intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn

Xem 1-19 trên 19 kết quả Hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn
 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn dựa trên cơ sở lí luận và đánh giá thực trạng, đề xuất các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên ở trường THPT Hạ Hòa, Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay.

  pdf42p truongtien_03 10-03-2018 48 16   Download

 • Bài viết phân tích một số hạn chế về công tác bồi dưỡng chuyên môn hiện nay cho giáo viên tiểu học, từ đó, bước đầu thử đề xuất mô hình, nội dung và phương thức tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này.

  pdf6p tonymina21 05-12-2018 27 3   Download

 • Bài viết phân tích các yêu cầu trình độ của năng lực giáo viên tiếng Anh và những hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh các Trường trung học phổ thông nhằm góp phần nâng cao và phát triển năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên tiếng Anh trong nhà trường phổ thông, quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tại trường trung học phổ thông theo tiếp cận phát triển năng lực.

  pdf9p trieuroger 09-09-2018 44 1   Download

 • Để góp phần bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục tiểu học theo chương trình, sách giáo khoa tiểu học mới. Mời các thầy cô tham khảo "Sáng kiến kinh nghiệm Tổ chức, thực hành hoạt động ngoài giờ lên lớp".

  pdf79p chinhdhsph 12-04-2014 465 113   Download

 • Mục tiêu của việc Bồi dưỡng thường xuyên: Trang bị kiến thức về phát triển giáo dục mầm non, chương trình giáo dục mầm non mới, các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ thuộc chương trình giáo dục mầm non; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng khả năng của bản thân với yêu cầu phát triển giáo dục mầm non và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; nâng cao nhận thức, phấn đấu thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ được giao trong năm học 2016 - 2017.

  doc5p truongdungtamdaphucu 18-03-2017 382 18   Download

 • Bài giảng Bồi dưỡng chuyên môn cấp trung học phổ thông: Vấn đề 1 - Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học được biên soạn nhằm mục tiêu giúp cho các bạn thay đổi nhận thức về SHCM theo NCBH; thay đổi về hành động, kiên trì vận dụng NCBH để đổi mới SHCM; nâng cao năng lực chuyên môn của GV, nâng cao chất lượng học của HS, phát triển nhà trường bền vững.

  ppt78p cocacola_09 23-11-2015 109 11   Download

 • Uy tín chuyên môn của người giảng viên đại học là uy tín cá nhân được hình thành và phát triển trên cơ sở những phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và những giá trị xã hội của nhân cách con người giảng viên đại học, thông qua hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập bồi dưỡng chuyên môn tạo nên sức hút và sức cảm hóa rất lớn đối với nhận thức, thái độ và hành vi của sinh viên.... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf5p khetien888 07-02-2017 47 8   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu một số nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở như kiến thức bắt buộc, kiến thức tự chọn và kiến thức đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình nhà trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng khách quan của kết quả bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở và với kết quả này, người quản lí có thể so sánh, đánh giá với mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra.

  pdf4p vidanh95 14-12-2018 30 3   Download

 • Ngày nay, mọi quốc gia trên thế giới đều nhận thức được vai trò then chốt của giáo dục và đào tạo trong việc xây dựng chiến lược con người nhằm củng cố an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế – xã hội, phát triển đất nước. Ở Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH được thông qua tại Đại hội VII của Đảng đã xác định: “Giáo dục và đào tạo cùng khoa học và công nghệ, phải được xem là quốc sách...

  pdf119p cancer23 02-08-2012 125 35   Download

 • Thời gian qua, mặc dù các quy định cụ thể, rõ ràng đã được ban hành, nhưng trên thực tế hoạt động tư pháp còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều địa phương còn lúng túng, bị động trong triển khai công việc này. Nhiều cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác tư pháp còn bỡ ngỡ, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong thực thi nghiệp vụ tư pháp. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm mục đích nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác tư pháp. Những...

  pdf363p lanlan38 02-04-2013 138 29   Download

 • Bài viết tổng hợp những phương pháp quản lí nguồn nhân lực đang được áp dụng tại các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới với những kinh nghiệm có khả năng áp dụng trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam như: Các thủ tục và kĩ thuật tuyển dụng nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng thông qua các bài kiểm tra tổng hợp đa phương thức, các phương pháp khuyến khích hoạt động bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên cho giảng viên,...

  pdf9p visasuke2711 02-05-2019 23 2   Download

 • Đề án nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật phát ngôn cho người làm báo; kinh nghiệm, kỹ năng phát ngôn cho người phát ngôn ở các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, từ đó nhằm tăng cường kỹ năng tác nghiệp, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật của người làm báo trên địa bàn.

  doc49p nguyenthang1968 11-05-2019 42 4   Download

 • Bài viết đi sâu phân tích 4 biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên. Đó là: “nâng cao nhận thức về phát triển năng lực nghề nghiệp cho GV và vai trò của cộng đồng học tập trong phát triển nghề nghiệp cho GV”; “xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai bồi dưỡng phát triển nâng cao năng lực nghề nghiệp cho GV tại chỗ”; “xây dựng kế hoạch và triển khai đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học” và “xây dựng môi trường làm việc cộng tác, chia sẻ giữa GV”.

  pdf10p vihitachi2711 03-05-2019 47 4   Download

 • Tài liệu biên soạn các môđun bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục tiểu học theo chương trình, sách giáo khoa tiểu học mới.

  pdf287p 123859674 28-06-2012 793 135   Download

 • Công văn Số: 5555/BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng.

  pdf4p nguyenbaien75 15-11-2016 119 8   Download

 • Từ tiếp cận tổng thể thực trạng nguồn nhân lực trong lĩnh vực bảo tàng của một người đang tham gia quản lý nhà nước về hoạt động bảo tàng, trên cơ sở đề xuất định hướng và giải pháp chung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực bảo tàng, tác giả tập trung đề xuất/gợi mở một số giải pháp hướng đến việc đổi mới quá trình xây dựng và phát triển nguồn nhân lực bảo tàng, với sự hình thành những chuyên gia, những cán bộ chuyên môn có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của hệ thống bảo tàng Việt Nam.

  pdf7p cumeo4000 05-08-2018 44 2   Download

 • Bài viết này đề cập tới thực trạng Đờn ca Tài tử hiện nay: việc chưa có chiến lược truyền nghề, nặng tính bao cấp và hội diễn phong trào, không phát huy được hiệu quả kinh tế, chưa dung hòa được tính bác học và chất bình dân…; từ đó, thử đưa ra một số ý kiến đề xuất cho việc bảo tồn và phát huy loại hình âm nhạc cổ truyền không chỉ được UNESCO công nhận mà còn được đông đảo công chúng Nam Bộ mến mộ, xa hơn còn được công chúng và giới chuyên môn, khoa học của các vùng miền trong cả nước quan tâm, yêu thích.

  pdf9p hulk1234 01-06-2018 41 6   Download

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật điện cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản về bản vẽ sơ đồ điện, bồi dưỡng cho họ năng lực đọc và lập các loại bản vẽ sơ đồ điện, bồi dưỡng tư duy kỹ thuật. Giáo trình mang tính chất thực hành cao, nguyên tắc hoạt động của các mạch điện các máy công cụ của môn lý thuyết chuyên môn nghề. Sau đây là phần 2 giáo trình với nội dung chương 3. Mời các bạn tham khảo.

  pdf14p sophantrotreu09 31-03-2016 173 81   Download

 • Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: TRÊN CHIẾC BÈ I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Hiểu được các từ khó...- Hiểu nội dung bài tả cảnh đi chơi trên sông đầy thú vị của đôi bạn Dế Mèn và Dế Trũi, cảm nhận được tình bạn bè đẹp đẽ và đáng yêu. 2. Kỹ năng: Đọc các từ có vần dễ lẫn: ao, eo, iếc, ước. Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, các cụm từ. Bước đầu biết đọc theo giọng văn miêu tả...3. Thái độ: Cảm nhận tình bạn đẹp đẽ. II. Chuẩn bị GV: Tranh, bảng cài: Từ, câu.Bảng phụ đoạn 2. HS: SGK..III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2.

  doc5p phuonglinh85 06-08-2014 410 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
771 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn
p_strCode=hoatdongboiduongnanglucchuyenmon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2