Độc chất học môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 2

Chia sẻ: Le Huynh Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
51
lượt xem
15
download

Độc chất học môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2: Một số nguyên lý về độc chất học môi trường - Sự hình thành và phát triển ngành độc chất học môi trường: Là một ngành học hình thành và phát triển hơn 40 năm qua; Bắt đầu từ việc nghiên cứu ảnh hưởng của các hợp chất có nguồn gốc từ arsen và thủy ngân; Việc nghiên cứu độc chất bắt đầu từ các nhà vật lý và giả kim;....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Độc chất học môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 2

  1. Chöông 2 MOÄT SOÁ NGUYEÂN LYÙ VEÀ ÑOÄC CHAÁT HOÏC MOÂI TRÖÔØNGNG TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp.HCM
  2. Söï hình thaønh vaø phaùt trieån ngaønh nh nh Ñoäc chaát hoïc moâi tröôøng ng Laø moät ngaønh hoïc hình thaønh vaø phaùt trieån hôn 40 nh nh naêm qua. Baét ñaàu töø vieäc nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa caùc hôïp nh ng chaát coù nguoàn goác töø arsen vaø thuûy ngaân. Vieäc nghieân cöùu ñoäc chaát baét ñaàu töø caùc nhaø vaät lyù vaø giaû kim Söï phaùt trieån cuûa ngaønh Hoùa vaø moâ hình Hoùa ñaõ nh ñoùng goùp vaøo vieäc hình thaønh Ñoäc chaát hoïc. ng nh Ñeán cuoái thaäp nieân 60, thuaät ngöõ “Ñoäc hoïc sinh thaùi” (Ecotoxicology) môùi ñöôïc söû duïng ng
  3. Caùc nguyeân lyù veà ñoäc chaát moâi tröôøng ng Ñònh nghóa Ñoäc chaát hoïc moâi tröôøng laø ngaønh nghieân cöùu ng nh nguoàn goác, con ñöôøng, söï chuyeån hoùa caùc ng chaát gaây ñoäc trong moâi moâi tröôøng. ng Nghieân cöùu ñoäc chaát môû roäng töø caù theå vaø ng quaàn theå cho ñeán heä thoáng sinh thaùi. ng
  4. Nghieân cöùu ñoäc chaát hoïc moâi tröôøng döïa vaøo ng 2 neàn taûng: ng Kieåm nghieäm caùc loaïi döôïc phaåm môùi. Xaùc ñònh aûnh höôûng ñoäc tieàm aån cuûa caùc hôïp nh ng chaát töï nhieân vaø nhaân taïo ñöôïc söû duïng ng
  5. Ngaønh ñoäc chaát hoïc moâi tröôøng nghieân nh ng cöùu: Söï xaâm nhaäp, phaân phoái vaø soá phaän cuûa caùc chaát gaây oâ nhieãm trong moâi tröôøng. ng Söï xaâm nhaäp vaø soá phaän cuûa caùc chaát gaây oâ nhieãm trong sinh vaät cuûa heä thoáng sinh thaùi. ng AÛnh höôûng coù haïi cuûa hoùa chaát leân caùc caáu nh ng thaønh cuûa heä sinh thaùi (bao goàm caû con nh ngöôøi)
  6. Kieåm soaùt ñoäc chaát trong moâi tröôøng ng Tìm hieåu nguoàn goác vaø caáu taïo cuûa ñoäc chaát do con ngöôøi taïo ra. Thu thaäp soá lieäu vaø ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa nh nh ng ñoäc chaát ñoái vôùi moâi tröôøng ñaát vaø nöôùc. ng Ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa ñoäc chaát leân sinh nh nh ng vaät
  7. Caùc böôùc ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa ñoäc chaát nh nh ng leân sinh vaät 1. Caáu taïo cuûa hôïp chaát gaây ñoäc 2. Cô cheá xaâm nhaäp vaø di chuyeån ñoäc chaát trong cô theå sinh vaät 3. Söï chuyeån hoùa hoùa höõu sinh vaø voâ sinh cuûa caùc hôïp chaát nguyeân thuûy 4. Tính chaát cuûa caùc phaûn öùng ñoäc chaát ng trong cô theå
  8. AÛnh höôûng cuûa hoùa chaát ñoái nh ng vôùi sinh vaät vaø con ngöôøi
  9. Khaùi nieäm Chaát ñoäc hoùa hoïc moâi tröôøng laø nhöõng hoùa chaát coù khaû naêng hay ñaõ vaø ñang gaây ñoäc cho sinh vaät vaø heä sinh thaùi Chaát ñoäc hoùa hoïc goàm caùc chaát ñoäc daïng voâ ng cô, höõu cô vaø caùc hôïp chaát coù chöùa kim loaïi. Moät soá chaát coù khaû naêng phaân huûy nhanh trong moâi tröôøng, nhöng cuõng coù nhöõng chaát ng beàân vôùi moâi tröôøng. ng
  10. Moät soá hoùa chaát ñoäc trong moâi tröôøng ng Chaát ñoäc da cam Coù nhieàu loaïi chaát ñoäc da cam, trong ñoù ñaùng quan taâm nhaát laø DIOXIN ng Dioxin ñöôïc Myõ söû duïng trong chieán tranh Vieät ng Nam. Laø moät chaát cöïc ñoäc, gaây ra caùc beänh hieåm nh ngheøo. Haàu nhö khoâng bò phaân huûy sinh hoïc. Coù theå toàn taïi beàn vöõng trong moâi tröôøng ng
  11. Vieäc söû duïng dioxin vaø haäu quaû cuûa chuùng SAU TRÖÔÙC
  12. 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin
  13. Taùc haïi cuûa DIOXIN Haøm löôïng thaáp gaây dò öùng vôùi da, choùng maët, ng ng ng ñau ñaàu, buoàn noân. Haøm löôïng cao gaây ngoä ñoäc caáp tính, coù theå daãn ng ñeán töû vong. Gaây dò daïng cho phoâi thai, aûnh höôûng ñeán caáu ng nh ng truùc di truyeàn ngay caû ôû noàng ñoä thaáp. ng Ñoái vôùi thöïc vaät, dioxin laø moät loaïi hoùa chaát dieät coû, gaây ruïng laù, cheát… ng Ghi chuù: LD50 cuûa dioxin ñoái vôùi khæ laø 70ppb, ñoái vôùi ngöôøi seõ thaáp hôn
  14. OÂng Yushchenko, 2004 Haäu quaû aûnh höôûng dioxin ! Over the last 30 years, since the end of the Vietnam War, serious birth defects have been Moät trong nhöõng nguoàn common in Vietnam. Scientists believe the dioxin phaùt sinh dioxin in Agent Orange is causing the birth defects
  15. Ñoäc chaát dung moâi Dung moâi coù theå tan trong môõ cuõng nhö trong nöôùc Dung moâi tan trong môõ khi vaøo trong cô theå thì tích tuï trong moâ môõ bao goàm caû heä thaàn kinh. Dung moâi tan trong nöôùc coù theå ñi vaøo cô theå qua da neáu tieáp xuùc. Dung moâi höõu cô nhanh choùng haáp thu qua phoåi. ng Khi bò nhieãm ñoäc caùc chaát dung moâi thì chuùng ng laøm caûn trôû quaù trình trao ñoåi chaát
  16. Benzen Benzen ñöôïc haáp thuï qua phoåi hoaëc qua da. Nhieãm ñoäc ôû noàng ñoä cao gaây ñoäc caáp tính, suy ng giaûm thaàn kinh trung öông, gaây choùng maët, nhöùc ng ñaàu, khoù thô, roái loaïn tieâu hoùa… Hôïp chaát benzen trôû neân phöùc taïp khi ñöôïc chuyeån hoùa sinh hoïc, benzen deã daøng keát hôïp ng vôùi protein, nucleic acid.
  17. Carbon tetrachloride (CCl4) Laøm suy giaûm heä thoáng thaàn kinh trung öông, ng gan vaø caùc maïch maùu. ch Khi bò ngoä ñoäc caáp tính (2-5ml), naïn nhaân bò ñau buïng, buoàn noân, oùi möûa, choùng maët, maïch chaäm ng ng ch Khi bò nhieãm ñoäc maõn tính, beänh nhaân meät moûi, nh bieáng aên, maét keùm, maát trí nhôù… ng
  18. Chaát gaây oâ nhieãm khoâng khí
  19. Ñònh nghóa Chaát gaây oâ nhieãm khoâng khí laø chaát coù trong khoâng khí coù theå gaây ñoäc leân con ngöôøi vaø moâi tröôøng Chaát gaây oâ nhieãm khoâng khí coù theå ôû daïng haït ng raén, daïng gioït loûng, hoaëc daïng khí. Chuùng coù theå ng ng ng ng laø caùc hôïp chaát töï nhieân hoaëc do con ngöôøi taïo ra.
  20. Phaân loaïi Chaát gaây oâ nhieãm khoâng khí coù theå phaân thaønh 2 loaïi: Chaát gaây oâ nhieãm khoâng khí sô caáp: laø chaát tröïc tieáp ñöôïc thaûi ra töø moät quaù trình. Ví duï: Tro buïi töø nuùi löûa, CO2 töø khoùi xe, hoaëc SO2 töø caùc nhaø maùy. Chaát gaây oâ nhieãm khoâng khí thöù caáp: laø caùc chaát khoâng ñöôïc thaûi tröïc tieáp maø ñöôïc taïo thaønh do nh phaûn öùng giöõa caùc chaát sô caáp vôùi nhau. ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản