Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Chia sẻ: Abcdef_41 Abcdef_41 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
261
lượt xem
4
download

Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiểu đoạn mạch nối tiếp các vật dẫn.  Nắm được đặc điểm về cường độ dòng điện (I = I1 = I2), về hiệu điện thế (U13 = U 12 + U 23) của đoạn mạch nối tiếp. 2) Kỹ năng :  Vẽ, mắc mạch điện nối tiếp.  Sử dụng đúng dụng cụ đo và lấy kết quả.  Vận dụng giải bài toán về đoạn mạch hai đèn, ampe kế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

  1. Môn:Vật lý Lớp:7 Bài 26: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp Y ÊU CẦU TRỌNG TÂM: I. 1) K iến thức :  Hiểu đoạn mạch nối tiếp các vật dẫn.  Nắm được đặc điểm về cường độ dòng đ iện (I = I1 = I2), về hiệu điện thế (U13 = U 12 + U 23) của đoạn mạch nối tiếp. 2) K ỹ năng :  Vẽ, mắc mạch điện nối tiếp.  Sử dụng đúng dụng cụ đo và lấy kết quả.  Vận dụng giải bài toán về đoạn mạch hai đèn, ampe kế. CƠ SỞ VẬT CHẤT. II. 1) Bộ thí nghiệm về mạch điện: Nguồn 3V hoặc 6V . Hai đèn cùng lo ại thích hợp. Một ampe kế (GHĐ  0.5A), một vôn kế (GHĐ 6V), một công tắc, một số đoạn dây dẫn. Bảng lắp ghép điện. Giấy ghi mẫu báo cáo (4 bộ). 2) Phần mềm thí nghiệm ảo về điện trong máy tính (4 máy). TỔ CHỨC LỚP: III. Nhóm Công việc Công cụ Làm thí nghiệm Bộ thí nghiệm 1 Hoàn thành báo cáo thí nghiệm 2 Dùng máy tính Máy tính Hoàn thành báo cáo thí nghiệm Phần mềm TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: IV. CÔNG VIỆC CÁC HOẠT ĐỘNG TH ỜI HỌC SINH GIÁO VIÊN G IA N Kiểm tra. ổn định N êu câu hỏi. Đánh giá Trả lời. Nghe. Đánh giá 5' Hoàn thành phần Y êu cầu học sinh điền Thực hiện ho àn thành 5' một của báo cáo thí vào chỗ . . . ( phần 1) phần 1 nghiệm Hoàn thành phần N êu cách thực hiện đối Thực hiện công việc 12' hai của báo cáo thí với mỗi nhóm theo nhóm, hoàn thành nghiệm phần 2 Hoàn thành phần N êu cách thực hiện đối Thực hiện công việc 10' ba của báo cáo thí với mỗi nhóm theo nhóm, hoàn thành 1 Bµi 26: §o c­êng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ ®èi víi ®o¹n m¹ch nèi tiÕp
  2. nghiệm phần 3 Các nhóm đọc nhận Chiếu kết quả trong báo Đọc nhận xét, đánh giá 5' xét đã có trong báo cáo của học sinh kết quả cáo Kiểm tra. Dặn dò Phát phiếu kiểm tra. Làm bài. Nộp báo cáo. N hắc làm bài tập ở sách Bài kiểm tra 8' b ài tập. 2 Bµi 26: §o c­êng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ ®èi víi ®o¹n m¹ch nèi tiÕp
  3. NHÓM 1 1. N hiệm vụ:  Làm các thí nghiệm mắc mạch điện, đo các giá trị cần thiết, nhận xét.  Hoàn thành báo cáo thí nghiệm. 2. Công cụ, tài liệu:  Bộ thí nghiệm về mạch điện. Mẫu báo cáo thí nghiệm. SGK 3. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG TH ỜI GIAN 5' Hoạt động 1 12' Hoạt động 2 10' Hoạt động 3 5' Hoạt động 4 I) Hoạt động 1: Hoàn thành phần 1 của báo cáo thí nghiệm.  Các nhóm điền vào chỗ . . . ở phần 1. II) Hoạt động 2: Hoàn thành phần 2 của báo cáo thí nghiệm. Học sinh:   Xem hình26.1a; 26.1b để thấy các thiết bị và cách mắc nối tiếp.  Vẽ sơ đồ báo cáo thí nghiệm và mắc mạch điện hình 26.1a  Xem SGK phần III để thực hiện tiếp và ghi kết quả đo vào báo cáo thí nghiệm.  Hoàn thành phần nhận xét.  G iáo viên:  Theo dõi, hướng dẫn thêm cho học sinh.  Chú ý mắc đúng chốt ampe kế và đọc đúng chỉ số.  Khi mạch điện không hoạt động cần kiểm tra chỗ tiếp xúc, đèn. III) Hoạt động 3: Hoàn thành phần 3 của báo cáo thí nghiệm. Học sinh:   Xem hình 26.2 và phần IV ở SGK. Vẽ sơ đồ vào báo cáo thí nghiệm.  Thực hiện tiếp các phép đo.  Hoàn thànhphần nhận xét.  G iáo viên:  Theo dõi hướng dẫn khi cần 3 Bµi 26: §o c­êng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ ®èi víi ®o¹n m¹ch nèi tiÕp
  4. IV) Hoạt động 4: Báo cáo kết quả - Đánh giá.  Đ ại diện nhóm nêu nhận xét trong báo cáo thí nghiệm. Trả lời câu hỏi của lớp ( nếu có).  Đánh giá cho điểm. NHÓM 2 1. Nhiệm vụ:  Sử dụng mắc mạch điện ảo và phép đo bằng cách dùng máy tính. Hoàn thành báo cáo thí nghiệm. 2. Công cụ, tài liệu:  Máy tính và phần mềm về điện. SGK. Mẫu báo cáo thí nghiệm. Phiếu hướng dẫn. 3. C ác hoạt động: HOẠT ĐỘNG TH ỜI GIAN 5' Hoạt động 1 12' Hoạt động 2 10' Hoạt động 3 5' Hoạt động 4 I) Hoạt động 1: Hoàn thành phần 1 của báo cáo thí nghiệm.  Các nhóm điền vào chỗ . . . ở phần 1. II) Hoạt động 2: Hoàn thành phần 2 của báo cáo thí nghiệm. Học sinh:   Xem hình26.1a; 26.1b để thấy các thiết bị và cách mắc nối tiếp.  Vẽ sơ đồ báo vào cáo thí nghiệm  Mở phần mềm về mắc mạch điện ảo trên máy tính.Xem phiếu hướng dẫn mắc mạch điện và thay đổi cách mắc để mắc mạch điện và lấy kết quả đo:  Lấy thiết bị và chọn giá trị.  Nối dây dẫn giữa các thiết bị.  Bỏ thiết bị, dây dẫn.  Lấy kết quả đo.  Mắc mạch điện. Xem phần III SGK và ghi kết quả đo vào báo cáo thí nghiệm.  Hoàn thành phần nhận xét. 4 Bµi 26: §o c­êng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ ®èi víi ®o¹n m¹ch nèi tiÕp
  5.  G iáo viên:  Theo dõi, hướng dẫn thêm cho học sinh khi lúng túng hoặc yêu cầu III) Hoạt động 3: Hoàn thành phần 3 của báo cáo thí nghiệm. Học sinh:   Xem hình 26.2 vẽ mạch điện vào báo cáo thí nghiệm.  Xem phần IV ở SGK để thực hiện tiếp các phép đo.  Ghi các kết quả vào báo cáo thí nghiệm.  Hoàn thànhphần nhận xét.  G iáo viên:  Theo dõi hướng dẫn khi cần IV) Hoạt động 4: Báo cáo kết quả - Đánh giá.  Đ ại diện nhóm nêu nhận xét trong báo cáo thí nghiệm. So sánh với nhóm 1.  Đ ánh giá cho điểm. 5 Bµi 26: §o c­êng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ ®èi víi ®o¹n m¹ch nèi tiÕp
  6. B ÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. BÀI 1: Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ. Hãy điền vào chỗ . . . trong phần dưới. a a. Đ 1 được mắc . . . . . . . . . . với Đ2 b. Cường độ dòng đ iện qua Đ1 . . . . . . cường độ dòng đ iện qua Đ2. Đ1 c. U ab . . . Ubc . . . Uac d. U bc . . . Uac . . . Uab b c Đ2 BÀI 2: Cho mạch điệncó sơ đồ như hình vẽ. A1 Ampe kế A1 có số chỉ 0 .45A. Hãy điền vào chỗ trống Đ1 a. Số chỉ ampe kế A2 là . . . . . . b. Cường độ dòng đ iện qua Đ2 A2 đèn Đ1 là . . . . . . c. Cường độ dòng đ iện qua đèn Đ2 là................ 6 Bµi 26: §o c­êng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ ®èi víi ®o¹n m¹ch nèi tiÕp
  7. T IÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ Điểm 0 1 2 Nội dung Trình bày chưa rõ Trình bày tốt, trả Không trình bày được ràng, chưa đúng lời tốt các câu hỏi Trình bày yêu cầu trọng tâm. Không lấy đ ược Lấy được kết quả K ết quả đo chính Kiến thức kết quả, không nhưng chưa có xác. Nhận xét đúng. hoàn thành phần nhận xét chính xác. Hoàn thành tốt báo 2, 3. cáo. Không biết mắc Biết mắc mạch Mắc mạch điện mạch điện và điều đ iện nhưng còn nhanh, đúng. Lấy Kỹ năng chỉnh, thay đổi. chậm hay lúng kết quả đo đúng. túng. Đo chưa tốt. 7 Bµi 26: §o c­êng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ ®èi víi ®o¹n m¹ch nèi tiÕp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản