intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đổi mới giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII trong các trường cao đẳng, đại học ở nước ta hiện nay

Chia sẻ: ViKakashi2711 ViKakashi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
18
lượt xem
3
download

Đổi mới giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII trong các trường cao đẳng, đại học ở nước ta hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII trong các trường cao đẳng, đại học ở nước ta hiện nay là việc làm cần thiết, đóng vai trò quan trọng giúp trang bị cho sinh viên hệ thống phương pháp luận, thế giới quan, nhân sinh quan và nền tảng tư tưởng chính trị vững chắc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đổi mới giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII trong các trường cao đẳng, đại học ở nước ta hiện nay

 1. Đổi mới giảng dạy các môn lý luận ... ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THEO TINH TH̀N NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG L̀N THỨ XII TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Nguyễn Tốt*, Trần Thị Ngọc Quyên** TÓM TẮT ṃt ćch śng ṭo v̀o tḥc tiễn gỉng ḍy lý Vịc qún trịt đưa Ngḥ quýt Đ̣i ḥi l̀n lụn ch́nh tṛ. Đồng thời nâng cao nḥn th́c, th́ XII Đ̉ng C̣ng s̉n Vịt Nam v̀o gỉng ph́t huy năng ḷc, t́nh śng ṭo trong tổ ch́c ḍy ćc môn Lý lụn ch́nh tṛ ṭi ćc Trường tḥc hịn đ̉ đưa Ngḥ quýt c̉a Đ̉ng v̀o cao đẳng, đ̣i ḥc ở nước ta hịn nay l̀ vịc cục śng, thông qua ṿn dụng những quan l̀m c̀n thít, đóng vai trò quan tṛng giúp đỉm, mục tiêu, đ̣nh hướng v̀ gỉi ph́p nêu trang ḅ cho sinh viên ḥ th́ng phương ph́p trong ćc văn kịn v̀o gỉi quýt ćc vấn đ̀ lụn, th́ giới quan, nhân sinh quan v̀ ǹn cấp b́ch c̉a xã ḥi. t̉ng tư tưởng ch́nh tṛ vững chắc. Qua đó Từ khóa: đổi mới; gỉng ḍy; môn lý lụn giúp gỉng viên nắm vững những lụn đỉm ch́nh tṛ; Ngḥ quýt Đ̣i ḥi XII cơ b̉n trong ćc văn kịn Đ̣i ḥi đ̉ ṿn dụng RENEWAL OF COURSES OFFERED BY THE THEORY POLITICAL RESOLUTION SPIRIT FIRST CONGRESS PARTY XII IN COLLEGES, UNIVERSITIES IN OUR COUNTRY TODAY ABSTRACT to practical teaching political theory. At the The thoroughly put Resolution 12 th same time raise awareness and promote the Congress Communist Party of Vietnam in capacity and creativity in implementing the teaching political theory courses in colleges Resolution of the Party to bring to life, through and universities in our country today is the use of perspective, objectives, orientations the necessary work, play important role and measures stated in the documents events to help equip students methodological on solving urgent problems of the society. system, worldview, worldview and political Keywords: innovate; teach; political ideological foundation solid. Which helps theory subject; the 12th National Party teachers master the basic argument in the Congress. Congress documents to apply a creative way 1. ĐẶT VẤN ĐỀ đã đạt được những thành ṭu to lớn và có ý Từ khi Đảng và Nhà nước Việt Nam tḥc nghĩa lịch sử. Có được thành công đó là nhờ hiện đường lối đổi mới, mở cửa cho đến nay Đảng ta rất chăm lo công tác giáo dục, đào tạo * TS. Gỉng viên ch́nh, Ḅ môn LLCT & KHXHNV, Trường T39 - Ḅ Công An ** ThS. Gỉng viên, Ḅ môn LLCT & KHXHNV, Trường T39 - Ḅ Công An 115
 2. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật xây ḍng nguồn ḷc con người. Đại hội Đại giảng dạy lý luận chính trị, nên rất ý thức r̃ biểu toàn toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng tục đẩy mạnh chủ trương “đổi mới căn bản và lần này. Ngay từ trước và trong thời gian diễn toàn diện giáo dục, đào đạo”1 nhằm thúc đẩy ra Đại hội, cán bộ, giảng viên của Các Khoa công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quan (Bộ môn) Lý luận chính trị và khoa học xã điểm đó vừa là định hướng chiến lược, vừa hội nhân văn ở các Trường cao đẳng, đại học là đòi hỏi cấp bách tṛc tiếp đối với hệ thống đã nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến giáo dục nói chung và đào tạo đại học quốc gia nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong giai đoạn hiện nay. đối với Đảng, với nhân dân, với đất nước vào Trong diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu các Ḍ thảo Văn kiện trình Đại hội và theo d̃i toàn quốc lần thứ XII, Tổng Bí thư Đảng Cộng sát diễn biến của Đại hội qua các phương tiện sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã nêu r̃: thông tin đại chúng. Đặc biệt, Ban tuyên giáo “Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức Trung ương kết hợp với Bộ giáo dục và đào tạo đảng cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền đã triệu tập cán bộ, giảng viên của các Khoa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân (Bộ môn) lý luận chính trị và khoa học xã hội về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu nhân văn ở các trường cao đẳng, đại học ḍ sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn lớp tập huấn tại Học viện chính trị quốc gia Hồ trương xây ḍng, triển khai chương trình, kế Chí Minh (khu ṿc II) với chủ đề “Học tập các hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp XII của Đảng Cộng sản Việt Nam”, các đơn vị nhân dân, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc đã chủ động tạo điều kiện để tất cả các giảng sống,”2. Và ngày 08/4/2016, Ban Tuyên giáo viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị đều Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 04- được tṛc tiếp tham ḍ. Qua đợt tập huấn, các HD/BTGTW về việc học tập, quán triệt, tuyên giảng viên càng nhận thức sâu sắc hơn các vấn truyền, triển khai tḥc hiện Nghị quyết Đại đề được đề cập trong Nghị quyết Đại hội XII hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. và xác định trách nhiệm của mình đối với việc Theo đó, việc học tập, nghiên cứu Văn kiện vận dụng, quán triệt những vấn đề đó vào công Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam là nhằm tác nghiên cứu, giảng dạy môn Lý luận chính hai mục đích. Một mặt nâng cao trình độ nhận trị tại các trường cao đẳng, đại học. Qua đó thức lý luận chính trị - kinh tế - xã hội cho đội nhằm chuẩn bị phục vụ tốt cho sinh viên trong ngũ cán bộ, đảng viên; mặt khác tṛc tiếp góp năm học mới, mỗi giảng viên điều ch̉nh bổ phần đổi mới mạnh mẽ về phong cách, năng sung trong giáo án, hồ sơ bài giảng, các bài ḷc lãnh đạo, ch̉ đạo, tổ chức của họ trên lĩnh viết gửi đăng tạp chí, hội thảo khoa học… là ṿc hoạt động tḥc tiễn. ṣ thể hiện trên tḥc tế ý thức trách nhiệm, tư duy nhanh nhạy của các thầy, cô giáo từ trong Quán triệt tinh thần đó, các Khoa (Bộ công việc giảng dạy chuyên môn đến những môn) Lý luận chính trị và khoa học xã hội diễn đàn khoa học để cùng trình bày, trao đổi nhân văn ở các Trường cao đẳng, đại học là những suy nghĩ, những nội dung, những ḍ các đơn vị được giao nhiệm vụ nghiên cứu, kiến của mình, giúp các giảng viên nắm vững 1 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại những luận điểm cơ bản trong các văn kiện biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. CTQG, Hà Nội, tr.218 Đại hội, qua đó vận dụng một cách sáng tạo 2 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại vào tḥc tiễn giảng dạy lý luận chính trị. biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. CTQG, Hà Nội, tr.443 116
 3. Đổi mới giảng dạy các môn lý luận ... Định hướng cơ bản cho công tác nghiên Đại hội Đảng lần thứ XII là bước phát triển cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII trong lớn về lý luận của Đảng ta trong việc phát triển công tác giảng dạy lý luận môn chính trị là chủ nghĩa Mác – Lênin gắn với tḥc tiễn cách làm sáng tỏ cơ sở lý luận và cơ sở tḥc tiễn mạng Việt Nam. Đại hội XII là một đại hội đổi của nhận định: Đ̉ng C̣ng s̉n Vịt Nam đã mới lần thứ hai, là bước ngoặt của tḥc tiễn ṿn dụng śng ṭo v̀ ph́t trỉn ch̉ nghĩa phát triển đất nước và đã có những tổng kết Ḿc-Lênin, tư tưởng Hồ Ch́ Minh v̀o ṣ rất quan trọng, lần đầu tiên Đảng hệ thống hóa nghịp đổi mới đất nước theo đ̣nh hướng các quan hệ trong phát triển. Đại hội lần này xã ḥi ch̉ nghĩa v̀ trở th̀nh nhân t́ quýt Đảng ta đã phân tích đánh giá về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, làm đ̣nh thắng lợi c̉a ṣ nghịp đổi mới. Từ đó, r̃ những nội hàm về kinh tế thị trường định mỗi bài học đi sâu nghiên cứu, vận dụng hay hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề về dân chủ làm r̃ lĩnh ṿc, một vấn đề nào đó phù hợp xã hội chủ nghĩa, về xây ḍng hệ thống chính với tính chất, đặc điểm của bài học. Hơn nữa, quyền các cấp, vấn đề phát triển kinh tế trong Đại hội lần thứ XII của Đảng là đại hội có giai đoạn sắp tới của nước ta, vấn đề phát huy ý nghĩa quan trọng đối với ṣ phát triển của dân chủ xã hội chủ nghĩa, về vấn đề đối ngoại, đất nước ta. Đại hội đã tổng kết 30 năm đổi quốc phòng và an ninh gắn với phát triển mới của Đảng, hoạch định bước phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Những băn khoăn, cho đất nước và cũng là đại hội có những kết vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân luận làm sáng tỏ những vấn đề lý luận mà về các vấn đề lý luận trước đây hầu như đã trước đây chưa kết luận được. Việc khẳng được giải quyết. Vì vậy, các giảng viên lý luận định Đảng ta phải phát triển chủ nghĩa Mác – chính trị phải là người tiên phong trong học Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nền tập, vận dụng những quan điểm và tìm hiểu tảng và kim ch̉ nam cho mọi hành động cách để nhận thức thật thấu đáo các nội dung của mạng, đặt ra cho công tác giảng dạy các môn Nghị quyết để đưa vào bài giảng những vấn đề lý luận chính trị nhiều vấn đề mới cần phải mới về lý luận và tḥc tiễn. Khi bổ sung nội giải quyết. Trên cơ sở đó, theo chúng tôi, để dung mới trong Nghị quyết Đại hội XII vào bài giảng được sinh động. chương trình, giảng viên phải bảo đảm tính cập nhật và phù hợp với từng nhóm đối tượng 2. QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII sinh viên. Bổ sung nội dung vào chương trình CỦA ĐẢNG TRONG TỪNG HỌC PH̀N MÔN môn học theo hướng chọn lọc, thiết tḥc, phù LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG hợp với từng nhóm đối tượng người học, đồng CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HIỆN NAY thời bảo đảm tính thống nhất; tránh trùng lặp. Th́ nhất, để quán triệt được tinh thần Trong đó, chú trọng tính định hướng chính trị, Nghị quyết XII của Đảng ta trong giảng dạy giao dục đạo đức, phong cách; rèn luyện về các môn lý luận chính trị hơn ai hết các giảng phương pháp tư duy, khả năng vận dụng giải viên phải quán triệt, học tập, vận dụng những quyết tình huống tḥc tiễn. quan điểm mới và nhận thức sâu sắc những Th́ hai, các Khoa (Bộ môn) Lý luận nội dung của Nghị quyết, những kết luận đánh Chính trị và khoa học xã hội nhân văn ở các giá của Đảng trong tổng kết 30 năm đổi mới trường cao đẳng, đại học cần xây ḍng, triển của đất nước ta. khai các hội thảo khoa học, các buổi sinh hoạt Có thể khẳng định rằng Nghị quyết của khoa học nghiên cứu sâu về từng vấn đề trong 117
 4. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật kết luận tổng kết 30 năm đổi mới và từng vấn đối ngoại của học phần Đường lối cách mạng đề được nêu trong Nghị quyết của Đảng lần của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giảng viên này để hiểu sâu hơn, có cơ sở lý luận và tḥc muốn dạy tốt học phần này thì không cách nào tiễn làm tiền đề cho việc biên soạn các nội khác là bản thân giảng viên phải nắm vững dung bài giảng. chính sách, đường lối đối ngoại của nước ta Để làm tốt được điều này, các Khoa (Bộ qua từng kỳ Đại hội, nhất là Đại hội XII; phải môn) Lý luận Chính trị và khoa học xã hội nắm vững kiến thức về hoàn cảnh lịch sử trong nhân văn ở các Trường cao đẳng, đại học cần nước cũng như quốc tế; và phải thường xuyên xây ḍng một hệ thống các vấn đề cần hội thảo cập nhật, chắt lọc thông tin một cách chính và xác định quy mô hội thảo. Kinh nghiệm tổ xác và đầy đủ để cho bài giảng phù hợp với chức dạy học trong thời gian qua ch̉ ra rằng, tḥc tế cũng như thu hút ṣ quan tâm, chú ý cần hết sức coi trọng các hoạt động: hội thảo, của sinh viên và lôi cuốn các em, giúp các em sinh hoạt chuyên môn khoa học cấp bộ môn, giảm đi ṣ nhàm chán mà tăng ṣ thích thú khi cấp tổ. Vì ở môi trường này các vấn đề sẽ được học những môn này. tìm hiểu sâu từ phía những người làm công tác Th́ tư, về đổi mới nội dung các môn giảng dạy. Trong việc tổ chức hội thảo cần tôn Lý luận Chính trị, chúng ta cần khẳng định trọng những ý kiến trái chiều, phản biện ngược rằng, có những vấn đề, những nhà sáng lập lại những người trình bày đưa ra được những chủ nghĩa Mác-Lênin nghiên cứu vào thời lập luận cứ liệu chứng minh. Nội dung những điểm kinh tế, xã hội, ṣ phát triển của khoa bài tham luận cần được biên tập ch̉nh sửa và học đã cách xa thời đại ngày nay. Vì thế chúng trở thành tài liệu tham khảo trong giảng dạy, ta cần hiểu tinh thần lý luận Mác-Lênin một học tập. Đồng thời, đa dạng hoá các hình thức, cách biện chứng, không máy móc bê nguyên phương thức như tổ chức tọa đàm khoa học, si những nội dung không còn phù hợp vào hội thảo, sinh hoạt chuyên đề ở cấp khoa và giảng dạy và cần có ṣ phát triển, sáng tạo. cấp trường, với ṣ tham gia của các nhà khoa Do vậy cũng cần nghiên cứu lược bỏ những học, nhà nghiên cứu và đông đảo học sinh sinh nội dung đã cũ, nặng nề, có tính chất là tư viên, tăng cường trao đổi, đối thoại tṛc tiếp. liệu cho những nghiên cứu chuyên sâu. Giáo Th́ ba, bài giảng phải bám sát với giáo trình “Những nguyên lý cơ b̉n c̉a ch̉ nghĩa trình, đường lối, chủ trương, chính sách của Ḿc-Lênin” do bộ Giáo dục và Đào tạo phát Đảng và Nhà nước. Đồng thời còn phải bám hành dùng làm tài liệu chung cho các trường sát tḥc tiễn về tình hình chính trị, kinh tế - xã đại học tḥc chất cũng có những điểm còn bất hội của thế giới nói chung và của đất nước nói cập. Nhất là phần học thuyết kinh tế của chủ riêng để bài giảng đạt được hiệu quả tốt nhất. nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư Vì vậy, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị bản chủ nghĩa có những nội dung theo chúng phải luôn luôn cập nhật, lượm lặt thông tin và tôi là cần lược bỏ và phát triển mới nội dung biết chắt lọc thông tin một cách chính xác, đầy về chủ nghĩa tư bản hiện đại. Đưa nội dung đủ nhất và mang tính thời ṣ nhất. Đây là một kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhiệm vụ vô cùng khó khăn mà buộc tất cả các vào nội dung giảng dạy. giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị phải cần cù, chăm ch̉, chịu khó và bỏ công Để gắn và liên hệ với từng ngành học, thiết nghĩ các Khoa (Bộ môn) Lý luận chính trị và sức của mình khi giảng dạy những môn này. khoa học xã hội nhân văn của các Trường cao Chẳng hạn, giảng bài chương VIII: Đường lối 118
 5. Đổi mới giảng dạy các môn lý luận ... đẳng, đại học cần đặt ra chương trình biên với tḥc tiễn phải sát và phù hợp với những soạn tài liệu tham khảo phần ý nghĩa phương vấn đề lý luận mà giảng viên muốn chứng pháp luận trong các nội dung của lý luận Mác- minh. Mỗi vấn đề tḥc tiễn đưa ra, giảng viên Lênin với công tác sau này của từng chuyên cần phải phân tích để người học thấy được ngành giảng dạy. Đây là vấn đề không mới nội dung tḥc tiễn này nó gắn với vấn đề lý nhưng chúng ta chưa làm một cách bài bản, luận như thế nào. Tất nhiên, không phải nội khoa học, trở thành một tài liệu phục vụ cho dung lý luận nào cũng phải có liên hệ tḥc tế sinh viên trong học tập nhằm đáp ứng yêu cầu, mà ch̉ nội dung nào quan trọng, cần thiết hay nhiệm vụ của giáo dục - đào tạo, đáp ứng nhu muốn tăng thêm tính thuyết phục. Bởi lẽ nếu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập trong các bài giảng của các môn lý luận chính quốc tế của đất nước. trị, nội dung nào cũng buộc phải liên hệ tḥc Th́ năm, cần đổi mới mạnh mẽ phương tiễn thì không thể đảm bảo về mặt thời gian do dung lượng kiến tḥc lý luận quá nhiều, pháp dạy học các môn Lý luận Chính trị theo mặt khác nếu tập trung nhiều quá những vấn hướng tổ chức cho học viên tham gia tṛc tiếp đề tḥc tiễn, bài giảng có thể biến thành buổi vào việc xây ḍng nội dung bài giảng bằng nói chuyện thời ṣ. Chẳng hạn, khi dạy môn tư cách giao cho học viên nghiên cứu các nội dung tưởng Hồ Chí Minh, giảng viên cần đưa hình liên hệ vận dụng lý luận vào tḥc tiễn trong ảnh, phim tư liệu, thơ văn, những câu chuyện các hoạt động nhóm. Tổng kết đánh giá kết đời thường của Bác vào trong bài giảng; đặc quả tḥc hành chính trị xã hội và kết hợp tham biệt giảng về phần những phẩm chất đạo đức quan tḥc tế, giao lưu với các nhân chứng lịch của Hồ Chí Minh, giảng viên có thể đưa bộ sử để xây ḍng những chương trình hoạt động phim tư liệu “Hồ Ch́ Minh, chân dung ṃt ổn định, có tính mục đích r̃ ràng nhằm góp con người” vào cho sinh viên xem. Từ đó, làm phần nâng cao chất lượng dạy học các môn cho bài giảng có sức hấp dẫn cũng như thu hút học này. Đồng thời, đưa học viên đi tḥc tế để sinh viên khi học môn học này. tham quan các di tích lịch sử cũng như các cơ sở kinh tế - xã hội của đất nước để sinh viên có Một vấn đề hết sức lưu ý trong phương thể so sánh đối chiếu, kiến thức đã học trong pháp dạy học là giảng viên rất ít chú trọng đến sách vở với tḥc tiễn, nhằm tăng tính hiệu quả việc dạy cho người học phương pháp tìm kiếm của chất lượng giảng dạy và học lý luận chính kiến thức, ṭ học. Cái cách giảng lý thuyết, trị. Vì nếu thiếu kinh nghiệm tḥc tiễn, thiếu giảng khái niệm, định nghĩa theo lối áp đặt vẫn cập nhật những thông tin về tình hình kinh tế còn phổ biến. Người thầy thông thường nêu - xã hội của đất nước, thì quá trình dạy học sẽ khái niệm, định nghĩa rồi lấy những thuật ngữ không sinh động, thiếu thuyết phục dẫn tới bài này lý giải cho thuật ngữ khác dẫn đến bài học khó hiểu. Quá trình dạy học của người thầy giảng nhàm chán hoặc giáo điều không thuyết không ch̉ ra một cách r̃ ràng và cụ thể vì sao phục được học viên. có khái niệm, định nghĩa ấy và cách xây ḍng Mặt khác, khi dạy các môn lý luận chính hay nói khác là con đường, cách thức tìm kiếm trị, giảng viên cần chú ý việc đưa tḥc tiễn vào hình thành các vấn đề khoa học trong nội dung bài học sao cho hợp lý. Tính hợp lý ở đây là giáo trình. Để hiểu một cách sâu sắc những nội những yếu tố tḥc tiễn phải là những yếu tố dung khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin và ṣ điển hình, nổi bật, các ṣ kiện phải mang tính vận dụng sáng tạo, độc đáo của Đảng ta trong thời ṣ, phải có tḥc, không thêm bớt, liên hệ tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam, 119
 6. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật các giảng viên Lý luận Chính trị và khoa học trước Ngành giáo dục và lòng yêu nghề, yêu xã hội nhân văn của các Trường cao đẳng, đại người của mỗi giảng viên. Hy vọng thông qua học cần nghiên cứu tìm tòi sử dụng linh hoạt bài viết này, chúng tôi sẽ góp một phần kinh các phương pháp dạy học mới mang lại hiệu nghiệm nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng quả cao trong giảng dạy những môn lý luận giảng dạy các môn học này./. khoa học vừa rất trừu tượng lại rất sống động gắn liền với đời sống hàng ngày. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Ch̉ tḥ ś 01- 3. KẾT LUẬN CT/TW, ng̀y 22-3-2016 c̉a Ḅ Ch́nh tṛ v̀ Trên đây là một số suy nghĩ bước đầu về v̀ ḥc ṭp, qún trịt, tuyên truỳn, trỉn khai những vấn đề lớn có tính định hướng cho việc tḥc hịn Ngḥ quýt Đ̣i ḥi đ̣i bỉu tòn nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội XII qúc l̀n th́ XII c̉a Đ̉ng. Đảng Cộng sản Việt Nam trong giảng dạy môn [2]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kịn Đ̣i Lý luận chính trị tại các Trường cao đẳng, đại ḥi đ̣i bỉu tòn qúc l̀n th́ XII, Nxb. Chính học ở nước ta hiện nay. Đương nhiên, để vận trị quốc gia – Ṣ thật, Hà Nội, 2016. dụng có hiệu quả cần cụ thể hóa hơn nữa để [3]. Đảng Cộng sản Việt Nam, website phù hợp với từng bài giảng, từng vấn đề cũng dangcongsan.vn, mục Tư liệu – văn kiện. như phù hợp với từng đối tượng đào tạo và thời [4]. Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh: lượng quy định. Điều này tiếp tục đòi hỏi mỗi Ngḥ quýt Đ̣i ḥi XII c̉a Đ̉ng với đổi mới giảng viên lý luận chính trị các Trường cao công t́c tư tưởng, lý lụn ch́nh tṛ trong ćc đẳng, đại học cần chủ động, tích c̣c để đưa trường Đ̣i ḥc, cao đẳng, Nxb. Chính trị quốc những tư tưởng cơ bản, quan điểm ch̉ đạo, gia – Ṣ thật, Hà Nội, 2016. nội dung cốt l̃i, những vấn đề mới để trang bị [5]. Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cho sinh viên, một nguồn nhân ḷc quan trọng – Bộ giáo dục và đào tạo, Kỷ ýu Ḥi th̉o sẽ được bổ sung vào ḷc lượng lao động xã hội khoa ḥc qúc gia: Nâng cao chất lượng trong 5 năm tới, những năm triển khai Nghị gỉng ḍy, ḥc ṭp ćc môn Lý lụn ch́nh tṛ quyết Đại hội XII, góp phần thiết tḥc vào trong ćc trường đ̣i ḥc, cao đẳng, TP. Hồ tḥc hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội, đồng thời phải đầu tư hơn nữa về công sức, Chí Minh, 015. về trí tuệ cùng với trách nhiệm trước Đảng, 120

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản