intTypePromotion=1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Quản lý hàng hóa cho Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng

Chia sẻ: Nguyen Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
190
lượt xem
66
download

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Quản lý hàng hóa cho Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng muốn quản lý các kho, biết rằng các kho nằm ở các nơi riêng lẻ. Khi có lệnh nhập nhập (xuất) từ phòng kế toán thông qua phiếu nhập kho (xuất kho), trong đó ghi số lượng nhập (xuất) giao cho các kho nhập (xuất) hàng. Trong quá trình nhập (xuất) thủ kho kiểm tra thông tin trên phiếu nhập (xuất) có đầy đủ các chữ ký trên chứng từ nhập đúng theo số lượng, chủng loại, quy cách của phiếu nhập (phiếu xuất) rồi thủ kho...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Quản lý hàng hóa cho Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng

 1. Báo cáo bài tập môn Phân tích thiết kế hệ thống
 2. I. Giới thiệu: Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng là một doanh nghiệp nhà nước. Ngoài nhiệm vụ trực tiếp kinh doanh, doanh nghiệp còn có chức năng quản lý, hướng dẫn hoạt động kinh doanh của 198 hợp tác xã mua bán cơ sở cấp phường. Tên viết tắt: TRADIMEXCO – HAIPHONG Trụ sở giao dich: số 19 Ký Con - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng Do có quản lý nhiều kho tại nhiều địa điểm riêng lẻ khác nhau (Ví dụ: Kho xe máy - Số 4 đường Hà Nội, Kho thành phẩm – Số 2 Ngô Quyền Hải Phòng, kho nguyên vật liệu (nhà máy sản xuất nhựa) - Số 2 Ngô Quyền - Hải Phòng), nên việc quản lý khó khăn. Vì vậy cần phải có một hệ thống quản lý kho hàng nhằm đả m bảo quá trình quản lý kho diễn ra thuận lợi có hiệu quả. Hệ thống phải đơn giản, dễ sử dụng đối với những đối tượng sử dụng hệ thống. II. Mô tả bài toán: Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng muốn quản lý các kho, biết rằng các kho nằm ở các nơi riêng lẻ. Khi có lệnh nhập nhập (xuất) từ phòng kế toán thông qua phiếu nhập kho (xuất kho), trong đó ghi số lượng nhập (xuất) giao cho các kho nhập (xuất) hàng. Trong quá trình nhập (xuất) thủ kho kiểm tra thông tin trên phiếu nhập (xuất) có đầy đủ các chữ ký trên chứng từ nhập đ úng theo số lượng, chủng loại, quy cách của phiếu nhập (phiếu xuất) rồi thủ kho mới ký vào phiếu nhập (xuất).Khi nhập kho (xuất kho) thủ kho vào thẻ kho. Cuối ngày thủ kho đối chiếu số hàng nhập xuất kho và số hàng tồn kho và xác nhận vào thẻ kho. Hàng hóa đ ược nhập vào các kho từ các nhà cung cấp khác nhau, hàng xuất cho các khách hàng từ nhiều kho của công ty, khi có yêu cầu báo cáo từ các phòng ban các kho gửi báo cáo dựa trên thông tin của thẻ kho.
 3. III. Các hồ sơ 1. Phiếu nhập 2. Phiếu Xuất
 4. 3. Thẻ kho:
 5. 4. Báo cáo:
 6. IV.Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ: Động từ + Bổ ngữ Danh từ Nhận xét Nhập + hàng Phiếu nhập Hồ sơ dữ liệu Xuất + hàng Phiếu xuất Hồ sơ dữ liệu Lập + báo cáo Báo cáo Hồ sơ dữ liệu Thẻ kho Hồ sơ dữ liệu Nhà cung cấp Tác nhân Khách hàng Tác nhân Phòng ban Tác nhân Kho Tác nhân V. Biểu đồ ngữ cảnh Phiếu nhập kho Đơn xuất hàng 0 HỆ THỐNG NHÀ CUNG CẤP KHÁCH HÀNG Giao hàng QUẢN LÝ KHO HÀNG Nhận hàng Thông báo Thông báo Yêu Gửi cầu báo báo cáo cáo PHÒNG BAN
 7. VI. Biểu đồ phân rã chức năng HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO 1. NHẬP KHO 2. XUẤT KHO 3. BÁO CÁO 3.1. Báo cáo nhập 1.1.Kiểm tra phiếu nhập kho 2.1.Kiểm tra phiếu xuất kho xu ất tồn theo ngày 1.2.Nh ập hàng vào kho 2.2. Xuất hàng khỏi kho VII. Mô tả chi tiết chức năng lá 1. NHẬP KHO 1.1. Kiểm tra phiếu nhập kho: Khi nhà cung cấp đưa phiếu nhập kho đến kho. Thủ kho kiểm tra và căn cứ vào phiếu nhập kho có đầy đủ các ch ữ ký trên chứng từ, nhập đúng theo số lượng, chủng loại, quy cách của các phiếu nhập rồi thủ kho ký phiếu nhập. 1.2. Nhập hàng vào kho: Thủ kho sau khi kiểm tra phiếu nhập kho thấy hợp lệ thì cho nhập hàng vào kho và thủ kho lưu vào thẻ kho theo phương pháp song song. 2. XUẤT KHO 2.1. Kiểm tra phiếu x uất kho: Cũng như thủ tục nhập kho, trước khi xuất kho thủ kho kiểm tra phiếu xuất kho và căn c ứ vào phiếu xuất kho có đầy đủ chữ ký trên các chứng từ mới cho xuất kho. 2.2 Xuất hàng khỏi kho:Thủ kho xuất kho theo đúng quy cách, mẫu mã trong phiếu xuất. Xuất hàng xong thủ kho xác nhận trên thẻ
 8. kho. 3. BÁO CÁO Báo cáo nhập xuất tồn theo ngày: Sau mỗi ngày làm việc thủ 3.1. kho có trách nhiệm lập báo cáo về lượng hàng còn lại trong kho để các phòng ban nắm được tình hình từ đó đưa các hướng kinh doanh. VIII. Ma trận thực thể Các thực thể D1.Phiếu nhập kho D2.Phiếu xuất kho D3.Thẻ kho D4.Báo cáo Các chức năng nghiệp vụ D1 D2 D3 D4 1.Kiểm tra phiếu nhập kho U 2.Nhập hàng vào kho U 3.Kiểm tra phiếu xuất hàng U 4.Xuất hàng khỏi kho U 5.Báo cáo nhập xuất tồn theo ngày R C IX. Biểu đồ luồng dữ liệu
 9. Luồng dữ liệu mức 0: D1 Phiếu nhập kho Nhập hàng vào kho 1.0 Phiếu nhập kho D3 Thẻ kho NHÀ CUNG CẤP NHẬP KHO Thông báo D1 Phiếu nhập kho Giao hàng cho khách 2.0 KHÁCH HÀNG Phiếu xuất kho D3 Thẻ kho XUẤT KHO Thông báo 3.0 D1 Thẻ kho BÁO CÁO Giao hàng cho khách PHÒNG BAN Gửi báo cáo Luồng dữ liệu mức 1: - NHẬP KHO 1.1.1 Phiếu nhập kho KIỂM TRA NHÀ CUNG CẤP PHIẾU NHẬP “không đúng” KHO D1 Phiếu nh ập kho Nhập hàng vào kho “đúng” 1.2.1 NHẬP HÀNG D3 Thẻ kho VÀO KHO
 10. - XUẤT KHO 2.1.1 Phiếu xuất kho KIỂM TRA D2 Phiếu xuất PHIẾU XUẤT KHO KHÁCH ‘Thông tin sai ‘ HÀNG ‘ đúng ‘ 2.2.1 D3 Thẻ kho XUẤT HÀNG Xuất kho KHỎI KHO - BÁO CÁO 3 .2.1 PHÒNG BAN Gửi yêu cầu D3 Thẻ kho BÁO CÁO XUẤT KHO TRONG NGÀY Gửi báo cáo
 11. X. MÔ HÌNH ER: DienthoaiKH TenKH DiachiKH MaNCC TenNCC MaKH DiachiNCC KHACHHANG NHACC m n DienthoaiNCC TenHangX MaPX TenHangN GiaX SoluongN SoluongX NgayNhap Nhập hàng MaPN Xuất hàng Dvtinh ThanhTien NgayXuat TKno Dvtinh GiaN TKno TKco TKco n ThanhTien m KHO MaKho DienthoaiKho n TenKho DiachiKho NgayBC Tondau Mavattu SLnhap Gửi báo cáo Tenvattu SLxuat dvtinh Toncuoi m PHONGBAN DienthoaiPB MaPB TenPB
 12. XI. MÔ HÌNH QUAN HỆ: NHACC KHO #MaKho #MaNCC TenKho KHACHHANG TenNCC DiachiKho DiachiNCC #MaKH DienthoaiKho DienthoaiNCC TenKH DiachiKH #MaKho #MaNCC DienthoaiKH TenKho TenNCC DiachiKho DiachiNCC #MaKH DienthoaiNCC TenKH DiachiKH PHIEUNHAP PHIEUXUAT #MaPN #MaPX NgayNhap NgayXuat TenHangN TenHangX PHONGBAN SoluongN SoluongX #MaPB GiaN GiaX TenPB Dvtinh Dvtinh DienthoaiPB Thanhtien ThanhTien TKco TKco TKno TKno MaNCC MaKH MaKho MaKho BAOCAO NgayBC Mavattu Tenvattu d vtinh Tondau SLnhap SLxuat Toncuoi MaKho MaPB
 13. XII. Xây dựng mô hình dữ liệu vật lý: NHACC STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Hiển thị Ghi chú 1. MaNCC Char 15 Mã nhà cung cấp 2. TenNCC Text 20 Tên nhà cung cấp 3. DiachiNCC Text 50 Địa chỉ nhà cung cấp 4. DienthoaiNCC Number Integer Điện thoại nhà cung cấp KHACHHANG STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Hiển thị Ghi chú 1 MaKH Char 10 Mã khách hàng 2 TenKH Text 30 Tên khách hàng 3 DiachiKH Text 50 Địa chỉ khachs hàng 4 DienthoaiKH Number Integer Điện thoại khách hàng KHO STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Hiển thị Ghi chú 1 MaKho Char 10 Mã Kho 2 TenKho Text 30 Tên Kho 3 DiachiKho Text 50 Địa chỉ Kho 4 DienthoaiKho Number Integer Điện thoại Kho PHONGBAN STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Hiển thị Ghi chú 1 TenPB Text 5 Tên Phòng ban 2 MaPB Text 10 Mã phòng ban 3 DienthoaiPB Number Integer Điện thoại phòng ban PHIEUNHAP STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Hiển thị Ghi chú
 14. 1 MaPN Char 6 Mã phiếu nhập 2 NgayNhap Text 20 Ngày nhập 3 TenHangN Text 10 Tên hàng nhập 4 SoluongN Number Integer Số lượng nhập 5 GiaN Number Float Giá nhập 6 Dvtinh Number Float Đơn Vị Tính 7 Thanhtien Number Float Thành tiền 8 TKco Char 15 Tài khoản có 9 TKno Char 15 Tài khoản nợ 10 MaNCC Char 6 Mã nhà cung cấp 11 MaKho Char 6 Mã kho PHIEUXUAT STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Hiển thị Ghi chú 1 MaPX Char 6 Mã phiếu xuất 2 NgayXuat Text 20 Ngày xuất 3 TenHangX Text 10 Tên hàng xuất 4 SoluongX Number Integer Số lượng xuất 5 GiaX Number Float Giá xuất 6 Dvtinh Number Float Đơn Vị Tính 7 Thanhtien Number Float Thành tiền 8 TKco Char 15 Tài khoản có 9 TKno Char 15 Tài khoản nợ 10 MaKH Char 5 Mã khách hàng 11 MaKho Char 8 Mã kho BAOCAO STT Tên trường Kiểu dữ liệu Kích thước Hiển thị Ghi chú NgayBC Date/Time Tên phòng 1 2 Mavattu Char 7 Tháng ghi sổ 3 Tenvattu Text 15 Chỉ số đầu kỳ 4 dvtinh Number Float Chỉ số cuối kỳ 5 Tondau Number Long integer Tồn đầu 6 SLnhap Number Long integer Tồn kho 7 SLxuat Number Long integer Số lượng xuất 8 Toncuoi Number Long integer Tồn cuối 9 MaKho Char 6 Mã kho 10 MaPB Char 8 Mã phòng ban
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2