức logic 2 Chuẩn hoá các quan hệ 3 Giải thuật cho các ô xử lý 4 Phát hiện các ràng buộc dữ liệu VI. Thiết kế giao diện 1 Thiết kế menu 2 Thiết kế form 3 Thiết kế report VII. Đánh gía ưu, khuyết điểm 1 Ưu điểm 2 Khu yết điểm
 4. I. Mục tiêu, phạm vi đề tài 1. Mục tiêu : phân tích thiết kế phần mềm quản lý thư viện Yêu cầu :  Lập thẻ độc giả  Nhập sách mới  Lập phiếu mượn  Lập phiếu trả sách  Lập báo cáo tháng o Báo cáo tình hình nhập sách o Báo cáo tình hình mượn sách Tần suất giao dịch :  Lập thẻ độc giả : xảy ra thường xuyên  Nhập sách mới : xảy ra thường xuyên  Lập phiếu mượn : xảy ra thường xuyên  Lập phiếu trả sách : xảy ra thường xuyên Khối lượng độ phức tạp dữ liệu : dữ liệu dạng text, dạng hình, dạng số Độ chính xác, thời gian đáp ứng : 2. Phạm vi : Phạm vi nằm trong giới hạn của môn học Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin và các mục tiêu trên II. Khảo sát : Mỗi độc giả chỉ được mượn 1 số sách nhất định trong 1 khoảng thời gian nhất định III. Phân tích 1.Phát hiện thực thể 1 : DOCGIA  Mỗi thực thề tượng trưng cho 1 độc giả trong quy trình mượn trả sách ở thư viện  Các thuộc tính : MaDocGia,HoTen,NgaySinh,DiaChi,Email,NgayLapThe, NgayHetHan,SoSachDangMuon,TinhTrangThe,GioiTinh 2 : LOAIDOCGIA  Mỗi thực thề tượng trưng cho 1 loại độc giả trong quy trình mượn trả sách ở thư viện  Các thuộc tính : MaLoaiDocGia, TenLoaiDocGia 3 : PHIEUMUON  Mỗi thực thề tượng trưng cho 1 phiếu mượn  Các thuộc tính : MaPhieuMuon, NgayMuon, NgayTraDuKien 4 : CHITIETPHIEUMUON  Mỗi thực thề tượng trưng cho 1 chi tiết phiếu mượn  Các thuộc tính : MaCTPM,NgayTra 5 : SACH  Mỗi thực thề tượng trưng cho 1 sách  Các thuộc tính : MaSach,TenSach,TacGia,NamXuatBan,NgayNhap TinhTrangSach, NamXuatBan,NhaXuatBan 6 : LOAISACH  Mỗi thực thề tượng trưng cho 1 loại sách  Các thuộc tính : MaLoaiSach, TenTheLoai
 5. 7 : THAMSO  Chứa các quy đ ịnh đối với việc mượn trả sách ở thư viện  Các thuộc tính : SoSachMuonToiDa,SoNgayMuonToiDa 2. Mô hình ERD THAMSO SoSachDangMuo n NgayTra N DOCGIA 1Thuộc LOAIDOCGIA MaDocGia 1 HoTen MaLoaiDocGia NgaySinh TenLoaiDocGia Email NgayLapThe NgayHetHan LOAISACH 1 DiaChi SoSachDangMuon MaLoaiSach TinhTrangThe TenTheLoai Thuộc GioiTinh N N SACH Thuộc MaSach N TenSach 1 TacGia PHIEUMUON CHITIETMUON Ghi cho NamXuatBan N 1 MaCTPM NhaXuatBan MaPhieuMuon Thuộc NgayTra TinhTrangSach NgayMuon N NgayNhap NgayTraDuKien
 6. 3. Mô tả thực thể 1. Thực thể DOCGIA Tên thực thể : DOCGIA Tên thuộc tính Diễn giải MaDocGia Mã số của độc giả HoTen Họ và Tên độc giả NgaySinh Ngày Sinh độc giả DiaChi Địa chỉ độc giả Email Email độ c giả NgayLapThe Ngày Lập Thẻ độc giả NgayHetHan Ngày hết hạn của thẻ độc giả SoSachDangMuon Số sách độc giả đang mượn TinhTrangThe Tình Trạng thẻ (còn hạn hoặc hết hạn) GioiTinh Giới tính độc giả 2. Thực thể LOAIDOCGIA Tên thực thể : LOAIDOCGIA Tên thuộc tính Diễn giải MaLoaiDocGia Mã số của loại độc giả TenLoaiDocGia Tên loại độc giả 3. Thực thể PHIEUMUON Tên thực thể : PHIEUMUON Tên thuộc tính Diễn giải MaPhieuMuon Mã số của phiếu mượn NgayMuon Ngày mượn sách NgayTraDuKien Ngày trả sách dự kiến 4. Thực thể CHITIETPHIEUMUON Tên thực thể : CHITIETPHIEUMUON Tên thuộc tính Diễn giải MaCTPM Mã số chi tiết phiếu mượn NgayTra Ngày trả sách 5. Thực thể SACH Tên thực thể : SACH Tên thuộc tính Diễn giải MaSach Mã số sách TenSach Tên sách TacGia Tác giả quyển sách NamXuatBan Năm xuất bản quyển sách NhaXuatBan Nhà xuất bản quyển sách NgayNhap Ngày nhập sách TinhTrangSach Tình trạng của sách
 7. 6. Thực thể LOAISACH Tên thực thể : LOAISACH Tên thuộc tính Diễn giải MaLoaiSach Mã số loại sách TenTheLoai Tên Thể loại sách 4. Mô hình DFD 1) DFD mức 0 Đăng kí mư ợn sách Hệ thống Độc giả quản lý ở thư viện Sách mượn Thông tin về độc giả, sách Cho mượn sách Nhận trả sách Thủ thư Nhập sách
 8. 2) DFD mức 1 a. DFD lập thẻ độc giả 1.1 Tên độc giả DOCGIA Thông tin độc giả THUTHU Tìm độc giả Thông tin về độc g iả Không thấy Sửa MaDocGia Xóa Thông tin độc giả 1.3 Cập nhật thông 1.4 tin độc gỉa Xóa thông tin 1.2 độc gỉa Kết quả Lập thẻ độc Thông tin cần sửa THUTHU MaDocGia giả DOCGIA
 9. b. DFD nhận sách mới Thông tin sách SACH Quản thư Thông tin sách mới 2.1 Nhập sách Thông tin mới LOAISACH lo ại sách 2.2 Kết quả Thông báo Quản thư kết quả
 10. c. DFD lập phiếu mượn Tên sách SACH DOCGIA Tên sách, tác giả 3.1 tác giả Tìm kiếm Thông tin sách sách Không thấy Tìm thấy 3.2 Thông tin về 3.3 PHIEUMUON thông báo phiếu mượn Lập phiếu cho độc giả mượn 3.4 Xóa Sửa Cập nhật số sách 3.6 đang mượn 3.7 Cập nhật thông Xóa thông tin tin phiếu mượn 3.5 phiếu mượn In phiếu Thông tin vừa mượn cập nhật Đưa vào MaPhieuMuon phiếu mượn PHIEUMUON DOCGIA
 11. d. DFD nhận trả sách MaSach CHITIETPMUON QUANTHU Sách trả, MaDocGia 4.1 NgayTra Lập phiếu trả sách Thông báo kết quả Số sách đang DOCGIA mượn 4.2 Cập nhật phiếu mượn, SACH tình trạng Ttrang sách sách
 12. e. DFD báo cáo nhập sách : 5.1 Tháng SACH Tháng THUTHU Báo cáo tình hình nhập Các thông tin sách nhập sách Tình hình nhập sách Tờ báo cáo THUTHU 5.2 In báo cáo Báo cáo
 13. f. Báo cáo mượn sách SACH MaSach TenSach Tháng PHIEUMUON QUANTHU Tháng 6.1 MaPhieuMuon, Báo cáo tình NgayMuon hình mư ợn sách MaPhieuMuon CHITIETPMUON NgayTra,MaSach Tình hình mượn sách Tờ báo cáo QUANTHU 6.2 In báo cáo Báo cáo 5. Mô tả ô xử lí 1) Mô tả ô xử lí Tìm độc giả Tên ô xử lí : Tìm độc giả Số 1.1 DDL vào : HoTen,NgaySinh,GioiTinh,DiaChi,Email,NgayLapThe,NgayHetHan, SoSachDangMuon,TtrangThe DDL ra : có hay không độc giả với các thông tin trên Diễn giải : Tìm xem độc giả tồn tại hay không Tóm t ắt : - Nhập thông tin độc giả - Tìm xem độc giả đã có hay chưa 2) Mô tả ô xử lí Lập thẻ độc giả Tên ô xử lí : Lập thẻ độc giả Số 1.2 DDL vào : HoTen,NgaySinh,GioiTinh,DiaChi,Email,NgayLapThe,NgayHetHan, SoSachDangMuon,TtrangThe DDL ra : thông báo kết quả lập thẻ Diễn giải : -Lập thẻ độc giả mới Tóm t ắt : -Nhập thông tin độc giả -Lưu thông tin độc giả mới vào cơ sở dữ liệu DOCGIA
 14. 3) Mô tả ô xử lí Cập nhật thông tin độc giả Tên ô xử lí : Cập nhật thông tin độc giả Số 1.3 DDL vào : Thuộc tính cần sửa , giá trị mới DDL ra : thông báo kết quả cập nhật Diễn giải : Cập nhật thông tin về độc giả Tóm t ắt : - Nhập thông tin cần cập nhật -Cập nhật lại cơ sở dữ liệu DOCGIA -Lưu vào cơ sở dữ liệu DOCGIA 4) Mô tả ô xử lí Xóa thông tin độc giả Tên ô xử lí : Xóa độc giả Số 1.4 DDL vào : MaDocGia DDL ra : thông báo kết quả xóa thông tin độc giả Diễn giải : Xóa thông tin về 1 độc giả Tóm t ắt : -Xóa thông tin PHIEUMUON và CHITIETPHIEUMUON tương ứ ng với độc giả trên -Xóa thông tin độc giả với MaDocGia như trên 5) Mô tả ô xử lí Nhập sách mới Tên ô xử lí : Nhập sách mới Số 2.1 DDL vào : TenSach,TacGia,NamXuatBan,NhaXuatBan,NgayNhap,TinhTrangSach, TenTheLoai DDL ra : kết quả nhập sách mới Diễn giải : Nhập thông tin về sách mới Tóm t ắt : -Nhập thông tin về sách mới -Lưu vào cơ sở dữ liệu SACH,LOAISACH 6) Mô tả ô xử lí Thông báo kết quả Tên ô xử lí : Thông báo kết quả Số 2.2 DDL vào : Kết quả nhập sách mới DDL ra : thông báo kết quả nhập sách mới Diễn giải : thông báo cho thủ thư về kết quả nhập sách mới 7) Mô tả ô xử lí Tìm kiếm sách Tên ô xử lí : Tìm kiếm sách Số 3.1 DDL vào : TenSach,TacGia DDL ra : thông báo sách có hay không Diễn giải : thông báo cho thủ thư biết có tồn tại loại sách với TenSach,TacGia trên Tóm t ắt : -Nhập TenSach,TacGia
 15. -Tìm xem sách có hay không 8) Mô tả ô xử lí Thông báo cho độc giả Tên ô xử lí : Thông báo cho độc giả Số 3.2 DDL vào : kết quả tìm kiếm sách DDL ra : thông báo có hay không loại sách độc giả cần tìm Diễn giải : thông báo cho độc giả biết loại sách độc giả cần có hay không 9) Mô tả ô xử lí Lập phiếu mượn Tên ô xử lí : Lập phiếu mượn Số 3.3 DDL vào : MaDocGia,MaSach DDL ra : Phiếu mư ợn Diễn giải : Tạo phiếu mượn ứng với 1 độc giả và các sách cần mượn Tóm t ắt : - Nhập MaDocGia, MaSach - Tạo phiếu mượn từ các thông tin vừa nhập - Thông báo đã tạo phiếu mượn mới 10) Mô tả ô xử lí In phiếu mượn Tên ô xử lí : In phiếu mượn Số 3.5 DDL vào : thông tin của phiếu mư ợn DDL ra : tờ phiếu mượn Diễn giải : In các thông tin của phiếu mượn 11) Mô tả ô xử lí Cập nhật thông tin phiếu mượn Tên ô xử lí : Cập nhật thông tin phiếu mượn Số 3.6 DDL vào : Thuộc tính cần sửa , giá trị mới DDL ra : thông báo kết quả cập nhật Diễn giải : Cập nhật thông tin về phiếu mượn Tóm t ắt : - Nhập thông tin cần cập nhật -Cập nhật lại cơ sở dữ liệu PHIEUMUON -Lưu vào cơ sở dữ liệu PHIEUMUON 12) Mô tả ô xử lí Xóa thông tin phiếu mượn Tên ô xử lí : thông tin phiếu mượn Số 3.7 DDL vào : MaPhieuMuon DDL ra : thông báo kết quả xóa thông tin phiếu mượn Diễn giải : Xóa thông tin về 1 phiếu mượn Tóm t ắt : -Xóa thông tin PHIEUMUON và CHITIETPHIEUMUON tương ứ ng với độc giả trên 13) Mô tả ô xử lí Lập phiếu trả sách
 16. Tên ô xử lí : Lập phiếu trả sách Số 4.1 DDL vào : MaSach,MaDocGia,TinhTrangSach DDL ra : Các thông tin của phiếu mượn sau khi đã cập nhật Diễn giải : Tạo phiếu trả sách ứng với 1 độc giả và số sách mà độc giả trả Tóm t ắt : - Nhập MaSach,MaDocGia - Cập nhật ngày trả vào phiếu mượn ứng với độc giả và mã sách trên 14) Mô tả ô xử lí Cập nhật phiếu mượn, tình trạng sách Tên ô xử lí : Cập nhật phiếu mượn, tình trạng sách Số 4.2 DDL vào : MaSach,MaDocGia DDL ra : Kết quả cập nhật Diễn giải : Cập nhật lại số sách độc giả đang mượn và tình trạng sách của quyền sách được đem trả Tóm t ắt : - Nhập MaSach,MaDocGia -Dựa vào MaSach trong phiếu trả sách để tìm ra số sách trả - Số sách độc giả đang mượn = SoSachDangMuon- số sách trả -Cập nhật lại tình trạng sách ở bảng SACH,DOCGIA nhờ MaSach,MaDocGia 15) Mô tả ô xử lí báo cáo tình hình nhập sách Tên ô xử lí : Báo cáo tình hình nhập sách Số 5.1 DDL vào : Thang DDL ra : MaSach,TenSach,TacGia,TheLoai,NgayNhap Diễn giải : Báo cáo tình hình nhập sách trong tháng trên Tóm t ắt : - Nhập tháng cần báo cáo - Báo cáo tình hình nhập sách 16) Mô tả ô xử lí In báo cáo Tên ô xử lí : In báo cáo Số 5.2 DDL vào : Tình hình nhập sách DDL ra : tờ báo cáo Diễn giải : In báo cáo tình hình nhập sách trong tháng trên 17) Mô tả ô xử lí báo cáo tình hình mượn sách Tên ô xử lí : Báo cáo tình hình mư ợn sách Số 6.1 DDL vào : Thang DDL ra : MaSach,TenSach,NgayMuon,NgayTra Diễn giải : Báo cáo tình hình mượn sách trong tháng trên Tóm t ắt : - Nhập tháng cần báo cáo - Báo cáo tình hình mượn sách 18) Mô tả ô xử lí In báo cáo
 17. Tên ô xử lí : In báo cáo Số 6.2 DDL vào : Tình hình mượn sách DDL ra : tờ báo cáo Diễn giải : In báo cáo tình hình mượn sách trong tháng trên 19)Mô t ả kho dữ liệu DOCGIA Tên kho dữ liệu DOCGIA Diễn giải : Lưu thông tin về độc giả Cấu trúc dữ liệu :MaDocGia,HoTen,NgaySinh,GioiTinh,DiaChi,Email,NgayLapThe, NgayHetHan,SoSachDangMuon,TinhTrangThe 20)Mô t ả kho dữ liệu LOAIDOCGIA Tên kho dữ liệu LOAIDOCGIA Diễn giải : Lưu thông tin về loại độc giả Cấu trúc dữ liệu : MaLoaiDocGia,TenLoaiDocGia 21)Mô t ả kho dữ liệu SACH Tên kho dữ liệu SACH Diễn giải : Lưu thông tin về sách Cấu trúc dữ liệu : MaSach,TenSach,MaLoaiSach,TacGia,NamXuatBan,NhaXuatBan, NgayNhap,TTrangSach 21)Mô t ả kho dữ liệu LOAISACH Tên kho dữ liệu LOAISACH Diễn giải : Lưu thông tin về loại sách Cấu trúc dữ liệu : MaLoaiSach,TenTheLoai 20)Mô t ả kho dữ liệu PHIEUMUON Tên kho dữ liệu PHIEUMUON
 18. Diễn giải : Lưu thông tin về phiếu mượn Cấu trúc dữ liệu : MaPhieuMuon,MaDocGia,NgayMuon,NgayTraDuKien Các chi tiết: STT Mã sách Tên Thể Tác giả Năm Nhà Ngày Tình sách loại xuất xuất nhập trạng bản bản 21)Mô t ả kho dữ liệu THAMSO Tên kho dữ liệu THAMSO Diễn giải : Lưu thông tin về các qui định trong việc mượn trả sách Cấu trúc dữ liệu : SoSachMuonToiDa,SoNgayMuonToiDa IV. Thiết kế dữ liệu, xử lí 1 Mô hình dữ liệu mức logic Từ mô hình ERD sau khi p hân rã ta được các quan hệ như sau : b. DOCGIA(MaDocGia,HoTen,NgaySinh,GioiTinh,DiaChi,Email,NgayLapThe, NgayHetHan,SoSachDangMuon,TinhTrangThe,MaLoaiDocGia) c. LOAIDOCGIA(MaLoaiDocGia,TenLoaiDocGia) d. PHIEUMUON(MaPhieuMuon,MaDocGia,NgayMuon,NgayTraDuKien) e. CHITIETPHIEUMUON(MaCTPM,MaPhieuMuon,MaSach,NgayTra) f. SACH(MaSach,TenSach,MaLoaiSach,TacGia,NamXuatBan,NhaXuatBan, NgayNhap,TTrangSach) g. LOAISACH(MaLoaiSach,TenTheLoai) 2 Chuẩn hóa các quan hệ Tất cả các quan hệ trên đều thuộc dạng chuẩn 3 3 Giải thuật cho các ô xử lý
 19. Ô xử lý 1.1 Giải thuật ô xử lý Tìm thẻ độc giả Ô xử lý 1.1 HoTen =x DiaChi =y Mở table DOCGIA Procedure TimDG(varchar x,varchar y) begin Select * from DOCGIA Procedure TimDG(x,y) where HoTen =’x’ and DiaChi = ‘y’ end Hiển thị kết quả tìm DOCGIA Đóng table DOCGIA
 20. Giải thuật ô xử lý Lập thẻ độc giả Ô xử lý 1.2 MaDocGia =u HoTen =x DiaChi =y Mở table DOCGIA Tạo dòng d với d.HoTen=x Thêm dòng d vào table DOCGIA Lưu vào cơ sở dữ liệu DOCGIA Hiển thị kết quả
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2