Độc chất học môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 7

Chia sẻ: Le Huynh Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
66
lượt xem
10
download

Độc chất học môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7: Sự đồng hóa độc chất - Tính bền vững của độc chất trong cơ thể sinh vật được xác định qua việc chúng có bị đồng hóa và loại thải hay không; Nhiều loại emzyme liên quan đến quá trình đồng hóa độc chất; Quá trình đồng hóa độc chất diễn ra chủ yếu trong gan (độg vật); ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Độc chất học môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Chương 7

 1. Chöông 7 SÖÏ ÑOÀNG HOÙA ÑOÄC CHAÁT NG TS. Leâ Quoác Tuaán Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp.HCM
 2. Giôùi thieäu Tính beàn vöõng cuûa ñoäc chaát trong cô theå sinh vaät ñöôïc xaùc ñònh qua vieäc chuùng coù bò ñoàng hoùa vaø loaïi thaûi hay khoâng Nhieàu loaïi enzyme lieân quan ñeán quaù trình ñoàng hoùa ñoäc chaát. Chuùng bao goàm: Cytochrome P450 monooxygenases (CYPs), Flavin-containing monooxygenases (FMOs), Alcohol and aldehyde dehydrogenases, amine oxidases, cyclooxygenases, reductases, hydrolases, Nhieàu loaïi enzyme lieân keát nhö glucuronidases, sulfotransferases, methyltransferases, glutathione transferases, and acetyl transferases
 3. Giôùi thieäu Quaù trình ñoàng hoùa ñoäc chaát dieãn ra chuû yeáu trong gan (ñoäng vaät) Phaàn lôùn ñoäc chaát ñi vaøo trong cô theå ñeàu coù tính hoøa tan trong lipid vaø ñöôïc vaän chuyeån bôûi lipoprotein trong maùu Khi ñaõ vaøo ñeán trong gan hoaëc caùc cô quan khaùc thì ñoäc chaát ñöôïc ñoàng hoùa baèng 2 pha: Pha I: bieán ñoåi ñoäc chaát thaønh chaát phaân cöïc Pha II: chuyeån hoùa ñoäc chaát thaønh caùc hôïp chaát coù phaân töû löôïng nhoû hôn vaø deå tan trong nöôùc
 4. Phaûn öùng pha I ng Bao goàm caùc quaù trình: – microsomal monooxygenation, – cytosolic vaø mitochondrial oxidations, – co-oxidations – reductions, – hydrolyses, – vaø epoxide hydration. Taát caû caùc phaûn öùng ôû pha moät ñeàu taïo ra saûn phaåm lieân keát vôùi pha II
 5. ng ng Baûng toùm taét caùc phaûn öùng oxi hoùa vaø khöû ñoäc chaát Caùc enzyme vaø phaûn öùng Caùc ñoäc chaát
 6. Monooxygenation • Laø quaù trình gaén moät nguyeân töû oxy vaøo trong phaân töû ñoäc chaát laøm cho ñoäc chaát trôû neân phaân cöïc
 7. Moâ hình toång quaùt bieåu dieãn caùc quaù ng trình P450 monooxygentation
 8. Söï phaân boá Cytochrome P450 monooxygenase Gan Nhau thai Tinh hoaøn Thaän vaø Tuyeán thöôïng thaän Da Maùu vaø Baïch caàu
 9. Vai troø cytochrome P450 trong hoaït ñoäng cuûa monooxygenase
 10. Moät soá phaûn öùng phaûn öùng chuyeån hoùa hôïp chaát carbon maïch voøng ñöôïc thöïc hieän bôûi P450
 11. Caùc phaûn öùng cuûa cytochrom P450 ng Epoxidation vaø Aromatic Hydroxylation. Aliphatic Hydroxylation. Aliphatic Epoxidation. Dealkylation: O-, N-, vaø S-Dealkylation.
 12. Ví duï veà aliphatic epoxidation, *nguyeân töû clo
 13. Ví duï veà dealkylation
 14. Caùc phaûn öùng cuûa cytochrom P450 ng N-Oxidation Oxidative Deamination S-Oxidation P-Oxidation Desulfuration
 15. Ví duï veà N-oxidation
 16. Ví duï veà Oxidative Deamination
 17. Desulfuration
 18. Caùc phaûn oxy hoùa khaùc ñöôïc thöïc hieän trong ti theå vaø trong dòch loûng cuûa teá baøo chaát ng Alcohol Dehydrogenase Aldehyde Dehydrogense.
 19. Amine Oxidases
 20. Cooxidation bôûi Cyclooxygenases

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản