intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ

Chia sẻ: Haithanh Haithanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

1
735
lượt xem
216
download

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ trình bày các mô hình điện thoại qua mạng, khảo sát các giao thức truyền thông, phương pháp mã hoá và nén âm thanh, tìm hiểu hỗ trợ của sdk windows trong việc xử lý và truyền nhận âm thanh,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng ứng dụng truyền thông âm thanh trên mạng cục bộ

 1. TRÖÔØNG ÑAÏ I HOÏ C BAÙCH KHOA HAØ NOÂI TRÖÔØNG ÑAÏ I HOÏ C THUYÛ SAÛN KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TI N ÑOÀ AÙN TOÁT NGHI EÄP XAÂY DÖÏ NG ÖÙNG DUÏ NG TRUYEÀN THOÂNG AÂM THANH TREÂN M AÏ NG CUÏ C BOÄ Giaùo vieân höôùng daãn: PGS.TS Nguyeãn Thò Hoaøng Lan Sinh vieân thöïc hieän: Traàn Vieät Huøng
 2. NOÄI DUNG BAÙO CAÙO · CAÙC MOÂ HÌ NH ÑI EÄN THOAÏ I QUA MAÏ NG. · KHAÛO SAÙT CAÙC GI AO THÖÙC TRUYEÀN THOÂNG. · PHÖÔNG PHAÙP MAÕ HOAÙ VAØ NEÙN AÂM THANH. · TÌ M HI EÅU HOÃ TRÔÏ CUÛA SDK WI NDOWS TRONG VI EÄC XÖÛ LYÙ VAØ TRUYEÀN NHAÄN AÂM THANH. · PHAÂN TÍ CH THI EÁT KEÁ VAØ CAØI ÑAËT THÖÛ NGHI EÄ ÖÙNG DUÏ NG TRUYEÀN AÂM THANH TREÂN MAÏ NG.
 3. CAÙC M OÂ H ÌN H Ñ IEÄN TH OAÏI QUA M AÏN G · Maùy tính ñeán maùy tính (PC to PC) Maùy tính IP Maùy tính · Maùy tính ñeán ñieän thoaïi (PC to phone) Maùy tính IP Gateway PSDN Ñieän thoaï
 4. ieän thoaïi ñeán ñieän thoaïi (phone to phone) Ñieän thoaïi PSDN Gateway Ñieän thoaïi PSDN Gateway IP
 5. KHAÛO SAÙT CAÙC GI AO THÖÙC TRUYEÀN THOÂNG TREÂN M AÏ NG I P Giao thöùc I P ( I nternet Protocol) · Laø giao thöùc khoâng lieân keát · Duøng cho m aïng chuyeån m aïch goùi · Phaân ñoaïn vaø hôïp nhaát caùc khoái döõ lieäu · Cung caáp khaû naêng keát noái caùc m aïng con thaønh lieân maïng ñeå truyeàn döõ lieäu o thöùc TCP ( Transmision Control Protocol) · Laø giao thöùc coù lieân keát · Cung caáp khaû naêng truyeàn döõ lieäu an toaøn · Kieåm tra tính chính xaùc cuûa döõ lieäu göûi ñi vaø göûi laïi khi coù loãi xaûy ra
 6. Giao thöùc UDP (User Datagram Protocol) · Laø giao thöùc khoâng lieân keát · Truyeàn döõ lieäu khoâng an toaøn · Thích hôïp cho öùng duïng ñoøi hoûi döõ lieäu ñöôïc truyeàn roäng raõi Khaùi nieâm Socket · Ñôn vò caáu truùc 2 chieàu · Coù theå ñoïc hay ghi leân socket · Hai loaïi socket laø stream vaø datagram Maùy A Maùy B Socket Port Port TCP/IP Interface
 7. Kieán truùc maïng TCP/I P Application Telnet FTP SMTP DSN Presentation Session TCP UDP Transport Network Internet & ICMP Data link Physical EthenetToken busToken ring · So saùnh moâ hình OSI vaø moâ hình TCP/IP
 8. Chöùc naêng vaø ñaëc ñieåm cuûa TCP/I P · Soá löôïng nuùt maïng raát lôùn · Chaïy treân m heä ñieàu haønh oïi · Khoâng phuï thuoäc vaøo phaàn cöùng · Cung caáp m loaït caùc dòch vuï oät FTP E mail TCP/IP Telnet DSN ...
 9. PHÖÔNG PHAÙP M AÕ HOAÙ VAØ NEÙN AÂM THANH Maõ hoaù daïng soùng (Waveform codec) · Ñoøi hoûi toác ñoä döõ lieäu raát cao · Chaát löôïng aâmthanh toát · Phöông phaùp naøy chædöïa treân laáy m tín hieäu vaø aãu löôïng töû hoaù caùc m ñoù aãu · Caùc phöông phaùp PCM, DPCM, ADPCM Maõ hoaù nguoàn (Source codec) · Maõ hoaù caùc thamsoá taïo tieáng noùi, toång hôïp tieáng noùi taïi nhaän · Chaát löôïng tieáng noùi khoâng trung thöïc · Ñoä phöùc taïp cao · Phöông phaùp LPC
 10. Maõ hoaù hoãn hôïp (Hybrid codec) · Söû duïng keát hôïp 2 phöông phaùp treân ñeå taïo ra tín hieäu aâmthanh coù chaát löôïng toát ôû m ñoä toác ñoä döõ lieäu trung bình öùc · Moâ hình m phaùt aâm (Töông töï LPC) aùy · Xaây döïng töø ñieån · Chuaån GSM goàm160 m aãu, laáy taïi 8kHz, chu kyø 20m s Chaát löôïng Maõ tieáng noùi hoaù hoãn Maõ hoaù Raát toát hôïp daïng soùng Toát Maõ hoaù döï ñoaùn tuyeán Trung tính bình 3 6 Toác ñoä 2 4 8 16 2 4
 11. TÌ M HI EÅU HOÃ TRÔÏ CUÛA WI NDOWS SDK TRONG XÖÛ LYÙ VAØ TRUYEÀN NHAÄN AÂM THANH Moâi tröôøng SDK · Moâi tröôøng laäp trình ña phöông tieän döôùi m tröôøng oâi Windows · Cung caáp caùc lôùp daãn xuaát phuïc vuï cho vieäc xöû lyù vaø truyeàn aâmthanh qua m aïng · Moät soá lôùp tieâu bieåu ² CAsyncSocket cung caáp caùc ñoái töôïng vaø caùc haøm giuùp öùng duïng giao tieáp baèng socket ² Csocket laø lôùp daãn xuaát töø CAsyncSocket duøng xöû lyù vaø truyeàn nhaän döõ lieäu aâmthanh ² Carchive chæduøng trong quaù trình truyeàn nhaän döõ lieäu baèng giao thöùc TCP/IP
 12. Caùc haøm caáp thaáp · AuxGetNumDevs : Truy xuất số lượng các thiết bị · AuxGetDevCaps : Truy xuất khả năng của thiết bị xuất · WaveInStart : Bắt đầu thu dữ liệu · WaveInStop : Kết thúc việc thu dữ liệu · WaveInPrepareHeader : Chuẩn bị khối dữ liệu nhập vào · WaveOutPrepareHeader : Chuẩn bị khối dữ liệu xuất ra · Accept : Xác nhận mối nối của client · Bind : Kết buộc Socket với cổng · Connect : Nối client với server · Inet_ntoa : Đổi thành địa chỉ dạng chuỗi · Send : Gửi dữ liệu qua socket · ...
 13. Moâ hình lieân keát vaø trao ñoåi döõ lieäu · Duøng giao thöùc TCP/IP · Trao ñoåi döõ lieäu thoâng qua socket · Duøng 1 socket ñaûm nhaän vieäc truyeàn vaø nhaän döõ lieäu Socket Socket Yeâu caàu Yeâu caàu truyeàn döõ lieäu Socket nhaän döõ lieäu Cô cheá goïi vaø laéng nghe lieân keát · Laéng nghe ôû m coång quy öôùc tröôùc oät · Lieân keát ñöôïc xaùc laäp ->trao ñoåi döõ lieäu
 14. THI EÁT KEÁ ÖÙNG DUÏ NG TRUYEÀN AÂM THANH TREÂN M AÏ NG LAN Thieát keá moâ hình · Chöông trình ñöôïc thieát keá theo m hình PC- PC oâ goïi teân laø CPhone Caáu hình heä thoáng · Trong m aïng goàm1 server vaø caùc client · Micro, loa, væm aïch aâm thanh cho m PC oãi · Giao thöùc lieân laïc TCP/IP · Moät chöông trình truyeàn thoâng aâm thanh giöõa 2 maùy
 15. ong quaù trình truyeàn thoáng aâm thanh · Âm thanh anolog từ micro được chuyển thành digital tại vỉ mạch âm thanh (PCM, 8kHz, 8 bits/mẫu) · Các mẫu được sao chép vào bộ đệm thành các khối có độ lớn nhất định · Dùng các thuật PCM để nén các khối đó · Thêm vào khối các thông tin khác · Gửi khối dữ liệu sau khi đóng gói qua socket · Gói tin được truyền qua mạng vật lý đến đầu kia · Loại bỏ các thông tin thêm vào, giải nén các khối dữ liệu, ghi khối dữ liệu âm thanh được giải mã vào bộ đệm · Chép các mẫu trên bộ đệm vào vỉ mạch âm thanh · Vỉ mạch âm thanh chuyển đổi các mẫu đó thanh âm thanh
 16. ng duïng goàm 3 moâ ñun chính · Moâ ñun xöû lyù aâm thanh : Thu baét vaø trình dieãn · Moâ ñun m hoaù / giaûi m aâmthanh : PCM aõ aõ · Moâ ñun truyeàn / nhaän aâmthanh Modul xöû lyù Modul m hoaù aõ Modul aâm thanh (giaûi m aõ) truyeàn nhaän Micro Thu tieáng noùi Maõ hoaù Truyeàn Maïng maùy Loa tình Phaùt tieáng noùi Giaûi maõ Nhaän
 17. à moâ ñun thu aâm thanh (Capture) Môû soundcard chuaån bò ghi Ghi tín hieäu aâm thanh vöøa laáy maãu vaøo boä ñeäm ghi Chöa ñaày Boä ñeäm ghi ñaõ ñaày chöa ? Ñaày Kích hoaït modul maõ hoaù
 18. moâ ñun trình dieãn aâm thanh (Player) Môû soundcard chuaån bò phaùt Khoâng Coù döõ lieäu trong boä ñeäm phaùt khoâng ? Coù Chuyeån döõ lieäu töø Loa boä ñeäm ra soundcard
 19. ñoà moâ ñun maõ hoaù aâm thanh Baét ñaàu Khoâ ng Coù döõ lieäu trong boä ñeäm ghi khoâng ? Coù Laáy moät khung tieáng noùi töø boä ñeäm ghi Maõ hoaù theo phöông phaùp PCM Cheùp tieáng noùi ñaõ maõ hoaù vaøo boä ñeäm truyeàn Moâ ñun truyeàn
 20. ñoà moâ ñun giaûi maõ aâm thanh Baét ñaàu Khoâ ng Coù döõ lieäu trong boä ñeäm nhaän khoâng? Coù Laáy moät khung tieáng noùi töø boä ñeäm nhaän Giaûi maõ theo phöông phaùp PCM Cheùp tieáng noùi ñaõ giaûi maõ vaøo boä ñeäm phaùt ñun phaùt Moâ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản