ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

Chia sẻ: Vũ Văn Nghĩa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
258
lượt xem
62
download

ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dòng điện mở máy phải được hạn chế đến mức thấp nhất.  Moment mở máy phải đủ lớn.  Thời gian mở máy ngắn  Thiết bị và phương pháp mở máy phải đơn giản và làm việc chắc chắn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

  1. Giáo trình Máy điện ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU I. ĐẠI CƯƠNG:  Phân loa ̣i: phân loa ̣i theo cách kích từ .  Động cơ một chiều kích thích độc lập  _______________________nố i tiế p  _______________________song song  _______________________hỗn hơ ̣p + + It I It I Iư Iư tải F Đ U - - II. MƠ MAYMF NG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU: n = 0  nđm. ̉ ́ ĐỘ Yêu cầ u:  Dòng điện mở máy phải đươ ̣c ha ̣n chế đế n mức thấ p nhấ t .  Moment mở máy phải đủ lớn.  Thời gian mở máy ngắ n  Thiế t bi ̣và phương pháp mở máy phải đơn giản và làm viê ̣c chắ c chắ n . 1. Mở máy trực tiế p : Phương trinh cân bằ ng sđđ mô ̣t chiề u : ̀ U = Eư + I ư R ư U  Eö  Iư =  I mm CD Rö U Khi mở máy n = 0 , Eư = 0  I mm  rấ t lớn (ở những Rö ĐC công suấ t lớn R ư rấ t bé ) xuấ t hiê ̣n các vòng lửa M trên chổ i than có thể làm hỏng cổ góp . Trường hơ ̣p mở máy trực Tiế p này chỉ dùng cho loại máy có công suất bé ( thường ĐC công suấ t bé khoảng vài trăm watt R ư tương đố i lớn), do đó khi mở máy I ư  (4  6) Iđm. 2. Mở máy bằ ng biế n trở: +  Do dòng điê ̣n mở máy quá lớn, để tránh nguy hi ểm cho ĐC , 2 3 4 người ta dùng biế n trở máy . M 1 U 5  Khi bắ t đầ u mở máy , tay ga ̣t a b - đă ̣t ở vi ̣trí số 1, toàn bộ các điện trở Rđc phụ được nối tiếp với dây quấn phầ n ứng, đồ ng thời con cha ̣y của biế n trở ma ̣ch kích từ ở vi ̣trí a (Rđc = 0) nên dây quấ n kích từ đươ ̣c nố i trực tiế p với điê ̣n áp nguồ n  từ trường kích từ đa ̣t giá tri ̣cực Trang 39
  2. Giáo trình Máy điện đa ̣i ( = max). khi n tăng, sđđ Eư, do sự xuấ t hiê ̣n và tăng lên của E Imm, khiế n n tăng châ ̣m hơn. Khi Imm giảm đến trị số (1,1  1,3) Iđm = Imm2 ta ga ̣t đế n vi ̣trí 2. Ở vị trí này, 1 cấ p điê ̣n trở bi ̣loa ̣i bỏ nênI mm đến giới hạn trên của nó (Imm) kéo theo moment, n và E ư tăng. Sau đó I mm, M la ̣i giảm theo qui luâ ̣t trên . Lầ n lươ ̣t chuyể n tay gạt đến vị trí 3, 4, 5. Tại vị trí 5 thì toàn bộ điện trở mở máy loại khỏi phần ứng và tốc độ động cơ đa ̣t tố c đô ̣ ổ n đinh. ̣ Imm2 tạo ra moment động lực dương. dw M ñl  J.  (M Ñ  M C )  0 MĐ: moment của đô ̣ng cơ dt MC: moment cản I n = f(t) n ổ n đinh ̣ I = f(t) 0 t1 t2 t3 t4 t5 t 3. Hạ điện áp đặt vào phần ứng: A U1 + I mm  B U M Rö - Ukt vôùi U 1  U ñm C + -  Mạch kích từ phải được đặt dưới điện áp U =Uđm của một nguồn khác.  Nguồ n cung cấ p cho phầ n ứng có thể điề u chỉnh đươ ̣c. III. ĐẶC TÍNH CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU : 1. Đặc tính cơ và điề u chinh tố c đô ̣ đô ̣ng cơ DC: ̉ Eö U  Iö Rö U I R n0: tố c đô ̣ không tải lý tưởng. n    ö ö C E . C E C E C E M = CM. .Iư n: đô ̣ thay đổ i tố c đô .̣ U Rö M n   n 0  n C E C E C M 2 để thay đổi tốc độ ĐC DC ta có các phương pháp  Thay đổ i điê ̣n áp đă ̣t vào phầ n ứng  Thay đổ i   Thay đổ i R ư a) Động cơ kích thích song song Trang 40
  3. Giáo trình Máy điện  Đặc tính cơ và tốc độ tự nhiên: (mạch phần ứng không có điện trở phụ) U Rö M n  0 C E C E C M 2 n U = const , It = const n0 R M n n  n0  ö nđm n = f(M) k k: hằ ng số M 0 Mđm Do Rư nhỏ nên khi tải thay đổi từ 0  đinh mức tố c đô ̣ giảm rấ t í t đă ̣c tinh cơ ̣ ́ rấ t cứng đô ̣ng cơ DC kich thich song song đươ ̣c dùng trong trường hơ ̣p tố c đô ̣ hầ u ́ ́ như không đổ i khi tải thay đổ i (máy cắt kim loại,quạt…)  Điề u chỉnh tố c đô ̣ bằ ng phương pháp thay đổ i  : n0 + n03 Mc = const It I Iư n02 M 2 < 1 U 1 < đm n01 Rđc đm - Mc M Thay đổ i R đc để thay đổ i dòng kich thich dẫn đế n thay đổ i từ thông ́ ́ . Đây là phương pháp điề u chỉnh rấ t kinh tế vì I kt nhỏ, chỉ bằng ( 3 – 5)%Iđm nên tổ n hao trên Rđc rấ t nhỏ . Tố c đô ̣ quay của ĐC có thể điề u chỉnh đươ ̣c bằ ng phẳ ng trong mô ̣t phạm vi rô ̣ng. U  Eö Khi Rđc Ikt    Eư = Cư. . n I ö   M > Mcản n Rö Eư Iư. Quá trình tiếp diễn đến lúc động cơ làm việc ổn định.( Mđt = CM..Iư) Chú ý khi I ư  có thể xuất hiện tia lửa điện trên vành đổi chiều nên không được điề u chinh n trong pha ̣m vi quá lớn . Bình thường, đô ̣ng cơ làm viê ̣c ở chế đô ̣ đinh mức ̉ ̣ với kich thich tố i đa ( = max) nên chỉ có thể điề u chinh theo chiề u hướng giảm , ́ ́ ̉ tức là điề u chinh tố c đô ̣ bi ̣ha ̣n chế bởi các điề u kiê ̣n cơ khí và đổ i chiề u của máy . ̉ Trang 41
  4. Giáo trình Máy điện  Điề u chinh tố c đô ̣ bằ ng phương pháp thay đổ i điê ̣n trở ma ̣ch phầ n ứng : ̉ Phương pháp này chỉ cho phép điề u chỉnh tốc độ quay trong vùng dưới Iư tố c đô ̣ quay đinh mức và luôn kèm ̣ Rf I theo tổ n hao năng lươ ̣ng trên điê ̣n trở M U phụ, làm giảm hiệu suất của ĐC . Vì vâ ̣y phương pháp này chỉ áp du ̣ng ở đô ̣ng cơ điê ̣n có công suấ t nhỏ . n Rđc Điề u chinh tố c đô ̣ bằ ng cá ch thay đổ i điê ̣n áp : ̉ n01 M = const  Phương pháp này chỉ điề u chinh tố c̉ đô ̣ quay dước tố c đô ̣ đinh mức vì không ̣ Uđm thể nâ ̣ng cao điê ̣n áp hơn điê ̣n áp đinh ̣ n02 mức của đô ̣ng cơ. U1 < Uđm  Khi U , n0 đô ̣ dố c phu ̣ thuô ̣c Rư. n03 U2 < U 1 0 n M b) Động cơ kích thích nối tiếp:   K  .I (do It = Iư = I) 2 M.K  M  C M . .I  C M .   K CM n = f(M) C M .U Rö n  0 K  .M C E .K  0,25 M  Moment mở máy rấ t lớn nên đươ ̣c sử du ̣ng trong trường hơ ̣p cầ n mở máy có moment lớn.  Đặc tính cho thấy tốc độ quay giảm rất nhanh khi M .  Khi không tải ( I = 0 , M = 0) tố c đô ̣ đô ̣ng cơ rấ t lớn  không để ĐC nố i tiế p làm việc không tải. Thông thường cho phép ĐC làm viê ̣c tố i thiể u P 2 = (0,2  0,25)Pđm.  ĐC kich thich nố i tiế p rấ t ưu viê ̣t trong những nơi cầ n điề u kiê ̣n mở máy nă ̣ng ́ ́ nề và cấ n tố c đô ̣ thay đổ i trong vùng rô ̣ng .  Điề u chinh tố c đô ̣ bằ ng thay đổ i từ thông : ̉ Thay đổ i  bằ ng những phương pháp sau:  Mắ c shunt dây quấ n kich thich bằ ng mô ̣t điê ̣n trở ́ ́  Thay đổ i số vòng dây củ a dây quấ n kich từ ́  Mắ c shunt dây quấ n phầ n ứng.  Thay đổ i điê ̣n áp . Trang 42
  5. Giáo trình Máy điện Ckt + M U Rshunt -  Mắ c shunt dây quấ n kich thich: n, điề u chinh 
  6. Giáo trình Máy điện K/t nố i tiế p M = f(P2) K/t hỗn hơ ̣p K/t song song K/t song song n = f(P2) K/t hỗn hơ ̣p K/t nố i tiế p 0 P2 Trang 44

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản