intTypePromotion=1

Đổi mới hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học

Chia sẻ: Tony Tony | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
68
lượt xem
4
download

Đổi mới hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết phân tích một số hạn chế về công tác bồi dưỡng chuyên môn hiện nay cho giáo viên tiểu học, từ đó, bước đầu thử đề xuất mô hình, nội dung và phương thức tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đổi mới hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học

N. T. P. Nhung / Đổi mới hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học<br /> <br /> ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN<br /> CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC<br /> Nguyễn Thị Phương Nhung<br /> Khoa Giáo dục, Trường Đại học Vinh<br /> Ngày nhận bài 22/10/2017, ngày nhận đăng 25/12/2017<br /> <br /> Tóm tắt: Giáo viên tiểu học có đội ngũ đông đảo, nhưng trình độ đào tạo<br /> thường chắp vá với nhiều loại hình đào tạo khác nhau. Tự học, tự bồi dưỡng là<br /> phương thức tốt nhất giúp người giáo viên tiến bộ, trưởng thành, có đủ phẩm<br /> chất và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy<br /> nhiên, công tác này trên thực tế còn rất nhiều hạn chế. Bài viết phân tích một số<br /> hạn chế về công tác bồi dưỡng chuyên môn hiện nay cho giáo viên tiểu học, từ<br /> đó, bước đầu thử đề xuất mô hình, nội dung và phương thức tổ chức bồi dưỡng<br /> chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này.<br /> 1. Đặt vấn đề<br /> Thực hiện quyết số 29NQ/TW của<br /> Ban chấp hành Trung ương khóa XI về<br /> đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào<br /> tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,<br /> hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị<br /> trường định hướng xã hội chủ nghĩa và<br /> hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo<br /> đang triển khai chương trình giáo dục phổ<br /> thông mới, trong đó đội ngũ giáo viên<br /> (GV) giữ vai trò quyết định cho sự thành<br /> công nhiệm vụ này của ngành. Tự học, tự<br /> bồi dưỡng là phương thức tốt nhất giúp<br /> người GV tiến bộ, trưởng thành, có đủ<br /> phẩm chất và năng lực chuyên môn<br /> nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ giáo dục<br /> đào tạo được giao.<br /> Đội ngũ GV tiểu học (GVTH) đông<br /> đảo, mặc dù có tỷ lệ đạt chuẩn tương đối<br /> cao, nhưng phần lớn thông qua quá trình<br /> đào tạo chắp vá với nhiều hệ đào tạo khác<br /> nhau. Bởi vậy, chất lượng đội ngũ GVTH<br /> rất đáng được quan tâm trong giai đoạn<br /> triển khai chương trình giáo dục phổ<br /> thông mới. Nhiệm vụ của ngành cần đào<br /> tạo, bồi dưỡng đội ngũ GVTH đạt được<br /> .<br /> <br /> Email: phuongnhungdhv@gmail.com<br /> <br /> 34<br /> <br /> một mặt bằng tối thiểu về chuyên môn,<br /> trang bị cho họ các kĩ năng cần thiết để<br /> thích ứng với sự đổi mới. Vậy nên, hoạt<br /> động bồi dưỡng không chỉ để củng cố,<br /> nâng cao kiến thức chuyên môn mà điều<br /> quan trọng hơn giúp GV có cơ hội cập<br /> nhật các phương thức, cách làm, công<br /> nghệ mới, từ đó họ “lành nghề hơn” và<br /> tránh nguy cơ tụt hậu. Ngoài ra, đây cũng<br /> là cách để GV “làm mới”, “sạc thêm năng<br /> lượng” cho quá trình sáng tạo không<br /> ngừng.<br /> Trong những năm qua, các cấp quản<br /> lý và GVTH đã có nhiều nỗ lực nâng cao<br /> chất lượng hoạt động bồi dưỡng chuyên<br /> môn, nhưng trên thực tế, công tác này còn<br /> rất nhiều hạn chế như: thiếu một mô hình<br /> bồi dưỡng mang tính toàn vẹn, hệ thống;<br /> quá trình bồi dưỡng và tự bồi dưỡng đang<br /> “trăm hoa đua nở”; nội dung và phương<br /> pháp công tác bồi dưỡng mang tính áp<br /> đặt, một chiều; tâm thế tham gia các khóa<br /> tập huấn bồi dưỡng của GVTH mang tính<br /> đối phó... Trong khuôn khổ bài viết này,<br /> chúng tôi phân tích một số hạn chế về<br /> công tác bồi dưỡng chuyên môn hiện nay<br /> <br /> Trường Đại học Vinh<br /> <br /> cho GVTH, bước đầu thử đề xuất mô<br /> hình, nội dung và phương thức tổ chức<br /> bồi dưỡng chuyên môn, nhằm nâng cao<br /> chất lượng hoạt động này.<br /> 2. Khái niệm về bồi dưỡng chuyên<br /> môn của giáo viên tiểu học<br /> Bồi dưỡng chuyên môn là giai đoạn<br /> tiếp nối tất yếu của hoạt động đào tạo<br /> nghề nghiệp, thực chất là đây là quá trình<br /> “đào tạo liên tục và học tập suốt đời” của<br /> GV để đáp ứng các nhiệm vụ và yêu cầu<br /> ngày càng cao trong hoạt động nghề<br /> nghiệp. Theo từ điển Tiếng Việt: “Bồi<br /> dưỡng là làm tăng thêm năng lực hoặc<br /> phẩm chất” [2]. Có thể hiểu, bồi dưỡng<br /> chuyên môn của GVTH là hoạt động cập<br /> nhật, nâng cao kiến thức và năng lực thực<br /> hiện các nhiệm vụ chuyên môn về dạy<br /> học và giáo dục qua một hình thức đào<br /> tạo nào đó.<br /> Bồi dưỡng chuyên môn về bản chất là<br /> quá trình tự học, tự bồi dưỡng hoặc có sự<br /> định hướng, giúp đỡ về mặt chuyên môn<br /> nào đó từ các chủ thể giáo dục; có thể<br /> thông qua hai hình thức là học tập chính<br /> thức (formal professional development)<br /> và học tập không chính thức (informal<br /> professional development). Học tập chính<br /> thức là hình thức tổ chức các lớp như<br /> khóa huấn luyện, tập huấn và các chương<br /> trình học tập trực tuyến; học tập không<br /> chính thức là quá trình tự bồi dưỡng<br /> chuyên môn, quá trình tích lũy học hỏi<br /> qua trải nghiệm, qua dự giờ, qua cập nhật<br /> các thông tin từ các phương tiện thông tin<br /> đại chúng...<br /> 3. Một số vấn đề về công tác bồi<br /> dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu<br /> học hiện nay<br /> Trong những năm gần đây, các cấp<br /> quản lý và các nhà khoa học, các trường<br /> sư phạm quan tâm nhiều đến đổi mới về<br /> nội dung và hình thức đào tạo, bồi dưỡng<br /> <br /> Tạp chí khoa học, Tập 46, Số 4B (2017), tr. 34-39<br /> <br /> chuyên môn cho GVTH, tuy nhiên công<br /> tác này vẫn còn nhiều hạn chế:<br /> Thứ nhất, công tác bồi dưỡng chuyên<br /> môn GVTH đang thiếu một kế hoạch tổng<br /> thể về lộ trình, cách thức và phương pháp<br /> bồi dưỡng. GV trẻ mới ra trường thường<br /> tự mày mò, tự học hỏi từ đồng nghiệp.<br /> Quá trình này diễn ra tự phát, tùy vào sự<br /> nỗ lực của mỗi người. GV có kinh nghiệm<br /> công tác thì trông chờ vào các đợt tập<br /> huấn chuyên môn của ngành, thiếu kế<br /> hoạch bồi dưỡng chuyên môn lâu dài<br /> mang tính chiến lược. Nói cách khác, hiện<br /> nay các cấp quản lý đang thiếu một mô<br /> hình quản lí và tổ chức mang tính khoa<br /> học, bài bản về công tác “đào tạo và tự<br /> đào tạo” này của đội ngũ GVTH.<br /> Thứ hai, thiếu các giáo trình, tài liệu<br /> được biên soạn mang tính hệ thống, khoa<br /> học, hiện đại, có ý nghĩa thiết thực với<br /> GVTH. Các giáo trình, tài liệu biên soạn<br /> phục vụ cho bồi dưỡng chuyên môn của<br /> GVTH thường được dùng cho một khóa<br /> tập huấn nhỏ lẻ, rời rạc. Mục đích chính<br /> của các tài liệu đó vẫn là cung cấp thông<br /> tin mà chưa hình thành phương pháp tự<br /> học, tự nghiên cứu hay có vai trò dẫn dắt,<br /> khơi gợi “cảm hứng, sự sáng tạo” cho<br /> GV. Ngoài ra, điều kiện cơ sở vật chất tại<br /> phần lớn các trường tiểu học ở Việt Nam<br /> còn lạc hậu và thiếu thốn, thiếu internet,<br /> thiếu tài liệu... ảnh hưởng nhiều đến quá<br /> trình tự học, tự nghiên cứu của GV.<br /> Thứ ba, ở trường tiểu học, GV phải<br /> dạy nhiều môn với nhiều khối kiến thức<br /> khoa học khác nhau, thời gian làm công<br /> tác giảng dạy trên lớp nhiều, tiền lương<br /> chưa cao. GVTH thiếu thời gian và các<br /> điều kiện cần thiết để chuyên tâm cho<br /> công tác cập nhật, nâng cao nghiệp vụ<br /> chuyên môn.<br /> Thứ tư, việc tổ chức các lớp bồi<br /> dưỡng chuyên môn đang diễn ra đại trà,<br /> đồng loạt trên các đối tượng với trình độ<br /> 35<br /> <br /> N. T. P. Nhung / Đổi mới hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học<br /> <br /> và vị trí chuyên môn khác nhau. Do vậy,<br /> GVTH chưa có cơ hội được lựa chọn nội<br /> dung chuyên môn cũng như giảng viên<br /> bồi dưỡng để đáp ứng nhu cầu thiết thực<br /> của họ. GVTH cảm thấy bị “bắt buộc”,<br /> miễn cưỡng, hình thức khi tham gia các<br /> lớp bồi dưỡng.<br /> Thứ năm, phương pháp tổ chức các<br /> khóa tập huấn chưa thực sự hiệu quả,<br /> giảng viên vẫn sử dụng phương pháp<br /> giảng dạy cũ để thông báo các thông tin<br /> mới, vai trò của học viên chưa phát huy<br /> nhiều. Phần lớn hoạt động của người học<br /> là nghe và ghi chép, có chăng là thuyết<br /> minh và trình bày lại các thông tin trong<br /> tài liệu. Các khóa tập huấn chưa mang<br /> nhiều lựa chọn về hình thức và nội dung<br /> cho GVTH, thiếu các khóa học online bài<br /> bản, thiết thực.<br /> Thứ sáu, thiếu bộ công cụ đánh giá<br /> quá trình đào tạo và tự đào tạo trong quá<br /> trình bồi dưỡng chuyên môn của GVTH;<br /> thiếu các hình thức công nhận, xác định<br /> về mức độ tiến bộ chuyên môn của<br /> GVTH, dẫn tới sự đánh giá xếp loại cào<br /> bằng chung chung, chưa tạo động lực để<br /> GV thường xuyên phấn đấu trong bồi<br /> dưỡng chuyên môn. Sau các khóa tập<br /> huấn bồi dưỡng chuyên môn còn thiếu<br /> khâu kiểm tra, đánh giá chặt chẽ về kết<br /> quả của khóa học.<br /> 4. Thử đề xuất mô hình, nội dung,<br /> cách thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng<br /> chuyên môn cho GVTH<br /> Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn<br /> của mỗi GVTH nhằm phát triển tài năng<br /> riêng của họ và tạo thói quen học suốt<br /> đời, liên tục học hỏi để hoàn thiện phẩm<br /> chất và năng lực, trình độ chuyên môn.<br /> Bài học kinh nghiệm về công tác bồi<br /> dưỡng GV ở một số nước trên thế giới [1,<br /> 3] cho thấy mặc dù hoạt động này là “kiểu<br /> đào tạo mở” song không thể diễn ra tự<br /> phát theo kiểu “trăm hoa đua nở”, mà vẫn<br /> 36<br /> <br /> cần sự giám sát, quản lý của các đơn vị để<br /> đảm bảo chất lượng.<br /> 4.1. Về mô hình bồi dưỡng, cần thiết<br /> phải xây dựng được một mô hình thống<br /> nhất trong cả nước về công tác bồi dưỡng<br /> chuyên môn và có quá trình kiểm soát,<br /> quản lý quá trình này. Để giải quyết các<br /> hạn chế hiện nay trong công tác bồi<br /> dưỡng GVTH, theo chúng tôi nên có phần<br /> cứng (do nhà nước quản lý chiếm 60%<br /> khối lượng) và phần dành cho phát triển<br /> cá nhân (do kế hoạch cá nhân tự đặt ra<br /> chiếm khoảng 40% khối lượng). Trên cơ<br /> sở đó, nhà nước kiểm soát một số chuẩn<br /> chung đảm bảo kiểm định được chất<br /> lượng GV đồng thời phát triển yếu tố sáng<br /> tạo, tài năng riêng của họ.<br /> Trong bài viết này, chúng tôi chủ yếu<br /> đề cập đến việc thiết kế và quản lý<br /> chương trình bồi dưỡng phần cứng do nhà<br /> nước quản lý. Về chương trình đào tạo,<br /> bồi dưỡng cũng nên thực hiện như<br /> chương trình giáo dục phổ thông hiện<br /> nay, cũng cần có 3 chương trình bồi<br /> dưỡng GVTH tương ứng với 3 cấp quản<br /> lý, nhằm tạo ra mặt bằng chuẩn chung về<br /> năng lực nghề nghiệp, đồng thời giúp các<br /> địa phương linh hoạt phát triển chương<br /> trình bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu thực tế:<br /> + Chương trình bồi dưỡng cấp nhà<br /> nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo<br /> (GD&ĐT) quản lý, bao gồm xây dựng<br /> chuẩn đầu ra và các yêu cầu cụ thể của<br /> các giai đoạn tích lũy chuyên môn nghề<br /> nghiệp, đồng thời xây dựng một số môđun chương trình đào tạo và tự đào tạo<br /> được đăng tải rộng rãi trên web chính<br /> thức của Bộ. Bộ GD&ĐT cũng cần xây<br /> dựng các bộ tiêu chí để kiểm định và đánh<br /> giá, giúp GVTH có cơ sở phấn đấu và rèn<br /> luyện đạt các tiêu chuẩn nghề nghiệp.<br /> + Chương trình bồi dưỡng địa<br /> phương do sở và phòng GD&ĐT tại các<br /> địa phương xây dựng và quản lý để phục<br /> <br /> Trường Đại học Vinh<br /> <br /> vụ cho đảm bảo chất lượng đội ngũ<br /> GVTH tại địa phương mình. Trên cơ sở<br /> chuẩn bồi dưỡng chuyên môn do Bộ<br /> GD&ĐT quản lý, các địa phương căn cứ<br /> trên đặc thù và yêu cầu thực tế của địa<br /> phương để bổ sung và thiết kế các môđun<br /> bồi dưỡng nhằm phát triển chuẩn và đảm<br /> bảo chuẩn được thực thi có chất lượng.<br /> + Chương trình bồi dưỡng nhà<br /> trường do hội đồng khoa học nhà trường<br /> quản lý, nhà trường có thể xây dựng các<br /> kế hoạch và chương trình cụ thể để trực<br /> tiếp thực thi các hoạt động bồi dưỡng GV,<br /> có theo dõi, phân loại đối tượng, tổ chức<br /> hướng dẫn tham gia các khóa bồi dưỡng,<br /> mở các loại hình bồi dưỡng và tự bồi<br /> dưỡng thường xuyên cho GVTH, khuyến<br /> khích, động viên GV tham gia. Trên cơ sở<br /> nhu cầu thực tế của GV, nhà trường có<br /> thể đề xuất, đặt hàng với phòng GD, các<br /> trường chuyên nghiệp mở các khóa bồi<br /> dưỡng cho các GV trường mình.<br /> Về quy trình bồi dưỡng, có thể xem<br /> quá trình công tác của GV là một chuỗi<br /> các hoạt động tích lũy và phát triển<br /> chuyên môn. Bởi vậy hoạt động bồi<br /> dưỡng có thể đặt các mốc, các giai đoạn<br /> nhất định (5 năm, 10 năm, 15 năm...), tạo<br /> điều kiện cho GV và CBQL có thể có<br /> những kế hoạch cụ thể cho từng giai<br /> đoạn. Theo chúng tôi, hoạt động này nên<br /> tiến hành tối thiểu qua 4 giai đoạn, tương<br /> ứng 4 mức độ chuẩn bồi dưỡng chuyên<br /> môn do Bộ GD&ĐT quản lý. Thời gian<br /> bắt đầu công tác bồi dưỡng và tự bồi<br /> dưỡng chuyên môn, được tính từ khi GV<br /> tham gia công tác giảng dạy tại trường<br /> phổ thông, thời gian để vượt qua các mức<br /> độ có thể linh hoạt tùy thuộc vào sự cố<br /> gắng nỗ lực của mỗi người (không nhất<br /> thiết phải 5 năm). Sau khi hoàn thành các<br /> giai đoạn bồi dưỡng GVTH sẽ được đánh<br /> giá, công nhận và cấp chứng chỉ, đây<br /> cũng sẽ là các tiêu chuẩn được dùng vào<br /> <br /> Tạp chí khoa học, Tập 46, Số 4B (2017), tr. 34-39<br /> <br /> công tác thi đua, khen thưởng, xếp loại<br /> hàng năm. Cụ thế:<br /> + Giai đoạn bồi dưỡng định hướng (5<br /> năm đầu): mục tiêu giúp GV tập sự hình<br /> thành các năng lực thực thi nghề GVTH,<br /> giúp các GV vận dụng các kiến thức lý<br /> luận dạy học vào thực tiễn, hình thành các<br /> năng lực hoạt động thực tiễn: dạy học,<br /> giáo dục, tư vấn, đánh giá, đổi mới, tổ<br /> chức, quản lý...<br /> + Giai đoạn bồi dưỡng cơ bản<br /> (khoảng năm thứ 6 trở đi đến khoảng năm<br /> thứ 10): đây là giai đoạn bồi dưỡng nhằm<br /> giúp GVTH có những bước tiến khẳng<br /> định năng lực chuyên môn, sự thuần thục<br /> các kĩ năng nghề nghiệp, bồi dưỡng các<br /> kiến thức cơ bản về quản lý, pháp luật,<br /> cập nhật các kiến thức và công nghệ dạy<br /> học, giáo dục mới.<br /> + Giai đoạn bồi dưỡng nâng cao, mở<br /> rộng (khoảng từ năm thứ 11 đến năm thứ<br /> 15-16): đây là giai đoạn bồi dưỡng giúp<br /> GVTH mở rộng, cập nhât các kiến thức<br /> khoa học và công nghệ dạy học mới phục<br /> vụ cho việc dạy học và giáo dục có chất<br /> lượng cao, khai phá những cái mới ứng<br /> dụng và thực tiễn, phát huy sự sáng tạo<br /> trên nền tảng vốn kinh nghiệm vững chắc.<br /> + Giai đoạn bồi dưỡng đội ngũ làm<br /> việc có chất lượng cao: đây là giai đoạn<br /> bồi dưỡng mang tính chất sàng lọc, lựa<br /> chọn đội ngũ cốt cán chuyên môn mang<br /> tính chuyên gia; bồi dưỡng các chuyên đề<br /> chuyên sâu về các lĩnh vực chuyên môn<br /> để họ có thể đảm nhiệm các vai trò chủ<br /> chốt và quan trọng tại các hoạt động<br /> chuyên môn của nhà trường hay địa<br /> phương.<br /> 4.2. Về nội dung bồi dưỡng, có thể<br /> dành 60% thời lượng cho nội dung<br /> chuyên môn và 40% dành cho phát triển<br /> các năng lực sáng tạo khác của GVTH.<br /> Khi xây dựng nội dung và thiết kế hệ<br /> thống các chuyên đề bồi dưỡng chuyên<br /> <br /> .<br /> <br /> 37<br /> <br /> N. T. P. Nhung / Đổi mới hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học<br /> <br /> môn ở phần cứng, cần đáp ứng các yêu<br /> cầu sau:<br /> + Đảm bảo tính liên tục, tiếp nối<br /> trong đào tạo và bồi dưỡng ở các giai<br /> đoạn;<br /> + Nội dung bồi dưỡng đảm bảo tính<br /> hiện đại, cập nhật (tiệm cận dần với khu<br /> vực và thế giới );<br /> + Có tính ứng dụng cao, phục vụ nhu<br /> cầu hoạt động thực tiễn của GVTH;<br /> + Nội dung đáp ứng nhu cầu của<br /> nhiều đối tượng khác nhau.<br /> Nội dung bồi dưỡng có thể chia thành<br /> 3 nhóm: 1/ bồi dưỡng nâng cao kiến thức<br /> khoa học cơ bản phục vụ cho hoạt động<br /> giảng dạy của bậc học; 2/ bồi dưỡng kĩ<br /> năng, nghiệp vụ sư phạm; 3/ bồi dưỡng<br /> trình độ chuyên môn sâu.<br /> 4.3. Về hình thức, phương pháp bồi<br /> dưỡng, cần tạo điều kiện, khuyến khích<br /> động viên GVTH tham gia cả 2 loại hình<br /> học tập, bồi dưỡng chuyên môn: học tập<br /> chính thức và học tập không chính thức<br /> Với loại hình học tập chính thức,<br /> ngoài hình thức truyền thống là tổ chức<br /> các lớp tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên<br /> trong một khoảng thời gian nhất định, có<br /> thể thiết kế các khóa học online tạo, điều<br /> kiện cho GV học tập linh hoạt hơn.<br /> Với loại hình học tập không chính<br /> thức, GV học hỏi, tích lũy mọi nơi mọi<br /> lúc như: tham gia các tuần lễ “sáng tạo<br /> trong dạy học”; trình bày, thảo luận, thử<br /> nghiệm phương pháp/công nghệ mới,<br /> thực tập dự giờ, dự án, tự học qua mạng<br /> internet...<br /> Cách thức tổ chức các khóa bồi<br /> dưỡng tập trung: 1/ Khảo sát nhu cầu thực<br /> tiễn của GV/ hoặc xác định các vấn đề<br /> thời sự về chuyên môn; 2/ Đặt hàng cho<br /> các cơ sở đào tạo; 3/ Đối tượng bồi dưỡng<br /> lựa chọn nội dung (mô-đun bồi dưỡng)<br /> hoặc giảng viên tham gia tập huấn; 4/ Lập<br /> kế hoạch tập huấn; 5/ Tiến hành tập huấn;<br /> <br /> 38<br /> <br /> 6/ Đánh giá kết quả tập huấn và lấy thông<br /> tin phản hồi về khóa tập huấn.<br /> Về phương pháp tập huấn, phát huy<br /> tính tham gia xây dựng và giải quyết vấn<br /> đề của người học, giảng viên nên sử dụng<br /> nhiều phương pháp/ kĩ thuật dạy học như:<br /> kĩ thuật kích não, kĩ thuật phát hiện và<br /> giải quyết vấn đề... nhằm nâng cao kiến<br /> thức chuyên môn và bồi dưỡng phương<br /> pháp tự học, tự nghiên cứu của học viên.<br /> 4.4. Về kiểm tra đánh giá công tác bồi<br /> dưỡng, đây là khâu nhằm kiểm định chất<br /> lượng của công tác bồi dưỡng, cần có hệ<br /> thống các tiêu chí đánh giá và có các<br /> chứng chỉ để công nhận mức độ đạt được<br /> của người học. Các hình thức kiểm tra,<br /> đánh giá sau khóa bồi dưỡng bao gồm:<br /> yêu cầu phát biểu đánh giá sau khóa học;<br /> viết báo cáo, bài thu hoạch...<br /> Ngoài ra, cần có các chính sách khen<br /> thưởng, khích lệ người học sau mỗi khóa<br /> bồi dưỡng.<br /> 5. Kết luận<br /> Phát triển đội ngũ GV luôn là vấn đề<br /> chiến lược của mỗi quốc gia vì đội ngũ<br /> GV mang yếu tố quyết định chất lượng<br /> giáo dục. ngạn ngữ có câu: “Không có<br /> một nền giáo dục nào có thể vượt qua<br /> trình độ của đội ngũ GV của chính nó”.<br /> Tự học, tự bồi dưỡng là con đường tất yếu<br /> của mỗi GVTH. Để làm tốt hoạt động<br /> này, cần một cơ chế quản lý thống nhất,<br /> tổng thể với sự tham gia của nhiều bên:<br /> các nhà quản lý, GV, các cơ sở đào tạo.<br /> Các nhà quản lý của các cơ sở giáo dục và<br /> các trường sư phạm cần chủ động khảo<br /> sát, đánh giá lại năng lực của người GV<br /> một cách chính xác, khách quan, từ đó<br /> xác định nội dung và xây dựng chương<br /> trình bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu thực<br /> tiễn. Giảng viên các trường đại học sư<br /> phạm phải là lực lượng chủ yếu trong các<br /> đợt tập huấn, bồi dưỡng để đảm bảo chất<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2