Độc chất học môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 5

Chia sẻ: Le Huynh Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
63
lượt xem
18
download

Độc chất học môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5: Ảnh hưởng sinh học của độc chất - Ảnh hưởng của độc chất đối với sinh vật: Tác động lên các quá trình trao đổi chất của sinh vật; Gây rối loạn chức năng; Oxi hóa lipit và màng tế bào; Gây đột biến, ung thư, di truyền, sinh sản....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Độc chất học môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 5

 1. Chöông 5 AÛNH HÖÔÛNG SINH NH NG HOÏC CUÛA ÑOÄC CHAÁT TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp.HCM
 2. AÛnh höôûng ñoäc chaát ñoái vôùi sinh vaät nh ng Taùc ñoäng leân caùc quaù trình trao ñoåi chaát cuûa sinh vaät Gaây roái loaïn chöùc naêng Oxi hoùa lipid vaø maøng teá baøo Gaây ñoät bieán, ung thö, di truyeàn, sinh saûn…
 3. Caùc quaù trình vaän chuyeån vaø chuyeån hoùa ñoäc chaát trong cô theå sinh vaät Haáp thu Phaân taùn
 4. Caùc con ñöôøng vaän chuyeån ñoäc chaát trong cô theå Phôi nhieãm Hít thôû Da Mieäng Phoåi Heä tieâu hoùa Maùu vaø heä thoáng lim phoâ (maøng sinh chaát) Nang khí Dòch ngoaïi baøo Thaän Tích luõy trong môõ, xöông, caùc moâ Khí thaûi Baøi tieát Tieåu tieän Loaïi thaûi
 5. Söï vaän chuyeån vaø chuyeån hoùa ñoäc chaát trong teá baøo Ñoäc chaát Phôi nhieãm Maøng teá baøo Haáp thu Teá baøo chaát Vaän chuyeån Caùc baøo quan Khöû ñoäc Loaïi thaûi Tích luõy
 6. Quaù trình haáp thu, vaän chuyeån vaø loaïi thaûi ñoäc chaát lieân quan ñeán raát nhieàu loaïi maøng khaùc nhau
 7. Caùc loaïi maøng khaùc nhau trong teá baøo Maïng löôùi Loå nhaân noäi chaát Theå nhaân Nhaân Ribosome Maøng nhaân Theå golgi Trung theå Lysosome Maïng löôùi Teá baøo chaát noäi chaát Ty theå Maøng teá baøo
 8. Caáu truùc maøng teá baøo Nguoàn: Singer and Nicolson, 1972. Science 175:720
 9. Tính chaát cuûa maøng ng Thaønh phaàn lipid maøng cho pheùp söï vaän chuyeån caùc hôïp chaát qua maøng Caùc caáu thaønh khaùc cuûa maøng cuõng coù theå di chuyeån treân maøng Ñoä loûng vaø ñoä thaám cuûa maøng phuï thuoäc vaøo caáu thaønh, tính chaát hoùa sinh vaø lyù sinh cuûa maøng
 10. Cô cheá vaän chuyeån Coù 4 caùch maø caùc phaân töû nhoû coù theå vaän chuyeån qua maøng: ① Thaåm thaáu bò ñoäng: Thaám qua maøng bôûi söï cheânh leäch noàng ñoä ② Loïc: Thaám qua caùc loå treân maøng ③ Vaän chuyeån ñaëc bieät: Nhôø caùc chaát mang ④ Thöïc baøo: Nuoát caùc chaát baèng söï thay ñoåi hình daïng cuûa maøng
 11. Cô cheá vaän chuyeån Vaän chuyeån thuï ñoäng Vaän chuyeån chuû ñoäng (1) (2) (3) (4)
 12. Caùc ñaëc tính lyù hoùa lieân quan ñeán söï thaåm thaáu ① Hình daïng vaø kích thöôùc phaân töû ② Ñoä thaám taïi vò trí haáp thuï ③ Ñoä ion hoùa ④ Tính tan trong lipid cuûa caùc chaát mang ñieän vaø khoâng mang ñieän
 13. AÛnh höôûng cuûa ñoäc chaát leân heä hoâ haáp nh ng
 14. Söï thaåm thaáu ñoäc chaát qua heä tieâu hoùa
 15. Söï thaåm thaáu ñoäc chaát qua da Giöõa caùc teá baøo Xuyeân Qua loå chaân loâng Qua tuyeán qua TB moà hoâi
 16. Söï phaân taùn ñoäc chaát Quaù trình phaân taùn ñoäc chaát ñeán caùc moâ phuï thuoäc vaøo tính chaát hoùa lyù cuûa ñoäc chaát Laø moät quaù trình vaän chuyeån thuaän nghòch caùc ñoäc chaát giöõa maùu vaø caùc moâ, giöõa noäi baøo vaø ngoaïi baøo. Coù söï thaåm thaáu caùc chaát qua maøng Söï lieân keát ñoäc chaát vôùi protein Quaù trình ñaøo thaûi (baøi tieát, chuyeån hoùa sinh hoïc) cuõng xaûy ra ñoàng thôøi ñeå loaïi thaûi caùc chaát töø maùu cuõng nhö töø caùc cô quan.
 17. Lieân keát vôùi protein Raát nhieàu ñoäc chaát coù khaû naêng lieân keát vôùi protein Moät soá chaát coù vöøa coù khaû naêng tan trong albumin vöøa coù khaû naêng tan trong lipoprotein Caùc ñoäc chaát thöôøng khoâng coù khaû naêng ion hoùa vaø deã hoøa tan trong lipid
 18. Söï phaân boá caùc chaát dieät coân truøng trong albumin vaø trong lipoprotein Phaàn traêm phaân boá LDL LDL HDL
 19. Phôi nhieãm Thöù töï caùc böôùc chuyeån hoùa ñoäc chaát Haáp phuï taïi caùc loái ñi vaøo Phaân phoái ñeán cô theå Baøi tieát Ñoàng hoùa ñeå Ñoàng hoùa ñeå Ñoàng hoùa ñeå trôû neân ñoäc keát noái saûn giaûm ñoäc hôn phaåm Phaân phoái Töông taùc vôùi caùc cao phaân töû Phuïc hoài vaø (Protein, DNA, RNA, caùc tieáp nhaän, ...) söûa chöõa AÛnh höôûng ñoäc (Di truyeàn, ung thö, sinh saûn, ñoät bieán, ...)
 20. Taøi lieäu tham khaûo Chapter 6 Absorption and distribution of toxicants (A Textbook of Modern Toxicology)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản